Начало » Новини » Коментари
19.05.2023 г.

До 1 юни се обсъждат новите ставки за агроекологичните ангажименти и за биофермерите

Дългоочаквани нормативни промени
До 1 юни се обсъждат новите ставки за агроекологичните ангажименти и за биофермерите

sinor.bg

Доста къси срокове за обсъждане имат фермерите, поради огромното закъснение на промените в Наредба 7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., които агроведомството качи вчера на интернет страницата си. Предложенията по тях ще се приемат до 1 юни, като целта е поне до 10 юни наребдата да бъде обнародвана в „Държавен вестник”, така че да не попречи на кандидатстването в тазгодишната кампания.

Според предлаганите поправки новите ангажименти, които ще бъдат поемани в програмите за развитие на селските райони, държавите членки определят по-кратък период - от една до три години. В съответствие с тази разпоредба, новите ангажименти по част от направленията на мярка 10 „Агроекология и климат“, поети през 2022 г., ще бъдат с продължителност от 3 години. И се отнасят до направленията „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“, на които в Стратегическия план 2023 – 2027 г. има планирани аналогични интервенции, които трябва да приключат през 2024 г., четем в мотивите за промените.

По отношение на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР е предвидено поемане на нови ангажименти с по- кратки срокове. Увеличението на подкрепата за биологичните производители чрез изпълняваната мярка 11 „Биологично земеделие“ ще допринесе за съхраняване на производствения потенциал на сектора и за осигуряване на неговото нормално функциониране през следващите месеци, четем в мотивите.

През 2023 г се очаква да стартира прилагането на интервенциите „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство“ и Еко схема за биологично земеделие (селскостопански животни). За тях има одобрени нови нива на плащане. Предложението за промяна на финансовото подпомагане по отделните групи култури, за които може да се получи безвъзмездна финансова помощ по мярка 11 „Биологично земеделие“ не надвишава нивата на подпомагане, одобрени в Стратегическия план по интервенциите в областта на биологичното земеделие. По-високи нива на подпомагане ще има и за хуманното отношение към животните за земеделските стопани, кандидатствали през кампания 2022, с цел запазване на техните стопанства и възможност за компенсиране на по-високата себестойност на продукцията вследствие на нарастващите цени, затруднената реализация и намаляване възможността за пазарна възвращаемост от производствената дейност, осъществявана при непрекъснато покачващи се разходи.

Ето и новите ставки по различните направления, разписано в наредбата.

Размерът на годишното агроекологично плащане за прилагане на агроекологичните дейности в направление "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство", само за заявените след 1 януари 2022 г. : едър рогат добитък и биволи ще бъде до 200 евро за животинска единица; за овце и кози – до 145 евро/ЖЕ; за свине – до 122 евро/ЖЕ; за коне – до 143 евро/ЖЕ.

Изискванията за слетите повърхности са неприложими

По направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство" в частта за полски култури се добавя, че става въпрос за заявени след 1 януари 2022 г. култури, като размерът на помощта почти се удвоява – до 408,01 евро/ха. За сортовете, заявени след 2018 г., остават старите ставки – 223,95 евро/ха за площи, заявени преди 2018 г. и 221,39 евро/ха – след 2018 г.

При опазването на местните сортове при трайните насаждения имаме разделяне, като за площите, заявени преди 1 януари 2022 г. помощта ще бъде 787,39 евро/ха, а за овошките, засадени след първи януари 2022 г. до 825,73 евро/ха.

При опазване на местните сортове за зеленчуци също имаме разделя не стари и нови площи. Ставката за заявени преди 1 януари 2022 г. зеленчуци ставката ще бъде до 787,39 евро/ха, а за завуни след 2022 г. – до 956,12 евро/ха.

Значително увеличение има и в подпомагането за запазване на новите насаждения от местни сортове ароматни и медицински култури. За площи, заявени преди 1 януари 2022 г. плащането остава старото -  до 536, 86 евро/ха, а за площи, заявени след този срок – до 845,34 евро/ха.

Промени се правят и в наредба 4 за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Според тях максималният размер на годишното плащане ще се определя от Приложение II от еврорегламент 1305 от 2013.

При плащанията за преминаване към биологично земеделие (периода на преход) годишното плащане  за полските култури, заявени до 1.01.2018 г., остава същото - 284 евро/ха, а за заявени след 1.01.2018 г. – старата ставка от 282 евро/ха. Добавя се нова помощ – за площи, заявени след 1 януари 2022 г. годишното плащане се вдига на 360 евро/ха.

Ето и останалите промени, които се правят чл. 11:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 се създава буква „в“:

„в) 360 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;“;

бб) в т. 2 думите „- 128 евро/ха“ се заличават и се създават букви „а“ и „б“:

„а) 128 евро/ха – за площи, заявени до 01.01.2022 г.;

б) 125 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;“;

вв) в т. 3 думите „- 736 евро/ха“ се заличават и се създават букви „а“ и „б“:

„а) 736  евро/ха – за площи, заявени до 01.01.2022 г.;

б) 1208 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;“;

гг) в т. 4 думите „- 515 евро/ха“ се заличават и се създават букви „а“ и „б“:

„а) 515 евро/ха – за площи, заявени до 01.01.2022 г.;

б) 683 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;“;

дд) в т. 5 думите „- 575 евро/ха“ се заличават и се създават букви „а“ и „б“:

„а) 575  евро/ха – за площи, заявени до 01.01.2022 г.;

б) 759 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;“

ее) в т. 7 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане след 01.01.2022 г. – 296 евро/ха;“;

жж) в т. 8 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане след 01.01.2022 г. – 207 евро/ха“;

зз) в т. 9 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане след 01.01.2022 г. – 241 евро/ха“;

б) в ал. 2:

аа) в т. 1 се създава буква „в“:

„в) 286 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;“;

бб) в т. 2 накрая се добавя „ а за заявените за подпомагане площи след 01.01.2022 г. – 105 евро/ха“;

вв) в т. 3 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане площи след 01.01.2022 г. – 977 евро/ха“;

гг) в т. 4 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане площи след 01.01.2022 г. – 577 евро/ха“;

дд) в т. 5 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане площи след 01.01.2022 г. – 589 евро/ха“;

ее) в т. 6 накрая се добавя „а за заявеното за подпомагане пчелно семейство след 01.01.2022 г. – 28 евро/ха“;

зз) в т. 7 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане след 01.01.2022 г. –261 евро/ха“;

ии) в т. 8 накрая се добавя „ а за заявените  за подпомагане след 01.01.2022 г. – 183 евро/ха;

йй) в т. 9 накрая се добавя „а за заявените за подпомагане след 01.01.2022 г. – 202 евро/ха“.

Поправки има и в Наредба  4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., където в член 8,  ал. 1 се правят следните корекции:

а) в т. 1 след думите „27,46 евро/“ съкращението „ЖЕ“ се заменя с „животинска единица (ЖЕ)“, а накрая се добавя „и за заявените по дейността животни след 01.01.2022 г. е левовата равностойност на 40,29 евро/ЖЕ“;

б) в т. 2 накрая се добавя „и за заявените по дейността животни след 01.01.2022 г. е левовата равностойност на 67,14 евро/ЖЕ“;

в) в т. 3 накрая се добавя „и  за заявените по дейността животни след 01.01.2022 г. е левовата равностойност на 35, 99 евро/ЖЕ“;

2. В ал. 2:

а) в т. 1 накрая се добавя „и за заявените по дейността животни след 01.01.2022 г. е левовата равностойност на 75, 98 евро/ЖЕ“;

б) в т. 2 накрая се добавя „и за заявените по дейността животни след 01.01.2022 г. е левовата равностойност на 31, 22 евро/ЖЕ“.

До 1 юни се обсъждат новите ставки за агроекологичните ангажименти и за биофермерите
8324
 

Последни материали
Виж
Информационни срещи
Фермери към администрацията: Вашите грешки от Кампания 2023 година ни струват много пари!
Средствата за останалите 177 стопани ще бъдат преведени след края на административните проверки
3 192 стопани получиха общо над 5,1 млн. лева за зимни пръскания
Хитра измама
Трима италианци регистрирали земята на военновъздушната база Сигонела за субсидии
Мелиоративните мрежи в Украйна станаха със статут на недвижим имот
„Оптиком“ поема продажбите на австрийския лидер в износа на техника APV
Предстоящо
Официалното начало на жътвата ще се даде на 11 юни в Пловдивско
Свързани материали
Виж
Над 203 млн. евро е бюджетът по еко схемите за Кампания 2024
ДФЗ изплати над 5,6 млн. лв. на стопаните с автохтонни породи животни
МЗХ публикува за обществено обсъждане новите изисквания по агроекологичните интервенции
Промени в наредбата за агроекология бяха обсъдени в МЗХ
Уточнение
Промените в методиката за агроекология и биоземеделие засягат фермери, неосъдени за грешки
Статистика за срива в плащанията
Капанът с подпомагането по агроекология и климат щракна
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини