Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
29.03.2023 г.

Ето в кои случаи ще се орязват биологичните плащания след 2023 г.!

Проект за методика - обсъждане
Ето в кои случаи ще се орязват биологичните плащания след 2023 г.!

sinor.bg

До 24 април т.г. браншовите организации и представителите на биофермеството ще дават предложения по прокта на методика за прилагане на плащанията по старата мярка 11 от ПРСР 2014-2020 за биологично земеделие и биологично животновъдство, по която се орязват субсидии при неизпълнение на задълженията. Проектът за тази методика е качен за обсъждане на страницата на агроведомството, защото нейното действие ще продължи да се прилага и след 2023 г.

Според документа, в случай, че биофермерите, които заявяват субсидии, не са контролирани от компании, сертифицирани и одобрени от агроведомството, фонд „Земеделие” ще орязва цялата им субсидия. Също 100% е санкцията и ако в направление „Биологично растениевъдство” не са спазени изискванията за кръстосано съответствие. Или пък, при „Биологично пчеларство“ непозволено се използват антибиотици, също имаме 100-процентно орязване на европродпомагането. Ако нарушенията се извършват от биоживотновъди, тогава санкцията ще бъде в случаите, че в обявените като биологични стада бъдат открити небиологично отглеждани животни.

Тази методология се отнася за случаите, когато заявленията за подпомагане за директни плащания са подадени преди 1 януари 2023 г.; когато исканията за плащане са подадени във връзка с мерки за подпомагане, които се прилагат съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (EC) № 1305/2013“; когато в системата за контрол и административните санкции по отношение на правилата за кръстосано съответствие не са спазени“.

Държавен фонд „Земеделие“ определя плащанията по направленията по мярка 11 „Биологично земеделие“, като произведение на общите годни за подпомагане площи, животни или пчелни семейства, умножени по предвидения годишен размер за финансово подпомагане по чл. 11 от Наредба № 4 от 2015 г., след като се съобразят разпоредбите по чл. 11а, 11б и 11в от Наредба № 4 от 2015 г. Фонсът определя като общи годни за подпомагане площи, животни или пчелни семейства тези площи, животни или пчелни семейства, за които са спазени базовите изисквания съгласно приложение 2 към чл. 13 и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 4 от 2015 г. и изискванията по управление съгласно глава пета „Изисквания за управление“ от Наредба 4 от 2015 г. Когато е констатирано неспазване на изискванията по управление съгласно глава пета „Изисквания за управление на подпомаганите дейности“ от Наредба № 4 от 2015 г., Държавен фонд „Земеделие“ намалява плащанията съгласно приложението.

Ето какви намаления на ставките се правят още в биологичното растениевъдство“. Когато Държавен фонд „Земеделие“ констатира неспазване на базово изискване съгласно т. 1 от приложение № 2 към чл. 13 и чл.19, ал. 2 от Наредба № 4 от 2015 г. г. на конкретен парцел, заявен за подпомагане, установената площ на парцела се изключва от общата годна за подпомагане площ, без да се счита за наддекларирана.

Сортоизпитване за биокултури

Когато вследствие на нанесена вреда от трети лица бъде унищожена културата върху заявен за подпомагане парцел или част от него или при разораване на пасища и бенефициентът е информирал Държавен фонд „Земеделие“ в определения 15-дневен срок от настъпване на събитието, като е предоставил документ от съответния компетентен административен орган, съгласно чл. 32 от Наредба № 4 от 2015 г., не се отпуска подпомагане за площта за съответната година, без да се счита за наддекларирана.

Когато кандидатите за субсидии отбележат в заявлението за подпомагане конкретен парцел с код в преход, а контролиращото лице е посочило в регистъра по чл. чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз , че този парцел е в статус: биологичен, тогава фонд „Земеделие“ изключва парцела от общата годна за подпомагане площ.

Когато бенефициентите отбележат в заявлението за подпомагане конкретен парцел с код: биологичен, а контролиращото лице е посочило в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, че този парцел е в статус „в преход към биологично производство тогава фонд „Земеделие“ изключва този парцел от общата годна за подпомагане площ, без да се счита наддеклариран.

Когато фонд „Земеделие“ констатира разлика между заявената култура и установената при извършени административни проверки в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз или проверки на място култура, тогава парцелът, зает с тази култура, се изключва от общата годна за подпомагане площ, без да се счита за наддекларирана.

Намаленията по направление „Биологично пчеларство“

Фонд „Земеделие“ определя плащания по направление „Биологично пчеларство“ на база общия годен за подпомагане брой пчелни семейства, умножени по годишния размер на плащанията по чл. 11, ал. 1, т. 6 или ал. 2, т. 6 от Наредба № 4 от 2015 г. Фондът извърша проверка за допустимост и за всяко едно заявено пчелно семейство в регистъра на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Прави се проверка и за спазване на базовите изискване съгласно приложение № 2 към чл. 19, ал. 2 и изискванията по управление съгласно глава пета  „Изисквания за управление“ от Наредба № 4 от 2015 г. за всяко едно заявено за подпомагане пчелно семейство в регистъра по чл. 16 а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и/или при извършване на проверка на място.

При установено недопустимо за подпомагане пчелно семейство при извършване на проверката по ал. 2 и/или по ал. 3 същото се счита за неизбираемо и за него не се изплаща финансово подпомагане за годината на подаването на заявлението.

Когато Държавен фонд „Земеделие“ установи неспазване на базови изисквания т. 2 от приложение № 2 към чл. 13 и чл. 19, ал. от Наредба № 4 от 2015 г. за конкретен пчелин, плащанията се определят съобразно установеният брой пчелни семейства в пчелина.

Намаления по направление „Биологично животновъдство“

При определяне на плащането по направление „Биологично животновъдство“ фондът  използва по-малкия размер измежду общите годни за подпомагане ЖЕ, с които се извършва дейността, и общата годна за подпомагане площ, като се спазва съотношението 1ха=1ЖЕ. Експертите установяват също общия годен за подпомагане брой животни след извършване на проверка за всяко едно заявено за подпомагане животно в регистъра на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), в регистъра по чл. 16 а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз  и след проверка за спазване на съответните на базови изисквания съгласно приложение № 2 към чл. 13 и към чл. 19, ал. 2 и изискванията по управление съгласно глава пета  „Изисквания за управление“ от Наредба № 4 от 2015 г.

Когато от фонд „Земеделие“ установят при административни проверки или при проверки на място разлика в декларираното предназначение (за мляко или за месо) на заявено за подпомагане животно от едър рогат добитък, то тези животни се изключват от общите годни за подпомагане ЖЕ, без да се считат за наддекларирани.

Когато пък се открие разлика между заявената култура и установената при извършени административни проверки в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз или проверки на място култура, тогава парцелът, зает с тази култура, се изключва от общата годна за подпомагане площ, без да се счита за наддекларирана.

Други намаления за всички дейности от съответното направление

В случаите на чл. 14, ал. 1, т. 4 от Наредба 4 от 2015 г. Държавен фонд „Земеделие“ намалява размера на плащанията със сумата, изчислена за установената площ на съответния парцел, пчелно семейство и/или животно, изчислено в ЖЕ.

Когато от фонд „Земеделие“ установят неизпълнение на чл. 27 от Наредба № 4 от 2015 г., плащането се намалява с 10 на сто за всяка дейност от мярка 11 „Биологично земеделие“.

Когато фонд „Земеделие“ установи неспазване на Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и законоустановените изисквания за управление, одобрени съгласно чл. 42 от Закон за подпомагане на земеделските производители в стопанството, за всички дейности от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., се прилага изчисления процент, съгласно действащата Методика за прилагане на Кръстосаното съответствие в България.

Когато фонд „Земеделие“ констатира неспазване на минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита в стопанството, се прилага процентно намаление в размер на 5 на сто на общата сума на плащанията за всяка дейност от направлението.

При констатирана системност на неспазването, а именно подобни случаи на неспазване са били констатирани при същия кандидат и същата мярка или същия вид операция и по– РА но през последните четири години или през целия програмен период 2014 – 2020 г., изчислената сума след определяне на намаленията по раздел II, III и IV се редуцира допълнително с 3 на сто за съответното направление, ако е първо повторение по тази мярка в периода 2014 – 2020 г. При следващо неспазване предходно наложения допълнителен процент се удвоява, като не може да бъде повече от 30 на сто.

Ето в кои случаи ще се орязват биологичните плащания след 2023 г.!
8712
 

Последни материали
Виж
Нападат дори пипера
Голям луков листояд и луков скритохоботник
Европейска комисия
Междинна оценка на Механизма за възстановяване и устойчивост
Министър Вътев ще участва в научни конференции за производството на храни и за климатичните промени
Министри и кметове обсъдиха как Природен парк „Витоша“ да стане зона за устойчиво развитие на спорта и туризма
ДФЗ ще утвърди указания и ресурс за съфинансиране на застраховки в растениевъдството за 2024 г.
Полезни съвети
Домашно приготвени стимулатори за покълване на семената и растеж на разсада
Свързани материали
Виж
До 11 ноември се обсъждат последните промени в Наредба 3 за санкциите по директните плащания
Трябва да коригирате заявленията в СЕУ, ако са в червен цвят и пише „несъотвествие”
Новата методика за Агроекология и климат
Режат с 5% субсидиите при изкуствено торене, а със 100% - в други десет случая!
Стратегически план - информационна кампания
Санкции за фермерите от януари 2025 г. – при нарушени трудови права!
Как е мачкан най-уязвимият сектор в земеделието
Зеленчукопроизводителите са ощетени с 6 милиона лева при обвързаната подкрепа през миналата година
Нормативни промени
Отлага се изискването да се режат субсидии при неплащане на рента
Трета част на методиката за кръстосаното съответствие
Субсидиите в НАТУРА се орязват от 25 до 100% при променен статут на пасищата
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини