Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
20.08.2019 г.

Кои болести се вихрят из овощните градини след влажната пролет

Информация за юни 2019 г.
Кои болести се вихрят из овощните градини след влажната пролет

sinor

За първи път министерството на земеделието излиза с обстоен отчет за болестите, нападнали през юни овощните градини в страната след дъждовните май и юни. Данните са за месец юни, но те дават представа и за последващите етапи от разпространението на заразите, отчитайки карантинната обстановка в страната тази пролет.

Ябълков плодов червей /Laspeyresia pomonella/=/Cydia pomonella/

През месец юни е констатирана вредна дейност на гъсеници от първо поколение. Топлото време се отрази върху динамиката на летеж на пеперудите и ускори развитието на неприятеля. Седмичният летеж варира от 5-21 пеперуди/уловка за седмица в област Благоевград; 18-25 пеперуди/уловка за седмица в област Пловдив, 4-7 уловка за седмица в област Кюстендил, 2-5 уловка за седмица в област Пазарджик, а в област Силистра 4 уловка за седмица.

Наблюдава се изхранване на гъсеници от първо поколение на неприятеля и какавидиране през третата десетдневка на месец юни в редица области на страната. Начало на летеж на пеперуди от второ поколение на неприятеля е установено през първата десетдневка в област Благоевград, а в областите Бургас, Враца и Разград през втората половина на месеца. В района на Благоевград в края на месеца е установено начало на яйцеснасяне на пеперуди от второ поколение на неприятеля.

Червен овощен акар /Panonychus ulmi

През юни 2019 г. се наблюдава развитие на смесени популации от летните поколения на неприятеля. В област Благоевград плътността е 15-25 бр./лист, а 2-3 подвижни форми на лист са установени в област Пазарджик. Високите температури от втората половина на месеца провокираха първите прояви от избронзовяване, причинени от червен овощен акар.

Кръгломиниращ молец /Cemiostoma scitella /=/Leucoptera matifoliella/

В момента протича развитие на второ поколение на неприятеля. Плътността остава ниска в областите с констатирано нападение от предходни години. Начало на летеж и яйцеснасяне от второ поколение се наблюдава през първата половина на месеца, а начало на излюпване се наблюдава в област

Пазарджик. Плътността остава ниска с изключение на изолирани градини на територията на областта.

Калифорнийска щитоносна въшка /Quadraspidiotus perniciosus/

Установено е развитие и вредна дейност на първо поколение на неприятеля. В област Варна има начало на раждане на ларвите. Отчетена плътност от неприятеля на територията на област Стара Загора е 10-12 броя на 100 см клонка; 0-6 бр./100 см. клонка и 0-4% плодове с щитчета в област Кюстендил. Начало на летеж на мъжките от второ поколение има в област Пловдив.

Листозавивачки /сем. Tortricidae/

Летеж на пеперуди от новото поколение се наблюдава в област Пазарджик и Пловдив, плътността на неприятелите остава ниска под регистрираните ПИВ.

Бяла американска пеперуда /Hyphantria/

Приключва развитието на първо лятно поколение. Наблюдава се изхранване на гъсеници от първо поколение и начало на какавидиране в област Пловдив. През настоящата година установяваме висока плътност и вредоносна дейност от гъсеници първо поколение на бяла американска пеперуда основно по дървесните видове в градските зони на Пазарджик.

Зелен бръмбар /Anomala vitis /

През месец юни е наблюдавано начало на летеж на в област Благоевград, Регистрирана плътност 5-12 възрастни /100 летораста. Регистрирана вредна дейност по листната маса на ябълките.

Струпясване по ябълката /Venturia inaequalis/

Падналите валежи през месец юни благоприятстваха развитието и разпространението на болестта и рязко повишиха степента на нападение по листа и плодове. В област Пловдив е отчетен край на гърмеж на аскоспори. За вегетацията са отчетени 13 инкубационни периода от които четири от смесен тип със силна и средна степен. Ниска до средна степен на нападение е отчетена в областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Силистра, Сливен и Разград.

Брашнеста мана по ябълката /Podosphaera leucotricha/

Проведени са две третирания за едновременна борба със струпясването. В областите Благоевград, Бургас, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Силистра и Сливен се наблюдава слаба до средна степен на нападение. Средна до силна степен на нападение има в област Пловдив.

Огнен пригор /Erwinia amylovora/

В област Благоевград през месец юни е наблюдавано слабо нападение от огнен пригор по листа и леторасти на ябълки. Отчетено е 8-10 % нападнати клони. Установено е завиване на връхните клонки. До края на юни не са наблюдавани прояви на болестта по завръзите. В област Кюстендил е установена поява на огнения пригор по ябълка в слаба степен на нападение единични повредени леторасти.

Костилкови овощни видове - Тетранихови акари /сем. Tetranychidae/

Високите стойности на температурите в началото на месец юни провокираха разпространение и нападение по листата на черешите от тетранихови акари. Наблюдава се вредна дейност в област Благоевград, където са отчетени до 5-10 бр./ подвижни форми на лист.

Сливов плодов червей /Laspeyresia funebrana/

Приключи развитието на първо. поколение на неприятеля. По феромонови уловки се отчита постоянен и силен летеж и застъпване на двете поколения. От средата на месеца е установен летеж на пеперудите от второ поколение и яйцеснасяне.

В областите Пазарджик, Пловдив, Търговище и Шумен се наблюдава и излюпване на гъсениците от второто поколение. Предстои провеждане на третиране срещу второ поколение.

Листни Въшки/сем. Aphididae/

И през месец юни продължи вредната дейност на листните въшки, но при по-ниска популационната плътност при сливи.

Сливова щитоносна въшка /Parthenolecanium corni/

Проявите са локализирани главно в старите масиви в област Пловдив. За периода са обявени две летни пръскания.

Сливов семеяд /Eurytoma schreineri/

Развитие и вредна дейност на сливов семеяд се наблюдава в област Търговище. Установените поражения към момента са между 5 и 15 % в различните градини, в зависимост от начина на производство - конвенционално или биологично. През юли опадването на плодовете продължава.

Източен плодов червей /Grapholita(Aspila) molesta/

Приключва развитието и борбата срещу първо поколение на неприятеля. Начало на летеж на пеперудите от първо поколение има през първата половина от месеца в областите Благоевград, Бургас Пазарджик, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Масово за страната са проведени от 2 до 3 пръскания срещу първо поколение.

Отчетен е добър процент на опазеност за цялата страна. Развитие и вредна дейност, в сливови градини се наблюдава в област Пловдив. Плътността на неприятеля там е над ПИВ - 20-30 пеперуди на седмица.

Анарзия /Anarsia Uneatella/

За Южните райони на страната приключва развитието на първо лятно поколение. През първата десетдневка на месеца в област Благоевград е регистриран летеж на второ лятно поколение. В различните райони на страната неприятеля е от стадий какавидиране на първа лятна генерация до летеж на второ лятно поколение. Приложени са от 2 до 3 пръскания, комбинирано с борбата срещу Източен плодов червей.

Черничевата щитоносна въшка /Pseudaulacspis pentagona/

Установена е в градини от Благоевградски регион с плътност 50-85 ларви / 1 метър клонка. До края на месеца се проведени две поредни третирания за ограничаване разпълзяването и вредната дейност на ларвите от това поколение.

Листни Въшки /сем. Aphididae/

През изминалия месец има проведени по 1-2 третирания срещу листни въшки, в района на Благоевград и Сливен. Отчетена плътност 10-15 % нападнати леторасти.

Зелен бръмбар /Anomala vitis/

Отчетена е масово вредоносна дейност по листата от неприятеля в района на Благоевград. Повредата е от възрастните, които унищожават листната маса под формата на дантела. Установена плътност 10-15 броя/100 летораста. Сигнализирани са две третирания.

Късно кафяво гниене /Monilinia fructigena/

През периода продължиха летните растителнозащитни практики срещу болестта по прасковите. Агроколиматичните условия през наблюдаваната вегетация провокираха първа степен на нападение по плодовете, в района на Благоевград. Отчетена слаба степен на нападение от болестта за страната. Валежните периоди поддържаха условия за вторично развитие на болестта по плодовете на кайсиите.

Приложено е масово по едно третиране. Извършвани са от 1 до 2 комбинирани третирания срещу Източен плодов червей и Анарзия. До момента нападението от гъбната болест по плодовете на сливите и черешите е слабо.

Сачмянка /Stigmina carpophila/

В област Благоевград пораженията по листата са от първа-втора степен на нападение. В област Пазарджик степента на нападение е ниска. Проведени са 1- 2 третирания през месеца. Наблюдава се слабо проявление на болестта – единични петна по листа и плодове в черешовите насаждения.

Брашнеста мана по праскова /Sphaerotheca pannosa var. Persicae/

Влажните периоди в съчетание с кратките периоди на повишаване на дневните температури и падналите локални градушки на места, активизират спороношението на патогена по листата и плодовете и провокират развитието на болестта. Установено е първа степен нападение по плодовете и листата в района на Благоевград. В областите Пазарджик, Пловдив и Сливен е отчетена от слаба до средна степен на нападение по плодовете. Приложени са средно по две растително защитни практики, като опазеността на реколтата е добра.

Бяла ръжда (цилиндоспориоза) по черешата и вишната /Blumeriella jaapii/

Бялата ръжда масово се разпространи след дъждовете по време на беритбата на черешите. В момента са отчетени слаби до средни прояви по чувствителните сортове. За контрол на болестта са сигнализирани третирания и след беритбата на плодовете. До момента са третирани 30 809 дка веднъж и 20 734 дка два пъти.

Кои болести се вихрят из овощните градини след влажната пролет
4361

Последни материали
Виж
Окончателна сделка по ОСП е възможна едва след като ЕС финализира следваща седемгодишна финансова рамка
Уебинар за зеленчукари
Особености при отглеждане на нетрадиционни зеленчукови култури - манголд, пащърнак, кейл, аспержи, артишок, ревен и девисил
През юли при лозата се провеждат пръскания срещу редица болести и неприятели
Фосфорът и калцият са критично важни за формиране на завръзите при доматите
Дигиталната платформа на „Агрион“ за управление на земя вече и с възможност за правни консултации
Топ-юристи дават онлайн безплатни съвети за земеделска земя
Тъй като потреблението в домашни условия не успява да компенсира спада в заведенията
ЕК предприема още извънредни мерки в подкрепа на лозари и винари
Свързани материали
Виж
Грижи за костилковите овошни видове през юли
Доц. д-р Антоний Стоев
Неотложно за овощната градина!
Болести по зеленчуците през юли - профилактика и лечение
Био градина
Оцет срещу болести, вредители и бурени в градината
Болести и неприятели по костилковите овощни видове
Болести и неприятели по семковите овощни видове през юни
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам