Начало » Новини » Коментари
05.11.2019 г.

Мегазаконът за хранителната верига обещава завиден контрол и високи санкции на пазара

Важно за целия сектор
Мегазаконът за хранителната верига обещава завиден контрол и високи санкции на пазара

sinor

Оставен на трупчета от 2016 година досега, проектозаконът за управление на агрохранителната верига отново е на дневен ред, след като проектът беше иницииран от сегашния министър на земеделието Десислава Танева, но през 2017 г. по странни причини потъна дълбоко в дебрите на съгласувателните процедури… За да бъде актуализиран едва през лятото на тази година. Ето че проектът за нов закон вече е качен за обсъждане на страницата на министерството на земеделието, като браншовите организации и всички засегнати лица имат право да дават своите предложения по него до 2 декември тази година.

За първи път авторите на този закон предлагат три варианта за неговото структуриране, като, разглеждайки и трите варианта, те се спират на втория, който според тях „ще осигури прилагането на правото на Европейския съюз и националните мерки в областта на хранителната верига чрез актуализиране на националната правна рамка, която да обединява цялата дейност по хранителната верига в нейната цялост като един непрекъснат процес, като същевременно се гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на цялата хранителна верига.

Големият плюс е, че с въвеждането на новия закон няма да се променя процедурата на регистрация и пререгистрация на земеделските стопанства и животновъдни обекти, което няма да затрудни бизнеса в неговата дейност.

Синор.БГ ще се спре подробно на втория вариант за закон, който има за цел да обедини същността на деветте сега действащи закони, свързани по един или друг начин с безопасността на храните и пазара на хранителни продукти, като всичките тези закони ще продължат да действат и след неговото прилагане. Самият Законът за управление на агрохранителната верига ще създаде една обща рамка, която да регламентира същността на агрохранителната верига и включените в нея елементи, се посочва в мотивите към законопроекта.

Измененията ще засегнат следните девет специални закони:

Закон за храните;

Закон за ветеринарномедицинската дейност;

Закон за фуражите;

Закон за здравето на растенията;

Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; за генетично модифицирани организми;

Закон за посевния и посадъчен материал;

Закон за животновъдството;

Закон за пчеларството;

Закон за виното и спиртните напитки.

Същността на новия закон е разграничи ясно компетенциите и функциите на отделните органи, осъществяващи политиката и официалния контрол и оценката на риска по агрохранителната верига;

За целта той ще се осигури взаимодействието и координацията между контролните органи както на национално ниво, така и ниво ЕС;

Ще се гарантира и прилагането на унифицирани процедури при осъществяването на официален контрол, с което ще се постигне по-голяма сигурност при потребителите;

С новия закон ще се определят адекватни по размер санкции за лицата, извършващи нарушения, свързани с отделните елементи на агрохранителната верига;

Ще се избягнат процедурни затруднения в случай на бъдещи адаптации на законодателството на ЕС по безопасност на храните поради промени в достиженията на правото на ЕС;

Ще се създаде правно основание за издаване на индивидуални административни и нормативни актове във връзка с извършването на специфични съвместни дейности, одити и инспекции в областта на агрохранителната верига.

Ще се осигури прилагането на изискванията на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година за прилагане на официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита и на приетите въз основа на него директно приложими актове на Европейския съюз на национално ниво.

Големият плюс според авторите на закона е, че с него ще бъде наложена забрана за използването на нелоялни търговски практики по отношение на елементите на агрохранителната верига (различни от тези, които са предмет на забрана на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/633 на Европейският парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (ОВ L 111, 25.04.2019 г.), като по този начин се предотвратява представянето им като привидно идентични с храни, продавани в друга държава-членка на ЕС, при положение че съответните храни, предлагани на пазара в Република България, имат различен състав или характеристики.

Ще се осигури прилагането на Решение на Съвета от 17 декември 1999 година относно пускането на пазара и начина на употреба на говеждия соматотропин (BST) и за отмяна на Решение 90/218/ЕИО (1999/879/ЕО).

Ето и основните ползи, които се очаква да бъдат постигнати с приемането на проекта на Закон за управление на агрохранителната верига:

1. Ще се избегне заобикалянето на разпоредбите, които затрудняват официалния контрол при проследяването на всички елементи по агрохранителната верига на всеки етап от тяхното производство;

2. Ще се въведат единни критерии за отчетност на национално ниво;

3. Ще се премахнат различията в регулаторната уредба, създаваща административни тежести на бизнеса, включително и регистрационните режими;

4. Ще се улесни установяването на практики целящи заблуда на потребителя;

5. Ще се определят адекватни по размер санкции за лицата, извършващи нарушения, свързани с отделните елементи на агрохранителната верига;

6. Ще се подпомогне изграждането на единен механизъм за формиране на политиката по храните с участие на представители на всички засегнати страни;

7. Ще се гарантира висока степен на защита на здравето, доверието и интересите на потребителите по отношение на цялата агрохранителна верига;

8. Ще се създаде обща рамка по агрохранителната верига, чрез която ясно да се посочат всички нейни елементи както поотделно, така и в тяхната цялост и взаимообвързаност, за да се обхване целият процес от първичното производство, здравеопазването и хуманното отношение към животните и здравето на растенията, и всички етапи до получаването на крайния продукт, готов за консумация от хората;

9. Ще се разграничат ясно компетенциите и функциите на отделните органи, осъществяващи анализа на риска, политиката и официалния контрол по агрохранителната верига, както и взаимодействието и координацията между тях;

10. Ще се гарантира прилагането на унифицирани процедури и постигане на координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство по цялата агрохранителна верига, с което ще се постигне по-голяма сигурност при потребителите;

11. Ще отпаднат редица процедурни затруднения и се улесни по-нататъшното адаптиране на българското законодателство свързано с агрохранителната верига, следвайки примера на ЕС за създаване на единна правна рамка.  

12. Ще се осигури прилагането на изискванията на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита и на приетите въз основа на него директно приложими актове на Европейския съюз на национално ниво.

13. Ще се забрани използването на нелоялни търговски практики по отношение на елементите на агрохранителната верига (различни от тези, които са предмет на забрана на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/633 на Европейският парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (ОВ L 111, 25.04.2019 г.), като по този начин се предотвратява представянето им като привидно идентични с храни, продавани в друга държава-членка на ЕС, при положение че съответните храни, предлагани на пазара в Република България, имат различен състав или характеристики.

14. Ще се осигури прилагането на Решение на Съвета от 17 декември 1999 година относно пускането на пазара и начина на употреба на говеждия соматотропин (BST) и за отмяна на Решение 90/218/ЕИО (1999/879/ЕО).

Тъй като предлаганите разпоредби в известна степен може да засегнат функционирането на вътрешния пазар на ЕС, затова и проектът на закон е одобрен още през 2016 година от Съвета на ЕС с номер на нотификацията 2016/317/BG по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

Засегнатите страни обхващат бизнес оператори – фирми и стопанства, които са заети както в производството на хранителни продукти, така и в търговията и разпространението на храни. От общият процент предприятия делът на МСП варира между 97% и 100% от бизнес-операторите, осъществяващи производство, преработка и дистрибуция на храни. Те ще бъдат положително засегнати от направените промени свързани с приемането на проекта , които са насочени към подобряване на ефективността на системата за контрол като цяло, на контрола по вноса и координацията между компетентните институции на национално и европейско ниво, създаването на правна рамка, която да обединява цялата дейност по хранителната верига, ясно да посочва отделните нейни елементи в тяхната цялост като един непрекъснат процес, с разграничаване на компетентностите на органите, осъществяващи оценката на риска по хранителната верига, политиката и контрола върху тях и свързаните дейности.

Синор.бг ще продължи да ви информира за текстовете от бъдещия закон.

Мегазаконът за хранителната верига обещава завиден контрол и високи санкции на пазара
7537

Последни материали
Виж
Редовен отчет
Преди края на приема подадените заявления за мярката COVID са близо 34 500
Битките предстоят
Германският министър на земеделието атакува директно ДЗЕС 9, екосхемите и Зеления пакт
Наредба за етикетирането
Още по-серизно затягат мерките срещу сиренето от палма
С избора на правилните машини, ние пестим време - времето, което никой не притежава!
Високите транспортни разходи оскъпяват прекалено местното зърно
Полска пшеница бе закупена на търг в Египет за пръв път от близо 5 години
Заради слабата реколта през настоящия сезон
Износът на мека пшеница от Франция извън ЕС ще намалее наполовина
Свързани материали
Виж
Предстоящо
Предварително записване за семинар за храните, който ще се проведе през септември
План срещу разхищението на храни
Всяко дарение за 1 лев в банката по храните ще се остойностява като 1 евро
Решения на Министерския съвет
Новият закон за контрол по агрохранителната верига е одобрен от кабинета
Предстоящо
От 16 до 18 април ще има обучение по HACCP
Най-голямата изява на хранителната индустрия в Персийския залив
България се представя на изложението GULFOOD 2019 в Дубай
Предстоящо
От 4 до 6 юли в София ще се проведе курс за одитори на HACCP
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам