Начало » Новини » Коментари
13.07.2022 г.

София ще обяснява на Брюксел защо от таваните на плащанията ще се приспада 2,5 пъти средната заплата

Коментарите на Европейската комисия
София ще обяснява на Брюксел защо от таваните на плащанията ще се приспада 2,5 пъти средната заплата

sinor.bg

Изключително тежка задача се падна на Министерството на земеделието точно през лятото и то в разгара на политическата криза в страната, защото до края на август експертите са длъжни да подготвят точни изчисления и да мотивират очаквания ефект от всички интервенции в проекта на Стратегически план за развитие на земеделието до 2027 година, с които страната ни трябва да докаже пред Европейската комисия, че ще подпомага реално земеделските производители.  

В няколко поредни броя Синор.бг запозна читателите с част от коментарите и забележките на Брюксел по този план. Тримесечният срок за отговор на българската страна изтича на 23 август, а досега ведомството не е представило на бранша дори първи вариант на своите отговори. Очакваше се това да стане на Комитета по наблюдение на ПРСр 2014-2020 г., проведен преди дни, но администрацията очевидно не е готова и е отложила срещата. С уверението, че още следващата седмица ще се проведе Тематична работна група, пред която ще бъдат представени исканите от ЕК анализи и обосновки.

В този текст Синор.бг ще представи част от оперативната оценка, която Европейската комисия е направила на българския проектоплан. Основателните забележки изискват и мотивирани отговори - особено по отношение на решението България да приспада 2,5 пъти средната работна заплата на заетите в стопанствата, на които ще се поставят тавани от 100 хил. евро при директните плащания. Помним колко дебати имаше от земеделската общност по това предложение. 

ЕК с опасения, че България не би могла да намали амонячните емисии във фермите

Затова и в оперативната си оценка ЕК приканва България да изясни следния параграф - „ще бъдат приспаднати разходите за заплати и осигуровки за едно заето лице, в размер на не повече от 2,5 пъти средната брутна месечна заплата“. Според евроекспертите очакваният резултат от определянето на тавана в евро е доста висок в сравнение с настоящото намаление, затова страната ни трябва да обясни как точно е бил изчислен.

Мит е, че ще има приспадане на заплатите

България следва да опише също електронната система, която ще предостави на кандидатите, за да подават заявленията си за подпомагане и впоследствие да ги променят или оттеглят в случай на установени несъответствия. В тази връзка страната ни трябва да посочи каква друга информация освен тази от СИЗП ще бъде използвана за предварителното попълване на заявлението за подпомагане, както и какви канали за комуникация ще се прилагат, за да се достигне до кандидатите (предупреждения в случай на грешки, допуснати в процеса на попълване на заявлението за подпомагане, и други съобщения).

Пропуски има и при изпълнението на петата цел за ефективното управление на природните ресурси. Еврокомисията иска от администрацията да гарантира, че всяка интервенция, за която са заделени средства в раздел 5 от плана, допринася напълно (а не само частично) за изпълнението на едно от изискванията за заделяне на средства. Налице е несъответствие между сумата за допълнително подпомагане на доходите за младите земеделски стопани в раздел 5.1 и сумата, включена в обзорната таблица в раздел 6.1 (ред 41), четем в евродоклада.

В частта за екологичните практики ЕК приканва страната ни да потвърди, че всички стопанства, които се ползват от подпомагане по линия на ОСП, ще участват в инструменти за управление на риска. Междинните цели и целевата стойност за R.7 са равни на една трета от средното подпомагане на доходите, изплатено на хектар на всички бенефициенти, посочват от ЕК. Според тях в нашия план е възможно да има грешка при изчисляването, тъй като понастоящем R.7 се оценява на 108%.

Според описанието на интервенцията по LEADER отпуснатият бюджет е 10% от пакета за ЕЗФРСР, докато въз основа на оценката на финансовите данни в раздел 5.3 той е 8% от пакета за ЕЗФРСР - България следва да коригира това несъответствие, приканват евроекспертите.

Страната ни планира и 7% разходи за околна среда за интервенция I.Д.5-„Инвестиции в екологични съоръжения“ - въз основа на разпределението на подкрепата в размер на 1 818 588 евро на пет бенефиценти. От ЕК настояват страната ни да обясни каква част от общия брой бенефициенти представляват тези пет бенефициери, защото е важно да се гарантира равнопоставеност в подпомагането.

За да се предотврати по-нататъшното изоставяне на земи или изсичане на дървета и произтичащите от тях сериозни отрицателни последици за биологичното разнообразие, ЕК приканва България да разшири условието за допустимост, като се позволи включването както на постоянно затревени площи с над 50 дървета на хектар, така и на местообитанията от списъка в приложение I към Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО). В раздел 4.1.2.3.2 България следва също да добави минимална гъстота на засаждане и за растения с цикъл на прибиране на реколтата, по-кратък от осем години. Еврокомисията посочва, че в раздел 4.1.3.2, отнасящ се за земята, която е на разположение, следва да се добави информация за начина, по който ще се проверява дали земята се използва реално и законно от кандидатстващия земеделски стопанин.

Европейската комисия настоява също България да преразгледа критериите, по които се идентифицират активните земеделски стопани, и да насочи подпомагането извън клаузата за минимални изисквания, посочена в член 18 от Регламента за стратегическите планове.

Във връзка с раздел 4.1.4.3 Комисията изразява резерви по отношение на факта, че земеделско стопанство с директни плащания в размер на повече от 5 000 евро не може да бъде по-голямо от 0,5 хектара, като по този начин всички кандидати ще се смятат за активни земеделски стопани. България следва да осигури последователност, четем в препоръките на ЕК.

В стратегическата оценка на специфична цел 8, насочена към насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, от ЕК обясняват, че въпреки съответствието на интервенциите, представени в българския план, страната ни следва да се осигури повече стимули за диверсификация на стопанските дейности и за развитие на нови предприятия в областта на биоикономиката и горското стопанство.

Стимули за развитието на биоикономиката се предвиждат само в контекста на интервенциите за развитието на селските райони в областта на земеделските стопанства, докато приносът на дървопреработвателния сектор за създаването на работни места в селските райони не е ясно определен.

Евроекспертите посочват също, че обхватът на интервенция II.Г.3 — „Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“ е неясен и не стимулира потенциалните кандидати да развият бизнес възможностите, посочени в описанието на интервенцията. Обхватът на LEADER следва да бъде по-добре уточнен. България се насърчава да съсредоточи обхвата на LEADER върху области, където има ясно изразена добавена стойност, и да рационализира механизмите за изпълнение, за да реши проблемите, свързани с прилагането на LEADER за програмния период 2014—2022 г.

В съответствие със специфичната цел в член 6, параграф 1, буква з) от Регламента за стратегическите планове ЕК насърчава България да предприеме подходящи мерки за насърчаване на равенството между половете и за подобряване на участието на жените в селскостопанската дейност.

София ще обяснява на Брюксел защо от таваните на плащанията ще се приспада 2,5 пъти средната заплата
20510
 

Последни материали
Виж
Благодарение на поддържаните ниски цени
Търсенето на украинска пшеница расте на международните пазари
Представена като част от санкциите на ЕС срещу държавата-агресор
Латвия наложи забрана върху вноса на селскостопанска продукция от Русия
Президентът Еманюел Макрон бе освиркан на входа
Френски фермери блокираха откриването на селскостопанско изложение
Иззети са 17 моторни триона и 7 законни ловни пушки
Задържаха 10 МПС и 34 каруци при проверки в горите през януари
Според проучване на местната служба за защита на потребителите
Нулевият ДДС запази цените на 72 на сто от храните в Кипър
Близо 6 хил. дка стават подходящи за трайни насаждения с промени в Закона за земята
Свързани материали
Виж
Таваните по директните плащания са 100 000 евро с приспадане на 2,5 средни заплати
България е обсъдила с ЕК 40 на сто от забележките по стратегическия план
Забележките на ЕК по ДЗЕС
ЕК критикува България, че изключва площите на биофермери и малки стопани от пасищата
И отново без журналисти!
Важен дебат след мониторинговия комитет на ПРСР
Забележките по Стратегическия план
ЕК: Има голям риск България да не намали емисиите от амоняк до 2030 г.
Забележките
Еврокомисията иска от България нов анализ за преразпределителното плащане
Задълбочени забележки към проекта на Естония
ЕК обяви писмата за стратегическите планове на 19 от държавите в Евросъюза
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини