Начало » Новини » Коментари
23.01.2023 г.

Бизнесът на кооперациите е най-стабилен, малките ферми са пред фалит

Анализ на Института по аграрна икономика към ССА - част втора
Бизнесът на кооперациите е най-стабилен, малките ферми са пред фалит

sinor.bg

С финансовата помощ на Фонда за научни изследвания през миналата година екип от Института по аграрна икономика ръководител проф.д-р Храбрин Башев подготвиха втори доклад, изследващ конкурентоспособността на земеделските стопанства от различен юридически тип. Анализът показва, че с най-висок потенциал за развитие в България и с добри на конкурентност в момента са кооперациите, следвани от търговските дружества и сдруженията, докато физическите лица се отличават със степен на конкурентност - под нивата на средната за страната. Затова и прогнозите не са никак успокоителни – според икономистите значителна част от фермите на физически лица има опасност са престанат да съществуват в близко бъдеще, ако не се предприемат своевременно мерки за повишаване на конкурентоспособността им чрез подобряване на управлението и преструктуриране на стопанствата и ако най-после не започне да се прилага адекватна държавна подкрепа. 

Първа част на анализа

Изследването е направено въз основа на анкети сред близо 340 земеделски стопанства, физически лица и кооперации и е изпълнено по проект „Механизми и форми на аграрното управление в  България“. Данните за кооперациите показват, че при високо ниво на конкурентоспоколност в селското стопанство, което е над 0,5%, кооперациите са с най-голяма конкурентност – между 0,6% и 0,7%. Веднага след тях са търговските дружества и сдружения, чиято конкурентоспособност е малко над 0,5%. Между 0,3 и 0,5% са стопанствата с добро и средно ниво на конкурентност – тук се нареждат фермите на едноличните търговци – технети стойности са между 0,4% и 0,5%.

В същото време почти 37% от всички физически лица са с ниска конкурентоспособност. И едва 48,7% от тях са с ниво на конкурентоспособност над средната за страната, а почти всяко второ с конкурентоспособност под средната за групата на физическите лица.

Министрите да минават на стаж през кооперацията в село Професор Иширково

Две трети от търговските дружества и сдружения са също с равнища на конкурентоспособност под средната за тази група, което показва необходимост от модернизация за „привеждане в съответствие” със стандартите на корпоративното управление и конкуренция, се посочва в анализа.

Изследвайки отделните аспекти на конкурентоспособност на стопанствата с различен юридически тип, икономистите стигат до извода, че сравнително ниската икономическа ефективност е причина за влошаване на конкурентоспособността на физическите лица и едноличните търговци и за ниската им финансова осигуреност. В същото време високата икономическа ефективност обуславя силните конкурентни позиции на кооперациите, търговските дружества и сдруженията, а високата устойчивост тази на едноличните търговци.

Освен за конкурентоспособност стопанствата са анализирани по още 4 показателя – икономическа ефектевност, финансова осигуреност, адаптивност и устойчивост. И отново кооперациите държат първенството. С най-висока финансова осигуреност и потенциал за адаптация към промените в пазарната, институционалната и природна среда са кооперативните и корпоративните стопанства, а с най-висока устойчивост - кооперациите и едноличните търговци. По показателя устойчивост обаче високи нива проявяват не само кооперациите, но и едноличните търговци и физическите лица. По отношение на адаптивност към природната среда, снабдяване на земя и природни ресурси, работна сила, финанси и услуги конкурентоспособността на физическите лица е като средната за страната. Единствено по отношение на икономическа ефективност физическите лица изостават.

Конкурентоспособността на едноличните търговци се поддържа от (по) добрата ликвидност, рентабилност, и финансова обезпеченост, адаптивност към пазарната и институционална среда, и предимства по отношение на снабдяване с услуги и иновации, и при реализация на продукция и услуги. Интересно е, че при снабдяването с работна сила, материали и техника, тези стопанства превъзхождат останалите юридически типове. Основни фактори за понижаване на конкурентоспособността на стопанствата на едноличните търговци са сравнително ниската продуктивност, производителност, финансова автономност, потенциал за адаптация към природната среда, и по-слаби позиции в снабдяването със земя и природни ресурси, и финанси.

Кооперативните стопанства имат сравнителни конкурентни предимства спрямо другите юридически типове по отношение на равнища на производителност, рентабилност, ликвидност, финансова автономност, адаптивност към пазарната, институционалната и природната среда, в снабдяването с работна сила и финанси, и при реализацията на продукция и услуги, се посочва още в изследването. Друга значителна част от показателите за конкурентоспособност на кооперациите превъзхождат средните за страната. В най-голяма степен за понижаване на конкурентоспособността на кооперациите допринасят по-големите проблеми при снабдяване на необходимите земя и природни ресурси и услуги.

Търговските дружества и сдруженията превъзхождат другите юридически типове с  високите равнища на производителност и продуктивност, и предимства по отношение на снабдяване със земя и природни ресурси и иновации. Освен това болшинството от останалите показатели за конкурентоспособност на тези стопанства са над средните за страната. Критични за поддържане на конкурентоспособността на тези ферми са проблемите при снабдяване с необходимата работна сила, материали и техника и финанси, както и средните нива на адаптивност към промените в природната среда и ефективност в снабдяването с нужните услуги.

Съществува значителна вариация на конкурентоспособността на стопанствата в  зависимост от тяхната продуктова специализация  (Фигура 6). Отклоненията от средните за юридическия тип са най-големи при физическите лица, които отглеждат тревопасни животни; едноличните търговци, специализирани в смесено растениевъдство, и търговските дружества и сдруженията, специализирани в тревопасни животни и пчели. Тези отклонения са към средното равнище за подотрасъла при физическите лица и търговските дружества и сдруженията специализирани в тревопасни животни. Това показва, че производствената специализация при тази група стопанства е по-важен фактор за тяхната конкурентоспособност отколкото юридическият им статут.

При едноличните търговци, специализирани в смесено растениевъдство и при търговските дружества и сдруженията, специализирани в пчели, отклоненията са в противоположни посоки от средните за подотрасъла равнища. Това показва допълнителните сравнителни конкурентни предимства (на търговските дружества и сдруженията) или сравнителни конкурентни недостатъци (на едноличните търговци) в определени подсектори на селското стопанство в страната – съответно отглеждане на пчели и смесено растениевъдно производство.

Фермите на физическите лица доминират при производството на зеленчуци, цветя и гъби, тревопасни животни, свине, птици и зайци, смесено растениевъдство и смесено животновъдство. При тези подотрасли нивата на конкурентоспособност на физическите лица предопределят подотрасловото равнище, като същевременно съвпадат или са близки до средните за този юридически тип стопанства. Това означава, че е налице “оптимална” (конкурентна) специализация за този тип фермерска организация и практически липсва конкуренция с други юридически типове в тези производства. 

Съществува силна диференциация в нивата на конкурентоспособност на земеделските стопанства с различни размери, като най-ефективни са фермите с големи за отрасъла размери. Равнището на конкурентоспособност на средноразмерните стопанства е добро и над средното да отрасъла. Равнището на конкурентоспособност на малките по размери ферми и стопанствата предимно за самозадоволяване е под средната за отрасъла. Това показва, че ще се запази досегашната тенденция на прехвърляне на аграрните ресурси и дейност от по-слабо конкурентните стопанства с дребни размери и полупазарна ориентация към тези със средни и големи за отрасъла размери, заключават икономистите.

Всички от анкетираните едромащабни стопанства са с висока конкурентоспособност. Делът на висококонкурентните ферми със средни размери също е голям. Заедно с това обаче, значителна част от стопанствата за самозадоволяване и тези с малки за отрасъла размери са с ниска конкурентоспособност -  съответно 45% и 42.1% до тях. Не малък е и делът на стопанствата със средни размери с незадоволително ниво на конкурентоспособност.

Всички от големите стопанства и две трети от тези със средни размери са с равнища на конкурентоспособност над средната за отрасъла. Сред стопанствата за самозадоволяване и тези с малки размери преобладава делът на тези, с конкурентоспособност под средната за страната. Голямата част от полупазарните стопанствата и фермите със средни размери обаче са с нива на конкурентоспособност, превишаваща тази на съответната група - съответно 60% и 58.9%. Сред дребните и едромащабни за отрасъла стопанства делът на фермите с по-висока над средната за групата е наполовина. Според експертити това е индикация за продължаващо преструктурирането на стопанствата с всякакви размери - чрез прехвърляне на ресурси към по-ефективни структури в съответната група и/или в групи с по-големи размери, окрупняване на стопанствата, подобряване на управлението, преустановяване или свиване на дейността, и т.н. Заедно с това обаче, ще продължават да съществуват и значителен брой стопанства с добра и висока конкурентоспособност в групите на ферми с всички размери.

Ниската икономическа ефективност в най-голяма степен способства за влошаване на конкурентоспособността на полупазарните стопанства и малките ферми,  ниската финансова осигуреност на всички стопанства с изключение на най-големите, а по-ниската устойчивост и адаптивност на по-малките стопанства (Фигура 4). В същото време високата икономическа ефективност, финансова осигуреност, адаптивност и устойчивост са причина за силните конкурентни позиции на едромащабните стопанства.

Ако се погледне географското разположение, има съществени различия в конкурентоспособността на земеделските стопанства. С по-висока от средната да страната конкурентоспособност са фермите в Северозападна и Североизточна България, докато стопанствата в Северен централен район, Югозападен и Южен централен райони са с по-ниска от отрасловата.

Най-много нискоконкурентни ферми са разположени  в Северен централен район – над 44% от общия брой. Най-многочислени са стопанствата с равнища на конкурентоспособност над средната за страната в Северозападен район, следван от Североизточен и Югозападен райони. Във всички аграрни райони съществуват значителен брой стопанства с по-висока от средната за страната и за съответния район конкурентоспособност. Това означава, че ще продължи процесът на преструктуриране на стопанствата във всички райони посредством прехвърляне на управление на дейност и ресурси на ферми от същия и/или други райони на страната.  

В отделните аграрни райони съществува значителна диференциация на равнищата по  основните критерии на конкурентоспособност  (Фигура 10). Фермите в Северозападен район имат най-висока финансова осигуреност и по-висока от повечето от останалите райони (равна с Южен централен район) икономическа ефективност. Стопанствата в Северен централен район са със сравнително високи стойности по отношение на адаптивност и устойчивост. Фермите в  Североизточен район са с на-висока устойчивост, но с по-ниска от останалите райони адаптивност.

Стопанствата в Югозападен район са със сравнително по-добри нива на финансова осигуреност и адаптивност, но с ниска за отрасъла устойчивост. Стопанствата в Южен централен район са със сравнително най-високи нива на икономическа ефективност, но с по-ниски от останалите райони нива за останалите критерии за конкурентоспособност. И най-накрая фермите в Юго-източен район имат най-висока адаптивност и близка до средните за страната икономическа ефективност, финансова осигуреност и устойчивост.

За поддържане и повишаване на конкурентоспособността на стопанствата в Северозападен район най-много допринасят високата производителност, рентабилност, ликвидност, финансова автономност, ефективност в  снабдяване със земя и природни ресурси, работна сила, материали и  техника, услуги и иновации. В същото време критични за конкурентоспособността на стопанствата в този район са ниската им продуктивност и доходност.

Бизнесът на кооперациите е най-стабилен, малките ферми са пред фалит
4769

Последни материали
Виж
След 2 месеца слънчогледът пак ще има внос от Украйна, но с разрешителни
Реколтата от слънчоглед захранва едва половината преработващи мощности
Благодарение на рапицата
ЕС увеличи преработката на маслодайни култури през август
Търговците на мляко и млечни продукти на дребно калкулирали до 70 на сто печалба
Закон за търговията със селскостопански стоки ще регулира надценките по веригата
Вчера се навършиха 76 години от убийството на големия политик и демократ
Обединени земеделци се поклониха пред Никола Петков
Заради силната суша
Добивите от слънчогледа във Варненско са наполовина на миналогодишите
Китай е закупил големи количества пшеница от Франция
Свързани материали
Виж
Анализ към стратегията
За 35 години парниковите газове от агросектора са намалели с 54 процента
БАБХ
Не откриват тежки метали в умрели щъркели, намерени в Разградско
Публикувано изследване на 5 юли
Евробарометър: Бизнесът е скептичен за мерките за борба с корупцията
Срещи с бранша
Или 3,60 лв. на декар, или 60 лв. на тон ще са компенсациите за производителите на слънчоглед
Според последен анализ на ЕК
Почти половината от внасяния в ЕС мед е подправен
Анализ, финансиран от Селскостопанска академия - втора част
Най-конкурентни у нас са фермите, управлявани от група собственици или от жени
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2023
Essential SSL
RSS новини

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам