Начало » Новини » Коментари
21.04.2023 г.

При пашуване за екстензивно поддържане на мерите е редно да следите стадата с GPS

Наръчник за директните плащания – четвърта част
При пашуване за екстензивно поддържане на мерите е редно да следите стадата с GPS

sinor.bg

В четвъртата част от поредицата, посветена на интервенциите, с които фермерите ще получават допълнително подпомагане по ОСП, ще се спрем на екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП), описана в Наръчника за Кампания 2023 г. Основното изискване към земеделските стопани е те да прилагат практики, включени в план за паша, който трябва да представят на контролните органи във фонд „Земеделие”.

Трета част от Наръчника

Планът се изготвя с подкрепата на технически компетентни служби или лица, компетентни в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или от зооинженери. И се представя не по-късно от триседмичен срок след края на периода за подаване на заявленията за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.) електронно с квалифициран електронен подпис или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", пише нв Наръчника за 2023 г.

В плана трябва да са включени видовете паша и периода на пашата, съобразени със спецификата на конкретната площ, за която се прилага. В рамките на постоянно затревените площи (ПЗП) се извършва екстензивна паша на пасищни животни. Ливадите, мерите и пасищата се поддържат чрез екстензивно пашуване, като на хектар трябва да има от 0,3 до 1 животинска единица. Пашуването на животни се извършва през минимум 60 дни през 2023 г. Съществува и забрана за разораване на заявените за подпомагане по еко схемата постоянно затревени площи и те не трябва да бъдат разоравани или преобразувани в друг тип земеползване, пише н Наръбника за Кампания 2023 г.

Тук е редно да припомним и следните подобрителни мероприятия, които е редно стопаните да изпълняват в постоянно затревените площи (ПЗП) - почистване от храсти, дървета, камъни, подравняване, подсяване на тревостоя, торене. За да се осигури добра продуктивност и качество на ботаническия състав на тревостоя, земеделският стопанин трябва да поддържа ПЗП в добро общо състояние. Това се постига чрез прилагане на редица техники като:

- Почистване - почистването от камъни, дървета и храсти се извършва по механичен и химичен начин. Механично - чрез почистване със специални машини – храсторези, булдозери и др. Химично чрез използване на различни продукти за растителна защита;

- Отводняване - чрез построяване на диги, поясни и брегови дренажи, гъста мрежа от открити канали за ускоряване на повърхностния отток и др.

- Напояване – гравитачно и чрез дъждуване;

- Борба с плевелите и вредната растителност - води се диференцирано, съобразно състава на плевелите;

- Торене с минерални и органични торове - постоянно затревените площи са силно отзивчиви на торене;

- Подсяване - прилага се при оредял тревостой и за подобряването му при наклонени терени. Използват се житни и бобови тревни смески.

Регулиране на пашата и косенето. Насърчаването на екстензивното животновъдство и поддържането на оптимална гъстота на животинските единици, с които се извършва пашата В Европа добре развита е доброволната инициатива за практикуване на земеделие с висока природна стойност. То характеризира тези райони в Европа, където земеделските дейности подкрепят и са свързани с изключително богато разнообразие на природата.

Втората част на Наръчника за 2023 г.

Земеделските системи с висока природна стойност имат важна икономическа, социална и културна роля в развитието на селски райони посредством приноса им към културното наследство, качествените местни продукти и осигуряване на заетост. Съществуват не малко на брой примери за намиране по доброволна инициатива от земеделски стопани на иновативни начини за осигуряване на устойчиво бъдеще за земеделието с висока природна стойност като екстензивно животновъдство, добри земеделски практики в природни паркове, с цел опазване и съхранение на тяхната обществено полезна и природна стойност.

Екстензивно пасищно животновъдство с прилагане на система за гарантиране на произхода и качеството чрез въведена GPS-проследяваща система за наблюдение и сертифициране на животновъдните стопанства и платформа за ежедневно записване и мониторинг на географското местоположение на пашуващите стада;

Сертифицирането на продуктите като продукти със защитено наименование за произход може да повиши доходите на местните земеделски стопани, като по този начин гарантира продължаването на земеделската им дейност и подпомага поддържането на пасищата с висока природна стойност; Системи за хранене на животните чрез намаляване на процента на силаж. Търсенето на алтернатива на силажното хранене и увеличаването на пашата показват подобрение в здравния статус на животните, намаляване на заболеваемостта и укрепване на здравето на животните; Доброволни териториални клъстери за производство на млечни продукти, който интегрират по иновативен начин местните производствени сили и малки територии

Практики за намаляване на емисиите на амоняк във въздуха, отделени от селскостопански източници

За намаляване на емисиите на амоняк, практиките в животновъдството са насочени към храненето, местата за съхранение на оборския тор, сградите в които се отглеждат животните и начините за разпръскване на оборския тор. Информация може да бъде намерена на официалната страница на МЗХГ в „Правила за опазване на въздуха“ поместени в рубрика Политики и програми – Политики и стратегии.

Опазване на води и въздух от замърсяване

Прилагане на стратегии за балансирано хранене - Дажбите трябва да са балансирани и да съответстват на потребностите на съответния вид животно, като се отчете възрастта, категорията, теглото и продуктивността на животните.

Важен въпрос е храненето на животните да се осъществява с подходящи фуражи, изготвени със съставки, които допринасят за нормално физиологично състояние на животните, подобрят хигиенните параметри във фермите и подобряват благосъстоянието на животните, което води до устойчивост и намаляване на емисиите в околната среда и почвата.

Ако сте животновъд, практиката се прилага като се съблюдава да бъдат изпълнени следните условия:

При отглеждане на свине и птици

* контрол на съдържанието на протеин в дажбата, като се следида не надвишава допустимите нива/. При дажби с ниско съдържание на суров протеин - оптимизиране на съдържанието на аминокиселини (напр. аргинин, лизин, метионин, треонин, триптофан, хистидин, валин, цистин) към диетата.

* намаляване нивата на фосфор в почвата при използване на птича тор за наторяване на земеделски култури чрез използване на фуражни добавка от функционалната група „подобрители на смилаемостта на фуражите“. Фуражните добавки с общо наименование фитаза подобряват усфояването на фосфора от птиците, който в растителните фуражи около 30% е под формата на фитати. Трябва да се насърчава използвамнето на тези фуражни добавки във фуражи, съдържащи повече от 0,23 % фосфор, свързан с фитин. Чрез пълното усвояване на фосфора от дажбата на птиците ще се намали съдържанието на неусвоения фосфор в екскрементите на птиците и от там в птичата тор и почвата върху която е наторявана;

Първата част от Наръчника за 2023 г.

* разумната и отговорна употреба на антимикробни средства при животните тъй като разумната употреба допринася за ограничаване на развитието и разпространението на АМР. При индустриално отглеждани животински видове (свине, птици), в ситуации, когато има болни и здрави животни в групата /хале, бокс/ се прилага третиране само след доказано заболяване и издадена рецепта от регистриран ветеринарен лекар. Медикаментозните фуражи са един от възможните начини за лечение на животните и те са фураж, който е готов за директно хранене на животни без по-нататъшна преработка и който се състои от хомогенна смес от един или повече ветеринарномедицински продукти или междинни продукти с фуражни суровини или комбиниран фураж и се произвежда и/или търгува от одобрен обект от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);

При отглеждане на преживни животни 

* подобряване баланса между енергията и протеина в дажбата, чрез заместване на част от зелените фуражи с груб фураж, с по-малко съдържание на протеин (царевичен силаж, сено, слама и др.); чрез използване на завехнали зелени фуражи или порционно изхранване със зелени фуражи и включване на комбинирани фуражи.

* контролира се съотношението между зелените фуражи, силажа и сеното в дажбата, както и съдържанието на протеин в тях.

* да се увеличи периода на паша (в случаите, в които технологията на  отглеждане го позволява). В тези случаи освен дажбата се контролира и количеството оборски тор, отделен от животните при изкарване на паша, върху единица площ от пасището.

Нискоемисионни системи за съхранение на оборския тор - В стопанствата трябва да се изграждат подходящи съоръжения за съхранение на получения оборски тор в зависимост от вида и броя на животните, начина на отглеждане (пасищно или оборно) и количеството на използвания постелъчен материал, както и наличието на земеделска земя.

Практиката се прилага, като бъдат изпълнени следните условия:

* Осигуряване на непропускливи покрития на торохранилищата, при които емисиите могат да варират (по избор - твърд капак или покрив, гъвкава или плаваща покривка, напр. брезент, плаващо фолио, пластмасови тела; естествена или изкуствена кора, напр. слама, торф или други техники.

* Да не се използват нефтени продукти, като изкуствена кора.

* Твърдият оборски тор трябва да се съхранява на определените за целта места, на тесни купчини не по-високи от 2 метра под формата на буквата „А”, което позволява бързо оттичане на водата.

* Според технологията на отглеждане и вида на животните да се използва специализирана сепарираща техника за механично разделяне на течната от твърдата фракция на оборския тор.

* Съоръженията за съхранение на тора се проверяват редовно и поддържат изправни, като при необходимост се предприемат незабавни действия за понижаване на температурата в тях (чрез вентилиране) Изграждане на съоръжения за съхранение на оборски тор.

Съоръженията за съхранение на оборския тор (твърд и течен) и техният вид зависи от размера на земеделското стопанство, от броя на животните, технологията на отглеждането им, продължителността на периода на съхраняване (в зависимост от начина на отглеждане на животните – оборно-пасищно или оборно), количеството на използвания постелъчен материал и наличието на земеделска земя.

Практиката се прилага, като са изпълнени следните условия:

* с водонепропускливи основи – дъна и стени, по начин, който не позволява проникване и замърсяване на почвата и подземните води; съобразен капацитет спрямо броят на отглежданите животни и необходимия 6 месечен период на съхранение на тора (твърд и течен), При оборно-пасищно отглеждане на животни капацитетът на изградените съоръжения да е достатъчен за съхраняване на генерирания в стопанството оборски тор, най-малко за 4 месеца.

* да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20 м да не се изграждат съоръжения за съхранение на течен оборски тор върху терени с наклон по-голям от 6о и в близост до повърхностни водни обекти

* да се поддържат изправни резервоарите, цистерните и тръбопроводите за предотвратяване на течове.

* когато ползвате земя за оползотворяване на оборския тор, съхранената тор се разпръсква равномерно при спазване на изискванията за влагане на не повече от 17 кг азот на декар годишно. В случаите, когато не стопанисвате земя или стопанисвате, но в по-малък размер от тази, необходима за оползотворяване на тора, е необходимо сключване на договор с друго лице (преработвателно предприятие) за ежедневното му извозване и последващо оползотворяване.

При пашуване за екстензивно поддържане на мерите е редно да следите стадата с GPS
16393

Последни материали
Виж
Християнски празници
На 6 декември празнуваме Никулден!
Маркетинг мениджърът на компанията за Балканите Иван Дражев
Corteva Agriscience™ с поредица иновации в борбата с плевелите
След срещата на 3 ноември т.г.
Доста от 15-те предложения на НАЗ към премиера вече се изпълняват
Предложенията на компанията за 2024 и 2025 г.
Тайтън Машинъри изненадва с техника, базирана на изкуствен интелект
До 31 декември стопаните предоставят дневник за паша по интервенция „Хуманно отношение към животните“
Форум
Обещават лесен достъп за повече производители до пазара
Свързани материали
Виж
Отговор на въпрос от синор.бг
Ето къде може да намерите указания за плановете за паша!
Новата екосхема за поддържане на постоянно затревените площи
Екстензивната паша в планините ще се прилага поне 60 дни в годината
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2023
Essential SSL
RSS новини