Начало » Новини » Коментари
07.12.2017 г.

НАЗ: Да се отнема регистрацията на фермери, които не плащат за „бели петна“, държавни или общински имоти

От асоциацията излизат с важни промени по доброволните споразумения

sinor

През юли тази година от Националната асоциация на зърнопроизводителите НАЗ подготвиха важни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които биха разрешили редица спорове при подписването на доброволните споразумения. Предложенията са внесени в министерството на земеделието още през лятото и по време на националния семинар на НАЗ, организиран през миналата седмица, председателят на организацията Светослав Русалов попита заместник-министъра на земеделието Вергиния Кръстева дали администрацията би се съобразила с тях.

Кръстева подчерта, че голяма част от исканията са основателни и вероятно ще бъдат включени в правилника за прилагане на последните законови поправки, обсъждани в парламента, или пък в самите наредби за прилагане на схемите за директните плащания.

Целта е преди кампания 2018 г. фермерите да имат нова регламентация, която да е от полза и да не води до спорове между ползвателите на земята.

Синор.БГ публикува предложенията, които НАЗ предостави за читателите на нашия сайт.

В Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), от асоциацията предлагат в чл. 72, ал. 5 да бъдат направени изменения, които да се правят изключително до 31 юли на календарната година и които да уреждат ясно допустимите промени в предварителните регистри, които да се извършат след този срок за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ. Да се предвиди, че промени се допускат само в случаи на корекции на технически грешки. В допълнителните разпоредби на правилника да се въведе легална дефиниция на понятието „корекция на техническа грешка“ – например, че това би могло да бъде отстраняване на допусната техническа грешка при изписване на: идентификационни данни (имена, ЕГН, Булстат), номер на имот, НТП; и/или неотбелязан имот в деклариран договор.

Второто предложение касае ангажиментите на  Комисията, ръководеща сключването на споразумението по чл.37в от ЗСПЗЗ. Предлага се тя да предоставя заедно с окончателния регистър предварително изготвен проект на служебно разпределение. При изготвянето на такъв вид „предварително служебно разпределение” да се унифицира прилагането на един единствен критерий за цялата страна. По този начин ползвателите ще бъдат наясно с разпределението на имотите, в случай че между тях не бъде постигнато доброволно споразумение за създаване на масиви в установения срок.

Третото предложение е свъзано с това да не се допуска регистриране на нови договори за ползване на имоти след крайният срок за подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ.

Мотивите са свързани с порочната практика от предходни години, при която в общинските служби по земеделие се регистрират договори за наем на земеделски земи и след сроковете по чл. 69, ал. 3 и чл. 70, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, което затруднява и забавя процеса по сключване на споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ.

Това, също така, налага стриктно спазване и контрол на сроковете за регистрация, чието съблюдаване може да бъде обвързано и с административни наказания при нарушения от страна на служителите на общинските служби по земеделие, посочват от НАЗ.

Четвъртото предложение гласи, че ползвател на земя, отглеждащ едногодишни култури, да няма възможност да заявява едновременно в едно и също землище една част от имотите в реални граници, а друга – за участие в доброволно споразумение. По този начин ще се предотврати спекулирането с правно основание, при което даден ползвател  заявява част от имотите си в определени масиви за ползване в реални граници (често намиращи се в средата на даден физически блок), а останалите – за участие в доброволно споразумение. Практиката показва, че по-късно, при самото сключване на доброволни споразумения заявените в реални граници земеделски терени се използват за изнудване на останалите ползватели в землището и се нарушава принципът на справедливост при създаването на масивите.

Петото предложение - Ползватели, заявили участие в процедурата по създаване на масиви за ползване, да нямат право да оттеглят имотите си след 31 юли.

Натрупаният досега опит от процедурата по създаване на масиви за ползване налага необходимост от допълнително урегулиране на участието. Оттеглянето на имоти при заявено участие, след като е стартирана процедурата, поражда редица допълнителни затруднения и възпрепятства сключването на доброволно споразумение. Усложненията са свързани със стартирането на нова процедура отначало,  изготвянето на нов проект на разпределение и постигане на ново съгласие между ползвателите, като могат да доведат и до невъзможност за сключване, поради невъзможност да се отговори на условието за обхващане на поне две трети площ. Оттеглянето на участие освен това често пъти е свързано с „извиване на ръце“ и упражняване на натиск върху останалите ползватели. Въвеждането на по-стриктен ред и невъзможност за отказ от заявено участие в процедурата по сключване на доброволно споразумение, безспорно ще улесни и подпомогне процедурата за създаване на масиви, а и ще спомогне за облекчаване работата на Комисията, Общинските служби по земеделие и участващите ползватели.

Шестото предложение е свързано с необходимостта да се предвиди ред за осъвременяване на начина на трайно ползване на имотите в КВС по служебен път, като това става след уведомяване на собствениците. Целта е да се създаде процедура, посредством която да се преодолее бездействието на собствениците на земеделска земя, за своевременно отразяване на настъпила промяна в начина на трайно ползване на земята – напр. унищожаване на трайни насъждения след изтичане на амортизационния срок и др. Тази промяна може да бъде посредством изменения в ППЗСПЗЗ или в НАРЕДБА № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.

Предложението ни е да се предвиди 20-дневен срок за отразяване в КВС на промяната за начина на трайно ползване на земята от страна на собствениците и задействане на административна процедура, ако такава промяна не бъде предприета от тяхна страна. В този случай, процедурата за отразяване на промяната може да стартира по искане на ползвателя на земята, за негова сметка, като се уведомява собственика на земята за това.

Асоциацията на зърнопроизводителите предлагат и промени в самия Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в който да се предвиди, че сумата за ползването на земеделски имоти, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците – т.нар. „бели петна“ - да се заплаща след приключване на стопанската година.

Намираме за уместно, каквато е практиката и в частните взаимоотношения, задълженията за ползване на имоти да се заплащат след края на стопанската година, т.е. след реалното ползване на фактора за производство и след като са налице резултатите от земеделската дейност. Авансовото заплащане в началото на стопанската година представлява допълнителна финансова тежест за земеделските стопани, в момент когато се извършват основните разходи по залагане на новата реколта. Смятаме, че изменението няма да доведе до по-ниска събираемост, тъй като некоректните ползватели ще се превърнат в длъжници. Като мярка за осигуряване на събираемостта в тази връзка е и следващото ни предложение.

От НАЗ предлагат поправки и в Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, така че лице, което има неизплатени задължения за ползване на имоти от държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд, за полски пътища и за „бели петна”, да не може да се регистрира и пререгистрира като земеделски производител, съответно това лице да не бъде допустимо за подпомагане по схемите за директни плащания.

Предложението ни е мотивирано от необходимостта за прекратяване на порочната практика да се дава възможност под определен предлог (например, обещание за погасяване на задължения в бъдещ период) на некоректните ползватели да участват в процедурата за създаване на масиви по чл.37в от ЗСПЗЗ, както и да получават подпомагане по схемите за директни плащания. Чрез нормативното изменение ще се пресече възможността некоректните лица с неизплатени задължения да участват в следваща процедура по сключване на споразумение под нова юридическа форма, каквито примери съществуват. В крайна сметка промяната ще окаже и ефект върху повишаването на постъпленията от ползването на тези имоти.

Ето и конкретните поправки, които биха могли да се направят в наредбата. В чл. 3 да се създаде нова ал. 7:

“(7) Земеделски стопанин, който има неизпълнени задължения за ползване на имоти от държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд, за полски пътища и по чл. 37в, ал. 7 и ал. 10 от ЗСПЗЗ, не може да бъде вписано в Регистъра на земеделските стопани.”

2. В чл. 5 да се създаде нова ал. 6:

“(6) Не се заверява регистрационната карта на земеделски стопанин, който има неизпълнени задължения за ползване на имоти от държавен поземлен фонд, общинския поземлен фонд, за полски пътища и по чл. 37в, ал. 7 и ал. 10 от ЗСПЗЗ. В тези случаи земеделският стопанин губи правата си по чл. 6”.

От асоциацията на зърнопроизводителите се подготвили и промени в Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол. Целта е да бъде решен проблемът с признаването на правното основание за ползване на земеделските земи, в случаи на неприключили делби.

Непризнаването на правно основание за ползване на имоти с незавършени делби (намиращи се в процедура на проектоделба), според нас, следва да се преодолее чрез софтуерно свързване на програмата „Ферма -  ползване на земеделските земи“ със системата ИСАК. Договорът за ползване да се въвежда в системата с номера на имота, преди стартирането на проектоделбата, и към съответната дата на заявяване за регистрация на правното основание.

НАЗ: Да се отнема регистрацията на фермери, които не плащат за „бели петна“, държавни или общински имоти
20211
 

Последни материали
Виж
Правителството одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за 2024
Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерството на отбраната
Ще се проведе на 24 юни в Люксембург
Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС
Решения на Министерския съвет
Първи промени в горските такси, които от 2013 г. не са пипани
Решения на Министерския съвет
През миналата година фонд „Земеделие“ е превел на стопаните над 2,8 млрд. лв.
Вносът е нараснал с 4 на сто с основен доставчик Украйна
Износът на мека пшеница от ЕС изостава с 5 на сто 20 дни преди края на сезона
Свързани материали
Виж
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини