Начало » Новини » Света
29.04.2022 г.

ЕК обяви писмата за стратегическите планове на 19 от държавите в Евросъюза

Задълбочени забележки към проекта на Естония
ЕК обяви писмата за стратегическите планове на 19 от държавите в Евросъюза

sinor.bg

На 28 април Европейската комисия публикува първите 19 писма с коментари по стратегическите планове на държавите в ЕС, които изпратиха навреме своите четиригодишни планове - в началото на годината. Освен препоръките и забележките, са представени и отговорите на съответните държави, като диалогът с Еврокомисията продължава. По реда на подадените планове писмата на ЕК са изпратени съответно до Дания, Естония, Ирландия, Испания, Гърция, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Литва, Унгария, Малта, Холандия, Австрия, Полша, Португалия, Словения, Финландия и Швеция.  

Писмата за наблюдение са междинна стъпка в цялостния процес на оценка и одобрение от страна на ЕК. Всяка държава ще разгледа направените забележки, като се очаква да представи преработена версия на плановете, съобщиха от ЕК.

Коментарите от държави от ЕС се публикуват при получаването им , освен ако държавата от ЕС не е възразила срещу публикуването им. Като такива, коментарите от определени държави може да са достъпни само на официалния език на тази страна.

Допълнителните осем писма за наблюдение и коментари от страните от ЕС ще бъдат публикувани, когато станат достъпни.

Тъй като Естония, която втора от държавите в ЕС депозира Стратегичечския си план до 2027 г., и е по-близка в развитието на селското си стопанство до България, ще публикуваме част от забележките, изпратени от Еврокомисията до естонското Министерство на земеделие.

И Гърция ще пренаписва плана си

„Заради руското нахлуване в Украйна и продължаващият скок на цените на суровините, а и с оглед на продоволствената сигурност, която страните в ЕС трябва да осигурят през тази и следващите години, държавите-членки трябва да преразгледат своите стратегически планове за ОСП, за да използват всички възможности”, се посочва в писмото до естонската администрация.

От Естония се иска да предостави на Комисията всички необходими допълнителни информация и да преразгледа съдържанието на стратегическия план на ОСП. В цели 233 точки Еврокомисията посочва и ключовите проблеми и направленията за преработка на стратегическия план.

„Комисията счита плана за недостатъчен, тъй като множеството липсващи, непълни или непоследователни елементи на предложения план не позволяват задълбочена оценка на съгласуваността между анализа на силните, слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT), идентифицираните нужди и стратегия, нито за нейната амбиция и приемливост. Комисията разглежда това като асистемен проблем и счита, че са необходими съществени подобрения.Въпреки че Комисията приветства продължаващото използване на финансови инструменти, фокусирайки се върху производствени инвестиции, становището на ЕК е, че планът е недостатъчен за постигане тази обща цел. Съмненията са по отношение на планираната интервенция за доходите на земеделските стопанства. Естония иска дерогация (иска времева открочка) за задължителното разпределение за допълнителната подкрепа за преразпределение на доходите за устойчивост (CRISS), но ЕК счита, че „няма достатъчно доказателства, които да оправдаят дерогацията и че по-ефективен и целенасочен подход за гарантиране на по-справедливо и необходимо е по-целенасочено разпределение на директните плащания”.

От Естония се иска да преразгледа своята стратегия за преразпределение и да я допълни чрез количествен анализ, показващ комбинирани ефекти на всички предложени инструменти за подпомагане на доходите върху преразпределението. Това ще

позволи на Комисията да прецени напълно дали планът отговаря в достатъчна степен на целта за по-справедливо разпределение и по-добро насочване на подкрепата за доходи, включително по отношение на искане за дерогация от изискваните 10% разпределение за CRISS.

Докато SWOT-анализът и оценката на нуждите показват необходимост от по-добра организираност на производителите, предложеният цялостен подход не отразява ясно това намерение, се посочва в писмото. Естония е поканена да обясни как възнамерява да се укрепва и развива организации на производители (ОП) - с цел подобряване на положението на земеделските производители

във веригата за доставка на храни.

В светлината на руската война срещу Украйна ЕК призовава Естония да обмисли интервенции, които ще помогнат за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и други външни ресурси за запазване на дългосрочния устойчив производствен капацитет

и жизнеспособност на фермите. Комисията не може да заключи от плана, че той предлага ефективен принос за постигането на тази цел. Липсва основна информация и предоставената информация оставя сериозни и значителни съмнения относно плана заслуги по отношение на тази обща цел.

Забележки има и по отношение на прилагането на еврозаконодателството, свързано с климатичните промени – използване на алтернативна енергия, мерки за подобряване на качеството на въздуха, на водата, биоразнообразието и използването на пестициди (и инструменти за планиране, произтичащи от това законодателство), изброени в приложение XIII към Регламент (ЕС) 2021/2115 (Регламент за стратегически план - SPR). От Естония се изисква да посочи конкретните потребности на фермерите, които ще бъдат удовлетворени чрез интервенциите в този план. Затова и ще се изисква допълнително съгласуване с ЕК, се посочва в писмото.

Според ЕК, Естония не е представила достатъчно ясно нуждите на страната, свързани с околната среда и климата. Държавата трябва да направи цялостно описание на всяка потребност, като например – използването на оборския тор и неговата преработка, опазването на торфищата, управление на хранителните вещества, устойчива употреба на пестициди, наличие на характеристики на ландшафта,

и управлението на полуестествени пасища. Според експертите от ЕС в плана липсват ясни доказателства как Естония ще прилага изискванията на Зелената архитектура.

Комисията разглежда предложените интервенции за въвеждане на възобновяема енергия в производството като изключително скромни, затова ще насърчи Естония да се възползва напълно възможности по SPR за увеличаване на устойчивото домашно производство и използване на възобновяема енергия - включително биогаз, като по този начин ще укрепва мерките, заложени в естонския Национален план за енергия и климат (NECP).

Еврокомисията призовава Естония да подкрепи интервенции, които подобряват използването на хранителни вещества ефективност, кръгови подходи към употребата на хранителни вещества - включително чрез насърчаване на преминаване към

органично торене, както и допълнителни стъпки за намаляване на консумацията на енергия.

Еврокомисията одобрява действията за условността, посочени в плана на Естония.

По отношение на антимикробна резистентност Комисията признава за добър настоящия естонски ветеринарен план за действие за борба с антимикробната резистентност - интервенциите могат да помогнат за поддържане и по-нататъшно намаляване на относително ниското ниво на потребление на антимикробни лекарства в страната.

По отношение на пестицидите от Естония се изисква да се обоснове при използването на интегрираните техники за управление на вредителите - тези аспектите не са споменати в оценката на нуждите и общата логика на интервенцията.

По отношение на загубите на хранителни вещества предложените интервенции не изглеждат достатъчни за адекватни и не допринасят за общата амбиция и да се справят в достатъчна степен с идентифицираните нужди  - във връзка с подобряване на азотната ефективност и намаляване на азота и загубите на фосфор във водата. По повод замърсяването на рибни продукти от Балтийско море ЕК силно насърчава Естония да засили планираните интервенции, така че този проблем да отпадне.

При биологичното земеделие Комисията отбелязва текущото добро ниво на Естония, при която 22% от земеделската земя се обработва по биологичен начин. Като приветства намерението на северната държава да увеличи тези площ, от ЕК молат Естония да гарантира планираното финансово разпределение на помощта. Ако се усети, че търсенето е ограничаващ фактор за растежа на биологичното земеделие, се препоръчва да обмислят подходящи стъпки за развитие на пазара.

Доста слаба е информацията за мерките, които ще се пр едприемат по отношение на инвестициите в широколентов интернет в селата. Естония има за цел да постигне 100% бърз широколентов достъп

в селските райони до 2025 г., но не е посочено как ще бъде п остигната тази цел.

Редица конкретни въпроси са поставени и във връзка с задължителните екологични стандарти, свързани с буферните ивици, поддържането на пасищата и др. Повечето въпроси се поставят освен към Естония и към останалите държави в ЕС. Всички те са подчинени на основната цел на ЕК „да се засили устойчивостта на селскостопанския сектор на ЕС; да се намали зависимостта им от синтетични торове и увеличаване на производството на възобновяема енергия, без да се подкопава производството на храни; земеделците да трансформират производствения си капацитет в съответствие с по-устойчиви производствени методи. Това включва и подкрепа за въглеродното земеделие, за агроекологията практики, засилване на устойчивото производство на биогаз и неговото използване, подобряване на енергийната ефективност, разширяване на използването на прецизно земеделие, насърчаване на производството на протеинови култури и разпространение чрез трансфер на знания възможно най-широко приложение на най-добрите практики.

Синор.бг ще ви информира и за коментарите, направени по стратегическите планове на останалите 18 държави в ЕК, чиито планове трябва да бъдат преработени.

По темата работи: Екатерина Стоилова

ЕК обяви писмата за стратегическите планове на 19 от държавите в Евросъюза
6706
 

Последни материали
Виж
Инспекция по труда
Гергьовден няма да се компенсира с допълнителен почивен ден и 7 май ще бъде работен
Служебен министър на иновациите и растежа
Росен Карадимов: Ще изработим нова стратегия на Българската банка за развитие
Могат да участват фирми в областта на хранително-всуковата промишленост и агросектора
На 25 април се организира българо-украински бизнес форум
Кадрови промени
Президентът разписа указа за назначението на Георги Тахов като министър на земеделието и храните
Мнението на бранша
Нихат Расим: Отношението на търговските вериги е подигравка към труда на фермерите!
Русия вдига летвата на квотния режим при износа на зърно на 29 млн.т
Свързани материали
Виж
Правителството уволни и подалия сигнал за нередностите главен секретар на министерството
Корупционен скандал свали естонския министър по селските въпроси
След дефект в оборудването за хуманно умъртвяване
Откриха живи пиленца в боклука от инкубационна станция в Естония
Решения на Министерския съвет
Управлението на риска е тема на заседанието на Съвета на министрите на земеделието в Естония
Щетите се оценяват на 500 евро за семейство, виновните могат да бъдат лишени от всички получавани субсидии
Пестициди причиниха масов мор на пчели в Естония
Приходите на млекопроизводителите в Естония се свиват за шеста поредна година
На 7 и 8 февруари България ще участва в тристранна среща по земеделието в Естония
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини