Начало » Новини » Коментари
04.01.2022 г.

Поне 150 проекта за напояване ще бъдат финансирани през Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство

Очакван ефект от Плана за възстановяване и устойчивост
Поне 150 проекта за напояване ще бъдат финансирани през Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство

sinor.bg

Независимо от факта, че на този етап Европейската комисия не обещава бързо одобрение на Плана за възстановяване и устойчивост на България, е важно да проследим законодателството, свързано с подпомагането на селското стопанство. И то по отношение на  Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство, на който секторът ще разчита изключително много за бързото възстановяване на последиците от COVID-19 пандемията.

Очакванията са по този фонд да бъдат финансирани 636 земеделски стопани в направлението за технологична и екологична модернизация, още 150 проекта за напояване, 10 центъра за пакетиране на плодове и зеленчуци и 6 ферми за развъждане на мъжки животни.

За първи път подпомагането чрез този фонд ще разчита наполовина на частното финансиране, за което бизнесът трябва да отпусне 223 630 334 евро, а останалите 223 630 334 евро са европейските средства. Националното съфинансиране е изчислено на 44 726 067 милиона евро, с които ще се покрият ДДС разходите по проектите. Или общо фондът ще акумулира 447 260 668 евро, които ще бъдат разпределени в четири направления - технологична и екологична модернизация; инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци; инвестиции за изграждане и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни и за инвестиции, свързани с ефективното използване на вода в земеделските стопанства.

Най-големият бюджет от 325 235 913 евро се очаква да се използва за проекти за технологична и екологична модернизация; за напояване са предвидени малко над 101,9 млн. евро; за центровете за съхранение и пакетиране на плодове и зеленчуци са заложени 15 338 756 и за развъдните организации – близо 4,7 млн. евро.

Биологичното производство и новото законодателство

Създаването на фонда засега се измества вероятно за средата на тази година, но това зависи от окончателното одобрение на българския план за възстановяване от Европейската комисия.

Важно е да се припомнят мотивите за начина, по който ще става подпомагането чрез този фонд при инвестициите в технологична и екологична модернизация, които са аналогични с досегашното подпомагане по подмерките 4.1 и 4.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Очаква се тези проекти да бъдат приключени и финансирани до 2025 година.

От двата досега проведени приема по ПРСР 2014-2020 г. общо по двете подмерки са кандидатствали 6 509 земеделски стопани, с обща стойност на заявените разходи за 2,360 млрд. евро и общ размер на заявената субсидия 1,316 млрд. евро. Максималният размер на допустимите разходи по един проект беше 1,5 млн. евро, средният интензитет на помощта - 56%, а средната стойност на субсидията по един проект – 202,1 хил. евро.

По Плана за възстановяване и устойчивост се предвижда интензитеттът на помощта да бъде 50% (максимален интензитет за инвестиционна помощ съгласно Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020 г.). При интензитет от

50% общият размер на заявените субсидии би възлязъл на 1,180 млрд. евро, а средният размер на субсидията за един проект е 181,3 хил. евро, сочат разчетите.

И, за се осигури по-добър достъп на земеделските стопанства до инвестиционната подкрепа, се предвижда по-нисък размер на максимално допустимите разходи за един заявител, който ще бъде в размер на 511,3 хил. евро - вместо досегашните 1,5 млн. евро.

При интензитет от 50% максималният размер на субсидията ще възлиза на 255,6 хил. евро.

Данните от прилагането на подмярка 4.1 от старата ПРСР сочат, че общо заявените разходи на бенефициентите, заявили разход до 511,3 хил. евро е 1,028 млрд. евро. При този размер на разходите и интензитет на помощта от 50% общият размер на заявената субсидия би бил 663,7 млн. евро, а средно на един проект - 101,97 хил. евро, при сходен брой заявители с този по подмярка 4.1 от ПРСР (6 509 бр.).

В рамките на двата стари приема по подмярка 4.1 средната усвояемост при проектите с разходи до 511,3 хил. евро е бил 18,9% (изплатена към заявена субсидия), сочат данните на фонд „Земеделие”. При прилагане на процент на усвояемост от 24,5% към изчисления общ размер на заявената субсидия (663,7 млн. евро), необходимите средства за финансова подкрепа на земеделските стопани по проекта биха възлезли на 162,6 млн. евро, показват предвижданията за подпомагането по Плана за възстановяване. Предвиденото увеличение на средната усвояемост на ресурса

до 24,5% се основава на данните за отчетената инфлация за периода от м. декември 2018 г. (при изцяло приключен процес по договаряне по двата приема на мярка 4.1) до април 2021 г., в размер на 5,6%. Така определеният индикативен бюджет ще даде възможност

подкрепата да достигне до по-голям брой стопански субекти, с цел адаптиране на стопанствата към нарастващите екологични и икономически предизвикателства. При индикативен бюджет от 162,6 млн. евро и максимален размер на субсидията от 255,6 млн. евро ще могат да бъдат подпомогнати минимум 636 земеделски стопани.

По направление „Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“

Данните сочат, че в периода 2018-2021 г. 10 групи/организации на производители на плодове и зеленчуци са предвидили разходи (които са получили одобрение от Разплащателната агенция) за изграждане на събирателни пунктове и инфраструктура за логистични дейности, на обща стойност 16,333 млн. евро. Средният размер на инвестицията възлиза на 1,633 млн. евро.

С оглед по-прецизното изчисление на средния размер на допустимите разходи за подкрепата средният размер на одобрените средства за останалите 8 инвестиционни проекта е в размер на 1,528 млн. евро.

По плана за възстановяване се предвижда максимален интензитет на помощта 50% (максимален интензитет за инвестиционна помощ съгласно Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020 г.). Приема се, че за четиригодишния период на изпълнение на проекта по ПВУ (2022 г.-2025 г.) ще бъдат изградени 10 центъра за период от 10 години.

При максимален размер на инвестицията от 1,53 млн. евро (3 млн. лева) и интензитет на помощта от 50% максималният размер на субсидията по един проект възлиза на 767 хил. евро, а общият необходим публичен ресурс за предоставяне на подкрепа за изграждане на 10-те центъра е в размер на 7,7 млн. евро.

По направление „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях“ ще се финансират две дейности - за изграждане/реконструкция на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни и за оборудване на лаборатория за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност:

Общият размер на разходите за извършване на двете дейности -1) и 2) - за един проект възлиза на 782,6 хил. евро (666 хил. евро+116,6 хил. евро). Предвижда се интензитет на помощта 50% от допустимите разходи (максимален интензитет за инвестиционна помощ съгласно Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020 г.).

При този интензитет ( 50%), средният размер на субсидията за един проект възлиза на 391,3 хил. евро. При предвидени за изграждане 6 животновъдни обекта за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни общият индикативен размер на финансовия ресурс по това направлението възлиза на 2,35 млн. евро.

При направление "Инвестиции, свързани с ефективното използване на вода в земеделските стопанства" разчетите за индикативния ресурс по това направление се основават на данни от прием (2016 г.) по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства" от ПРСР 2014-2020 г. за проекти, свързани с инвестиции в напояване в земеделските стопанства. Тогава имаше постъпили 124 проектни предложения, с обща стойност на заявените разходи 64,07 млн. евро и общ размер на заявената субсидия 36,1 млн. евро. Средният размер на разходите на база одобрени проекти възлиза на 679,9 хил. евро, а средната субсидия - 374,8 хил. евро при среден интензитет на помощта 55%. При предвиден интензитет на помощта от 50% по направлението, средният размер на субсидията е 339,97 хил. евро.

Климатичните промени през 2022 г.

За да може повече стопанства сега да получат помощ за напояване, индикативният бюджет е изчислен на база 150 проектни предложения (ръст от около 20% спрямо заявените проекти по двата приема по ПРСР). При среден размер на субсидията от 339,97 хил. евро публичният ресурс възлиза на 50,995 млн. евро. Очаква се подпомагането и окончателното приключване на проектите да стане през 2025 г.

Поне 150 проекта за напояване ще бъдат финансирани през Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство
8411

Последни материали
Виж
Явор Гечев ще участва в среща на министрите на земеделието на страните от Вишеградската група
Около 3 милиона домакинства в селските райони ще се облагодетелстват от мярката
Румъния ограничи цените с ДДС на дървата за огрев на 81 евро и на 405 евро на пелетите
GASC закупи и 27 000 тона соево масло след спад в цените за последните 4 седмици
Слънчогледовото масло продължи да поевтинява на търга в Египет
Агростатистика
Ожънатият слънчоглед е с 15% над миналогодишната реколта, но кой ще го купи?
Среща министри ЕС
Процент от биопродуктите засега няма да се продават задължително в училища и болници
Тема за размисъл
Даскалов: Очаквам държавата да изгуби контрола си на „Капитан Андреево”, не без помощта на новия шеф на БАБХ
Свързани материали
Виж
Конференция в Пловдив
Банката за развитие осигурява 250 млн. лв. за дялови участия във фирми в агросектора
Измама с популяризирането на селскостопански продукти
2 млн. евро са конфискувани по дело за измама със земеделски фондове на ЕС
Кадрови смени
Необяснима рокада във фонд „Земеделие” - Георги Тахов сменя Николай Каварджиклиев като изпълнителен директор
Разследват измама с агрофондове в Италия: над 160 000 евро са конфискувани в Сицилия
Отчетът, направен през Комитета по наблюдение
Прецедент: Само за 60 дни фонд „Земеделие” разплати над 140,6 млн. лв. по ПРСР
Фонд „Земеделие”
Платени са всички обезщетения за пострадалите от градушката в Садово
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2022
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам