Начало » Новини » Коментари
19.08.2020 г.

Сериозно се орязват субсидиите при продажба на опасни храни и отровни фуражи

Втора част от методиката за кръстосаното съответствие
Сериозно се орязват субсидиите при продажба на опасни храни и отровни фуражи

sinor

Във втората част на методиката за прилагане на кръстосаното съответствие, по която администрацията орязва субсидии при неспазване на правилата и нормите на еврозаконодателството, ще ви запознаем с изискванията към храните и някои от основните задължения на животновъдите. Припомняме, че при нарушения в правилата за кръстосано съответствие по шест от схемите на директните плащания или мерките от ПРСР плащанията се намаляват от 1 до 100%, в зависимост от вида на грешките. Корекциите се прилагат при схемата за единно плащане на площ; преразпределителното плащане; плащането за селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания; плащане за млади земеделски стопани; доброволно обвързаното с производството подпомагане и плащанията за памук.

Ако нарушенията са станали поради небрежност или незнание, орязването на субисдиите варира от 1 до 5 процента – в зависимост от степента на тежест. При доказана умишленост намаляването на плащането варира от 15 до 20% при средна тежест и ако неизпълнението е само в рамките на стопанството. При висока тежест фермерите могат изобщо да не получат субисидия. От 20 до 25%, а в някои случаи и до 100% е орязването на помощта при висока степен на доказаното нарушение при производството на храни и пускането им на пазара, при използване на препарати за растителна защита или при отглеждането на животните.

Според методиката при всяко незаконно пускане на пазара на храни, които са вредни за здравето и негодни за консумация от човека, тежестта на това нарушение е средна и ако е допуснато умишлено, очакваната субсидия по обвързаната подкрепа, ще бъде орязана с 25%.

Същото намаление на чаканите субсидии в размер на 25% се прилага и ако пускате на пазара фуражи, лабораторно доказано, че съдържат нежелани вещества над максимално допустимите количества, посочени в Директива 2002/32/ЕС, и които биха предизвикали отравяния на животните, а чрез техните продукти и до храни, опасни за човешкото здраве.

Средна и висока тежест на нарушенията има, когато не е спазено изискването да бъде осигурена проследимост на всички продукти, влизащи и напускащи стопанството. За това нарушение намалението на очакваните субсидии варира от 25 до 100%, особено, ако е предизвикано умишлено.

Методика за кръстосано съответствие - първа част

Ако не спазвате правилата, свързани със складирането и обезвреждането на отпадъци и опасни лекарства и препарати за растителна защита и пестициди, тогава степента на нарушението е средна или висока. Ако сте проявили небрежност и сте допуснали грешка, субсидията ви ще бъде намалена с 3 до 5%, но при доказано умишлено нарушение орязването ще бъде от 25 до 100%.

В случай, че при доенето на суровото мляко не сте спазили правилата и сте пуснали на пазара мляко от животно с мастит, тогава санкцията е в размер на 1% от чаканата субсидия, защото тежестта е ниска. Средна тежест има, ако животните са били болни от туберкулоза и бруцелоза и вие сте продавали издоеното мляко на пазара. Санкцията тогава е 25% от чаканата помощ по обвързаната подкрепа.

Ниска и средна степен на нарушението има и в случаите, когато не са спазени санитарните изисквания към помещенията и оборудването за добив и съхранение на мляко и коластра. При ниската степен орязването е с 1 или 3%, а при средната – с 25 и повече процента. Става въпрос за следните 4 правила.

А. Съоръженията за доене и помещенията където се съхраняват мляко и коластра, обработват и охлаждат трябва да бъдат разположени и конструирани така, че да се ограничи рискът от замърсяване на млякото и коластрата;

Б. Помещенията за съхраняване на млякото и коластрата трябва да са разположени извън помещенията в които се отглеждат животните, да са защитени срещу вредители и да притежават съоръжения за хладилно съхранение на млякото;

В. Повърхности на оборудване, които са предназначени да влязат в контакт с мляко и коластра (съдове, прибори, контейнери, резервоари и т.н. – предназначени за доене, събиране или транспортиране) да са от гладки, лесни за измиване и нетоксични материали.

В методиката за кръстосано съответствие изрично е написано, че тежестта на нарушението е изключително висока в случаите, когато животновъдният обект и идентифицираните животни не са вписани в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС. При подобни нарушения субсидиите се орязват между 25 и 100%.

Ниска, средна и висока тежест на наказанията се прилагат и ако животните ви не са маркирани или пък не в животновъдния обект не се поддържа актуален регистър по утвърден от БАБХ образец на хартиен носител или в електронен вид.

При маркирането все пак има разграничение и ако на всеки десет животни в стопанство едно е без марка, или пък до 2 животни в ставо между 11 и 20 животни, или 10% от стадо с над 20 животни – тогава санкцията е 1% от очакваната субсидия. Също 1% е глобата 2 или 3 немаркирани животни в стопанство от 2-10 животни, но не повече от 30 % от животните встопанство от 11-20 животни; повече от 10 % и не повече от 30 % от животните от стопанство с над 20 животни.

Средна тежест с глоба от 3 или 25% има за 4 немаркирани животни в стопанство от 4-10 животни или над 30 % от животните в стопанство от 11-20 животни, или повече от 30 % от животните в стопанство над 20 животни.

Висока е тежестта, ако 5 и повече животни в стопанство от 5-10 животни нямат марки или ако над 40 % от животните в стопанство от 11-20 животни, или над 40% от животните от стопанство с над 20 животни.

В случай, че не сте уведомили ветеринарните лекари за раждане, транспортиране, болест или кражби на животни, санкциите са подобни и отново се разпределят по степени от много ниска до висока. При раждане, смърт, покупка или кражба уведомяването става до 3 дни, а при транспорт – 24 часа преди събитието.

Много ниска е тежестта на нарушението при 1 животно в стопанство от 1- 10 животни; до 2 животни от стопанство от 11 до 20 животни; не повече от 10 % от животните в стопанство над 20 животни;

Ниска – 2 или 3 животни в стопанство от 2-10 животни; не повече от 30 % от животните в стопанство от 11-20 животни; повече от 10 % от животните, и не повече от 30 % от животните от стопанство с над 20 животни;

Средна – 4 животни в стопанство от 4-10 животни; над 30 % от животните в стопанство от 11-20 животни; повече от 30 % от животните в стопанство над 20 животни(Изм. със Заповед № РД 09-811/09.08.2019 г.);

Висока – 5 и повече животни в стопанство от 5-10 животни; над 40 % от животните в стопанство от 11-20 животни; над 40% от животните от стопанство с над 20 животни.

Субсидиите се орязват и ако не е спазено изискването да се издаде ветеринарномедицински паспорт на отглеждания едър рогат добитък в рамките на законоустановения срок. И тук имаме четири степени на тежест на това нарушение.

Много ниска – 1 животно в стопанство от 1-10 животни; до 2 животни от стопанство от 11 до 20 животни; не повече от 10 % от животните в стопанство над 20 животни;

Ниска – 2 или 3 животни в стопанство от 2-10 животни; не повече от 30 % от животните в стопанство от 11-20 животни; повече от 10 % от животните, и не повече от 30 % от животните от стопанство с над 20 животни;

Средна – 4 животни в стопанство от 4-10 животни; над 30 % от животните в стопанство от 11-20 животни; повече от 30 % от животните в стопанство над 20 животни;

Висока – 5 и повече животни в стопанство от 5-10 животни; над 40 % от животните в стопанство от 11-20 животни; над 40% от животните от стопанство с над 20 животни.

При неспазване на изискванията за предпазване на едрия добитък от болестта „луда крава”, като на преживните животните не се дават протеини от животински произход - преработен животински протеин; дикалциев и трикалциев фосфат от животински произход; фуражи, съдържащи изброените животински протеини, с изключение на посочените в Приложение IV към Регламент(ЕО) № 999/2001, наказанието е най-високо, така че субсидиите се режат от 25 до 100%.

Подобна е санкцията и в случаите, когато е нарушена забраната за употреба на неразрешени продукти за растителна защита при производството на растения и растителни продукти, в т.ч. посевен и посадъчен материал.

Най-голямото наказание се прилага и когато не са спазени инструкциите за забрана за употребата на продукти за растителна защита извън обхвата на разрешената употреба, в несъответствие с условията посочени върху етикета на продукта и в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ. Орязването е от 25 до 100% от дължимата субсидия.

Висока и средна тежест на орязването се налага и когато не са спазени принципите на добрата растително-защитна практика при опазването на растенията и растителните продукти от вредители и изисквания при употреба на ПРЗ:

А) Правилно боравене с продукти за растителна защита, съхранение на ПРЗ и празни опаковки, прилагане на мерки за измиване и почистване на оборудването след употреба на ПРЗ;

Б) Спазване на законоустановените мерки за опазване на пчелите от отравяне при употреба на ПРЗ – уведомителни писма;

В) Спазване на буферните зони по Закона за защита на растенията при употреба на ПРЗ;

Г) Водене на записи за проведените химични обработки;

Д) Използване на ПРЗ от лица, в съответствие с тяхната квалификация;

Е) Използване на лични предпазни средства при употребата на ПРЗ.

Сериозно се орязват субсидиите при продажба на опасни храни и отровни фуражи
16900
 

Последни материали
Виж
Горят вековни букови гори
Гори резерват „Стенето“ в Национален парк „Централен Балкан“
Практика
Какво да засадим след чесъна – няколко успешни варианта
ЮЗДП
Само в Югозападна България са избухнали 60 пожара от началото на годината
Предстоящо
На 21 юли в София ще сe проведе фермерски пазар с благотворителен концерт на Филип Синапов
Защита на българските месопреработватели
Производители на деликатеси питат Великобпитания защо от 1 юли е наложена забрана за внос на родни продукти
Обзор на Софийска стокова борса за периода 16-19 юли 2024 година
Търговията със зърно и слънчоглед на борсата замря
Свързани материали
Виж
Новата Методика за кръстосано съответствие
От 15 до 100 процента се режат субсидиите при умишлени грешки в ДЗЕС-те
През 2014 г. е имало припокривания при 430 хил. дка
Рекордно малко застъпвания при кръстосаните проверки за Кампания 2022
Стратегически план на България
Кръстосаните проверки за пасища и угари, които ще се прилагат от 2023 г.
Фонд „Земеделие”
Започват проверки на място по кръстосаното съответствие за Кампания 2020
Трета част на методиката за кръстосаното съответствие
Субсидиите в НАТУРА се орязват от 25 до 100% при променен статут на пасищата
Проверките започнаха в началото на юли
Нарушите ли кръстосаното съответствие, следва до 100% орязване на субсидиите
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини