Начало » Новини » Коментари
07.07.2023 г.

Девет важни условия за канидастване по интервенциите във Втори стълб

Това е прозрачността, която фермерите очакваха
Девет важни условия за канидастване по интервенциите във Втори стълб

sinor.bg

За да улеснят фермерите при кандидатстване за интервенциите в областта на околната среда и климата, хуманно отношение към животните и биологичното производство (т. нар. Втори стълб от ОСП), днес на страницата на ведомството са качени кратки инструкции за условията, на които трябва да отговарят кандидатите. Заявяването в кампанията продължава до 21 юли, затова и от ведомството дават точни и кратки инструкции.

Още за биологичното производство

Изредени са девет важни изисквания, които фермерите трябва да са изпълнили, преди да подават документи по конкертната интервенция.

На първо място – най-късно до края на 2024 г. те трябва документално да докажат пред фонд „Земеделие”, че са минали обучение или имат опит (само ако преди това вече не са предоставяли подобен документ пред фонда);

Второ – специфичен териториален обхват на част от интервенциите - в ИСАК могат да се визуализират допълнителни слоеве;

Трето – ползване на едни и същи площи - местоположение или по размер;

Четвърто – запазване на броя животни и породи, отглеждани в стопанството през периода на многогодишния ангажимент;

Пето –  през целия период на многогодишния ангажимент трябва да се води дневник с извършваните дейности;

Шесто – ежегодно подаване на заявление за плащане, в периода на многогодишния ангажимент;

Седмо – спазване на базовите задължения от Приложение 9 от Наредба № 10 от 2023 г. по съответната интервенция;

Осмо – специфични изисквания по отношение на размера на допустимите за подпомагане площи и животински единици;

Девето – преценка на заявяването на база на генерираните насочващи предупреждения в ИСАК по време на кандидатстването.

В този текст ще представим и основните изисквания за две от интервенциите в Стратегическия план -  „Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство” и „Насърчаване на естественото опрашване”.

При първата интервенция многогодишният ангажимент се изпълнява върху едни и същи площи в 5 последователни години – географско местоположение и размер на площта. В периода на многогодишния ангажимент следва да се спазват съответните базови изисквания по приложение 9 от Наредба № 10 от 2023 г., както и:

* общите и специфичните принципи за интегрирано управление на вредителите и изискванията, определени в Наредба 9 за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство (ДВ, бр.21 от 2021 г.);

* води се документация за осъществяване на дейностите съгласно образците на заявления, уведомления, протоколи, декларации, дневници и други в съответствие с чл. 3 от Наредба 9 от 2021 г. и спазват задължителните указания на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Ето и какви документи трябва да бъдат представени на фонд „Земеделие”:

Към 1 януари на годината на кандидатстване земеделският стопанин трябва да е вписан в публичния национален електронен регистър на лицата, които извършват интегрирано производство на растения и растителни продукти - https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/registers/regintegrirano;

До 30 юли (30 август 2023 г.) за отглежданите сортове зърнено-житни култури съгласно приложение № 3 от Наредба № 10 от 2023 г. и въз основа на номерата на земеделските парцели в ИСАК, се предоставя в ДФ „Земеделие“ чрез СЕУ информация и копия на официалните документи за закупените и използваните стандартни или сертифицирани семена съобразно оптимални разходни норми за единица площ съгласно приложение № 4 от Наредба № 10 от 2023 г.

Важно за почвените подобрители

При интервенцията за „Насърчаване на естественото опрашване”

За да кандидатствате за подпомагане по съответната интервенция е необходимо да осигурите необходимите коректни GPS координати на пчелините. Възможност за финансово подпомагане за стопанство за една от операциите/дейностите, с коeто се поема 5 годишен ангажимент, в който не трябва да се намалява броя на отглежданите пчелни семейства в стопанството.

Земеделските стопани трябва да:

* притежават и отглеждат не по-малко от 10 бр. пчелни семейства, регистриран в ИИС на БАБХ към 01 януари 2022 г.;

* са вписани в ЕПОРД като собственици или ползватели на пчелин - https://epord.bfsa.bg/auth/login;

* са осигурили извършване на прегледите по програмата по чл. 118, ал. 1 от ЗВД на пчелните семейства в пчелина;

* спазват въведените забрани и ограничения в съответната зона от мрежата Натура 2000, в която е разположен пчелина;

Кандидатстване със стационарен пчелин по операцията „Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000 (стационарни пчелини)“ за две категории стопанства – от 10 до 150 пчелни семейства или от 151 до 250 пчелни семейства.

В заявения пчелин трябва да се отглеждат до 250 бр. пчелни семейства и:

* Да е разположен в обхвата на защитени зони, част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, и/или на планинските райони въз основа на GPS координатите от регистрацията му;

* В радиус от 2,5 км от GPS координатите на пчелина, площта е заета предимно (над 50% от площта) от тревна и храстовидна растителност или горски територии. Проверките за начина на ползване на площта е на база начина на трайно ползване на физическите блокове. Публичната част на СЕУ на интернет страницата на ДФ „Земеделие“ предоставя инструменти за справка за разположението на пчелина, но същата има информационен характер и не е проверка за нуждите на прилагане на интервенцията.

Кандидатстване по операцията за подвижно пчеларство - „Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)“ предвижда две дейности, които включват разполагане на пчелните семейства за минимум 14 дни:

1. Опрашване на земеделски култури (А) - до границата или в земеделски парцел, заявен със земеделски култури по приложение № 10 от Наредба № 10 от 2023 г.; или

2. Опрашване на естествена растителност (Б) - площта в радиус от 2,5 км от GPS координатите на пчелина е заета предимно (над 50% от площта) от тревна и храстовидна растителност или горски територии, включително акациеви, кестенови или липови гори.

Ето и документите, които се предоставят във фонд „Земеделие”:

Когато се извършва опрашване на земеделски култури (А) в ДФ „Земеделие“ чрез СЕУ се предоставят следните документи:

* Със заявлението за подпомагане заверено копие от договор със земеделски стопанин, за площите и земеделските култури, които трябва да е идентифицирал в ИСАК за съответната година.

* До 30 юли ( 30 август за 2023 г.) на съответната година се предоставя информация и документ чрез СЕУ за земеделския парцел с номер от ИСАК, на който се извършва опрашването, и номера на животновъдния обект.

* В срок до 30 септември на календарната година - приемо-предавателен протокол, в който са вписани данни за номера на земеделския парцел от ИСАК, земеделската култура, денят на разполагане и периода на извършване на услугата.

Земеделските стопани трябва да спазват базови задължения по приложение № 9 от Наредба № 10 от 2023 г. и да:

* Осигурят допълнително зимно подхранване и ранно пролетно стимулиране на пчелите.

* Ежегодно да подменят пчелни майки с млади племенни майки – не по-малко от 2 на всеки 10 пчелни семейства. Същите не трябва да са финансирани по интервенция „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“.

Преместването се удостоверява с Ветеринарномедицинско свидетелство (ВМС).

Девет важни условия за канидастване по интервенциите във Втори стълб
32052
 

Последни материали
Виж
Другата седмица предстои нова среща в земеделското министерство
Продължаващите протестите фермери и министър-председателят не стигнаха до договорености
Следващите приеми, които залага МЗХ, са за млади, малки, нови фермери и организации на производители
МЗХ обсъди с бранша бележките на ЕК по първото изменение на Стратегическия план 2023-2027 г.
България може да бъде мост на науката и практиката между Азия и Европа
Министър Вътев: Науката трябва да присъства в политиката и земеделието на Балканите
Спадът през миналата година достига 4 на сто по първоначални данни
Германия сви производството на месо за седма поредна година
Местната царевица струва двойно по-скъпо след миналогодишната суша
Индонезия увеличава вноса на фуражна пшеница от Черноморския регион
Свързани материали
Виж
С участието и на български представители
Учредиха Европейска пчеларска асоциация
Проектонаредба
Новите ставки за пасища, пасторализъм и планинско животновъдство!
Информационна кампания 2023
Субсидиите за опрашване и за намалена употреба на торове
Особено важно за овощари
Експертни съвети как да увеличите добивите в овощната градина
Жегите застрашават добивите от царевица в Евросъюза
Ферма привлича дивите насекоми с осигуряване на храна през цялото лято
Пчелините в Украйна не стигат за пълноценно опрашване
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини