Начало » Новини » Коментари
04.03.2022 г.

Кръстосаните проверки за пасища и угари, които ще се прилагат от 2023 г.

Стратегически план на България
Кръстосаните проверки за пасища и угари, които ще се прилагат от 2023 г.

sinor.bg

Точно преди 3 март администрацията публикува Националния стратегически план за развитие на земеделието на България за следващия програмен период, изпратен на 25 февруари в Европейската комисия. И по него тепърва започва обществено обсъждане. В този текст Синор.бг ще наблегне на новата система за контрол (мониторинг), чрез която новата власт обещава да бъдат избегнати всякакви чертожници на пасища и ниви, които до момента източваха огромен ресурс от бюджета за европодпомагането, който иначе е предназначен за реално работещите фермери и фирми, а те да припомним, че са основните данъкоплатци в страната.   

Новата информационна система на ДФЗ-РА, която ще действа в периода 2023-2027, ще съдържа специален информационен модул за мониторинг. За целта фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция ще подсигури коректно и качествено въвеждане на информацията в базата данни в съответствие с изискванията за докладване в Регламента за стратегическите планове и Хоризонталния регламент.

Информационният модул трябва да позволява основно отчитане на:

• всички индикатори по индикаторен план и мониторинговите таблици към годишния доклад за изпълнението и преглед на изпълнението (performance review), съгласно указанията на ЕК за двата

вида докладване;

напредъка в договарянето и разплащането на средствата;

остатъчните бюджети по мерките, в т.ч. възможност за ранно предупреждение от девиации в заложените стойности за прегледа на изпълнение;

• резултата от изпълнението на мерките така, че да е възможно автоматичното извеждане на достоверни стойности за индикаторите по индикаторен план, включително индикаторите за резултат, индикаторите за продукт, финансовите индикатори, целевите индикатори и индикаторите за прегледа на изпълнението. Информационната система в частност трябва да бъде в състояние да събира, обработва информация, която да се ползва също и за:

1.Събиране на данни за мониторинг от различни източници, вкл. НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АКИС и др.

2. Унифициране на данните, вкл. корекция в оперативен порядък където е необходимо и генериране на индикаторите, необходими за изготвяне на годишен доклад по СПРЗСР и преглед на изпълнението – от темплейт на ЕК по издадени указания и SFC2021.

За целта Разплащателна агенция следва да предвиди обособена част от информационната система като изработи механизъм за коректно и еднозначно въвеждане на данни, както и корекция на грешно въведени или неправилно попълнени/постъпили данни.

3. Генериране на допълнително дефинирани справки в процеса на работа в зависимост от типа интервенция (или при промяна/разработване на други индикатори от страна на ЕК).

4. Извеждане автоматично на индикаторите, които са в/извън табличните темплейти за годишен доклад/мониторинг/преглед на изпълнението.

5. Извеждане на други, допълнително дефинирани справки.

За целите на наблюдението Министерството на земеделието е длъжно да предостави потребителски достъп до всички модули на информационната система на ДФЗ_РА, касаещи пряко или косвено изпълнението на СПРЗСР. Достъпът до системата от УО ще позволява за целите на стартиране на приеми да бъде обработвана информацията за напредъка в усвояването на средствата и индикаторите.

Всички фермери и фирми, бенефициенти по Стратегическия план, ще предоставят данни за наблюдение при попълване на заявленията за кандидатстване и искания за плащане, като събирането на данни следва да започне на етапа на

кандидатстване и впоследствие данните да бъдат актуализирани на етап одобрение на подкрепата и отделните плащания.

Разплащателна агенция осигурява създаването на информационната система за мониторинг в описаната по-горе форма за наблюдение за всяка интервенция. Във формите за наблюдение и оценка, които се попълват от бенефициентите, е необходимо да се предвиди и събиране на информация за индикатори и данни, необходими за оценките на Стратегическия план.

Данните от бенефициента трябва да бъдат попълнени от Разплащателнага агенция в унифициран електронен формат, позволяващ автоматизирано агрегиране на информацията и извеждане на справки и отчети по електронен път за целите на мониторинга, като те трябва да бъдат актуализирани от ДФЗ на етап сключване на договор, отпускане на подпомагане и плащане.

Получената информация ще бъде агрегирана по интервенции, чрез отчитане по начин недопускащ двойно отчитане. Системата ще бъде

разработена и сертифицирана в съответствие с приложимите ISO стандартни съгласно установени за използване на равнището на Съюза.

Държавата членка записва и съхранява всички данни и документи за крайните продукти, докладвани ежегодно в контекста на годишното уравняване, с оглед на качеството на изпълнението, посочено в член 54, и отчетения напредък към постигането на целевите стойности, определени в стратегическия план по ОСП и предмет на мониторинг в съответствие с член 128 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

Държавата членка гарантира, че събраните чрез интегрираната система набори от данни се споделят безплатно между публичните им органи и са публично достъпни на национално равнище. Държавата членка също така предоставя на институциите и органите на Съюза достъп до тези набори от данни.

Ето и основните постановки за извършване на КРЪСТОСАНИТЕ ПРОВЕРКИ, свързани със спазването на изискванията за управление (SMR) и добри селскостопански и екологични практики (GAECs), които ще се прилагат до 2027 г.

По отношение на поддържането на постоянни пасища въз основа на съотношение на постоянни пасища спрямо земеделска площ на национално, регионално, подрегионално, групово стопанство или ниво на стопанство в сравнение с нивото на остатъчното стопанство ще се прилага референтната 2018 г. Максималното допустимото намаление на тези площи може да бъде с 5% спрямо референтната година.

Минималният дял от земеделските площи, предназначени за непроизводствени площи или характеристики, трябва да бъде най-малко 4% от обработваемата земя на ниво ферма, като тук влизат всички характеристики, включително и угарта.

Ако пък земеделският производител реши най-малко 7% от обработваемата земя да бъде угар и непроизводствена площ, тогаа плащанията ще бъдат по засилената екологична схема със спазване законовите екоднардарти. В този случай, ако в тези 7% влизат също междинни култури или азотфиксиращи култури, култивирани без използване на продукти за растителна защита, от които 3% са угари или непродуктивни земи, тогава държавите-членки следва да използват коефициента на тежест 0,3 за тези култури, е записано в Стратегическия план.

Кръстосаните проверки за спазване на екостандартите ще включват също контрол на място на следните законови изисквания:

изискването за запазване на характеристиките на ландшафта.

Забрана за рязане на жив плет и дървета по време на сезона за размножаване и отглеждане на птици;

Като опция ще се прилагат и мерки за избягване на инвазивните растителни видове;

Управление на обработката на почвата, намаляване на риска от деградация и ерозия на почвата, включително отчитане на наклона;

Защита на влажни зони и торфища;

Забрана за изгаряне на орни стърнища, освен поради здравословни причини за растенията;

Изграждане на буферни ивици по водните течения;

Минимална почвена покривка, за да се избегне гола почва в периоди, които са най-чувствителни;

Забрана за преобразуване или разораване на постоянни пасища, определени като екологично чувствителни постоянни пасища в естествени 2000 места;

Спазване не директива от 23 октомври 2000 г. по отношение на задължителните изисквания за контрол на дифузните източници на замърсяване с фосфати;

Спазване на директива от 1991 за опазването на водите от замърсяване, причинено от нитрати от земеделски източници:

Спарзване на директива от 2009 за опазването на дивите птици;

Директива 92/43/ЕИО за опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна;

Спазване на регламент 78/2002 за определяне на общите принципи и изисквания на Закона за храните, установяващ процедури по въпросите на безопасността на храните;

Спазване на директива 96/22/ЕО за забраната за използване в животновъдството на определени вещества, имащи хормонално или тиреостатично действие действие и бета-агонисти;

Регламент 1107/2009 за поставянето на продукти за растителна защита върху пазара;

Спазване на директива 2009/128/ЕО за установяване на рамка за действия на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди в защитени зони и обезвреждане на остатъци;

Спазване на директива 2008/119/ЕО за установяване на минимални стандарти за защита на телета, за определяне на минимални стандарти за защита на свинете и за защитата на животните, отглеждани за земеделски цели.

Кръстосаните проверки за пасища и угари, които ще се прилагат от 2023 г.
43486
 

Последни материали
Виж
Заради свиването на засетите площи с двете култури
В Германия очакват спад на реколтите от пшеница и рапица
Освен промените в климата в световен мащаб
И обезлесяването е подпомогнало пагубните наводнения в Бразилия
На националния събор на овцевъдите край Петропавловския манастир
Фермерите представиха 60 млечни продукта в състезанието за вкус
Полезни съвети
Азот, азотни торове и как да ги използваме за подхранване на растенията
МЗХ ще продължи да подкрепя животновъдството, увери замминистър
За втория транш от украинската помощ ще трябва актуализиране на бюджета
За ватора на химна
Честит 24 май, празникът на българската писменост!
Свързани материали
Виж
Новата Методика за кръстосано съответствие
От 15 до 100 процента се режат субсидиите при умишлени грешки в ДЗЕС-те
През 2014 г. е имало припокривания при 430 хил. дка
Рекордно малко застъпвания при кръстосаните проверки за Кампания 2022
Фонд „Земеделие”
Започват проверки на място по кръстосаното съответствие за Кампания 2020
Трета част на методиката за кръстосаното съответствие
Субсидиите в НАТУРА се орязват от 25 до 100% при променен статут на пасищата
Втора част от методиката за кръстосаното съответствие
Сериозно се орязват субсидиите при продажба на опасни храни и отровни фуражи
Проверките започнаха в началото на юли
Нарушите ли кръстосаното съответствие, следва до 100% орязване на субсидиите
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини