Начало » Новини » Коментари
18.08.2020 г.

Нарушите ли кръстосаното съответствие, следва до 100% орязване на субсидиите

Проверките започнаха в началото на юли
Нарушите ли кръстосаното съответствие, следва до 100% орязване на субсидиите

sinor

Преди три месеца министерството на земеделието представи актуализираната методика за прилагане на кръстосаното съответствие, в която почти липсват промени, но са отразени всичките правила и норми на еврозаконодателството, без чието изпълнение фермерите не биха могли да получат пълния размер на директните си плащания.

При нарушения в правилата за кръстосано съответствие по шест от схемите на директните плащания или мерките от ПРСР плащанията се намаляват от 1 до 100%, в зависимост от вида на грешките. Корекциите се прилагат при схемата за единно плащане на площ; преразпределителното плащане; плащането за селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания; плащане за млади земеделски стопани; доброволно обвързано с производството подпомагане и специално плащане за културата памук.

Правилата за законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) не са нови, а чрез тях се следи дали се спазват вече разписаните нормативи в областта на екологичното, ветеринарното, фитосанитарното законодателство, законодателството за храните и законодателството за фуражите. Методиката се прилага за прилагането на 10 стандарта, свързани с опазването на околната среда.

В този текст ще ви запознаем с орязването на плащанията, когато се установят нарушения в областта на околната среда, изменението на климата и доброто земеделско състояние на земята. Ако нарушенията са станали поради небрежност или незнание, орязването на субисдиите варира от 1 до 5 процента – в зависимост от степента на тежест. При доказана умишленост обаче намаляването на плащането варира от 15 до 20% при средна тежест и ако замърсяването е само в рамките на стопанството. При висока тежест фермерите могат изобщо да не получат субисидия. От 20 до 25%, а в някои случаи и до 100% е орязването на помощта при висока степен на замърсяване, допусната при използването на торове или при използването на процедурите за напояване.

Същото се отнася и за нарушения, свързани с опазването на водите от замърсяване с нитрати, ако тежестта на нарушението е средна, защото при периодите на внасяне на азотсъдържащите торове (органични и менерални/неорганични) при полски култури, трайни култури, овощни насаждения, ливади и постоянни пасища, опасността се простира извън стопанството, тогава орязването на субисидията може да бъде 3% от дължимата сума.

Същото намаление на субсидията ще има и при използване на оборски тор, когато превишите нормата с 21 килограма - тогава тежеста се определя като средна.

Примерно, ако при съхранениетно на оборски тор не сте спазили изискването за до 5 животински единици върху обявената площ, тогава санкцията за животновъдния обект ще бъде 5% от исканата субсидия.

При изграждане на буферни ивици по продължението на водните обекти стандартът забранява използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки; с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор; с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон и с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.

Ако при изредените по-горе случаи сте допуснали умишлено нарушение и то се разпростира извън стопанството, тежестта на нарушението е много ниска или ниска – в тези случаи помощта ви се намалява с 20 на сто, защото може и трябва да възстанови от самия фермер.

Наръчник за зелените практики

При средна и висока тежест, разпрострели се извън стопанството и ако нарушението е възобновимо – макар и умишлено, санкцията е 25 на сто от очакваната помощ. При висока тежест на умишлено направено нарушение, санкцията стига до 100%. Задължително трябва да коригирате стореното при всички, изредени до момента замърсявания, извършени при земеделската си или животновъдна дейност.

При неумишленост на деянията, извършени в рамките на стопанството, санкциите също имат четири нива на глоби – при много ниска и ниска степен на тежест на деянието се отнема 15 на сто от субсидията. При ниска, когато трябва да коригирате вредата, санкцията е 20 процента. Същият процент се отнема при средна тежест на вредата.

В методиката за кръстосаното съответствие подробно са описани и стандартите, при чието неспазване се отнасят изредените санкции.

Спазване на добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС1) – изграждане на буферни ивици по продължение на водните обекти (предишен НС 5.2):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС1се налага редукция в размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.

Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС2) – спазване на разрешителните процедури при използване на вода за напоявване (предишен НС 5.1):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС2се налага редукция в размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.

Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС3) – защита на подпочвените води от замърсяване (предишен НС 5.3):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС3се налага редукция в размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.

Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС4) – минимална почвена покривка (предишен НС 1.1):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС4се налага редукция в размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.

Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС5) – Минимално управление на земите съобразно специфичните местни условия с цел ограничаване на ерозията(преформулиран предишен НС 1.2):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС5 се налага редукция в размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.

Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС6) – Поддържане на нивото на органични вещества в почвата (предишен НС 2.2):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС6се налага редукция в размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ2) – опазване на дивите птици и техните местообитания (предишно ЗИУ1):

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ2 се налага редукция в размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.

Законоустановено изискване за управление (ЗИУ3) – опазване на естествените

местообитания на дивата флора и фауна (предишно ЗИУ5):

при установено нарушение на някое изискване към ЗИУ3 се налага редукция в размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.

Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС7) – запазване особеностите на ландшафта, забрана за рязане на живи плетове и дървета по време на размножителния период на птиците и мерки за избягване на инвазивни растителни видове (стар НС 1.3; 4.2; 4.3 и нова част):

при установено нарушение на някое изискване към ДЗЕС7се налага редукция в размер съобразен с чл. 38 и чл.39, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 640/2014 (при небрежност не по-голям от 5%) - за всяко нарушено изискване.

Ето и още примери за глобите, които ще се налагат, ако не сте спазили стандартите за опазване на природните ресурси.

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.). Това нарушение има средна тежест, ограничено е в стопанството и трябва да се коригира. В този случай субсидията му се орязва с 20 на сто.

Ако не сте изпълнили изискванията за минимална почвена покривка, а стопанството ви е над 50 декара, вие задължително трябва да спазвате изискванията за обща сеитбооборотна площ, при която да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн. Ако тази площ е само 5% и грешката е умишлена, санкцията е 25 или повече процента от исканата субсидия. При неумишленост – 5%.

При неспазване на Национален стандарт 5 – да опазвате почвата от ерозия, така че обработката на почвата да се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите, а за трайни насаждения – укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите, глобите са подобни като при сеитбооборота.

В следващия текст очаквайте изискванията, които трябва да спазват животновъди и кандидатстващи за субсидии в зоните в НАТУРА.

Нарушите ли кръстосаното съответствие, следва до 100% орязване на субсидиите
25041
 

Последни материали
Виж
Производителите на „Странджански манов мед“ получават 18 000 лева помощ de minimis
9 млн. лева получават развъдните асоциации през 2024 г.
Размерът на подпомагането е до 200 лв. на заклано говедо
1,1 млн. лева одобри ДФЗ за реализация на българско говеждо месо
Максималният бюджет на помощта до 2029 г. e до 30 000 000 лв.
ДФЗ насочи 5 млн. лева за борба с вредители по лозата
БАБХ
Започват проверките по морските курорти и капанчетата
Фитофтората вече нападна доматите
Свързани материали
Виж
Новата Методика за кръстосано съответствие
От 15 до 100 процента се режат субсидиите при умишлени грешки в ДЗЕС-те
През 2014 г. е имало припокривания при 430 хил. дка
Рекордно малко застъпвания при кръстосаните проверки за Кампания 2022
Стратегически план на България
Кръстосаните проверки за пасища и угари, които ще се прилагат от 2023 г.
Фонд „Земеделие”
Започват проверки на място по кръстосаното съответствие за Кампания 2020
Трета част на методиката за кръстосаното съответствие
Субсидиите в НАТУРА се орязват от 25 до 100% при променен статут на пасищата
Втора част от методиката за кръстосаното съответствие
Сериозно се орязват субсидиите при продажба на опасни храни и отровни фуражи
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини