Начало » Новини » Коментари
24.01.2019 г.

Нови строги правила към фермите, свързани с кръстосаното съответствие – втора част

Ръководство за добри хигиенни практики
Нови строги правила към фермите, свързани с кръстосаното съответствие – втора част

sinor

В първия текст, който Синор.БГ представи на читателите по повод новите изисквания които трябва да се спазват от фермерите за прилагане на правилата за управление на дейностите в селското стопанство, контролирани при кръстосаните проверки, ви запознахме с отглеждането и нормите на торене в нитратно-уязвимите зони. Новите правила са разписани с ръководството на министерството на земеделието, прието през лятото на миналата година, по което ще се извършват кръстосаните проверки през 2019 г. 

Във втората част ще включим някои от новите изисквания, по които администрацията ще проверява животновъдите, които предлагат млечни и месни продукти на пазара. Само да припомним, че при неспазване на изискванията субисидиите по обвързаното подпомагане може да се намалят, ако това се установи при кръстосаните проверки.

Според тези правила фермерите по никакъв начин не трябва да пускат на пазара храни, които не са безопасни, т.е. са вредни за здравето или пък са негодни за консумация.

Важно условие е фермерът да гарантира, че използва безопасен фураж, тъй като при случаи на натравяне той ще носи отговорност.

Именно затова и според новите правила стопаните трябва да осигурят проследимост на всички продукти, влизащи и напускащи стопанството. В случай на поява на опасни храни, произведени от дадения фермер, той за собствена сметка трябва да ги изтегли от пазара, като уведоми за това съответната областна дирекция по безопасност на храните към Българска агенция по безопасност на храните по местонахождение на стопанството.

Земеделските стопани трябва да си сътрудничат с компетентните органи за бързо разпространение на информация при риск от храни и фуражи и в предприемането на действия за избягване или намаляване на рисковете от храни и фуражи.

В новото ръководство са разписани и всичките нови задължения на земеделските стопани, а именно, че те трябва да осигурят адекватно складиране/третиране на отпадъците и опасни субстанции; да предприемат специфични мерки за коректна употреба на фуражни добавки/лекарствени средства и пестициди; да предотвратят разпространението на болести; да се справят сами с проблема, като на всичкото отгоре водят и документация за всичко, което влиза във фермата.

Ако сте производител на сурово мляко (всякакъв вид) или боравите със сурово мляко, се прилагат следните допълнителни задължения, свързани със здравните изисквания за производство на сурово мляко и коластра.

Според тях суровото мляко и коластрата трябва да са добити от животни:

- които са в добро общо здравословно състояние, не показват признак на заболяване, което може да има за резултат замърсяване на млякото и коластрата, които не страдат от инфекция на половата система, съпроводена с отделяне на секрет, ентерит съпроводен с диария и треска, или зачервяване на вимето;

- които нямат рана по вимето, която може да засегне млякото и коластрата;

- към които не са прилагани неразрешени субстанции или продукти и не са били подлагани на незаконно лечение;

- по отношение на които, в случаите когато са назначени разрешени продукти или вещества, са наблюдавани карантинни периоди, предписани за тези продукти или вещества.

На пазара не трябва да излиза мляко стада, заболели от бруцелоза и туберколоза.

Сурово мляко от заболели животни, може да бъде използвано само с предварително разрешение на БАБХ.

При кръстосаните проверки ще се следят и как се поддържат помещенията и оборудването за доене и съхранение на млякото.

Самите съоръженията за доене и помещенията трябва да бъдат разположени и конструирани така, че да се ограничи рискът от замърсяване на млякото и коластрата.

Помещенията за съхранение трябва да са опазени от евентуалното влизане на вредители, те трябва да са отделени по подходящ начин от самите обори и там, където е необходимо, да притежават и подходящи хладилни съоръжения.

Повърхностите на съдовете за мляко и коластра (съдове, прибори, контейнери, резервоари и т.н. предназначени за доене, събиране или транспортиране) трябва да могат лесно да бъдат почиствани и, където е необходимо, дезинфекцирани и поддържани в добро състояние. Това налага използването на гладки, лесни за измиване и нетоксични материали.

След всяка употреба е задължително да се мият и при необходимост – да се дезинфекцират. След всяко пътуване или след всяка поредица от пътувания, когато периодът от време между разтоварването и следващото натоварване е много малък, но във всички случаи най-малко един път дневно, контейнерите и резервоарите, използвани за транспортиране на мляко и коластра, трябва да бъдат почиствани и дезинфекцирани по подходящ начин преди да бъдат отново използвани.

Хигиена по време на доене, събиране и транспортиране

Преди доенето млечните папили, вимето и местата около тях се почистват, като е важно да се отделят животните, подложени на медицинско лечение, които могат да пренесат остатъчни вещества в млякото и коластрата, а млякото и коластрата добити от такива животни преди края на предписания карантинен период не трябва да се използват за консумация от човека.

Веднага след доене, млякото и коластрата трябва да се съхранят в чисто помещение, предназначено за тази цел и оборудвано по начин, който да избегне замърсяване.

а) млякото трябва да бъде охладено незабавно до температура не по-висока от 8 °C в случай на ежедневно събиране, или до температура не по-висока от 6 °C, ако събирането не е ежедневно;

б) коластрата трябва да се съхранява отделно и от незабавно охладена до температура не по-висока от 8 °C в случай на ежедневно събиране, или до да бъде температура не по- висока от 6 °C, ако събирането не е ежедневно, или замразена.

Не е нужно търговските оператори с храни да са в съответствие с изискванията за температура, ако млякото е преработено в рамките на два часа от момента на издояване или е необходима по-висока температура по технологични причини, свързани с производството на определени млечни продукти и компетентният орган е разрешил това.

Ако произвеждате яйца, имате следните допълнителни задължения. В помещенията на производителя до продажбата им на потребителя яйцата трябва да бъдат съхранявани чисти, да нямат неприсъщ за тях мирис, да бъдат ефективно защитени срещу удар и да не попадат под пряка слънчева светлина.

Операторите в сектора на фуражите трябва по-специално да поддържат архиви за всяко използване на продукти за растителна защита и биоциди, използване на генетично модифицирани семена, източника и количеството на всеки доставен фураж и предназначението и количеството на всеки изхранен фуражи.

При хранене на животни, отглеждани за производство храни, земеделските стопани трябва да се съобразяват с още разпоредби, свързани със складирането.

Фуражите се складират отделно от химикали и други продукти, забранени за хранене на животни. Складовите участъци и контейнери се почистват редовно, за да се избегне кръстосано замърсяване.

Семената се складират по подходящ начин, така че да не бъдат достъпни за животните.

Медикаментозните фуражи и конвенционалните фуражи, предназначени за различни категории или видове животни, се складират по такъв начин, че да се намали рискът да се подава фураж към животни, за които не е предназначен.

Системата за разпространение на фуражите във фермата гарантира това, че правилният фураж се изпраща на правилното местоназначение. През време на разпространението и храненето фуражите се обработват по такъв начин, че да се гарантира, че няма да се получи замърсяване от замърсени складови участъци и оборудване. Конвенционалните фуражи се третират отделно от медикаментозните фуражи, така че да се предотврати замърсяване.

Превозните средства за транспортиране на фуражите във фермата и оборудването за подаване на фураж се почистват периодично и по-специално, когато се използват за доставка и разпространение на медикаментозни фуражи.

Търговците на фуражи и фермерите трябва да получават и използват само зърно и смески от предприятия, които са регистрирани и/или одобрени от компетентните органи.

В ръководството са заложени и следните изисквания за недопускане на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти във фуражите, ако те са били болни. Трябва да се купуват само одобрени медицински продукти и да не се използват незаконни субстанции.

Списък със забранените продукти, които фермерите не трябва да използват при лечение на стадата. По никакъв начин не трябва да давате на продуктивни животни или при отглеждане на аквакултури следните забранени вещества: тиреостатични субстанции; стилбени, стилбенови производни, техни соли и естери; 17 бета-естрадиол и неговите естери; бета-агонисти; субстанции с естрогенно (различни от 17 бета-естрадиол и неговите естери), андрогенно или гестагенно действие.

Земеделският стопанин не трябва да:

- отглежда или пуска на пазара животни, които са били третирани със забранените вещества (тиреостатични субстанции; стилбени, стилбенови производни, техни соли и естери; 17 бета-естрадиол и неговите естери; бета-агонисти; субстанции с естрогенно (различни от 17 бета-естрадиол и неговите естери), андрогенно или гестагенно действие);

- пуска на пазара месо от животни, които са били третирани със забранените вещества (тиреостатични субстанции; стилбени, стилбенови производни, техни соли и естери; 17 бета-естрадиол и неговите естери; бета-агонисти; субстанции с естрогенно (различни от 17 бета-естрадиол и неговите естери), андрогенно или гестагенно действие);

- да преработва или изпраща за преработване месо от животни, които са били третирани със забранените вещества (тиреостатични субстанции; стилбени, стилбенови производни, техни соли и естери; 17 бета-естрадиол и неговите естери; бета-агонисти; субстанции с естрогенно (различни от 17 бета-естрадиол и неговите естери), андрогенно или гестагенно действие).

По изключение се допуска прилагането само върху идентифицирани животни с терапевтична цел на тестостерон или прогестерон и техни производни, които веднага се хидролизират след резорбцията им на мястото на прилагане. Третирането на животни с терапевтична цел се извършва само от ветеринарен лекар, когато се прилага ветеринарномедицински продукт, лицензиран за употреба. Третирането се извършва инжективно, а в случай на лечение на овариална дисфункция - чрез вагинална спирала; не се допуска третиране чрез имплантант.

При извършване на описаното третиране на животните по ветеринарният лекар вписва в амбулаторния си дневник задължително вида на третирането; наименованието и срока на годност на приложения ветеринарномедицински продукт; датата на третирането и идентификационния номер на третирано животно.

Дневникът се съхранява за срок 3 години и се представя на органите на БАБХ при поискване.

Ето и списък с одобрените за употреба ветеринарномедицински продукти, които съдържат:

- алил тренболон - орално, или бета-агонисти при еднокопитни животни, в случай че продуктите се употребяват в съответствие с указанията на производителя;

- бета-агонисти - инжективно, за предизвикване на токолиза при крави при отелване.

Третирането се регистрира от отговорния за животновъдния обект ветеринарен лекар при спазване на изискванията.

Не се допуска собствениците на животни, суровини и храни, които са предназначени за консумация от хора, да притежават ВМП, които съдържат бета-агонисти за изкуствено предизвикване на токолиза.

Не се допуска лечение на продуктивни животни, вкл. животни за разплод в края на репродуктивния период от живота им, с бета-агонисти, с изключение на случаите на инжективното им прилагане при крави с цел предизвикване на токолиза при отелване.

По изключение се допуска третирането със зоотехническа цел на животни с лицензиран за употреба ветеринарномедицински продукт, който съдържа субстанция с андрогенно и гестагенно действие. Допуска употребата на субстанции с естрогенно действие, когато те са различни от 17бета-естрадиол и неговите естери.  Третирането се регистрира в амбулаторния дневник от отговорния за животновъдния обект ветеринарен лекар при спазване на изискванията. Прилагането на субстанциите за синхронизиране на еструса или за подготовка на донори и реципиенти за имплантиране на ембриони може да се извършва и от лице, което не е ветеринарен лекар, но под негов контрол и на негова отговорност.

Ветеринарномедицинските продукти се прилагат при животни след издаване на рецепта от ветеринарния лекар. Рецептата се изготвя в три еднообразни екземпляра - по един за собственика на животновъдния обект или негов представител, за регионалната ветеринарномедицинска служба и за ветеринарния лекар, който я е издал. Рецептата не се изпълнява повторно.

Не се третират със зоотехническа цел продуктивни животни, както и животни за:

- угояване по време на угоителния период;

- разплод в края на репродуктивния период от живота им.

С цел търговия на пазара може да се пускат животни за разплод в края на репродуктивния период от живота им, които по време на този период са били третирани, съгласно изискванията.

Месо или суровини и храни, добити от животни, третирани със субстанции с естрогенно, андрогенно, гестагенно или бета-агонистично действие, се пускат на пазара само при условие, че са спазени изискванията за предписване или прилагане от ветеринарния доктор и- карентният срок на съответната субстанция е изтекъл, преди животните да бъдат заклани.

(Следват изисквания за отделните подсектори от животновъдството)

Нови строги правила към фермите, свързани с кръстосаното съответствие – втора част
19450

Последни материали
Виж
Дъждове и снеговалежи спъват събирането на реколтата и транспорта
Студовете в Испания доведоха до дефицит на зеленчуци в ЕС
Отказват субсидиите за площ, за да помогнат на зле осигурените
Руските фермери искат отмяната на таксите върху износа на зърно
Важни нормативни провени
Списъкът със зоните в НАТУРА, по който ще се плаща през 2021 година
Започва прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине
Три месеца се очакваха указанията, които не стават за малките фермери
Градинарите не смятат, че нисколихвените заеми ще им помогнат за разсадите
Фонд „Земеделие”
Административната оценка по подмярка 6.3 най-после е приключила
Свързани материали
Виж
Фонд „Земеделие”
Започват проверки на място по кръстосаното съответствие за Кампания 2020
Трета част на методиката за кръстосаното съответствие
Субсидиите в НАТУРА се орязват от 25 до 100% при променен статут на пасищата
Втора част от методиката за кръстосаното съответствие
Сериозно се орязват субсидиите при продажба на опасни храни и отровни фуражи
Проверките започнаха в началото на юли
Нарушите ли кръстосаното съответствие, следва до 100% орязване на субсидиите
Изисквания за кръстосано съответствие
Колко големи площадки за оборски тор трябва градите според броя на животните
Ръководство за кръстосаните проверки – трета част
При загуба на ушна марка фермерите трябва да сигнализират ветеринарите до седмица
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам