Начало » Важно за фермера » Животновъдство
24.04.2023 г.

Новостите при обвързаната подкрепа за млечни крави – Кампания 2023 г.

Наръчник - пета част
Новостите при обвързаната подкрепа за млечни крави – Кампания 2023 г.

sinor.bg

В петата част от поредицата на Синор.бг за Наръчника за директните плащания в Кампания 2023 г. ще представим особеностите при кандидатстването на животновъдите, очакващи субсидии по линия на обвързаното с производството подпомагане при млечните крави, които не са обект на развъдни организации (МлК), и на млечните крави под селекционен контрол (МлК-РП). Общото и по двете схеми на тази подкрепа е, че фермерите я получават само ако докажат продадена продукция (сурово мляко) през годината, като сроковете за подаването на документите, доказващи тези продажби са от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. Самите документи, декларациите и описът се подават в периода от 5 до 31 октомври 2023 г. електронно с квалифициран електронен подпис или в съответната областна дирекция на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата-физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец, лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

При подпомагането на неселектираните млечни крави минималният брой отглеждани животни в едно стадо трябва да са 10 и повече и от тях се добива мляко. Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 22 месеца до 10 години, което трудно се прие от редица фермери, тъй като в предишния период се допускаха и по-възрастни животни.

Всички крави трябва да имат ушни марки, одобрени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и да бъдат с еднакъв идентификационен номер, за да докажете, че животните са ваши. Кравите заедно с оборите задължително трябва да са вписани в интегрираната информационна система на БАБХ и в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от ЗВД, трябав да имат индивидуални паспорти, като оборите трябва да са в система на контрол и мониторинг на суровото мляко, сиреч, да са регистрирани по Закона за Ветеринарномедицинската дейност.

Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст и възрастта им да не надхвърля максималната възраст в месеци или в години към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.). Периодът на задържане на животните рани от животински и неживотински произход - Секция IX - Млечни продукти. Фермерите трябва да представят и приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция ІХ - Млечни продукти. Те са длъжни още да имат фискални отчети от млекомат - при директни продажби на сурово мляко от млекомат, ако имат такъв. Длъжни са още да докажат с фактури при плащане по банков път или фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, или документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните.

Фермерите трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.). Допустима е и замяна на животните, като новите трябва да отговарят на условията за подпомагане по съответната интервенция към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (30 юни 2023 г.)условието за това е замяната да бъде заявена по електронен път с квалифициран електронен подпис или писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната.

По тази схема стопаните трябва годишно да реализират сурово мляко или млечни продукти за периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г., в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:

* 1 500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони;

* 1 500 кг мляко на млечна крава, в система на контрол, която е в период на преход или е преминала период на преход към биологично производство и е вписана в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) на името на кандидата по интервенцията и се отглежда съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848, за което ДФЗ извършва служебна проверка в регистъра за периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г.;

* 2 000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства.

Документите за реализация – видове

Реализацията на количествата мляко се осъществява в съответствие с чл. 55б от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, при спазване на реда за одобрение по чл. 31 от Закона за храните, Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и чл. 7, ал. 1, т. 3а от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и се доказва със:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

Четвърта част на Наръчника за 2023 г.

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

3. фактури при плащане по банков път или фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и доставят на търговци в други държави - членки на Европейския съюз;

4. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция IX - Млечни продукти

5. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция ІХ - Млечни продукти;

6. фискални отчети от млекомат - при директни продажби на сурово мляко от млекомат;

7. фактури при плащане по банков път или фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, или документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните.

Допустимите количества директно продадено сурово краве мляко от земеделския стопанин на други фермери, необходимо за изхранване на техните животни. При телетата периодът на хранене от раждането е от 2 до 88 дни включително,  а общото изхранено количество на едно животно в литри (л) за периода е 400 дни. При малачетата периодът на хранене от раждането е от 2 до 119 включително,  а общото изхранено количество на едно животно в литри (л) за периода е 600 дни. При изхранваненето на прасетата е без ограничение.

Следващата схема е обвързаното производство за млечни крави, включени в развъдните програвми (МлК-РП). Право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече млечни крави от една порода, включени в развъдни програми с предназначение за производство на мляко, които са вписани в Главния раздел на родословна книга в съответствие с изискванията на Регламента относно разплодните животни.

В списъка на породите влизат „Черношарено говедо”, „Червеношарено говедо” и всички породи, в чието наименование има думите „Холщайн” или Holstein; „Кафяво говедо”; „Джерсей”; „Симентал” и „Млечен симентал”; „Монбелиард”.

И тук възрастта на животните по тази интервенция е от 22 месеца до 10 години, като те трябва имат ушни марки на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер; да са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД); да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от ЗВД; да имат индивидуални паспорти; да се отглеждат в животновъдни обекти, които са в система на контрол и мониторинг на суровото мляко; да се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на ЗВД; да са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6, т. 2 от Закона за животновъдството не по-късно от последния ден за подаване на заявления за подпомагане; да имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при проверка на място.

Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст и възрастта им да не надхвърля максималната възраст в месеци или в години към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.) Период на задържане на животните.

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.).

При необходимост е възможна замяна на животни с други селектирани породи, отговарящи на условията за подпомагане по съответната интервенция, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (30 юни 2023 г.). Но при условие, че замяната се заяви по електронен път с квалифициран електронен подпис или писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната.

Ето и количествата мляко, които годишно се доказват като продадени от страна на животновъдите. Реализацията е важно да бъде извършена в периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. - количества мляко или млечни продукти трябва да са в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:

2 000 кг на млечна крава, в система на контрол, която е в период на преход или е преминала период на преход към биологично производство, вписана е в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС на името на кандидата по интервенцията и се отглежда съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848, за което ДФЗ извършва служебна проверка в регистъра за периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г.;

* за кравите, които не попадат в горния текст – 4 000 кг мляко на млечна крава.

Документи за реализация – видове Реализацията на количествата мляко се осъществява в съответствие с чл. 55б от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, при спазване на реда за одобрение по чл. 31 от Закона за храните, Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и чл. 7, ал. 1, т. 3а от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и се доказва със:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

3. фактури при плащане по банков път или фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и доставят на търговци в други държави - членки на Европейския съюз;

4. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция IX - Млечни продукт

5. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция ІХ - Млечни продукти;

6. фискални отчети от млекомат - при директни продажби на сурово мляко от млекомат;

7. фактури при плащане по банков път или фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, или документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните. Срокове за документи за реализация Документите трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г.

Документите, декларациите и описът се подават в периода от 5 до 31 октомври 2023 г. електронно с квалифициран електронен подпис и/или в съответната областна дирекция на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец, лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

Допустими количества директно продадено сурово краве мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните

При телетата периодът на хранене от раждането е от 2 до 88 дни включително,  а общото изхранено количество на едно животно в литри (л) за периода е 400 дни.

При малачетата периодът на хранене от раждането е от 2 до 119 включително,  а общото изхранено количество на едно животно в литри (л) за периода е 600 дни.

При прасетата е без ограничение.

(В следващия текст очаквайте подробности за обвързаното подпомагане при месодайните породи крави, застрашените от изчезване породи и подпомагане на говеда в планинските райони)

Новостите при обвързаната подкрепа за млечни крави – Кампания 2023 г.
5485

Последни материали
Виж
При огромното предлагане проблемите в Черно море не влияят съществено
Забраната на вноса на зърно от Украйна не спря поевтиняването му в света
Полезни съвети
Влагозареждащо поливане на храстите и дърветата през есента
За определяне на ставката на килограм и отпускане на de minimis
Производители на тютюн искат спешно свикване на консултативния съвет
Хиляди декари земя за животни предлага Агрион
Фермери печелят до 20 000 евро годишно от терени за паша
Във водата са върнати уловените 5 кила червеноперка и 4 кила платика
Извадиха 200 метра бракониерски мрежи при нощна проверка във варненски язовир
Във второто издание на наградите на ЕС
ЕК обяви победителите в конкурса за биологични продукти
Свързани материали
Виж
Наръчник за директните плащания – шеста част
Породите месодайни и застрашени от изчезване говеда, за които ще има обвързана подкрепа
По график
От днес плащат по график обвързаната подкрепа – актуализираните ставки!
Информационна кампания 2023
Над 241,7 милиона лева се дават по обвързаната подкрепа през тази година
Бивши заместник министър на земеделието от редовния кабинет 2021-2022 г.
Христанов: Без здравословна защита на фермерите обвързаната подкрепа ще бъде под въпрос
Стратегически план
Ставките при обвързаната подкрепа за животни и компенсациите за автохтонни породи
Наредбата за директните плащания
Породите животни, които ще бъдат подпомагани след 2023 г.
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2023
Essential SSL
RSS новини

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам