Начало » Новини » Коментари
31.03.2023 г.

Едни и същи площи могат да се заявяват като угари няколко поредни години

Въпроси и отговори за кандидатстване в Кампания 2023 г.
Едни и същи площи могат да се заявяват като угари няколко поредни години

sinor.bg

Най-после са публикувани отговори на изключително важни за земеделските производители въпроси, свързани с начина на очертаване на площите и заявяването на интервенциите за подпомагане в тазгодишната кампания. В няколко поредни текста Синор.бг ще представи списък с отговорите, така че читателите да се ориентират при заявяването тази година. Първите два текста са по въпроси, свързани с кандидатстването по директните плащания и екосхемите.

На въпроса какво се разбира под термина „основна култура“ при прилагане на екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури и сак се определя тази основна култура, експертите отговарят ясно. Под термина „основна култура“ в тази еко схема се визира земеделската култура, която е отбелязана в заявлението за подпомагане като налична на полето през периода на диверсификация и заема най-голяма площ от всички култури, заявени по тази еко схема. Изискванията по еко схемата надграждат изискванията на ДЗЕС 7. По смисъла на Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Въпрос: Ако дадено стопанство отглежда втора култура, след жътвата на основна култура и засята на същия парцел през съответната година, тази вторична/допълнителна култура може ли да бъде включена в еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури и отговаря ли на изискването за „култура“ за целите на еко схемата?

Целта на тази еко схема е избягване на монокултурността в земеделските стопанства и същевременно с това отглеждане на повече култури в един времеви период. Броят и съотношението на културите в стопанството се разглежда в периода на диверсификация (15 май-15 юли). В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които се изпълняват изискването за разнообразяване на културите.

За целите на тази еко схема една площ може да бъде отчетена само веднъж и се разглежда културата, която е налична през по-голямата част от годината и в рамките на периода за диверсификация.

Въпрос: Във връзка с еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури допустимо ли е един и същ парцел да бъде угар за две или повече последователни години?

За целите на тази еко схема няма правна пречка един парцел да бъде угар за две или повече последователни години. За да е изпълнено условието за разнообразяване на културите, стопанството над 30 ха следва да отглежда 4 култури, в това число е допустимо и угар. Само през 2023 г. фермерите могат да чертаят за подпомагане и засети площи.

Ето кога се орязват биоплащанията

На въпрос, че през 2023 г. земеделският стопанин е засял примерно 3 култури и използва угарта като 4-та, то колко процента угар следва да начертае, за да отговори на изискванията по еко схемата за диверсификация, от ведомството отговарят сследното - изискването за непроизводствени площи, в това число и угар, по ДЗЕС 8 е те да са 4% от площта на стопанството, а за 4-та култура по еко схемата изискването е тя да обхваща 10% от площта на стопанството.

За изпълнение на условията по еко схемата през 2023 г., когато засяването на угарите с култури за консумация е допустимо (съгласно дерогация на ДЗЕС 8), възможно ли е засятата култура върху заявена като угар площ да се дублира с някоя от другите три основни култури в стопанството - как могат да се комбинират двете условия за угари през 2023 г.?

В този случай фермерите, които са се възползвали от дерогацията по ДЗЕС 8 и са засели култури върху предвидени за угар парцели, ще могат да ги отбележат в заявлението за подпомагане за 2023 като угар за целите на ДЗЕС 8. За целите на еко схемата за разнообразяване на културите няма приложима дерогация и угарта, която се брои като отделна култура, трябва да бъде непроизводствена площ. Ако угарта с дерогация по ДЗЕС 8 е засята с различна от трите основни култури, може да бъде зачетена за целите на еко схемата за разнообразяване на културите, но не следва да се дублира с другите налични култури и при спазване на процентното съотношение между културите.

Въпрос: Във връзка с изпълнението на условията на еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури как земеделските стопани доказват засяването на култури при пропаднали площи, в следствие на неблагоприятни климатични условия или нападение от неприятели?

Хипотезите на засягане на стопанството от тежко природно бедствие, тежко метеорологично събитие, болест по растенията или вредител по растенията, които попадат в обхвата на извънредни (форсмажорни) обстоятелства. В тези случаи, кандидатът за подпомагане или негов наследник уведомява ДФЗ в срок до 15 работни дни от датата на прекратяване на извънредното обстоятелство. Кандидатът, негов наследник или упълномощено от него лице попълва чрез СЕУ или в ОПСМП на ДФЗ формуляр заедно с декларация, с която се задължава да представи документ, доказващ форсмажорното обстоятелство и за началната и крайната му дата, издаден от оторизираната за това институция. В проекта на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни е записано, че форсмажорно обстоятелство е тежко природно бедствие или тежко метеорологично събитие, което е засегнало стопанството, а чл. 19 на същата предвижда форсмажорното обстоятелство да се доказва с документ, издаден от оторизирана институция. В Наръчника за прилагане на директните плащания ще бъдат дадени примери за документи, доказващи форсмажорни обстоятелства, включително и по отношение на засушаване.

Въпрос: При неблагоприятни климатични условия (наводнения, градушки, суша, измръзване и др.) или каламитет от неприятели или други непреодолими и независещи от земеделския стопанин обстоятелства, при които една от културите по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури пропада, какъв ще бъде механизмът, по който земеделският стопанин ще бъде защитен от намаления или отказ на плащанията по еко-схемата?

Част втора на "въпроси-отговори"

Отговорът е като на предишния въпрос, тъй каламитетът попада в обхвата на форсмажорни обстоятелства. В тази случаи, кандидатът за подпомагане или негов наследник уведомява ДФЗ за наличието му в срок до 15 работни дни от датата на прекратяване на фактическото събитие. Кандидатът, негов наследник и/или упълномощено от него лице попълва чрез СЕУ или в ОПСМП на ДФЗ формуляр заедно с декларация, с която се задължава да представи документ, доказващ форсмажорното обстоятелство и за началната и крайната му дата, издаден от оторизираната за това институция. В проекта на Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни е записано, че форсмажорно обстоятелство е тежко природно бедствие или тежко метеорологично събитие, което е засегнало стопанството, а чл. 19 на същата предвижда форсмажорното обстоятелство да се доказва с документ, издаден от оторизирана институция. В Наръчника за прилагане на директните плащания ще бъдат дадени примери за документи, доказващи форсмажорни обстоятелства, включително и по отношение на засушаване.

Въпрос: Как се доказва изпълнението на изискването в интервенциите за обвързана подкрепа за използване на сертифициран или стандартен посевен и посадъчен материал?

Изискването се удостоверява чрез представяне на документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал. Документите са както следва:

- за сертифицирани семена – сертификат по чл. 32, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал, официален етикет по чл. 36, ал. 1, етикет на производителя и/или търговеца по чл. 38 или етикет на производителя на малки опаковки по чл. 53, ал. 5 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз;

- за стандартни семена - фирмен документ по чл. 46, етикет на производителя по чл. 49, ал. 3 или етикет на малки опаковки по чл. 54, ал. 2 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз;

- за зеленчуковия посадъчен материал - фирмен документ по чл. 12, ал. 1 или етикет на производителя по чл. 11, ал. 4 от Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури;

- за сертифицирания овощен посадъчен материал - сертификат по чл. 42, ал. 7 от Закона за посевния и посадъчния материал, етикет по чл. 13, ал. 5 или придружителен документ по чл. 13а от Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;

- за стандартния овощен посадъчен материал – етикет по чл. 10, ал. 4, документ на производителя или търговеца по чл. 13, ал. 1, т. 1 или етикет за дребни производители и търговци по чл. 14 от Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;

- за сертифицирания лозов посадъчен материал - сертификат по чл. 49, ал. 7 от Закона за посевния и посадъчния материал или официален етикет по чл. 18 от Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал;

- за стандартния лозов посадъчен материал – официален етикет по чл. 18, ал. 3, т. 3 от Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал. Когато земеделският стопанин произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал от зеленчукови култури за собствени нужди, следва да удостовери качество на този материал с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал.

Въпрос: За насажденията с плодове, които се заявяват по интервенцията за обвързано подпомагане за плодове (встъпили в плододаване), изискват ли се документи за закупен сертифициран или стандартен посадъчен материал?

В рамките на тази интервенция няма изискване за представяне на документи за сертифициран или стандартен посадъчен материал. Необходимо е насажденията да са встъпили в плододаване и от тях да са получени и реализирани на пазара определени добиви, специфични за всяка отделна култура. Кандидатите за подпомагане следва да предоставят документ, доказващ, че насажденията са в период на плододаване, издаден от агроном.

Очаквайте следващ текст

Едни и същи площи могат да се заявяват като угари няколко поредни години
33574
 

Последни материали
Виж
Кършенето на лозата предотвратява щетите от сушата
Външно министерство с предупреждение за почиващите българи в Гърция
Пашата е от жизненоважно значение за предотвратяването на горски пожари
Растителните алтернативи на млеката били произведени от подизпълнител
Данон изтегля продукти от пазара в Канада след 2 смъртни случая от листериоза
Освен неизбежните проблеми пред производителите се откриват и редица възможности
Боровинките в Украйна вече са по-евтини от малините
GASC отказа скъпото соево масло от чужбина и купи 28 000 тона от местни търговци
Слънчогледовото масло поевтиня на търга в Египет
Свързани материали
Виж
Консултантска фирма
Фермери с одобрени проекти за екологична модернизация получават точни отговори за изпълнението им
Отчет за 3-те месеца от управлението
Премиерът Денков ще отговаря на въпроси на 7 септември
Съвети на експертите
Не заявявайте повторно площи в биопреход, за които вече е давана помощ!
Експерти разясняват
След 21 юли ще бъдат качени образците на плановете за паша и торене
Питайте служебния министър защо!
Десет дни преди края на Кампанията биофермерите няма как да затворят заявленията си
Въпроси отговори – трета част
Наклонът за покривни култури се определя от цифровия модел на релефа, не от допустимия слой
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини