Начало » Новини » Страната
04.08.2020 г.

Автосервизи и селски къщи се строят най-често върху извадени от регистъра земеделски земи

Комисия по земята
Автосервизи и селски къщи се строят най-често върху извадени от регистъра земеделски земи

sinor

Два пъти в месеца Комисията за земеделските земи към министерството на земеделието одобрява или отхвърля искания за промяна на предназначението на земеделски земи, които ще са ползват за неземеделски нужди, или за утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. Странното е, че докато в първите месеци от годината комисията издаваше по 5-6 разрешения за едно заседание, след началото на протестите администрацията изведнъж се разработи. Ето и решенията от посдледното заседание, проведено на 28 юли т.г.

І. На основание чл. 22, ал. 1 и във връзка с чл. 18 от Закона за опазване на земеделските земи:

1. Утвърждава трасе за проектиране, с което се засяга около 320 кв.м. земеделска земя, пета категория, неполивна, общинска собственост за нуждите на Г.С.В. и Б.Г.В., за изграждане на обект: „Транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 56126.187.54“, част от поземлен имот с идентификатор 56126.506.25 по КККР на гр. Петрич, местност Ватовото, община Петрич, област Благоевград, при граници, посочени в приложените скица и проект на ПУП-ПП.

2. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 4 417 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, неполивна, собственост на „Е.“ ООД, за изграждане на обект: „Складова база”, в землището на гр. Девня, поземлен имот с идентификатор 20482.124.704, местност Отсреща, община Девня, област Варна, при граници, посочени в приложената скица.

3. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 3 813 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на Н.С., за изграждане на обект: „Автокъща за продажба на автомобили”, поземлен имот с идентификатор 12259.674.114 по КККР на гр. Враца, местност Занкиното, община Враца, област Враца, при граници, посочени в приложената скица.

4. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 1 410 кв.м. земеделска земя, втора категория, поливна, собственост на В.З.В., за изграждане на обект: „Автокъща”, в землището на с. Блатино, поземлен имот с идентификатор 04354.6.11, община Дупница, област Кюстендил, при граници, посочени в приложената скица.

5. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга 1373 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „Д.” ЕООД, за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, проектен имот с идентификатор 15703.44.131 (част от имот с идентификатор 15703.44.124) по КККР на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, при граници, посочени в приложената скица-проект.

6. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 6 800 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на собственост на наследници на Г.Д.Б. и С.Д.Д. и „П.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Производствена дейност“, поземлен имот с идентификатор 55155.22.35 по КККР на гр. Пазарджик, местност Съзлъка, община Пазарджик, област Пазарджик, при граници, посочени в приложената скица.

7. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 600 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Г.П.Б., за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, поземлен имот с идентификатор 56722.701.296 по КККР на гр. Плевен, местност Стража, община Плевен, област Плевен, при граници, посочени в приложената скица.

8. Утвърждава площадка и трасе за проектиране, с които се засяга общо 7 612 кв.м земеделска земя, трета категория, поливна, от която 6126 кв.м собственост на Николай Кънчев Стоицев, за изграждане на обект: „Склад за промишлени стоки и офис сграда”, поземлен имот с идентификатор 03304.3.77 по КККР на с. Белащица и 1486 кв.м общинска собственост, за нуждите на Н.К.С., за изграждане на транспортен достъп до обекта, части от поземлени имоти с идентификатори 03304.3.40 и 03304.3.41 по КККР на с. Белащица, местност Герена, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и проект на ПУП – ПП.

9. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 669 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на О.Ю.И., за изграждане на обект: „Жилищно застрояване” в землището на на с. Руен, поземлен имот  № 160023, масив 16 по план на новообразуваните имоти в  територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрен със Заповед № 432 от 13.08.2004 г. на Областния управител на гр. Пловдив, местност Кушла, община Куклен, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица.

10. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга 619 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на А.С.И., за изграждане на обект: „Жилищно застрояване”, в землището на на с. Руен, поземлен имот  № 160021, масив 16 по план на новообразуваните имоти в  територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрен със Заповед № 432 от 13.08.2004 г. на Областния управител на гр. Пловдив, местност Кушла, община Куклен, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица.

11. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 1 667 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на К.П.М., за изграждане на обект: „Склад за селскостопанска продукция“, поземлен имот с идентификатор 47295.19.100 по КККР на с. Марково, местност Бялата воденица, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

12. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 5 866 кв.м. земеделска земя от пета категория, поливна, собственост на Н.Д.Н., за изграждане на обект: „Складова база за земеделска продукция, селскостопанска техника и инвентар”, поземлен имот с идентификатор 59080.223.108 по КККР на гр. Първомай (по предходен план имот №223108), местност „ДОЛ. КОМСАЛ ПОДСЕЛО“, община Първомай, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

13. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 2 293 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на К.Б.Х. и В.В.С., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, поземлен имот с идентификатор 99087.38.24 (стар №038024 по КВС) по КККР на гр. Асеновград, район Горни Воден, местност Калдаръма, община Асеновград, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

14. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 1 340 кв.м. земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на Г.Р.С., за изграждане на обект: „Склад за селскостопанска продукция”, поземлен имот с идентификатор 99087.38.24 (стар №038024 по КВС) по КККР на гр. Асеновград, местност Параколово, община Асеновград, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

15. Утвърждава трасе за проектиране, с която се засяга около 116 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на община Раковски предоставена за нуждите на „В.“ ЕООД, за изграждане на пътен достъп до обект: „Цех за изработка на метални изделия за бита”, и за част от 62075.575.2 (целият с площ 1 765 кв.м) по КККР на гр. Раковски, местност Сарийски дупки, община Раковски, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и проект на ПУП – ПП.

Къщите за гости също са изяли доста земеделска земя

16. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 4 100 кв.м земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на А.А.П., за изграждане на обект: „Жилищно застрояване”, поземлен имот с идентификатор 99087.18.122 по КККР на гр.Асеновград, район „Горни Воден“, местност Павлитатка, община Асеновград, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

17. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около  2 700 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, неполивна, собственост на „А.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Тополово, поземлен имот с идентификатор 72789.100.16, местност Еловиците, община Асеновград, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

18. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 21 495 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, поливна, собственост на Г.К.Ч. и „Г.“ ООД, за изграждане на обект: „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и преработка и съхранение на селскостопанска продукция”, в землището на с. Марково, поземлени имоти с идентификатори 47295.20.54 и 47295.20.55, местност Бялата воденица, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скици.

19. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около  5 187 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, поливна, собственост на Д.А.М., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, поземлени имоти с идентификатори 47295.22.177 и 47295.22.178 по КККР на с. Марково, местност Захаридево, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скици.

20. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 3 831 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, неполивна, собственост на К.П.М., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, поземлен имот с идентификатор 47295.67.1 по КККР на с. Марково, местност Витрогона, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

21. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 5 499 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, неполивна, собственост на О.Б.Я., И.Б.П. и н-ци на Г.Г., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, поземлен имот с идентификатор 47295.66.32 по КККР на с. Марково, местност Исака, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

22. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 4 782 кв.м. земеделска земя от четвърта категория, неполивна, собственост на С.Н.М. и Ж.П.Г. – М., за изграждане на обект: „Сгради за съхранение и ремонт на селскостопанска техника”, поземлени имоти с идентификатори 47295.14.12 и 47295.14.13 по КККР на с. Марково, местност Керемедчилница, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скици.

23. Утвърждава площадка и трасе за проектиране, с които се засяга общо 7 862 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, от която 6 499 кв.м. собственост на В.Х.В., Д.К.Г. и наследници на М.Г.Б., за изграждане на обект: „Жилищно строителство - 6 бр. жилищни сгради”, поземлен имот с идентификатор 47295.66.78 по КККР на с. Марково и 1 363 кв.м. общинска собственост, за нуждите на В.Х.В., Д.К.Г. и наследници на М.Г.Б., за изграждане на транспортен достъп до обекта, част от поземлен имот с идентификатор 47295.66.127 по КККР на с. Марково, местност Исака, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и проект на ПУП – ПП.

24. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 2 898 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Д.Р.Р. и Р.С.Р., за изграждане на обект: „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”, поземлен имот с идентификатор 40467.10.503 по КККР на гр. Куклен, местност Св. Петка, община Куклен, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

5. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 1 300 кв.м земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на Е.Б.Е., за изграждане на обект: „Жилищна сграда ”, поземлен имот с идентификатор 99088.19.92 по КККР на р-н Долни Воден, гр. Асеновград, местност Бахчалъка, община Асеновград, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

26. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 2 881 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на П.П.Н., Г.М.С. и И.Д.Й., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, поземлен имот с идентификатор 47295.49.10 по КККР на с. Марково, местност Текерлека, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и проект на ПУП – ПЗ.

27. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 3 748 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на Р.Х.К., за изграждане на обект: „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”, поземлен имот с идентификатор 40467.8.390 по КККР на гр. Куклен, местност „Кавака“, община Куклен, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

28. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 910 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на Т.В.Х., за изграждане на обект: „Складова и обществено обслужваща дейност – магазин за авточасти, нови и втора употреба, автомивка, автосалон и автосервиз”, поземлен имот с идентификатор 47295.21.3 по КККР на с. Марково, местност Герена, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и проект на ПУП – ПРЗ.

29. Утвърждава площадка и трасе за проектиране, с които се засяга общо 9 227 кв.м. земеделска земя, трета категория, поливна, от която 8 975 кв.м. собственост на „Х.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Складова, търговска и обществено обслужваща дейност – складова база с шоурум и офиси”, поземлен имот с идентификатор 03304.8.159 по КККР на с. Белащица и 252 кв.м. общинска собственост, за нуждите на „Х-Р“ ЕООД, за изграждане на транспортен достъп до обекта, част от поземлен имот с идентификатор 03304.8.126 по КККР на с. Белащица, местност Тръновица, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и проект на ПУП – ПП.

30. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 1 885 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на А.В.Г. и М.Г.Т., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, поземлен имот с идентификатор 06077.50.50 по КККР на с. Браниполе, местност Свети Константин, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица.

31. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 7 101 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на „С.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Административно-жилищна сграда с офиси и хале”, поземлен имот с идентификатор 61710.790.15 (по предходен план 790015) по КККР на гр. Разград, местност Алчака, община Разград, област Разград, при граници, посочени в приложената скица.

32. Утвърждава площадка за проектиране, с която се засяга около 1 067 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на К.С.К., за изграждане на обект: „Работилница за сглобяване на мебели и склад”, поземлен имот с идентификатор 18174.22.66 по КККР на с.Гурмазово, местност Шеовица, община Божурище, Софийска област, при граници, посочени в приложената скица.

IІ. На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 41, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, променя предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, както следва:

33. На 1500 кв. м земеделска земя, пета категория, поливна, собственост на И.Н.П., за изграждане на обект „Жилищно строителство“, поземлен имот с идентификатор 65334.67.17 по КККР на гр. Сандански, местност Ушите, община Сандански, област Благоевград, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП–ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл.30, ал.1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на Тарифата, в размер на 3 861,00 лева и да отнеме хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителството.

34. На 2 281 кв.м земеделска земя, осма категория, поливна, собственост на Д.К.Д., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, поземлен имот с идентификатор 65334.90.5 по КККР на гр. Сандански, местност Нишан таши, община Сандански, област Благоевград, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплатят на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, точка 7 на тарифата в размер на 3 095,77 лева и да отнемат и оползотворят хумусния пласт от площадката, върху която ще се извършва строителство.

35. На 1 008 кв.м. земеделска земя, от четвърта категория, поливна, собственост на А.Г.С., за изграждане на обект: „Производствено-складови и обществено обслужващи дейности – автосервиз и склад за промишлени стоки”, поземлен имот с идентификатор 43565.104.10 по КККР на с. Лешница, местност „Китовица“, община Сандански, област Благоевград, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 2 и т. 3 на тарифата в размер на 1 415,23 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

36. На 3 996 кв.м. земеделска земя, от четвърта категория, неполивна, собственост на А.К.А., Н.К.Г. и А.М.М., за изграждане на обект: „Жилищно строителство“, поземлен имот с идентификатор 04279.117.4 по КККР на гр. Благоевград, местност Када Пара, община Благоевград, област Благоевград, при граници посочени в приложените скици и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 9662,33 лева и да отнеме и оползотвори хумустния пласт от терена, върху който ще се извърши строителството.

37. На 3 001 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на И.Д.И., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на гр. Благоевград, поземлени имоти с идентификатор №№ 04279.52.36, 04279.52.37, 04279.52.38, 04279.52.39, 04279.52.40, 04279.52.41 и 04279.52.42, местност Шеиница, община Благоевград, област Благоевград, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 8 567,25 лева и да отнеме и о   ползотвори хумусния пласт от площадката.

38. На 717 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на М.Т.К., за изграждане на обект „Сграда за отдих и курорт“, землище на гр. Черноморец, поземлен имот с идентификатор 81178.6.340, местност Аклади, община Созопол, област Бургас, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП–ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на Тарифата в размер на 1 211,73 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителството.

39. На 3 219 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Й.М.П., за изграждане на обект: „Вилно строителство”, поземре имот с идентификатор 80916.10.100 по КККР на с. Черни връх (два броя нови УПИ I-475 и УПИ II-476), местност Край село, община Камено, област Бургас, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, точка 7 на тарифата в размер на 3 766,23 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката, върху която ще се извършва строителство.

40. На 5 699 кв.м земеделска земя, втора категория, неполивна, собственост на „В.” ООД, за изграждане на обект: „Паркинг за лекотоварни и товарни автомобили и административна сграда”, поземлен имот с идентификатор 36525.84.6 по КККР на гр. Карнобат, местност Кърънджика, община Карнобат, област Бургас, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т.т. 4 и 7 на тарифата в размер на 25189,58 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

41. На 6684 кв. м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „Р.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Производствено-складова, административна и търговска дейност - автосервиз и автомивка“, поземлен имот с идентификатор 10135.4507.270 по КККР на гр. Варна, местност Ялови ниви, община Варна, област Варна, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП–ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1, 2, 3 и 4 на Тарифата в размер на 22 591,92 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

42. На общо 8 201 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „Б.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Складово производствена база”, по КККР на гр. Девня, имоти с идентификатори 20482.124.692 и 20482.124.699, местност Отсреща, община Девня, област Варна, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т.т. 2 и 3 на тарифата в размер на 27719,38 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

43. На общо 74 725 кв.м земеделска земя, в т.ч. 5 543 кв.м. трета, 28 660 кв.м. четвърта, 5 068 кв.м. пета и 35 454 кв.м. шеста категория, неполивна, в. т.ч. частна, общинска, държавна (ДПФ), държавна собственост (след отчуждаване с Решение № 116/20.02.2020 г. на МС за нуждите на Министерство на енергетиката (изграждане на обект от „Б.“ ЕАД), както и собственост на „Б.“ ЕАД и с учредено право на строеж в полза на дружеството (Нотариални актове за учредяване на право на строеж с вх.рег.№ 5978/16.12.2019г., вх.рег.№ 6068/18.12.2019г., вх.рег.№ 5820/06.12.2019г., вх.рег.№ 4551/03.10.2019г., вх.рег.№ 6024/17.12.2019г., вх.рег.№ 6056/18.12.2019г., вх.рег.№ 5816/06.12.2019г., вх.рег.№ 6095/19.12.2019г., вх.рег.№ 4550/03.10.2019г. на СВ-Горна Оряховица, Договори за учредяване право на строеж върху общинска земя с вх.рег.№ 6166/23.12.2019г. и вх.рег.№ 6167/23.12.2019г. на СВ-Горна Оряховица, Договор за учредяване на строеж върху земеделски земи, собственост на ДПФ с вх.рег.№ 516/12.02.2020г. на СВ-Горна Оряховица), за изграждане на подобект: „Технологична площадка за Очистно съоръжение (ОС) и Кранов възел (КВ) Лозен и пътен достъп към площадката” към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, в землищата на с. Лозен и с.Нова Върбовка, община Стражица, област Велико Търново при граници, посочени в приложения и влязъл в сила ПУП – ПП и съгласно регистър на засегнатите имоти от технологични съоръжения – Окончателен проект (ОС и КВ Лозен) и регистри на засегнатите имоти от Път – ОС и КВ Лозен – Окончателен проект, неразделна част от настоящото решение.

„Б.“ ЕАД да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8, т. 4 на тарифата за площта от 42 114 кв.м. частна, държавна собственост и собствена на дружеството земеделска земя в размер на 2 015,13 лева и на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ, местна такса, определена от общинския съвет за площта от 32 611 кв.м. общинска собственост и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

44. На общо 2 499 кв.м. земеделска земя, от която 1705 кв.м. пета категория и 794 кв.м. осма категория, неполивна, общинска и държавна собственост (след отчуждаване с Решение № 826/31.12.2019 г. на МС за нуждите на Министерство на енергетиката (изграждане на обект от „Б.“ ЕАД), за обект: „Подмяна на Преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово“, както следва:

1. На общо 676 кв.м. земеделска земя, осма категория, неполивна, държавна собственост, за обект: „Технологична площадка КВ-25 Батулци“, в части от поземлени имоти с идентификатори 77493.119.153 (проектен идентификатор 77493.119.162) и 77493.119.154 (проектен идентификатор 77493.119.161), в землището на с. Хубавене, община Роман, област Враца, при граници, посочени в приложените скици-проекти и влязъл в сила ПУП-ПП.

„Б.“ ЕАД да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8, т. 4 на тарифата в размер на 16,90 лева.

2. На 1 492 кв.м. земеделска земя, пета категория, неполивна, общинска собственост, за нуждите на „Б.“ ЕАД (Решение № 106/29.04.2020 г. на ОбщС-Луковит), за обект: „Технологична площадка на КВ-24 Дерманци“, част от поземлен имот с идентификатор 20688.58.128 (проектен идентификатор 20688.58.143), в землището на с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч, при граници, посочени в приложените скица-проект и влязъл в сила ПУП-ПП.

„Б.“ ЕАД да заплати на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ местна такса, определена от общинския съвет и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

3. На общо 331 кв.м. земеделска земя, от която 213 кв.м. пета категория и 118 кв.м. осма категория, неполивна, от която 240 кв.м. държавна собственост и 91 кв.м. общинска собственост с учредено право на строеж на „Б.“ ЕАД (Решение № 80/24.04.2020 г. на ОбщС-Правец и Договор от 08.07.2020 г. за учредено право на строеж), за обект: „Технологична площадка на КВ-26 Калугерово“, части от поземлени имоти с идентификатори 35585.5.1 (проектен идентификатор 35585.5.904), 35585.57.901 (проектен идентификатор 35585.57.916) и 35585.57.27 (проектен идентификатор 35585.57.918), в землището на с. Калугерово, община Правец, област Софийска, при граници, посочени в приложените скици-проекти и влязъл в сила ПУП-ПП.

„Б.“ ЕАД да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8, т. 4 на тарифата в размер на 9,66 лева за площта от 240 кв.м. земеделска земя, държавна собственост. На основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ, за площта от 91 кв.м. земеделска земя от пета категория, общинска собственост, „БУРГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД да заплати местна такса, определена от общинския съвет и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

45. На общо 121 865 кв.м земеделска земя, от която 3 688 седма категория и 118 177 десета категория, неполивна, от която 31 719 кв.м. собственост на „К.“ ООД и 90 146 кв.м. общинска собственост, за нуждите на „К.“ ООД, за изграждане на обект: „Кариера за добив на строителни материали - варовици в находище Касибо”, поземлени имоти с идентификатори 38875.36.14, 38875.36.15, 38875.36.16, 38875.36.30, 38875.36.31 и 38875.37.22 по КККР на с. Костелево, местност „Солишова падина”, община Враца, област Враца, при граници, посочени в приложените скици и влязло в сила ЧИ на ПУП – ПРЗ.

„К.“ ООД да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 2 на тарифата в размер на 8 077,05 лева за площта от 31 719 кв.м. собственост на дружеството и на основание чл. 30, ал. 2 от ЗОЗЗ, местна такса, определена от общинския съвет за площта от 90 146 кв.м земеделска земя, общинска собственост. Инвеститорът на обекта да отнеме и оползотвори хумусния пласт, а след приключване на концесионната дейност да изпълни одобрените и изискуеми рекултивационни мероприятия.

46. На 3 062 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „А.” АД, за изграждане на обект: „Паркинг за леки автомобили”, поземлен имот с идентификатор 77548.177.3 по КККР на с. Хърлец, местност Гропата, община Козлодуй, област Враца, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 5 373,81 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката/терена, върху който ще се извършва строителство.

47. На 1062 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Г.С.Р., за изграждане на обект: „Жилищно строителство“, поземлен имот с идентификатор 72624.906.442 по КККР на гр. Добрич, местност Гаази баба, община Добрич, област Добрич, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 2692,17 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

48. На 490 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Х.К.Г., за изграждане на обект: „Жилищно строителство“, поземлен имот с идентификатор 72624.904.197 по КККР на гр. Добрич, местност Гаази баба, община Добрич, област Добрич, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 828,10 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

49. На 8 588 кв.м земеделска земя, шеста категория, поливна, собственост на „С.“ ООД, за изграждане на обект: „Общественообслужваща сграда - склад за строителни материали”, поземлен имот с идентификатор 65365.23.1651 по КККР на гр. Сапарева баня (предходен идентификатор 65365.23.523), местност Чушева кория, община Сапарева баня, област Кюстендил, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП-ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т.т. 1 и 3 на тарифата в размер на 16695,07 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

50. На 744 кв.м. земеделска земя, от четвърта категория, неполивна, собственост на П.И.П., за изграждане на обект: „Еднофамилна жилищна сграда”, в землището на гр. Ловеч, поземлен имот 43952.551.483 по ПНИ на местност „Полето – лагера“, местност Полето – лагера, община Ловеч, област Ловеч, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 1 257,36 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извърши строителството.

51. На 1 373 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „Д.” ЕООД, за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, проектен имот с идентификатор 15703.44.131 (част от имот с идентификатор 15703.44.124) по КККР на с.Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, при граници, посочени в приложените скица-проект и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 1 606,41 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

52. На 3552 кв. м земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на А.Ж.Д., за изграждане на обект „Жилищни сгради“, поземлен имот с идентификатор 48489.27.806 (Проектни идентификационни номера 48489.27.820, 48489.27.821, 48489.27.822 и 48489.27.819) по КККР на гр. Монтана, местност „Семчова круша“, община Монтана, област Монтана, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП ПЗ.

Собственикът на земята да заплати, на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на Тарифата в размер на 10 389,60 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителството.

53. На 625 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на С.Д.М. и Д.Г.М., за изграждане на обект: „Жилищно строителство“, поземлен имот с идентификатор 48489.200.311 по КККР на гр. Монтана, местност Парта, община Монтана, област Монтана, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП ПЗ.

Собствениците на земята да заплатят на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ такса, определена по чл. 6, т. 7 на тарифата, в размер на 1 056,25 лева и да отнемат и оползотворят хумусния пласт от  терена, върху който ще се извършва строителство.

54. На 950 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на Г.О.Г., за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, новообразуван имот 701.62 по ПНИ на местност Бърдото – Конички дол, с. Долна Вереница, община Монтана, област Монтана, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6 т. 7 на тарифата в размер на 855,00 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извърши строителството.

55. На общо 4 095 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Б.З.Б., за изграждане на обект: „търговия и услуги - автосервиз и автокъща”, в землището на гр. Пазарджик, поземлени имоти с идентификатори 55155.52.26 и 55155.52.50, местност Атчаир, община Пазарджик, област Пазарджик, при граници, посочени в приложените скици и влязъл в сила ПУП - ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1 на тарифата в размер на 10380,83 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

56. На 425 кв.м земеделска земя, седма категория, поливна, собственост на Г.В.К., за изграждане на обект: „Автосервиз”, в землището на гр. Велинград, поземлен имот с идентификатор 10450.66.76 по КККР на гр. Велинград (стар № 066076), местност Голяма Мътница, община Велинград, област Пазарджик, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, точка 1 на тарифата в размер на 464,10 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

57. На 800 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Б.Г.Б., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, част от поземлен имот с идентификатор 65437.94.11 по КККР на с. Сарая, местност Мерата, община Пазарджик, област Пазарджик, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 936,00 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

58. На 1 000 кв.м. земеделска земя, от четвърта категория, неполивна, собственост на Д.Е.М., за изграждане на обект: „Гараж и второстепенна постройка”, поземлен имот с идентификатор 56722.701.3127 по КККР на гр. Плевен, местност Стража, община Плевен, област Плевен, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на общо 1 690,00 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

59. На общо 2 290 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, поливна, от която 2137 кв.м. собственост на Ф.П.Ф., за изграждане на обект: „Автосалон”, в землището на с. Браниполе, поземлен имот с идентификатор 06077.20.30 по КККР на с. Браниполе и 153 кв.м. общинска собственост, за нуждите на Ф.П.Ф., за изграждане на транспортен достъп до обекта, част от поземлен имот с идентификатор 06077.20.49 по КККР на с. Браниполе, местност Чиирите, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скици и влязъл в сила ПУП – ПРЗ и ПП.

Ф.П.Ф. да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 3, чл. 5, ал. 2, т. 3 и чл. 6, т. 1 на тарифата в размер на 4822,74 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

60. На 4 087 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на С.Д.Й., за изграждане на обект: „Жилищно строителство“, поземлен имот с идентификатор 56784.384.233 по КККР на гр. Пловдив, местност „Остромила-Тепе Тарла“, община Пловдив, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ такса, определена по чл. 6, т. 7 на тарифата, в размер на 12 432,65 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от  терена, върху който ще се извършва строителство.

61. На 8 801 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на И.Н.Г., С.А.Г., Д.А.Д. и Г.Т.Г., за изграждане на обект: „Жилищно строителство“, поземлен имот с идентификатор 03304.10.26 по КККР на с. Белащица, местност Бозалъка, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собствениците на земята да заплатят на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ такса, определена по чл. 6, т. 7 на тарифата, в размер на 20 594,34 лева и да отнемат и оползотворят хумусния пласт от  терена, върху който ще се извършва строителство.

62. На 4 440 кв.м. земеделска земя, пета категория, поливна, собственост на собственост на „М.” ООД, за изграждане на обект: „Складова, търговска и обществено-обслужваща дейности - Складова база за промишлени стоки (битова техника)”, поземлен имот с идентификатор 56784.16.36 по КККР на гр. Пловдив, местност Брезовкско шосе, община Пловдив, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ такса, определена по чл. 5, ал. 2, т. 3  и чл. 6, т. 2 и 3 на тарифата, в размер на 11 428,56 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

63. На 2 300 кв.м земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на С.Й.А., за изграждане на обект: „Жилищно застрояване”, в землището на гр. Асеновград, имот с идентификатор 00702.18.89, местност „Шкилово“, община Асеновград, област Пловдив, при граници, посочени в приложената скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплатят на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, точка 7 на тарифата в размер на 6 727,50 лева и да отнемат и оползотворят хумусния пласт от площадката, върху която ще се извършва строителство.

64. На общо 3 115 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, от която 2 999 кв.м собственост на „В.“ ЕООД и 116 кв.м собственост на община Р. предоставена за нуждите на „В.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Цех за изработка на метални изделия за бита и пътен достъп”, поземлен имот с идентификатор 62075.757.57 и за част от поземлен имот с идентификатор 62075.575.2 (целият с площ 1 765 кв.м) по КККР на гр. Раковски, местност „Сарийски дупки”, община Раковски, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скици и влязъл в сила ПУП – ПРЗ и ПП.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 3 и чл. 6, точка 2 на тарифата в размер на 7 896,53 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката върху която ще се извършва строителство.

65. На 517 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на наследници на Я.К.У. и Н.Г.У., за изграждане на обект: „Жилищно застрояване”, поземлен имот с идентификатор 56784.537.276 по КККР на гр. Пловдив, местност „Терзиите”, район „Западен“, община Пловдив, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собствениците на земята да заплатят на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 873,73 лева и да отнемат и оползотворят хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

66. На 4 291 кв.м. земеделска земя, от трета категория, неполивна, собственост на В.Г.М., С.Р.П., С.Н.Б., Н.Н.М., Г.С.С. и С.С.С., за изграждане на обект: „Жилищно строителство – 8 бр. сгради”, поземлен имот с идентификатор 00702.18.58 по КККР на гр. Асеновград, местност Баделема, община Асеновград, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собствениците на земята да заплатят на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 12 551,18 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

67. На 1 165 кв.м. земеделска земя, от четвърта категория, неполивна, собственост на „К.“ ООД, за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Катуница, имот № 095006, местност „Над село“, община Садово, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на общо 2 044,58 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена върху който ще се извърши строителството.

68. На общо 2 974 кв.м. земеделска земя, от четвърта категория, поливна, собственост на Р.Й.М. и община Р. за нуждите на Р.Й.М. за изграждане на обект: „Жилищно строителство и пътен достъп”, поземлен имот с идентификатор 59032.20.48 и част от поземлен имот с идентификатор 59032.20.251 по КККР на с. Първенец, местност Дотлука, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скици и влезли в сила ПУП – ПРЗ и ПУП - ПП.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 6263,24 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена върху който ще се извърши строителството.

69. На 15 476 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „Г.” ООД, за изграждане на обект: „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност”, поземлен имот с идентификатор 03839.44.6 по КККР на с. Бенковски, местност Алчака, община Марица, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1, 2 и т. 3 на тарифата в размер на 45 267,30 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката/терена, върху който ще се извършва строителство.

70. На 1 999 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на „Д.” ООД, за изграждане на обект: „Обществено обслужваща и производствена дейност – цех за дограма и офис ”, поземлен имот с идентификатор 56784.326.17 по КККР на гр. Пловдив, местност Динките, община Пловдив, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 2,3 и т. 4 на тарифата в размер на 6 080,96 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката, върху която ще се извършва строителство.

71. На 4 463 кв.м земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на  М.Й.П. за изграждане на обект: „ Жилищно застрояване”, поземлен имот с идентификатор 87240.35.65 по КККР на с. Ягодово, местност Агълите, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 9037,58 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката/терена, върху който ще се извършва строителство.

72. На общо 4 199 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на И.А.П., за изграждане на обект: „Склад и магазин за строителни материали, магазин за хранителни стоки и кафе ”, в землището на с. Стряма, поземлен имот с №№ 036062 и 036063, местност Христев ретеш-мешалъ, община Раковски, област Пловдиов, при граници, посочени в приложените скици и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1 и т. 3 на тарифата в размер на 8 843,09 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

73. На общо 6 000 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на В.А.Д. и С.Г.П., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Златитрап, поземлени имоти с идентификатори 31036.18.33 и 31036.18.34, местност „Кьоредек миша пара“, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собствениците на земята да заплатят на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 14 040,00 лева и да отнеме и оползотворят хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

74. На 3 393 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „Л.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Склад за промишлени стоки /части за велосипеди/”, поземлен имот с идентификатор 62858.19.61 по КККР на с. Рогош, община Марица, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 5, ал. 2, т. 3 от тарифата за таксите, такса по чл. 6, т. 3 на тарифата в размер на 9 924,53 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

75. На 2 398 кв.м. земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на наследници на В.А.Т., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, в землището на с. Браниполе, поземлен имот с идентификатор 06077.50.158, местност Тръновица, община Родопи, област Пловдив, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 5 827,14 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

76. На 58018 кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на „К.“ ЕАД, за реализиране на обект: „Кариера за добив на кварц - каолинова суровина от находище „Колобър - участъци Първи и Втори”, поземлен имот с идентификатор 18018.3.389 по КККР на с. Грънчарово, местност Балабана, община Дулово, област Силистра, при граници, посочени в приложените скица и влезъл в сила ПУП - ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 2 на тарифата в размер на 130540,50 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката, а след приключване на концесионната дейност да изпълни одобрените и изискуеми рекултивационни мероприятия.

77. На 17 974 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „Х.“ ЕООД, за изграждане на обект: „Логистичен център и автосервиз”, в землището на гр. Костинброд, поземлен имот с идентификатор 38978.48.80, община Костинброд, Софийска област, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6 т. 1 и т. 3 на тарифата в размер на 75940,15 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

78. На 3 087 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Д.К.К., за изграждане на обект: „Жилищно строителство”, поземлен имот с идентификатор 77246.128.58 по КККР на с. Хераково, местност Гунище, община Божурище, област София, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 3 611,79 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката, върху която ще се извършва строителство.

79. На 516 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на С.С.Й., за изграждане на обект: „Къща за гости“, поземлен имот с идентификатор 12084.2747.25 по КККР на с. Волуяк, местност Ридо, община Столична, област София град, при граници, посочени в приложените скица и влязлъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ такса, определена по чл. 6, т. 7 на тарифата, в размер на 939,12 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

80. На 988 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на „Д.“ ООД и „А.“ ООД, за изграждане на обект: „Сграда с офиси, ателие и склад за машинни елементи“, поземлен имот с идентификатор  14831.6535.4 по КККР на с. Герман, местност „Среден път”, община Столична, област София град, при граници, посочени в приложените скица и влязлъл в сила ПУП – ИПР и ПЗ.

Собствениците на земята да заплатят на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ такса, определена по чл. 6, т. 2, 3 на тарифата, в размер на 2 311,92 лева и да отнемат и оползотворят хумусния пласт от площадката.

81. На 2 116 кв.м земеделска земя, четвърта категория, поливна, собственост на Г.И.И., за изграждане на обект: „Сервиз за строителни машини, склад, офис и жилищна сграда”, поземлен имот с идентификатор 21662.4827.2 (УПИ V-2, кв.28) по КККР на с.Доброславци, местност „Кумаришки път”, район „Нови Искър“, Столична община, област София-град, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т.т. 1,3, 4 и 7 на тарифата в размер на 6832,99 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

82. На 1 544 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Д.В.П., за изграждане на обект: „Жилищно строителство ”, в землището на гр. София, поземлени имоти с идентификатор 68134.4397.171, местност Берилица, община Столична, област София - столица, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 4 215,12 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

83. На 861 кв.м. земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Г.С.Г., за изграждане на обект: „Жилищно строителство ”, в землището на гр. София, поземлени имоти с идентификатор 68134.4397.219, местност Берилица, община Столична, област София - столица, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПРЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 1 567,02 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

84. На 18698 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на “К.” ЕАД, за изграждане на обект: “Кариера за добив на варовик – външен отвал, хумусни депа, промишлена и транспортна площадка”, поземлен имот с идентификатор 65810.22.512 по КККР на с. Свобода, местност „Трънака”, община Чирпан, област Стара Загора, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 2 на тарифата в размер на 54691,65 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката, а след приключване на концесионната дейност да изпълни одобрените и изискуеми рекултивационни мероприятия.

85. На 6 408 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на М.К.К., за изграждане на обект: „Къщи за гости, търговски комплекс с обекти за спорт и атракции”, поземлен имот с идентификатор 35167.1.66 по КККР на гр. Казанлък, местност Абаята, община Казанлък, област Стара Загора, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 1, т. 6 и т. 7 на тарифата в размер на 21659,04 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

86. На 9 796 кв.м. земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на „А.“ ООД, за изграждане на обект: „База за съхранение на селскостопанска техника”, в землището на гр. Стара Загора, поземлен имот с идентификатор 68850.109.29, местност Вадата, община Стара Загора, област Стара Загора, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8 т. 9 на тарифата в размер на 2115,94 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

87. На 625 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Н.В.Р., за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, поземлен имот с № 207.230 по плана на новообразуваните имоти на с. Хрищени, местност Дюляка, община Стара Загора, област Стара Загора, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 731,25 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката/терена, върху който ще се извършва строителство.

88. На 4 969 кв.м земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на Д.П.П., К.Б.Б., Й.М.К., С.Б.Г., К.И.С. и З.С.М., за изграждане на обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска техника и инвентар”, поземлен имот с идентификатор 77195.553.14 по КККР на гр. Хасково, местност „Турското гробе/юрмул”, община Хасково, област Хасково, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собствениците на земята да заплатят на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8, т. 9 на тарифата в размер на 894,42 лева и да отнемат и оползотворят хумусния пласт от площадката.

89. На 5 000 кв.м земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на Р.Т.Р., за изграждане на обект: „Склад за селскостопанска техника и инвентар”, поземлен имот с идентификатор 77195.208.25 по КККР на гр.Хасково, местност „Увата”, община Хасково, област Хасково, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 8, т. 9 на тарифата в размер на 42 609,00 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от площадката.

90. На 901 кв.м земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на Д.М.Д., за изграждане на обект: „Жилищна сграда”, поземлен имот с идентификатор 68878.13.6 по КККР на с. Стара река, местност Долен юрт, община Тунджа, област Ямбол, при граници, посочени в приложените скица и влязъл в сила ПУП – ПЗ.

Собственикът на земята да заплати на основание чл. 30, ал. 1 от ЗОЗЗ, такса по чл. 6, т. 7 на тарифата в размер на 810,90 лева и да отнеме и оползотвори хумусния пласт от терена, върху който ще се извършва строителство.

III. На основание чл. 40, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 36 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 64, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи:

91. Изменя свое Решение № КЗЗ – 10/19.05.2020 г., точка 36, както следва:

Думите „поземлен имот с идентификатор 56784.533.402” се заменят с „поземлен имот с идентификатор 04279.54.70“ и „влязъл в сила ПУП–ПРЗ“ се заменят с „влязъл в сила ПУП–ПЗ“.

92. Изменя свое Решение № КЗЗ-12/30.06.2020 г., точка 18, както следва:

Думите „около 55155.12.7 кв.м“ се заменят с „около 3 399 кв.м”.

93. Изменя свое Решение № КЗЗ – 06/10.04.2020 г., точка 61, както следва:

Думите „4445 кв.м земеделска земя” се заменят с „2223 кв.м земеделска земя“, а думите „в размер на 8 667,75 лева“ се заменят с „в размер на 2 600,91 лева“.

94. Изменя свое Решение № КЗЗ-07/06.04.2017 г., точка 66, както следва:

Думите „собственост на К.Е.Ч.“ се заменят със “собственост на Х.А.С.“, думите „Автодиагностичен център и администрация“ се заменят с „Магазин и склад за промишлени стоки”, а думите „такса по чл. 6, т.т 2 и 4“ се заминят с „такса по чл. 6, т. 1 и 3“.

95. Изменя свое Решение № КЗЗ–02/28.01.2020г., точка 85, както следва:

Думите „собственост на И.Г.И.”, се заменят с „от която 339 кв.м собственост на И.Г.И. и 641 кв.м собственост на „А.“ ООД”, а думите „имоти с идентификатори 68134.8580.1566 и 68134.8580.1568“ се заменят с „поземлени имоти с идентификатори 68134.8580.1566, собственост на И.Г.И. и 68134.8580.1568, собственост на „А.“ ООД““.

96. Изменя свое Решение № КЗЗ-12/30.06.2020 г., точка 130, както следва:

Думите „в размер на „29 858,08 лева“ се заменят с „в размер на 23 886,46 лева“.

IV. На основание чл. 40, ал. 1, т. 10 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 59б, ал. 1, във връзка с чл. 59а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи:

97.

1. Разрешава временно ползване за срок от 2 (две) години на около 8 372 кв. м земеделска земя, девета категория, държавна собственост (ДПФ), за нуждите на „Д.“ ЕАД, за реализиране на обект: „Сондажни площадки в находище „Хан Крум“– участък Къклица“, части от поземлени имоти с идентификатори 40823.14.157, 40823.14.158, 40823.14.161, 40823.14.327, 40823.10.58, 40823.10.45, 40823.10.57, 40823.10.62, 40823.14.84, 40823.14.167, 40823.14.326, 40823.14.80 по КККР на с. Къклица, община Крумовград, област Кърджали, при граници, съгласно приложената комбинирана скица на сондажните площадки.

След изтичане на срока, инвеститорът на обекта да премахне съоръжението и да върне земята в първоначалния й вид или във вид, годен за земеделско ползване.

2. Разрешава временно ползване за срок до 30.04.2021г. на около 1 442 кв. м земеделска земя, девета категория, общинска собственост, за нуждите на „Д.“ ЕАД, за реализиране на обект: „Сондажни площадки в находище „Хан Крум“– участък Къклица“, части от поземлени имоти с идентификатори 40823.10.50, 40823.14.18, 40823.14.74, 40823.14.103, 40823.14.105 по КККР на с. Къклица, община Крумовград, област Кърджали, при граници, съгласно приложената комбинирана скица на сондажните площадки.

След изтичане на срока, инвеститорът на обекта да премахне съоръжението и да върне земята в първоначалния й вид или във вид, годен за земеделско ползване.

3. Разрешава временно ползване за срок от 1 (една) година на около 464 кв. м земеделска земя, девета категория, собственост на наследници на Р.С.Ю., за нуждите на „Д.“ ЕАД, за реализиране на обект: „Сондажни площадки в находище „Хан Крум“– участък Къклица“, част от поземлен имот с идентификатор 40823.10.13, разположена в землището на с. Къклица, община Крумовград, област Кърджали, при граници, съгласно приложената комбинирана скица на сондажните площадки.

След изтичане на срока за временното ползване, инвеститорът на обекта да премахне съоръжението и да върне земята в първоначалния й вид или във вид, годен за земеделско ползване.

98. Разрешава временно ползване до 05.10.2020 г. на общо 100 кв.м. земеделска земя, осма категория, общинска собственост, за нуждите на „З.” ЕООД, за реализиране на обект: „Сондажно проучване на площадка №6, в землището на село Сбор, община Крумовград, област Кърджали” по „Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства - метални подземни изкопаеми в площ „Калабак““, част от поземлен имот с идентификатор 65454.35.3 (с обща площ 1 373 кв.м) по КККР на с. Сбор, местност „Сиври тепе“, община Крумовград, област Кърджали, при граници съгласно приложената ситуационна схема.

След изтичане на срока на временното ползване, инвеститорът на обекта да върне земята в първоначалния ѝ вид или във вид, годен за земеделско ползване.

V. На основание чл. 3, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, включва отново в ЗРП на населените места земи, изключени от тях с решения на бившите изпълнителни комитети на областните, окръжните и общинските народни съвети, в изпълнение на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет, или по силата на административни актове, с които са одобрявани тези планове, както следва:

99. В границите на ЗРП на с. Дебръщица, община Пазарджик, област Пазарджик, на общо 1 157 кв.м земеделска земя, в т.ч. 607 кв.м собственост на Й.С.Н., поземлен имот с идентификатор 20362.10.38 по КККР на с. Дебръщица и 550 кв. м общинска собственост, част от поземлен имот с идентификатор 20362.10.391 по КККР на с. Дебръщица (проектен идентификатор 20362.10.660), била в строителните граници съгласно утвърдените улична регулация с Указ № 159/06.06.1934г. и дворищна регулация със Заповед № 2260/16.06.1934 г. изключена от регулация със Заповед № 157/30.08.1962 г. на председателя на ОНС – Пазарджик.

На основание чл. 30, ал. 3 от ЗОЗЗ такса не се дължи.

100. В границите на ЗРП на с. Гурмазово, община Божурище, област Софийска, на 1130 кв. м земеделска земя, поземлен имот с идентификатор 18174.1.44, по КККР на с. Гурмазово, собственост на Д.А.Б., била в строителните граници съгласно утвърдените улична регулация с Указ № 39/24.02.1927 г и дворищна регулация със заповед № 570/11.03.1927 г. и изключена от регулация със Решение №370/12.10.1962г. и Заповед № АБ-122/21.05.1980 година.

На основание чл. 30, ал. 3 от ЗОЗЗ такса не се дължи.

101. В границите на ЗРП на с. Пролеша, община Божурище, Софийска област – 2 707 кв.м земеделска земя, поземлен имот с идентификатор 77246.168.17, местност Гъзелев Дол, собственост на Б.И.М., била в строителните граници съгласно утвърдения кадастрален и регулационен план със Указ №236/1927г. и Заповед № 1624/1927г.  и изключена от регулация с Решение, № 370/12.10.1962г. на СОНС и № 0-352/09.05.1970г.

На основание чл. 30, ал. 3 от ЗОЗЗ такса не се дължи.

102. В границите на ЗРП на с. Пролеша, община Божурище, Софийска област – 470 кв.м земеделска земя, поземлен имот с идентификатор 58606. 42.313, местност Вада, собственост на В.В.Ш., била в строителните граници съгласно утвърдения кадастрален и регулационен план със Указ №176/05.05.1927г. и Заповед № 1230/14.05.1927г.  и изключена от регулация с Решение, № 370/12.10.1962г. на СОНС и № 0-650/13.08.1971г.

На основание чл. 30, ал. 3 от ЗОЗЗ такса не се дължи.

VI. На основание чл. 40, ал. 1, т. 9 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 41а от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи:

103. Спира процедурата за промяна на предназначението на 1505 кв.м земеделска земя, четвърта категория, неполивна, собственост на Д.И.Й., за изграждане на обект „Складова база“, землище на гр. Шумен, поземлен имот с идентификатор 83510.43.19, местност Теке дере, община Шумен, област Шумен до осигуряване на транспортен достъп до обекта чрез път с трайна настилка съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и представяне на документите, изискващи се на основание чл. 30 и чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи за частта от земеделската земя необходима за транспортен достъп до обекта.

VIІ. Променя предназначението в съответствие с § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи и Глава пета, Раздел V от Правилника за прилагане на Зако

Автосервизи и селски къщи се строят най-често върху извадени от регистъра земеделски земи
5480

Последни материали
Виж
Въпреки изсипаните 100 милиарда евро през ОСП за борба с климатичните промени
ЕС се провали в понижаването на парниковите емисии от селското стопанство
Предвижданията за пролетните маслодайни култури обаче вървят надолу
MARS продължава да повишава прогнозата за добивите от есенниците в ЕС
Финансирана по рибарската програма
Внедряват система за наблюдение на Черно море
Селекционерите създават биоразсад на фасул за бранша
Добруджанският фасул може да бъде защитен чрез европейски схеми за качество
Свързани материали
Виж
Или отговорните ще продължат да се услушват?
В кризата направете Държавна банка за земя, искат фермери
Нови, по-изгодни финансови пакети помагат на земеделците
„Агрион“ насърчава фермерите с изгоден лизинг
Предстои гласуване на предложението в бюджетната комисия
Земеделската комисия в ЕП иска още 70 милиона евро за борба с АЧС
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам