Начало » Новини » Коментари
22.05.2023 г.

Новите ставки за пасища, пасторализъм и планинско животновъдство!

Проектонаредба
Новите ставки за пасища, пасторализъм и планинско животновъдство!

sinor.bg

По традиция в късните часове на всеки петък Министерството на земеделието успява да публикува текстовете на важни наредби, без които фермерите не биха могли да кандидастват в Кампанията за директни плащания. Затова и на 19 май най-после бяха качени двата проекта за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните и за биологичното растениевъдство и пчеларство, по които земеделците могат да дават предложения за промени до 19 юни.

В този текст представяме окончателните ставки за компенсаторните плащания по първата наредба, където годишните компенсаторни плащания се отпускат при поети многогодишни ангажименти за земеделски парцели или животни, с които се изпълняват изискванията по управление и задълженията по съответната интервенция. Средствата се отпускат на една животинска единица или за минимум 10 декара (1 ха) обработваема земя.

Срокът за заявяване се удължава

Ако заявите интервенция за отглеждане на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство, годишното плащане ще бъде до 34,05 лв. на декар, или 170, 26 евро/ха;

При интервенцията за насърчаване на естественото опрашване за стопанство имаме два варианта. При първия „Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000 (стационарни пчелини)“, ако пчелинът ви е до 150 кошера, то годишно стопанството ще получава по 3 154 лв., или 1 577 евро годишно на стопанство. При по-големите пчелини, от 151 до 250 кошера плащането е до 7 730 лв. за стопанство, или 3865 евро годишно.

При втория вариант - операция „Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)“ компенсаторното плащане за едно стопанство е 2,453,18 лв., или до  левовата равностойност на 1226, 59 евро годишно.

При интервенцията  за „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия” имаме 4 отделни плакания:

а) при плодовете се отпускат до 144,7 лв. на дка, или - до левовата равностойност на 723, 48 евро/ха;

б) при зеленчуците 198,38 лв. на дка, или до левовата равностойност на 991, 90 евро/ха;

в) при билките е 115,76 лв. на дка, или до левовата равностойност на 578, 78 евро/ха;

г) при десертните лозя е 130, 23 лв. на дка, или до левовата равностойност на 651, 13 евро/ха.

При интервенцията за „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” годиишните компенсации са разпределени така:

а) за полски култури - до 81,60 лв. на дка, или левовата равностойност на 408,01 евро/ха;

б) за трайните насаждения е 165,15 лв. на дка, или до левовата равностойност на 825,73 евро/ха;

в) за зеленчуците е 191,22 лв. на дка, или до левовата равностойност на 956,12 евро/ха;

г) за етеричните и медицински е 169,07 лв. на дка, или до левовата равностойност на 845,34евро/ха;

При интервенцията за „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство” годишните компенсации са съответно:

а) за породи ЕПЖ е до 424,42 лв. на животинска единица, или до левовата равностойност на 212, 21 евро/ЖЕ;

б) за породи ДПЖ е до 300,64 лв. на единица, или до левовата равностойност на 150,32 евро/ЖЕ;

в) за породите свине годишно се плаща е 253,6 лв. на животинска единица, или до левовата равностойност на 126, 80 евро/ЖЕ;

г) за породите коне е 287, 60 лв. за животинска единица, или до левовата равностойност на 143, 80 евро/ЖЕ;

И още от същата наредба

При интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)” след приравняване на 1 ЖЕ към 1 ха плащанията са съответно:

а) за стадо без кучета от допустимите породи е до 336,3 лв., или до левовата равностойност на 168,15 евро/ха;

б) за стадо с кучета от допустимите породи е 354,7 лв., или до левовата равностойност на 177, 35 евро/ха;

При интервенцията за „Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи”:

а) за операция „Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на червеногушата гъска на 50 % от заявената по дейността площ и с минимум 30 % царевица“ е 19,07 лв. на дка, или до левовата равностойност на 95, 36 евро/ха;

б) за операция „Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, в гнездови райони на Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд“ е 45,56 лв. на дка, или до левовата равностойност на 227,78 евро/ха;

При интервенцията за „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии” е 40,49 лв. на дка, или до левовата равностойност на 202,47 евро/ха;

При интервенцията ”Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност” годишните плащания са за няколко дейности:

а) дейност „Осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните“:

аа) направление „Осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ за ЕПЖ“:

- за ЕПЖ над 24 м. – до 182 лв. на животинска единица, или до левовата равностойност на  91 евро/ЖЕ;

- за говеда от 6- 24 м. – до 126 лв. на животинска единица, или до левовата равностойност на 63 евро/ЖЕ;

- за телета и малачета е до 108 лв. на животинска единица, или левовата равностойност на 54 евро/ЖЕ;

аб) направление „Осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ за ДПЖ“ – до 206 лв. на животинска единица, или левовата равностойност на 103 евро/ЖЕ;

б) дейност „Осигуряване на свободно отглеждане на открито“:

- говеда и биволи над 6-месечна възраст – до 72 лв. на животинска единица, или до левовата равностойност на 36 евро/ЖЕ;

- животни от рода на овцете и козите (ДПЖ) – до 62 лв. на животинска единица, шлш левовата равностойност на 31 евро/ЖЕ;

в) дейност „Намаляване употребата на антимикробни средства“:

- за ДПЖ – до 140 лв. на животинска единица, или левовата равностойност на 70 евро/ЖЕ;

- за ЕПЖ над 24 м. –  до 126 лв. на животинска единица, или левовата равностойност на 63 евро/ЖЕ;

- за ЕПЖ от 6 до 24 м. – до 88 лв. на животинска единица, или левовата равностойност на 44 евро/ЖЕ;

 - за телета и малачета - до 76 лв. на животинска единица, или левовата равностойност на 38 евро/ЖЕ.

Финансовата помощ при опрашването се предоставя годишно под формата на еднократна сума за стопанство, в зависимост от броя на установените след извършване на проверки  пчелни семейства.

Финансовата помощ по интервенциите при пашуването се предоставя под формата на годишни компенсаторни плащания за размера на животинските единици на установените животни, заявени и отглеждани в животновъдни обекти, след налагане на административните санкции, собственост на земеделския стопанин, с които се изпълняват задълженията по съответната дейност на интервенцията.

Министърът на земеделието ще има право да преразглежда размера на плащанията и съответно да го намали или увеличи, пише още в наредбата.

Когато Държавен фонд „Земеделие“ установи, че съществува риск от превишаване на разполагаемия финансов ресурс за изпълнение на многогодишните ангажименти по интервенциите, незабавно информира в писмена форма министъра на земеделието. И предлага на министъра на земеделието мерки, така че да се вместят в определения за нея бюджет.

Когато след изчисления на финансовата помощ за всички заявления по една интервенция и преди одобрението на финансовото подпомагане (оторизация) е налице недостиг на бюджет, ДФЗ може да приложи  пропорционално намаление на плащанията по интервенцията на всички бенефициенти в рамките на наличния бюджет на интервенцията, когато е предвидено в условията на интервенцията в Стратегическия план.

Земеделските стопани могат да бъдат подпомагани едновременно за прилагането на повече от една дейност за периода на прилагане на интервенциите при спазване на изискванията, предвидени в чл. 9 от Наредба № 4 от 2023 г. и в съответствие с чл. 36 от Регламент (ЕС) 2116/ 2021 г.

Новите ставки за пасища, пасторализъм и планинско животновъдство!
30807
 

Последни материали
Виж
Държавно горско стопанство-Смилян има разрешение да отстрани кафявата мечка, която напада добитъка в Смолянско
Следващата седмица със заповед определят цените на позволителното за ползване
Шестте държавни горски предприятия ще издават позволителните за бране на гъби и трюфели
Сравнителна статистика за зърнените запаси
Февруарските запаси от пшеница се топят най-бързо, при слънчогледа износът не помръдва
Обсъждане на Стратегическия план
Животновъди искат точна методика при доказване на продаденото мляко
Йордания взе още толкова фуражен ечемик при минимален ръст в цената
Тайланд закупи 60 000 тона фуражна пшеница от ЕС, може да е и българска
Обзор на Софийска стокова борса за периода 27 февруари – 1 март 2024 година
Котировките за зърното на борсата не помръдват и логично няма и търговия
Свързани материали
Виж
До края на 2025 година с държавна помощ, после – през стратегическия план
Съфинансират застраховането на растителна продукция с евросредства
Само на стопани с подадени декларация и опис за реализирани количества
Преведоха над 115 милиона лева на животновъдите по обвързаната подкрепа
С утвърждаването на заповедта за ставките от земеделския министър
Животновъдите още днес ще получат 100 млн. лева по обвързаната подкрепа
Одобрени са ставките по сортови групи
Тютюнопроизводителите ще получат 71 млн. лв. преходна помощ за кампания 2023 г.
Фонд „Земеделие”
Платиха 42,3 млн. лева по de minimis за животновъди, пчелари и градинари
Изплащането започва още идната седмица
Обявиха ставките по de minimis от меморандума
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини