Начало » Важно за фермера » Животновъдство
24.04.2023 г.

Породите месодайни и застрашени от изчезване говеда, за които ще има обвързана подкрепа

Наръчник за директните плащания – шеста част
Породите месодайни и застрашени от изчезване говеда, за които ще има обвързана подкрепа

Искърско говедо sinor.bg

В шестата част от поредицата за реда, по който фермерите ще подават заявления в Кампанията за директните плащания 2023 г., ще представим новите изисквания към животновъдите, кандидатстващи по четири от интервенциите за обвързаното подпомагане – за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП); за говеда в планинските райони (Г-пл); за неселектираните месодайни крави (МеК) и за месодайните говеда, включени в развъдните програми (МеК-РП). С изключение на планинските говеда при всички останали стада фермерите задължително трябва да докажат, че в рамките на една календарна година продават определени количества мляко или млечни продукти на пазара, за да получат съответното подпомагане. За планинските фермери има още едно предимство – обвързаната подкрепа се дава само за малки стада с брой на животните от 5 до 9 включително.

По първата интервенция за крави от застрашени от изчезване породи (К-ЗП) допустими са фермери, които оглеждат в стопанството си 20 и повече крави от една застрашена от изчезване порода, вписани в Главния раздел на родословната книга в съответствие с изискванията на Регламента относно разплодните животни.

Обвързаната подкрепа при млечните крави

Седем са породите, които влизат в списъка на застрашените от изчезване породи говеда: Българско сиво говедо, Искърско говедо, Родопско късорого говедо, Българско родопско говедо, Българско червено говедо, Българско кафяво говедо и Българско сименталско говедо. За разлика от млечните крави, където се подпомагат животни на възраст до 10 години, при тази обвързана подкрепа има само минимален праг за възрастта и той е 22 месеца. Дори възрастни животни ще получават подпомагане. Както и при останалите интервенции за животните и тук кравите задължително трябва да имат по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер; да са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД); да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от ЗВД; да имат индивидуални паспорти; да се отглеждат в животновъдни обекти, които са в система на контрол и мониторинг на суровото мляко (за животните, за които се доказва реализация на мляко); да се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на ЗВД и да имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при проверка на място.

Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст и възрастта им да не надхвърля максималната възраст в месеци или в години към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.).

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.).

Допуска се замяна с други животни, отговарящи на условията за подпомагане по съответната интервенция към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (30 юни 2023 г.), но при условие, че тя се заяви по електронен път с квалифициран електронен подпис или писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната.

От фермерите се иска за периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. да са реализирали на пазара количества мляко или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 2 000 кг мляко на животно по схемата, или за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства говеда, съответстващи най-малко на 0,25 говеда на едно животно по схемата.

Ето и документите, с които да доказвате реализацията на пазара:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

3. фактури при плащане по банков път или фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и доставят на търговци в други държави - членки на Европейския съюз;

4. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция IX - Млечни продукти;

5. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция ІХ - Млечни продукти;

6. фискални отчети от млекомат - при директни продажби на сурово мляко от млекомат;

7. фактури при плащане по банков път или фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, или документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните.

Ето и допустимите количества директно продадено сурово краве мляко, които един животновъди може да даде на друг колега за изхранване на негодите животни. При телетата периодът на хранене от раждането е от 2 до 88 дни включително, а общото изхранено количество на едно животно в литри (л) за периода е 400 дни. При малачетата периодът на хранене от раждането е от 2 до 119 включително,  а общото изхранено количество на едно животно в литри (л) за периода е 600 дни. При изхранването на прасета  няма ограничения.

Реализацията на пазара на животни се извършва при спазване на ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране, търговия, изнасяне или пускане на пазара на животни по ЗВД и се доказва със:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

3. приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата.

Четвърта част от наръчника - пашуване

Документите не се изискват при затворен цикъл на производство, като закланите собствени животни в кланичен пункт, одобрен съгласно наредба № 10 от 2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове, се установяват чрез системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

При придвижване на животни на територията на страната, включително при затворен цикъл на производство, ДФЗ извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД, а при вътрешна търговия в ЕС и износ на живи животни извършва проверка въз основа на копие от сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно състояние при износ, предоставен от кандидата.

Документите трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. Освен документите, декларациите и описът се подават в периода от 5 до 31 октомври 2023 г. електронно с квалифициран електронен подпис и/или в съответната областна дирекция на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец, лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

При обвързаното с производството подпомагане за говеда в планински райони (Г-пл) право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си от 5 до 9 (включително) крави с предназначение за производство на месо и/или мляко и чиито стопанства са в планински район. Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 22 месеца до 13 години; да имат ушни марки; да са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД); да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от ЗВД; имат индивидуални паспорти, да се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на ЗВД.

Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст и възрастта им да не надхвърля максималната възраст в месеци или в години към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.). Периодът на задържане на броя на заявените животни е най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.).

Заявените животни могат да се заменят с други животни, отговарящи на условията за подпомагане по съответната интервенция към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (30 юни 2023 г.), при условие че замяната се заяви по електронен път с квалифициран електронен подпис или писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната.

Обвързаната подкрепа за месодайните крави (МеК)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави с предназначение за производство на месо. Те трябва да на възраст от 22 месеца до 13 години; да имат ушни марки с еднакъв номер на всяко ухо, одобрени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ); да са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ; да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект; да имат индивидуални паспорти и да се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на ЗВД.

Намаляват санкциите при необявяване на опасни болести по животните

Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст и възрастта им да не надхвърля максималната възраст в месеци или в години към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.). Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.).

Заявени животни могат да се заменят с други животни, отговарящи на условията за подпомагане по съответната интервенция, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (30 юни 2023 г.), при условие че замяната се заяви по електронен път с квалифициран електронен подпис или писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната.

Реализацията на продукцията е трябвало да стане в периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г.  - на вътрешния пазар за клане, за износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства на говеда, съответстващи най-малко на 0,3 говеда на едно животно, което отговаря на изискванията по интервенцията.

Документите трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. Самите документи, декларациите и описът се подават в периода от 5 до 31 октомври 2023 г. електронно с квалифициран електронен подпис и/или в съответната областна дирекция на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец, лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

Трета част от наръчника - торене с оборски тор

Документите, доказващи тези продажби или износ, са следните:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

3. приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата.

Документите не се изискват при затворен цикъл на производство, като закланите собствени животни в кланичен пункт, одобрен съгласно Наредба № 10 от 2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове, се установяват чрез системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

При придвижване на животни на територията на страната, включително при затворен цикъл на производство ДФЗ извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ, а при вътрешна търговия в ЕС и износ на живи животни извършва проверка въз основа на копие от сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно състояние при износ, предоставен от кандидата.

Обвързана подкрепа за месодайните крави, включени в развъдните програми (МеК-РП) - право на подпомагане имат земеделски стопани, които оглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода, включени в развъдни програми с предназначение за производство на месо, които са вписани в Главния раздел на родословната книга в съответствие с изискванията на Регламента относно разплодните животни. В списъка на породите говеда с развъдни програми за производство на месо влизат „Абердин Ангус”, „Лимузин”, „Херефорд”, „Гаскон”, „Галоуей” (Galloway), Вагу (Wagyu); „Месодаен симентал”, „Шароле” и „Обрак”.

Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 22 месеца до 13 години, да имат на двете си уши марк с еднакъв идентификационен номер; да са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ; да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект; да имат индивидуални паспорти; да се отглеждат в животновъдни обекти и да са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6, т. 2 от Закона за животновъдството не по-късно от последния ден за подаване на заявления за подпомагане Задължително се иска и те да имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при проверка на място.

Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст и възрастта им да не надхвърля максималната възраст в месеци или в години към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.). Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.).

Заявени животни могат да се заменят с други, отговарящи на условията за подпомагане по съответната интервенция към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (30 юни 2023 г.), при условие че замяната се заяви по електронен път с квалифициран електронен подпис или писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната.

Доказват се и количестнвата месо, което фермерите са реализирали на пазара в периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. на пазара за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства говеда, съответстващи най-малко на 0,4 говеда на едно животно по схемата.

Документи за реализация – видове Реализацията на пазара на животни се извършва при спазване на ветеринарномедицинските

изисквания за придвижване, транспортиране, търговия, изнасяне или пускане на пазара на животни по ЗВД и се доказва със:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой,

издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

3. приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата.

Документите не се изискват при затворен цикъл на производство, като закланите собствени животни в кланичен пункт, одобрен съгласно Наредба № 10 от 2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове, се установяват чрез системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ. При придвижване на животни на територията на страната, включително при затворен цикъл на производство ДФЗ извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД, а при вътрешна търговия в ЕС и износ на живи животни извършва проверка въз основа на копие от сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно състояние при износ, предоставен от кандидата.

Срокове за документи за реализация

Документите трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. А заедно с описа и декларацията се подават в периода от 5 до 31 октомври 2023 г. електронно с квалифициран електронен подпис и/или в съответната областна дирекция на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец, лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

Породите месодайни и застрашени от изчезване говеда, за които ще има обвързана подкрепа
9821
 

Последни материали
Виж
Кършенето на лозата предотвратява щетите от сушата
Външно министерство с предупреждение за почиващите българи в Гърция
Пашата е от жизненоважно значение за предотвратяването на горски пожари
Растителните алтернативи на млеката били произведени от подизпълнител
Данон изтегля продукти от пазара в Канада след 2 смъртни случая от листериоза
Освен неизбежните проблеми пред производителите се откриват и редица възможности
Боровинките в Украйна вече са по-евтини от малините
GASC отказа скъпото соево масло от чужбина и купи 28 000 тона от местни търговци
Слънчогледовото масло поевтиня на търга в Египет
Свързани материали
Виж
Плащанията ще станат още днес
Плащат протеиновите култури с по-висока ставка от 2022 г.
Сигнал
Овощари и градинари отчаяно се нуждаят от обвързаната подкрепа сега
Казус с продължение
Административен мор оставя без обвързана подкрепа кравеферми с история
За кандидатите по обвързаното подпомагане
Калкулаторът за преобразуване на семена в грамове при зеленчуците е качен на страницата на ДФЗ
Промени в Стратегическия план - втора част
По-голяма обвързана подкрепа за оранжерии, лук, чесън и картофи от 2024 г.
Стратегически план - промени
С 15 на сто се вдига ставката за обвързаната подкрепа за зеленчуци
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини