Начало » Новини » Коментари
10.07.2023 г.

Основни документи за интервенциите по Втория стълб през 2023

Преди края на кандидатстването
Основни документи за интервенциите по Втория стълб през 2023

sinor.bg

Точно две работни седмици остават на земеделските производители, за да затворят заявленията си за директните плащания в Кампания 2023 г. И понеже наредбите за екология, климат и биологично производство бяха обнародвани с огромно закъснение, от Министерството на земеделието и храните предоставиха кратки обяснителни бележки за изискванията по тези интервенции

В първия текст ви запознахме с основните изисквания и част от възможностите, по които фермерите могат да получат подпомагане. В този текст публикуваме документите за останалите интервенции, към които земеделците биха имали интерес. 

Първа част, представяща основните изисквания при цялостното подпомагане по Втория стълб

1. По отношение на стимулите да се отглеждат култури и сортове, устойчиви към климатичните условия допустими за участие са земеделски култури със сортове, вписани в приложение 5 от Наредба 10 от 2023 г., за които до 30 юли (30 август за 2023 г.) въз основа на номерата в ИСАК в ДФ „Земеделие“ земеделските стопани предоставят:

Информация и копия на официалните документи за купени сертифицирани или стандартни семена или посадъчен материал, която за долуизброените култури трябва да отговаря на следните минимални норми:

* десертни лозя - минимален брой растения/ха - 2 300 бр./ха;

* ябълка - минимален брой растения/ха - 470 бр./ха;

* слива - минимален брой растения/ха - 350 бр./ха;

* череша - минимален брой растения/ха – 230 бр./ха;

* вишна - минимален брой растения/ха – 560 бр./ха;

* праскова - минимален брой растения/ха – 360 бр./ха;

* малина - минимален брой растения/ха 5 600 бр./ха;

* ягода - минимален брой растения/ха – 40 000 бр./ха.

* домати - минимална сеитбена норма 0,10 кг/ха; минимален брой растения/ха при използване на посадъчен материал – 15 000 бр./ха);

* пипер - минимална сеитбена норма 0,40 кг/ха; минимален брой растения/ха при използване на посадъчен материал – 45 000 бр./ха);

* краставици - минимална сеитбена норма - 0,50 кг/ха; минимален брой растения/ха при използване на посадъчен материал – 15 000 бр./ха);

* пъпеш - минимална сеитбена норма 0,20 кг/ха; минимален брой растения/ха при използване на посадъчен материал – 5 500 бр./ха)

* зеле главесто бяло - минимална сеитбена норма 0,15 кг/ха; минимален брой растения/ха при използване на посадъчен материал – 25 000 бр./ха);

Кандидатите предоставят още копие на разработена план-програма за извършване на дейностите по направлението, която включва:

а) агроекологичните мероприятия, извършени в съответната година в периода на многогодишния ангажимент;

б) технологията за обработка на почвата;

в) засадените култури/сортове.

Документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е съществуващ на земеделския парцел - за заявените площи с многогодишна земеделска култура, декларирана като създадена в предходни години. За отглежданите върху нея трайни насаждения е предоставен документ от агроном, че не са преминали периода си на плододаване съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения. Освен спазване на базовите задължения по приложение 9 от Наредба № 10 от 2023 г. земеделските стопани:

* Предвиждат дейности и извършват планираните мероприятия, които позволяват получаване на добив от заявените площи;

Не използват минерални торове и продукти за растителна защита.

2. Следващата интервенция, към която има интерес, е опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство - допустими са земеделски култури със сортове съгласно приложение 6 от Наредба 10 от 2023 г., за които до 30 юли (30 август за 2023 г. ) въз основа на номерата в ИСАК в ДФ „Земеделие“ земеделските стопани предоставят:

Информация и копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, като за долуизброените култури следва дасе съобразят следните минимални норми:

 череша - минимален брой растения/ха – 230 бр./ха;

 ябълка - минимален брой растения/ха - 470 бр./ха;

 слива - минимален брой растения/ха - 350 бр./ха;

 круша - минимален брой растения/ха - 470 бр./ха;

 праскова - минимален брой растения/ха – 360 бр./ха.

 кайсия - минимален брой растения/ха – 310 бр./ха;

 малина - минимален брой растения/ха 5 600 бр./ха;

 ягода - минимален брой растения/ха – 40 000 бр./ха;

 лоза – за десертните сортове - минимален брой растения/ха - 2 300 бр./ха;

 краставици - минимална сеитбена норма - 0,50 кг/ха; минимален брой растения/ха при използване на посадъчен материал – 15 000 бр./ха;

 пипер - минимална сеитбена норма 0,40 кг/ха; минимален брой растения/ха при използване на посадъчен материал – 45 000 бр./ха;

 главесто зеле - минимална сеитбена норма 0,15 кг/ха; минимален брой растения/ха при използване на посадъчен материал – 25 000 бр./ха;

 чесън - минимална сеитбена норма 650 кг/ха;

 лук - минимална сеитбена норма от семена 2,5 кг/ха; минимална сеитбена норма от арпаджик 400 кг/ха; минимален брой растения/ха при използване на посадъчен материал – 500 000 бр./ха;

Документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел за заявена многогодишна земеделска култура, декларирана като създадена в предходни години;

За отглежданите трайни насаждения документ от агроном, че насажденията не са преминали периода си на плододаване съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.

3. Следващата интервенция е за опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство

Тя е с продължителност от 3 последователни години и в този период земеделските стопани не могат да намаляват броя на животните под броя на одобрените животни от съответния вид и порода, с които са започнали многогодишния ангажимент, освен при:

1. загуба на животни, резултат от кражба;

2. при смърт от болест;

3. при смърт вследствие на нападение от хищници;

4. становище за негодността на животното за използване за развъдна дейност от съответната развъдна организация или от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) с препоръка за реализиране на животното за клане за месо или за продажба на друга животновъдна ферма.

Заявените животни трябва да:

1. са от породи, вписани в ИИС на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД съгласно приложение 2 от Наредба № 10 от 2023 г.;

2. се отглеждат от земеделския стопанин най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане;

3. имат издаден зоотехнически сертификат от съответната развъдна организация, доказващ произхода им; Документите за произход ще се изискват при ПнМ.

4. са идентифицирани в съответствие с изискванията на ЗВД.

Освен спазване на базовите задължения по приложение № 9 от Наредба № 10 от 2023 г. земеделските стопани: Спазват развъдната програма за съответната порода на развъдната организация; отглеждат източнобалканска свиня съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2007г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.); при загуба на животни, вследствие на клане, продажба, смърт или кражба земеделските стопани представят в ДФ „Земеделие“ до 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, копие от документ, който удостоверява причината за загубата на животните.

4. Следва интервенцията за традиционните практики за сезонна паша (пасторализъм)

В случай че във фонд „Земеделие“ не бъдат предоставени географски цифрови данни за конкретните места, на които е разрешено извършването на паша съгласно годишните планове за паша и издадените разрешителни за паша, идентифицирането им и очертаването може да се извърши самостоятелно от всеки земеделски стопанин в ИСАК до размера, съгласно издаденото разрешително за паша.

Със заявлението за подпомагане: - Разрешително за паша за Националните паркове, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии.

До 30 юли (30 август за 2023 г.), когато дейността се изпълнява на територията на природен парк, документ с номерата на земеделските парцели от ИСАК за съответната кампания за съответствие на броя и вида животни с нормите и режимите на утвърдения план за управление. До 30 ноември информация и копия на издадените констативни протоколи за извеждане и сваляне на животните, когато в ДФ „Земеделие“ не бъде предоставена информация дирекциите на парковете за извършените проверки.

При констатирани съмнения за несъответствия на броя животни, изведени на паша, дирекциите на националните и природните паркове и ДФ „Земеделие“ писмено информират БАБХ като орган по официален контрол. В случай, че се извеждат животни, за които не е налице разрешение или се извеждат по-голям брой от разрешените, ДФ „Земеделие“ отказва финансовото подпомагане по интервенцията. В случай, че земеделският стопанин отглежда повече животни от тези, с които е разрешено извършването на паша, проверка за действително изведените животни може да бъде извършена освен във временния животновъден обект, така и в постоянния.

Програмата за биологичното производство до 2030 г.

Дирекциите на националните и природните паркове изпращат своевременно информация до БАБХ, когато на територията на съответния парк са:

1. установени идентифицирани животни, които не са придружавани от пастир;

2. констатирани съмнения за несъответствия на броя на животните, изведени на паша от земеделски стопанин.

Когато БАБХ констатира нерегламентирано извеждане на животни, за които няма издадено ВМС за придвижване в територията на национален парк, информира незабавно ДФ „Земеделие“.

Земеделските стопани спазват базовите задължения по интервенцията, съгласно приложение № 9 от Наредба № 10 от 2023 г., в т.ч. забрани, произтичащи от Закона за защитените територии и:

* изискванията, режимите и нормите на натоварване на пасищата, определени в плановете за управление и одобрени от компетентните органи;

* изискването да извеждат животните на определените пасища 3 месеца от годината в периода май - октомври (90 дни); Дирекциите на националните и природните паркове могат по всяко време да въведат временни ограничения или преустановят дейности, както и да прекратят пашуването на селскостопански животни, да променят местата за паша, вида животни, нормите за натовареност на пасищата и периода за пашуване и други параметри.

Информация за това решение се изпраща в ДФ „Земеделие“;

* Изискването животните да са придружавани от пастир (гледач), ако не се придружават от земеделския стопанин;

* Изискването придружаващите стадото кучета да не застрашават хора;

* Изискването на всяко куче да е поставена „спъвачка“, както и допълнителни обезопасителни средства при необходимост.

5. Интервенцията за възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии

Многогодишният ангажимент е за 5 последователни години върху едни и същи площи. Най-малко 80% от площта на заявения земеделски парцел е потвърдено, че е увредена (деградирала) в плана и/или при извършване на проверки. Потенциалният обхват на интервенцията е представен в публичната карта на СЕУ на ДФ „Земеделие“ - https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727:8500:::NO:

До 30 юли (30 август 2023 г.): план за сеитба, който е изготвен от агроном и е одобрен от специалисти по управление на постоянно затревени площи от Селскостопанската академия - ИПАЗР "Н. Пушкаров", и/или Аграрния университет - Пловдив, и съдържащ:

1. дефинирана технология за подсяване;

2. процесите съгласно чл. 12 от Закона за почвите, които протичат на земеделския парцел и водят до частично или пълно нарушаване на една или повече от функциите на почвата в земеделския парцел - ерозия; вкисляване; засоляване; уплътняване; намаляване на почвеното органично вещество; замърсяване; запечатване; свлачища и/или заблатяване;

3. основна причина за деградиране на почвата в земеделския парцел, ползването и нормите на натоварване на животински единици на хектар;

4. избраната технология за подсяване и нормата на прилаганите тревни смески; когато теренът не позволява директна сеитба, същата се извършва ръчно;

5. периодите на извършване на сеитбата през първата година, в които следва да се извършва сеитбата, съответно:

а) пролетна: при първа възможност, но не по-късно от 15 април;

б) есенна: при първа възможност, но не по-късно от 15 октомври.

Изисквания за изпълнение на дейностите в интервенцията:

* Не се използват минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение на тези, които са разрешени за използване в биологичното производство;

* Не се изграждат нови отводнителни системи;

* При необходимост се извършва допълнително косене на плевели, за да се предотврати цъфтежа и разпространение им;

Към 3-та година от многогодишния ангажимент, наблюдаваното тревно покритие следва да бъде повърхностно подобрено, а и към петата да има значително подобрение на тревно покритие на заявените площи

6. Интервенцията за хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност

През 2023 г. ще се прилагат две от дейностите – за осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните , като се заявяват всички животни от допустимите категории ЕПЖ и ДПЖ, отглеждани в животновъдния обект;

На всички животни от допустимите категории следва да е осигурена по-малко от 15 на сто над минималния задължителен стандарт за свободна подова площ (условия за настаняване на животните) съгласно приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2 и приложение № 3 към чл. 10, т. 1, буква "а" от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Животните трябва се отглеждат ЖО в рамките на 60 дни, а за 2023 г. до 5 септември. До 30 август 2023 г. Становището по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ , което съдържа информация за:

* наличието на сграда/помещение, в която/което се отглеждат заявените животни и че животновъдния обект, че отговаря на изискванията на Наредба № 44 от 2006 г.;

* съответните животни, отглеждани в животновъдния обект, са осигурени параметри за вътрешното разпределение на помещенията за отглеждане на животните (в метри) съгласно таблица 1.2 от приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 44 от 2006 г.;

* действителните размери на площта на помещението и двора на животновъдния обект, с които се изпълняват задълженията за спазване на нормите за използваема площ за едно животно в животновъдния обект;

* информация за броя и вида на отглежданите животни по категории;

* спазване на задълженията по чл. 118, ал. 5 от ЗВД.

* Осигуряване на свободно отглеждане на открито – не по-малко от 160 дни годишно свободно отглеждане на открито, от които 40 дни могат да бъдат на двора и не по малко от 120 дни за свободно пашуване. Броят на дните се определя от датите на напускане и пристигане на животните в животновъдния обект, отбелязани в регистъра на животните в животновъдния обект и/или в ИИС на БАБХ, освен с изключението по чл. 132, ал. 1, т. 3а от ЗВД. При ежедневна паша се води дневник, в който се вписват броят на животните по вид и категория с датите на извеждане, идентификационният номер на животните и ЕКАТТЕ на всяко населено място, в чието землище се намират площите, на които се извършва пашата. Дневникът се заверява от регистрирания ветеринарен лекар в началото и в края на периода на извеждане.

Земеделските стопани, удостоверяват извършената паша с декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, които се подават в периода от 1 до 31 декември в годината на кандидатстване чрез СЕУ и/или в съответната ОД на ДФ „Земеделие“.

7. Последната интервенция е за подържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи. Интервенцията включва следните операции с различен териториален обхват в обявени защитени зони от Натура 2000, съгласно приложение № 7 от Наредба № 10 от 2023 г.:

(А) Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на червеногушата гъска на 50% от заявената по дейността площ и с минимум 30% царевица, като в периода на ангажимента се изпълнява на един и същ по размер площи;

(Б) Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, в гнездови райони на Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд, като в периода на ангажимента се изпълнява върху едни и същи площи. В публичната карта на интернет адреса на СЕУ на ДФ „Земеделие“ може да бъде извършена справка за специфичния обхват по някои от интервенциите.

До 30 юли (30 август 2023 г.) в ДФ „Земеделие“ чрез СЕУ информация и копие от петгодишен план за управление на площите, който е заверен от агроном и съдържа:

1. земеделската култура, отглеждана в предходните години;

2. нормата и вида на тревните смески, които ще бъдат използвани;

3. технологията за приложението им или периода, в който ще се извършва сеитбата;

4. номерата от ИСАК на заявените земеделски парцели.

До 30 септември в ДФ „Земеделие“ чрез СЕУ копия на фактури и информация от етикетите и за търговеца, и за производителя, от които са закупени вложените тревни смески. Изисквания по управление за съответната операция:

За операция (А) „Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на червеногушата гъска на 50 % от заявената по дейността площ и с минимум 30 % царевица“:

* Не трябва да се навлиза с техника повече от два пъти в периода 30 ноември – 28 февруари;

* Не трябва да се използват и третират площите с родентициди в периода 15 октомври – 1 март;

* Не трябва да се прибира преди 15 октомври реколтата от 5 % от площите, заявени с царевица или след 15 октомври следва еднократно да бъдат оставени семена от царевица в количества 40 кг/ха. В ДФ „Земеделие“ чрез СЕУ се предоставят неманипулируеми геопозиционирани снимки.

За операция (Б) „Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, в гнездови райони на Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд“:

* Засяване на площите с многогодишни тревни смески и/или с многогодишни житнобобови тревни смески до 30 септември на годината;

* Предоставят информация и копия на разходооправдателни документи в ДФ „Земеделие“ чрез СЕУ до 30 октомври на първата година за минималното количество вложени тревни смески за количество минимум 50 кг/ха;

* След първата година земеделските парцели, одобрени за участие, се заявяват и поддържат като постоянно затревени площи, които не се разорават в периода на изпълнение на многогодишния ангажимент;

* В срока на многогодишния ангажимент земеделският стопанин извършва промяна в начина на трайно ползване за съответните имоти, съобразно ползването на площите като постоянно затревени, участващи в ангажимента.

ВАЖНО!!! В срока на многогодишния ангажимент земеделският стопанин извършва промяна в начина на трайно ползване за съответните имоти съобразно ползването на площите като постоянно затревени. До края на многогодишния ангажимент площите трябва да се включат в слой „Постоянно затревени площи“.

Основни документи за интервенциите по Втория стълб през 2023
25989
 

Последни материали
Виж
Засегнати са над 400 растителни вида в Атика
В Гърция за пръв път откриха източна плодова муха
Механизъм за гражданска защита на ЕС
ЕК мобилизира два хеликоптера от Чехия за борба с пожарите в България
Засетите площи с царевица и слънчоглед нарастват на годишна база
В Сърбия очакват по-слаби реколти от пшеница, малини и череши
Изоставаме и по отношение на предупреждението за горещи вълни
Френските фермери не работят на открито при 35 градуса горещини, българските – при 39 градуса
Приходи от данъци върху околната среда в Европейския съюз
ФАО: От 10 до 30 процента ще намалее рибата в Световния океан
Свързани материали
Виж
338 животновъди получиха за пасторализъм над 4,2 млн. лв.
Тема с продължение
Протест срещу забраните да се пашува в природните паркове събра на дискусия депутати и експерти
Отворено писмо
Над 70 фермери от Пиринско с молба да бъдат субсидирани за пасторализъм в природните паркове
Статистика за срива в плащанията
Капанът с подпомагането по агроекология и климат щракна
Фермерите, заявили „пасторализъм“, подават протоколи до 15 ноември в СЕУ
Вече е решен
Проблем с ваксинация на стадата бави качването им в планините
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини