Начало » Новини » Коментари
22.05.2023 г.

Съхранявайте стари и устойчиви на суша сортове, възстановявайте пасища!

Промени в наредбата
Съхранявайте стари и устойчиви на суша сортове, възстановявайте пасища!

sinor.bg

До 19 юни фермерите могат да дават предложения по прилагане на наредбата за кандидатстване за интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните от Стратегическия план, където подгомагането е под формата на годишни компенсации. Синор.бг ви запозна с годишните ставки за тази подкрепа. В този текст ще наблегнем на основните изисквания при подаване на документи за някои от новите мерки.

На фона на природните катаклизми и необичайното засушаване през лятото, когато старите български сортове биха били по-устойчиви от вносните аналози, агроминистерството реши да отпуска субсидии за интервенцията „Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия”. За да кандидатстват за тази помощ, фермзерите са длъжни до 30 юли да изпълнят следните три условия:

1.Въз основа на номерата на земеделските парцели в ИСАК и с копия на официалните документи за покупка на сертифицирани или стандартни семена и посадъчен материал, фермерите получават годишни компенсаторни плащания, съобразно разходни норми за единица площ /на ха/.

2. Въз основа на номерата на земеделските парцели в ИСАК те представят и копие на разработена план-програма за извършване на дейностите по направленията агроекологичните мероприятия извършени в съответната година в периода на многогодишния ангажимента; технология за обработка на почвата и засадените култури/сортове.

3. При заявяване на площи с многогодишна земеделска култура, декларирана като създадена в предходни години, е предоставен документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е съществуващ на земеделския парцел.

Ставките за всички интервенции по тази наредба

Земеделските стопани поемат и спазват доброволен 5-годишен ангажимент за отгреждане на тези сортове, като периодът от тези последователни години започва да тече от началото на годината на подаване и на одобрение на „заявлението за подпомагане“.

Фермерите са длъжни да спазват задълженията и изискванията по управление на дейностите на едни и същи по размер площи, а за трайните насаждения и многогодишни култури върху едни и същи земеделски парцели.

Площта на земеделските парцели, заявени за подпомагане по интервенцията, е допустима само когато след извършване на проверката от ДФЗ се докаже, че:

1. е с минимален размер от 3 декара, 0,3 ха, на които се отглеждат сортове растения от приложение 5 в наредбата и са подходящи за отглеждане при специфични климатични условия за Република България. Максимално допустимата за подпомагане площ по интервенцията е в размер до 50 ха на стопанство и не повече от 5 ха за всеки вид земеделска култура от приложение ;5

2. отговарят на изискванията по § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби от ЗПЗП;

3. А за отглежданите върху нея трайни насаждения трябва да има документ от агроном, че не са преминали периода си на плододаване съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения; както и да бъдат спазени минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив.

Земеделският стопанин предоставя до 30 юли на ДФЗ чрез СЕУ информацията за заявените за подпомагане земеделски парцели за съответната година и копие на документите за сертифицираните семена. Когато при отглеждането на даден сорт е необходим чужд подходящ опрашител от същия вид култура, площта, заета от допустимия сорт, не трябва да заема по-малко от 80 на сто от площта на земеделския парцел.

Фермерите са длъжни да спазват следните изисквания по управление и задължения, които надхвърлят съответните базови условия от поетия доброволен многогодишния ангажимент:

1. сеят устойчиви сортове, които позволяват получаване на добив от заявените площи;

2. не използват минерални торове и продукти за растителна защита;

3. притежават и предоставят официален документ за покупка на посевния и посадъчен материал, използван за засаждане за стопанската година.

Наредба за агроекологията

При следващата интервенция за „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” кандидатите за подобни обезщетения са допустими, когато ежегодно в срок до 30 юли, въз основа на номерата на земеделските парцели в ИСАК, са предоставили в ДФЗ чрез СЕУ информация и копия на официалните документи за купените сертифицирани или стандартни семена и посадъчен материал от приложение 6, съобразно минималните разходни норми за единица площ /на ха/.

Земеделските стопани, поемат и спазват доброволен многогодишен ангажимент по интервенцията с продължителност от 5 последователни години. Периодът по изречение първо започва да тече от началото на годината на подаване и на одобрение на „заявлението за подпомагане“. Стопаните трябва да заявяват дейностите на едни и същи по размер площи.

Площта на земеделските парцели, заявени за подпомагане по интервенцията, е допустима, когато след извършване на проверки е установено, че:

1. е с минимален размер от 0,5 ха, на които се отглеждат сортове растения по приложение 6. Максимално допустимата за подпомагане площ по интервенцията е в размер на 50 ха и не повече от 5 ха за вид земеделска култура съгласно приложение 6.

2. отговарят на изискванията по § 1, т. 55 от допълнителните разпоредби от ЗПЗП;

3. е заявена многогодишна земеделска култура, декларирана като създадена в предходни години и е предоставен документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ на земеделския парцел;

4. за отглеждане върху нея трайните насаждения:

a) е предоставен документ от агроном, че не са преминали периода си на плододаване съгласно Наредбата за базисните цени на трайните насаждения;

б) са спазени минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от тях, които се установяват при проверка по чл. 37, ал. 4 от ЗПЗП.

Алинея 2 не се прилага за кандидати за подпомагане, които са висши училища и научни организации или образователни организации по чл. 18, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Земеделският стопанин предоставя до 30 юли на ДФЗ чрез СЕУ информация за заявените за подпомагане земеделски парцели за съответната година и копие на документите. Когато при отглеждането на даден сорт е необходим чужд подходящ опрашител от същия вид култура, площта, заета от допустимия сорт, не трябва да заема по-малко от 80 на сто от площта на земеделския парцел.

Размерът на годишното плащане за прилагане на заявените и одобрени дейности по интервенциите е до левовата равностойност на 170, 26 евро/ха. 

При следващата интервенция за „Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство” се допускат фермери: вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 10 от Закона за защита на растенията към 01 януари на годината на кандидатстване; отговарят и спазват изискванията на чл. 11 от Закона за защита на растенията; ежегодно в срок до 30 юли, въз основа на номерата на земеделските парцели в ИСАК, са предоставили в ДФЗ чрез СЕУ информация и копия на официалните документи за закупените и използвани стандартни или сертифицирани семена, съобразно оптимални разходни норми за единица площ от приложение 4. Ето и списъкът с тези култури:

За зимна обикновена пшеница – да има 450-600 кълняеми семена на 1 кв. м или 200-240 кг/ха;

Твърда пшеница – да има 400-600 кълняеми семена на 1 кв. м или 220-280 кг/ха;

Зимен двуреден ечемик – да има 400-450 кълняеми семена на 1 кв. м или 160-180 кг/ха;

Зимен многореден ечемик – да има 400-500 кълняеми семена на 1 кв. м или 160-200 кг/ха;

Тритикале – да има 550-650 кълняеми семена на 1 кв. м или 220-260 кг/ха;

Зимен овес – да има 500-600 кълняеми семена на 1 кв. м или 150-180 кг/ха;

Пролетен фуражен ечемик – да има 550-600 кълняеми семена на 1 кв. м или 200-240 кг/ха;

Овес – да има 450-600 кълняеми семена на 1 кв. м или 140-180 кг/ха;

Царевица – дяа има от 15 до 22 кг/ха;

Слънчоглед – да има 4-8 кг/ха.

Земеделските стопани поемат и спазват доброволен многогодишен ангажимент по интервенцията с продължителност от 5 последователни години. Периодът по изречение първо започва да тече от началото на годината на подаване и на одобрение на „заявлението за подпомагане“. Длъжни са в този срок да спазват задълженията и изискванията по управление на дейностите върху едни и същи площи, одобрени за участие през първата година на поетия многогодишния ангажимент.

Площта на земеделските парцели, заявени за подпомагане по интервенцията, е допустима, когато след извършване на проверки е установено, че е с размер не по-малко от десет декара, или 1 ха; се отглеждат сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, съгласно приложение № 3; отговаря на изискванията § 1, т. 55  от допълнителните разпоредби от ЗПЗП.

Максималната допустима за подпомагане площ по интервенцията е в размер до 300 ха. В периода площите, одобрени за участие в многогодишния ангажимент по интервенцията, да не се извършва  друг вид производство, според Закона за защита на растенията.

По интервенцията подпомагането приоритетно ще бъде насочено към земеделски стопанства, при които всички площи с допустимите земеделски култури се управляват съгласно принципите на интегрираното производство, така че да се осигури допълнителен екологичен ефект чрез значителен принос и от страна на земеделския стопанин.

1. спазват общите и специфични принципи за интегрирано управление на вредителите и изисквания, определени в Наредба № 9 от 2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство (обн., ДВ. бр.21 от 2021г.), наричана по – нататък „Наредба № 9 от 2021 г.“;

2. водят документация за осъществяване на дейностите, съгласно образци на заявления, уведомления, протоколи, декларации, дневници и други, съгласно чл. 3 от Наредба № 9 от 2021 г., и спазват задължителни указания на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), утвърдени по реда на чл. 3 от Наредба № 9 от 2021 г. 

Последната интервенция, с която ще ви запознаем в този текст, е за „Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии”. Тук кандидатите са допустими, когато поемат доброволен многогодишен ангажимент по интервенцията с продължителност от 5 последователни години, като този срок започва да тече от началото на годината на подаване и на одобрение на „заявлението за подпомагане“. И задълженията се прилагат върху едни и същи земеделски парцели.

Земеделските стопани, кандидатстващи по интервенцията, трябва да имат план за сеитба, който е изготвен от агроном и е одобрен от специалисти по управление на постоянно затревени площи от Аграрен Университет – Пловдив или Селскостопанска академия и съдържа:

1. дефинирана технология за подсяване;

2. процесите съгласно чл. 12 от Закона за почвите, които протичат на земеделския парцел, които водят до частично или пълно нарушаване на една или повече от функциите на почвата;

3. основна причина за деградиране на почвата в земеделския парцел, ползването и нормите на натоварване на животински единици на хектар;

4. избраната технология за подсяване и нормата на прилаганите тревни смески. Когато терена не позволява директна сеитба, същата се извършва ръчно;

5. периодите на извършване на сеитбата през първата година, в които следва да се извършва сеитбата, съответно:

а. пролетна: при първа възможност, но не по- късно от 15 април

б. есенна: при първа възможност, но не по – късно от 15 октомври.

Площта на земеделските парцели, заявени за подпомагане по интервенцията, са допустими, когато след извършване на проверки е установено, че за най-малко 80% от площта на заявения земеделски парцел е потвърдено, че е увредена (деградирала) в плана по чл. 69, ал. 3 и/или при извършване на проверки; че площите се поддържат и ползват в съответствие с плана по чл. 69, ал. 3; че постоянно затревените площи са поддържани чрез паша и са извън обхвата на местата по Натура 2000.

През първата година на подаване на заявление за подпомагане ДФЗ може да не одобри за участие заявените земеделски парцели по интервенцията, когато в резултат от проверки чрез системата по чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗПЗП се установи, че е извършвана паша на животни или косене.

Основните изисквания към фермерите е задължително:

1. да не използват минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение на тези, които са разрешени за използване в биологичното производство;

2. да не изграждат нови отводнителни системи;

3. само при необходимост земеделският стопанин може да извършва допълнително косене на плевели, за да се предотврати цъфтежа и разпространение им.

Земеделските стопани декларират и извършват дейности на земеделските парцели така, че към 3-та година, тревното покритие да бъде подобрено, а към петата значително подобрено. Когато състоянието на земеделските парцели по ал. 2 не може да бъде потвърдено чрез системата по чл. 30, ал. 2, т. 7 от ЗПЗП, земеделските стопани могат да предоставят в ДФЗ чрез СЕУ неманипулируеми геопозиционирани снимки.

Съхранявайте стари и устойчиви на суша сортове, възстановявайте пасища!
7546
 

Последни материали
Виж
Приемът продължава до 31 юли
3 пъти повече заявления за държавна помощ за застраховане са подали стопаните досега
Професионална квалификация
Запишете се за курс за зърносъхрание и производство на фуражи
Особено в ограничени по площ градини
Предимства на вертикалното отглеждане на тиквичките
БФС
За пореден път фермери искат Гаранционен фонд за компенсиране при бедствия
По-малка административна тежест
Младите и малки стопани ще попълват по-малко документи при получаване на субсидиите по ПРСР
Заплатите в производството ще бъдат вдигнати с 10% от май
Директорът на „Ел Би Булгарикум“ представи оздравителен план на държавната компания
Свързани материали
Виж
Съчетавайки традициите с модерни технологии
Българските производители създават уникални вина за взискателни вкусове
Нука и бизнес
Акцентът пада върху новите сортове и породи, устойчиви на болести
За добра реколта
Можем да ускорим съзряването на пипера
Преди края на кандидатстването
Основни документи за интервенциите по Втория стълб през 2023
Това е прозрачността, която фермерите очакваха
Девет важни условия за канидастване по интервенциите във Втори стълб
Проектонаредба
Новите ставки за пасища, пасторализъм и планинско животновъдство!
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини