Начало » Новини » Страната
19.12.2016 г.

Сроковете за новите доброволни споразумения за пасищата се удължават до първи март на 2017 г.

Нормативни промени
Сроковете за новите доброволни споразумения за пасищата се удължават до първи март на 2017 г.

sinor.bg

Собствениците или ползвателите на ферми с пасищни селскостопански животни, които са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, могат да създават масиви за ползване на пасища, мери и ливади по споразумение, но с изключение на лицата, които вече ползват подобни пасища над нормата, определена по реда на чл. 37и, ал.4. Това предвиждат последните готвени промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които трябваше да премахнат забраната за сключване на доброволните споразумения при ползване на трайни насаждения. Подобни текстове обаче в проекта липсват. Уточняват се единствено споразуменията с ползване на пасища и ливади.

Споразуменията се сключва и актуализират всяка година до 1 октомври за следващата стопанска година. Според промените сроковете по чл. 37ж за стопанската 2016 – 2017 г. се удължават с пет месеца, което означава, че до първи март на 2017 г. ще става актуализацията. Проблемът е, че тези промени все още са в проект и не е ясно сегашният парламент кога ще ги приеме.

Към заявлението си собствениците и ползвателите ще прилагат декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 и чл. 37ж, ал. 4 за предходните стопански години, както и задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд.

Ползвателите на пасища, мери и ливади могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление за участие в споразумението по ал. 1. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение.

Заявлението се подава в срок до 31 юли лично или чрез пълномощник по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата календарна година. Заявлението се представя и на оптичен носител при възможност.

Площта на пасища, мери и ливади, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по ал. 2, се разпределя между ползвателите, с изключение на имотите от държавния и общинския поземлен фонд, гласят още новите промени.

Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище, за което има подадени декларации по ал. 2 и заявления и по ал. 3, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 15 септември. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие".

Споразумението се сключва по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и съдържа данни за комисията, участниците, разпределените им имоти или части от имоти, включително по ал. 4, и дължимото за тях рентно плащане. Неразделна част от споразумението е картата за разпределение на масивите за ползване. Споразумението и картата се подписват от всички участници и се предоставят на председателя на комисията по ал. 5.

За нуждите на споразумението комисията по ал. 5 предоставя на заявителите предварителен регистър, който съдържа:

1. регистрираните в общинската служба по земеделие за ползване пасища, мери и ливади по договори, и/или документи за собственост, заявени или декларирани за ползване в реалните им граници;

2. регистрираните в общинската служба по земеделие за ползване пасища, мери и ливади по договори, и/или документи за собственост, заявени или декларирани за участие в споразумение;

3. актуална справка по ал. 13;

4. документи, удостоверяващи плащането на имотите по ал. 4;

5. размера на средното годишно рентно плащане за землището;

При изготвяне на споразумението всеки участник спазва нормата по ал. 37и, ал. 4, съобразно данните по ал. 7, т. 3, включително за имотите по ал. 4 и ал. 7, т. 1 и 2. При надхвърляне на определената норма чрез споразумението, съответният участник подава заявление до комисията по ал. 5, в което посочва заявените или декларирани от него имоти, за които ще отпадне правното му основание при заявяване за подпомагане по реда на ЗПЗП.

Комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция "Земеделие", който съдържа сключеното споразумение за ползване, данни за земите по ал. 4, за техните собственици и дължимото рентно плащане; данни за земите по ал. 7, т. 1 и 2; данни за заявления по ал. 8. Въз основа на доклада директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед по образец в срок до 1 октомври на съответната година.

Заповедта на кмета се обявява в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие" в срок до 10 октомври. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок пред районния съд, като жалбата се подава чрез общинската служба по земеделие. Срещу решението на районния съд може да се подаде касационна жалба пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по ал. 9 са определени земите по ал. 4, внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в едномесечен срок от публикуване на заповедта по ал. Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" по ал. 9 в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 4 съгласно заповедта по ал. 9, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция "Земеделие".

Споразумението за създаване на масиви за ползване се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, а в частта за земите по ал. 4 се смята за правно основание, при условие че е извършено плащане за тях.

Спазването на условията по ал. 8 се установява въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 31 август на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ:

1. животновъдни обекти;

2. собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти;

3. пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти.

Сроковете за новите доброволни споразумения за пасищата се удължават до първи март на 2017 г.
13394

Последни материали
Виж
Високият марж на печалбата не се влияе дори от коронавируса
Румъния търси нови пазари за своите трюфели
Търсенето за преработените продукти се срина заради затворените заведения
Коронавирусът ще свие площите с картофи в северозападна Европа
След бясното рали цената на царевицата в Украйна и ЕС рязко се понижи
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 27-30 октомври 2020 година
Липсва предлагане на хлебна и фуражна пшеница на борсата
Износът се забавя с около 12 на сто през октомври спрямо септември
Руската пшеница губи конкурентоспособност заради високите цени
При 80 процента доказани щети
От 2 до 18 ноември се приемат заявления за компенсиране на пропаднали площи
Свързани материали
Виж
Решения на Министерския съвет
Кабинетът реши средната пенсия през 2021 г. да се повиши със 77 лева
Провокиран от климатичните промени
Нов закон прехвърля доставчиците на вода от общините към „Български ВиК холдинг“ ЕАД
Облекчения
Фермерите няма да искат разрешителни за ползване на 50 кубика вода на денонощие
Директорът на ЮЗДП
Предложения за отпадане на текстове в промените в закона за лова
Няма да бъде допуснато използването на отровни примамки, електрошокови устройства, експлозиви при лов
Допълнителни указания за регистрацията
До 10 кубика вода от кладенците за денонощие са безплатни
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам