Начало » Новини » Коментари
06.02.2018 г.

Как да се предпазите от възможни грешки при кандидатстване по директните плащания

Втора част
Как да се предпазите от възможни грешки при кандидатстване по директните плащания

sinor

В първия текст за възможните грешки, които фермерите биха допуснали при кандидатстването по директни плащания, представихме казуси от практиката, допуснати през 2017 година. Продължаваме темата за избягване на бъдещи грешки, които могат да се допуснат в прилагането на мярка 11 за „Биоземеделие“ от Програмата за развитие на селските райони.

Една от най-често допусканите грешки по тази мярка е промяна в географските граници на площите по време на петгодишния период на подпомагане.

Площите, които обработвате или поддържате по направление „Биологично растениевъдство”, трябва да бъдат едни и същи всяка година. Когато има разминаване за повече от 10% от земите, се налага възстановяване на получената до момента помощ по направлението. Бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предходната година в ИСАК, когато подавате заявление за плащане. Така ще сте сигурни, че декларирате едни и същи площи. Често изчисленията на самите фермери за това дали промяната в границите на одобрените площи е в рамките на позволените 10 % се оказват неточни и се налага да се връщат получените субсидии.

Друга допускана грешка е в случаите, когато липсва предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности.

Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата година от поетото задължение трябва да представите документ за преминато обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете получените до момента субсидии. За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един от следните документи:

Копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;

Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;

Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина; - Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.

Фермерите, които кандидатстват за първи път по мярка 11 „Биологично земеделие”, често нямат договор с контролиращо лице, сключен преди 31 декември на годината преди кандидатстването.

За кампания 2015 г. крайният срок за сключване на договорите с контролиращо лице е бил 1 март 2015 г. Ако планирате да кандидатствате по мярка 11 „Биологично земеделие”, трябва до 31 декември на годината преди подаването на заявление за подпомагане да сключите договор с контролиращо лице, удостоверяващо отглеждането на културите, животните или пчелните семейства по биологичен път.

За кампания 2015 г. крайният срок за сключване на договорите с контролиращо лице е 1 март 2015 г. В противен случай не получавате одобрение за подпомагане. По време на петгодишния период на подпомагане (до 30 септември на петата година от първото одобрено заявление за подпомагане) трябва поне веднъж да получите от контролиращото лице сертификат или писмено доказателство за съответствие на продуктите с правилата на биологичното производство и да го предоставите в ДФ „Земеделие” най-късно до 30 октомври на петата година от първото одобрено заявление за подпомагане.

Друга допускана грешка в заявлението за подпомагане или за плащане, когато е отбелязан грешен код за заявените парцели, пчелни семейства или животни.

В случай че контролиращото лице върне различен от декларираният от вас код за заявените парцели, пчелни семейства или животни, няма да получите плащане за съответната година.

БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО - Не всички култури в един блок на земеделско стопанство (БЗС) са декларирани за отглеждане по биологичен път. Ако обработвате повече от един парцел (една култура) в рамките на един блок на земеделско стопанство (БЗС), то всички парцели в този БЗС трябва да са заявени за отглеждане по правилата на биологично производство. Това е едно от задължителните условия за участие в мярката. В противен случай не получавате одобрение за целия блок на земеделското стопанство.

БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО - Не са актуализирани данните за броя пчелини в стопанството в регистрите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате данните за броя на пчелините и пчелните си семейства в регистрите на агенцията.

Така ще избегнете евентуални несъответствия при бъдещи проверки. Когато броят на пчелните семейства, записани в регистъра на БАБХ, е по-голям от заявения и за разликата не е представен договор или анекс с контролиращо лице или в договора не е посочен броят на пчелните семейства, не получавате субсидии по направлението.

Ако броят на пчелните семейства е намален под 20. Трябва да отглеждате поне 20 пчелни семейства през целия петгодишен период на подпомагане. Ако намалите броя на пчелните семейства под минимума (20 пчелни семейства), не получавате плащане за съответната година. Ако намалите броя пчелни семейства, с които сте поели ангажимент, но не под 20, ще получите финансово подпомагане само за наличния брой семейства.

БИОЛОГИЧНО ЖИВОТНОВЪДСТВО - Не са актуализирани данните за броя животни в стопанството в регистрите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате данните за броя на животните в регистрите на агенцията. Така ще избегнете евентуални несъответствия при бъдещи проверки. Когато в предоставения договор или анекс с контролиращо лице не са отбелязани всички идентификатори (ушни марки) на животните от заявения вид в стопанството ви, няма да получите субсидии по направлението.

Когато броят на животинските единици (ЖЕ) и/или площта не отговаря на минималният изискуем. Трябва да заявите най-малко 1 ЖЕ от вид и най-малко 0.5 ха площ - пасища или фуражни култури.

В договора/анекса с контролиращото лице не присъстват всички заявени животни от вид. Всички регистрирани в БАБХ животни от заявения вид в стопанството трябва да са включени в договор и/или анекс с контролиращо лице за биологично производство.

Заявени са животни по направление „Биологично животновъдство” по мярка 11, които не са собственост на бенефициента. При заявяване на животни по това направление е необходимо същите да са ваша собственост и да са отбелязани като такива в електронният регистър на БАБХ. При заявяване на животно, което не е ваша собственост, същото ще се счита за животно с нередност и ще бъде санкционирано съгласно Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните.

Мярка 214 - „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013

1. Променени са географските граници на площите по време на петгодишния период на подпомагане.

Площите, които обработвате или поддържате, трябва да бъдат едни и същи всяка година. Когато има разминаване за повече от 10% от земите се налага възстановяване на получената до момента помощ по направлението. Изключение от правилото е направлението „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)". Бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предходната година в ИСАК, когато подавате заявление за плащане. Така ще сте сигурни, че декларирате едни и същи земи. Често изчисленията на самите фермери за това дали промяната в границите на одобрените площи е в рамките на позволените 10 % се оказват неточни и се налага да се връщат получените субсидии.

2. Не е предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности.

Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата година от поетото задължение трябва да представите документ за преминато агроекологично обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете получените до момента субсидии. За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един от следните документи:

диплома за издържан изпит по агроекология или удостоверение за преминат курс, обучение или информационни занятия, издадено от обучаваща институция;

уведомително писмо за извършени плащания по Мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда" по програма САПАРД;

сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни или пчелни продукти с правилата за биологично производство. Сертификатът трябва да бъде издаден от кон¬тролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието и храните. (само за направления „Биологично растениевъдство" и „Биологично пчеларство").

3. В заявлението за плащане е отбелязан грешен агроекологичен код за заявените парцели, пчелни семейства.

В случай че контролиращото лице върне различен от декларираният от вас код за заявените парцели и/или пчелни семейства, няма да получите плащане за съответната година.

4. Заявенo e направление „Опазване на застрашени от изчезване местни животни” и/или „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)” по мярка 214, без да са заявени животни към него.

При кандидатстване по някое от посочените две направления по мярка 214 е необходимо да имате налични животни, които да заявите със съответния код.

БИОЛОГИЧНО РАСТЕНИЕВЪДСТВО - всички култури в един блок на земеделско стопанство (БЗС) са декларирани за отглеждане по биологичен път. Ако обработвате повече от един парцел (една култура) в рамките на един БЗС, всички парцели трябва да са заявени за отглеждане по биологичен път. Това е едно от задължителните условия за участие в мярката. В противен случай не получавате одобрение за целия блок на земеделското стопанство. Трябва да е изпратено уведомление в 10-дневен срок за смяна на отглежданата по биологичен начин култура или промяна в периода на преход на даден парцел. Трябва писмено да информирате ДФЗ, когато променяте подпомаганата култура, както и когато удължите периода на преход на даден парцел (или го върнете в период на преход). Срокът за това е 10 работни дни след промяната. Към уведомлението трябва да приложите нов план за сеитбооборот или документ, който потвърждава нуждата за удължаване на периода на преход. Приложенията трябва да са заверени от контролиращото лице.

БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО - актуализирани са данните за броя пчелини в стопанството в регистрите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате данните за броя на пчелините и пчелните си семейства в регистрите на агенцията. Така ще избегнете евентуални несъответствия при бъдещи проверки. Когато броят на пчелните семейства, записани в регистъра на БАБХ, е по-голям от заявения и за разликата не е представен договор или анекс с контролиращо лице или в договора не е посочен броят на пчелните семейства, не получавате субсидии по направлението.

Броят на пчелните семейства е намален под 20 Трябва да отглеждате поне 20 пчелни семейства през целия петгодишен период на подпомагане. Ако намалите броя на пчелните семейства под минимума (20 пчелни семейства), не получавате плащане за съответната година. Ако намалите броя пчелни семейства, с които сте поели ангажимент, но не под 20, ще получите финансово подпомагане за наличния брой семейства.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ С ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ (ВПС) - Земеделските стопани в заявлението за плащане по направление ВПС са заявили, че ще поддържат затревените площи чрез паша и в заявлението за плащане не са декларирани животни. Ако заявите направление ”Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)” с код за паша, трябва да имате налични животни в стопанството при спазване на изискването за мин. 0.15 ЖЕ/ха. Когато животните не фигурират в ИСАК, площите, с които канди¬датствате, не подлежат на подпомагане за съответната година.

ОПАЗВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ МЕСТНИ ПОРОДИ -Намален е броят на животните, декларирани по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи". Ако намалите броя на одобрените животни поради клане, продажба, смърт или кражба, трябва да представите на ДФЗ копие на документи, които удостоверяват причината за намалението. Срокът за това е 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявление за плащане.

Ако намалението/събитието е настъпило след тази дата, копието може да бъде представено заедно със заявлението за следващата година. Субсидията която ще получите за текущата кампания ще е за наличният брой животни (в случай че сте предоставили документ за загуба). На следващата година броят на животните трябва да бъде възстановен. В противен случай ангажимента ви ще бъде прекратен и ще трябва да възстановите получените до момента субсидии по направлението.

Не са актуализирани данните за животните в стопанството в регистъра на БАБХ. Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане, за да актуализирате данните за отглежданите от вас животни. По този начин ще избегнете несъответствия при бъдещи проверки. Ако проверката на място установи несъответствия, се налагат санкции по Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните. Заявени са животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” по мярка 214, които не са собственост на бенефициента. При заявяване на животни по това направление е необходимо същите да са ваша собственост и да са отбелязани като такива в електронният регистър на БАБХ. При заявяване на животно, което не е ваша собственост, същото ще се счита за животно с нередност и ще бъде санкционирано съгласно Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните.

ТРАДИЦИОННИ ПРАКТИКИ ЗА СЕЗОННА ПАША НА ЖИВОТНИТЕ (ПАСТОРАЛИЗЪМ) - Заявени са по-малко от изискуемият брой животни/животински единици (ЖЕ) по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)”. При заявяване на това направление задължително условие е да имате поне 50 овце или 10 говеда или 10 ЖЕ при комбинация им.

Как да се предпазите от възможни грешки при кандидатстване по директните плащания
11569
 

Последни материали
Виж
Производителите на „Странджански манов мед“ получават 18 000 лева помощ de minimis
9 млн. лева получават развъдните асоциации през 2024 г.
Размерът на подпомагането е до 200 лв. на заклано говедо
1,1 млн. лева одобри ДФЗ за реализация на българско говеждо месо
Максималният бюджет на помощта до 2029 г. e до 30 000 000 лв.
ДФЗ насочи 5 млн. лева за борба с вредители по лозата
БАБХ
Започват проверките по морските курорти и капанчетата
Фитофтората вече нападна доматите
Свързани материали
Виж
Ако са допуснати
От 15 до 19 април се поправят технически грешки по фактурите за газьола
При подготовката
Грешки, които можем да избегнем при отглеждане на разсада
Важно за фермерите!
При червен сигнал в очертаването, някои фермери могат да не оттеглят заявленията си днес
Нормативни промени
Дават 5 дни на пчеларите да поправят фаталните си грешки от Кампания 2023
Важни промени
До 20 ноември може да коригирате грешки по заявленията за 2023 г.
Въпроси към министерството
Маса грешки при заявяване на субсидиите за хуманно отношение са в ущърб на фермерите
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини