Начало » Новини » Коментари
07.02.2023 г.

Ставките при обвързаната подкрепа за животни и компенсациите за автохтонни породи

Стратегически план
Ставките при обвързаната подкрепа за животни и компенсациите за автохтонни породи

sinor.bg

Втори ден Министерството на земеделието провежда информационна кампания по Стратегическия план за развитие на земеделието до 2027 г., която обаче едва ли ще достигне до всички земеделски производители. Причината е в това, че срещите-семинари не се правят за фермерите във всяка една от 28-те области на страната, а се обединяват по две или три области, така че до 16 февруари те да бъдат проведени само в 10 областни градове (бързо и неефективно, но пък така администрацията изпълнява европейските изисквания).

Няма да коментираме тази организация, която е крайно непрактична за земеделските производители. Затова пък, се присъединяваме към нашите колеги журналисти от сайта Агропловдив.бг, които провеждат собствена информационна кампания, с основната цел – да са полезни за своите читатели. В първия текст бяха представени данните за ставките по обвързаната подкрепа при плодовете и зеленчуците. С днешната публикация освен ставките по обвързаната подкрепа за животновъдните стопанства ще ви информираме и за подпомагането при автохтонните породи, които са застрашени от изчезване.

Ставките за обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци

При обвързаната подкрепа за животните на първо място е интервенцията за субсидирането на млечни крави. Основното изискване по интервенцията е земеделският стопанин да отглеждат в стопанството си 20 или повече млечни крави от една порода. Стопанството трябва също да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко. Колкото до заявените за подпомагане животни, те трябва да са на възраст от 22 месеца до 10 години и да са идентифицирани и регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

Земеделските стопани пък трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Допуска се фермерите да заменят заявените животни с други, ако те отговарят на изискванията за подпомагане към последния ден за подаване на заявления за подпомагане, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило и надлежно са уведомили Разплащателна агенция в срок от 7 работни дни, следващи деня на фактическата замяна.

От стопаните се изисква също да докажат реализирани количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на:

2 000 кг за животните биологично производство;

4 000 кг мляко на млечна крава за животните, които не са предназначени за изхранване на новородени и подрастващи животни в други стопанства.

Не се допуска също едно животно да бъде заявявано по повече от една интервенция за обвързано с производството подпомагане

Ставката за стада с до 150 крави е 156,95 евро на животно, а за над 150 крави – 125,56 евро. Годишният бюджет за подпомагането по тази интервенция е 11 314 624,00 евро.

Подпомагането за млечните крави, включени в развъдни програми, е с годишен бюджет от 15 714 756,00 евро. Ставката за първите 150 животни е 219,95 евро, а над 150 животни – 175,95 евро за брой.

Обвързаното подпомагане за месодайни крави е с бюджет от 14 143 281,00 евро за година. Ставката до 150 животни е 127,11 евро/брой, а над 150 животни – 101,68 евро. Прилага се за стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече женски животни с предназначение „за месо“. Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 22 месеца до 13 години. Те трябва да имат ушни марки, регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ. Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други, отговарящи на изискванията за подпомагане към последния ден за подаване на заявления за подпомагане, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило и надлежно са уведомили Разплащателна агенция в срок от 7 работни дни следващи деня на фактическата замяна. Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените месодайни крави най[1]малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

От фермерите се иска да докажат реализация на пазара от 0,3 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства. Не се допуска едно животно да бъде заявявано по повече от една интервенция за обвързано с производството подпомагане.

При обвързаното подпомагане на месодайни крави, включени в развъдни програми, годишният бюджет е 2 225 209,00 евро. Ставката до 150-то животно е 187,12 евро, а над тази бройка – 149,69 евро.

За тях има промяна при доказване на реализацията на пазара: 0,4 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства.

При обвързано подпомагане за застрашени от изчезване породи говеда годишният бюджет е 3 771 542,00 евро. Ставката до 150-то животно – 84,57 евро/брой, а над 150-то – 67,66 евро. Животните трябва да са на възраст над 22 месеца.

Доказаната реализация на пазара за мляко или млечни продукти трябва да бъдат в еквивалент мляко от 2 000 кг.. Или мляко, предназначено за изхранване на новородени и подрастващи животни в други стопанства е допустимо до определените в методика количества, за отделните видове животни(телета и малачета) и при спазване на строг контрол на прилаганата методика, към стопанствата на купувачите, съобразно видът и броят на животните.

Реализация на 0,25 говеда – за клане, износ, вътреобщностна или продажба в други стопанства за реализация.

Обвързаното с производството подпомагане за говеда в планински райони е с годишен бюджет от 352 011 евро. Ставката без модулация е 141,78 евро/брой. И тук заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са на възраст от 22 месеца до 13 години. Основно изискване по интервенцията е земеделският стопанин да отглежда от 5 до 9 женски животни, които са с предназначение за производство на месо и/или мляко и дейността в стопанството да бъде съобразена с всички ветеринарно-медицински изисквания.

Обвързаното подпомагане при биволите е с годишен бюджет от 2 294 355,00 евро. Ставката за стада с до 150 животни е 206,91 евро/брой, а над 150-то животно – 165,53 евро. Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 36 месеца до 18 години. Подкрепата се дава за стопани, които отглеждат в стопанството си 10 или повече женски биволи.

От фермерите се изисква да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 400 кг мляко на допустимо животно.

При обвързаната подкрепа за овце и кози, включени в развъдни програми годишншят бюджет е 8 454 538,00 евро. Ставката до 300 животни в стадо  е 43,04 евро/брой, а за над 300 – 34,43 евро.

Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози. Помощта е за стопани, които отглеждат в стопанството си 50 или повече овце-майки от една порода, включени в развъдни програми, и/или 20 или повече кози-майки от една порода, включени в развъдни програми.

Доказва се реализация на продукцията за млечни породи - земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на: 100 кг. мляко за овца-майка; 250 кг мляко за коза-майка. Не се допуска доказване на реализация с документи за мляко за изхранване на животни в други стопанства

За месодайните породи овце и кози земеделските стопани трябва да са реализирали количества за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства, съответстващи най-малко на 1 бр. агне/яре (родени в стопанството) на допустимо за подпомагане животно;

При обвързаното подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи годишният бюджет е 3 457 246,00 евро. Ставката до 300 животни е 24,50 евро/брой, над 300 – 19,60 евро. Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози. Помощта се дава на стопани, които отглеждат в стопанството си 50 или повече овце-майки от една застрашена от изчезване порода включени в развъдни програми и/или 20 или повече кози-майки от една застрашена от изчезване порода включени в развъдни програми.

Като брой стопанства те представляват около 13,5% от всички стопанства в страната, но в тях се намира едва 4,1% от производствената икономическа стойност в отрасъла. Това означава, че тези стопанства са доста под средните равнища на производствен обем в селското стопанство и оттам имат недостатъчна възвращаемост и доходност. Около 82% от стопанствата са с икономически размер под 8 хил.евро, а тези над 50 хил.евро – 1,3%. В стопанствата под 8 хил.евро се концентрира около 25% от продукцията от овцевъдство (включително и на месо от ДРД), докато в

най-големите - около 19%. В средния клас стопанства (50-200 млечни овце) се концентрира основата на българското овцевъдство. Брутната продукция от месо от ДРД намалява между 2007- 2016 г., с около 19%, а добавената стойност се съкращава с около 44%. Причините за това са в нарасналите разходи, които изпреварват ръста в доходите, както и в запазване сравнително висок дела на полупазарните и малки стопанства, се пояснява в Стратегическия план.

Обвързаното с производството подпомагане за овце и кози в планински райони е с бюджет от 1 131 462,00 евро годишно. Ставката без модулация е 21,29 евро/брой. Важи за фермери, които отглеждат в стопанството си от 10 до 49 женски животни (овце[1]майки и/или кози-майки) в планински райони. Заявените за подпомагане животни трябва да са регистрирани в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ. Помощта е за животни, на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози;

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози[1]майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други, отговарящи на изискванията за подпомагане към последния ден за подаване на заявления за подпомагане, при условие че извършат замяната в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило и надлежно са уведомили Разплащателна агенция в срок от 7 работни дни следващи деня на фактическата замяна.

Извън обвързаната подкрепа е важно да посочим и компенсаторното подпомагане за опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство. Това подпомагане се дава на активни земеделски стопани, чиито животни са регистрирани в информационната система на Българска агенция по безопасност на храните. Те са длъжни да поддържат заявените животни през годината, като поне 80 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, са налични в стопанството. Подпомагат се породи животни от Списъка с местни породи животни, за които е издаден документ от съответната развъдна организация, доказващ произхода им и класифицирани в съответствие с приложимото национално законодателство. За тази цел ще бъде утвърдена Методика за определяне на праговете на застрашеност в зависимост от рисковия статус на местните застрашени породи животни, с прагове както следва: изчезващи породи; силно застрашени породи; средно застрашени породи; слабо застрашени породи и много слабо застрашени породи.

Списъкът със застрашените породи и класификацията се утвърждават въз основа на данни от ИАСРЖ и отразени във ВЕТИС.

Ставките се плащат веднъж годишно и за говедата ще бъде 212,21 евро/животинска единица, за породите козе и овци - 150,32 евро/ЖЕ, за породите свине – 126,80 евро/ЖЕ и за породите коне – 143,80 евро/ЖЕ.

Ставките при обвързаната подкрепа за животни и компенсациите за автохтонни породи
14006
 

Последни материали
Виж
Хитра измама
Трима италианци регистрирали земята на военновъздушната база Сигонела за субсидии
Мелиоративните мрежи в Украйна станаха със статут на недвижим имот
„Оптиком“ поема продажбите на австрийския лидер в износа на техника APV
Предстоящо
Официалното начало на жътвата ще се даде на 11 юни в Пловдивско
ДФЗ публикува класирания на заявленията за подпомагане на пчеларите през 2024 г.
Експерти на МЗХ разработват пътна карта за Национална стратегия за развитие на биоикономиката
Свързани материали
Виж
Нормативни промени
Новите ставки за биопроизводство през 2024 г., които ще се обсъждат до 20 май
Вижте ставките
ДФЗ плати 100 млн. за необлагодетелстваните райони (НР)
Вижте ставките
ДФЗ плати 100 млн. за необлагодетелстваните райони (НР)
При пшеницата за частния сектор са оставени само 10 на сто от квотата
Китай определи количествата зърно за внос по понижени митнически ставки
До края на 2025 година с държавна помощ, после – през стратегическия план
Съфинансират застраховането на растителна продукция с евросредства
Само на стопани с подадени декларация и опис за реализирани количества
Преведоха над 115 милиона лева на животновъдите по обвързаната подкрепа
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини