Начало » Новини » Страната
22.07.2016 г.

До 30 август тече срокът за сключване на доброволните споразумения

Важно за фермера
До 30 август тече срокът за сключване на доброволните споразумения

sinor.bg

Министерсвото на земеделието не е променило указанията за сключване на доброволни споразумения по чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и правилника за прилагането му. Това съобщиха от ведомството на въпрос на Синор.БГ за тазгодишните условия по деклариране на обработваемата земя и сключването на доброволните споразумения, което трябва да приключи на 31 август. Преди това до 31 юли фермерите трябва да са депозирали и декларациите по член 69 и 70 от закона за земята, така че за тях остава само една работна седмица.

Съгласно чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, общинската служба по земеделие води регистър на собствениците и ползвателите на земеделски земи и предоставя информация за тях на ползвателите, участващи в споразумението по чл. 37в от ЗСПЗЗ с цел насърчаване на уедрено ползване и създаване на масиви.

Затова и ползвателите на земи са длъжни да представят в общинските служби по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята, а собствениците подават декларация, в която посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите.

Областните дирекции „Земеделие” (ОДЗ) и общинските служби по земеделие (ОСЗ) трябва да използват всички възможни средства за да уведомят собствениците, особено тези, които обработват лично земите си и/или ги заявяват за подпомагане, че ако не подадат декларации, то имотите, за които не са сключени договори за наем или аренда, ще се включат в процедурата за създаване на масиви за ползване, като имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, т. нар. „имоти–бели петна”. За целта се публикуват съобщения на интернет страницата на МЗХ и на областните дирекции "Земеделие", както и обяви на видни места в кметствата, общините, областните администрации и местния печат.

В срок до 31 юли всеки собственик подава декларация (декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ) до общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите, в която посочва начина, по който желае да ползва всеки от имотите си през съответната стопанска година, а именно: в реални граници или в масиви за ползване по чл. 37в, а когато имотите са отдадени за ползване чрез договори за наем или аренда, собственикът посочва сключените договори, като начинът на тяхното стопанисване се посочва от съответния ползвател в заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ.

Декларацията се подава лично или чрез пълномощник и важи за предстоящата стопанска година.

Всеки от съсобствениците може да подаде декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ, като декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.  

В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията. Тези имоти не се включват в изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване за съответната стопанска година, не участват в процедурата за създаване на масиви за ползване и не се разпределят като имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

В срок до 31 юли всеки ползвател е длъжен да представи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите копие от договорите за ползваните от него имоти, с цел определяне на изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване за предстоящата стопанска година.

Ползвателите подават заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ с приложен към заявлението опис на имоти, съгласно регистрираните в ОСЗ договори и/или документи за собственост. Всеки ползвател посочва в заявлението начина, по който желае да ползва всеки от наетите или арендувани имоти през съответната стопанска година, а именно – в реални граници или комасирано, т.е. включени в процедурата по чл. 37в от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на земеделските земи в съответното землище.   

Имотите, посочени за ползване в реални граници, не се включват в изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване за съответната стопанска година, т.е. изключват се от процедурата по чл. 37в от ЗСПЗЗ. 

Към заявлението по чл. 70 от ППЗСПЗЗ ползвателите, желаещи да участват в процедурата, прилагат декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са изплатили задълженията си по чл. 34, ал. 6 и по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 за предходните стопански години.

Образецът на декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ е одобрен със заповед № РД 46-649/14.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните и е публикуван на интернет страницата на МЗХ в рубриката  „Поземлени отношения и комасация”.   

При промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване собствениците и ползвателите подават декларация, съответно заявление, съгласно чл. 72, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. Новите обстоятелства не се вземат предвид при определяне на масивите за ползване за предстоящата стопанска година, освен в случаите, когато декларациите или заявленията са представени в срок до 15 август  –  чл. 72, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.

С оглед бързата регистрация на подадените декларации и заявления, следва ОСЗ да насърчават и да подпомагат заинтересуваните лица (собственици и ползватели) да подават декларациите и заявленията в електронен вид. 

Как става регистрирането на договорите за ползване на земеделски земи от общинските служби.

Задължение на общинските служби по земеделие е да регистрират представените договори за наем, аренда и съвместна обработка по чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите, както и анексите за тяхното прекратяване, които следва да са във формата, по която е сключен договора, т.е. ако договорът е нотариално заверен, то и анексът следва да е заверен нотариално.

Предвид утвърдената съдебна практика по дела, образувани срещу откази на общинските служби по земеделие да регистрират договори за наем или аренда, е видно, че регистрацията на представените по реда на чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ договори представлява извършване на нормативно предписани действия от точно определен орган, поради което отказът да се извърши регистрацията представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с § 8 от ПЗР на АПК, който подлежи на контрол за законосъобразност по реда на чл. 145 и сл. от АПК. В този смисъл производството по регистрация на представените договори е напълно формално и не допуска общинските служби по земеделие, в качеството на регистърен орган, да откажат извършване на предписаното административно действие.

Съгласно чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ когато за един имот са представени и съответно са регистрирани в информационна система „Ферма – ползване на земеделските земи” (FPZ2) два и повече невписани в службата по вписвания договори (договори за наем със срок от една година по чл. 237 от Закона за задълженията и договори за съвместно обработване на земята чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите), то регистрация в предварителния регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ се извършва на договора, посочен в подадената от собственика декларация. Ако собственикът не е подал декларация, общинската служба по земеделие уведомява страните по договорите за разрешаване на спора за ползване на имота. Целта е в регистъра по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ да остане едно правно основание за ползване на имота през съответната стопанска година. 

Когато за един имот са представени и съответно са регистрирани в FPZ2 повече от един вписан договор за наем или аренда, то общинската служба по земеделие следва да включи в предварителния регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, съответно в процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, договорът, който е вписан в службата по вписвания с по-ранна дата, тъй като при конкуренция на вписванията, приоритет има по-рано вписаният акт (чл. 113 от Закона за собствеността).

До 15 август се правят корекциите

Когато извън горепосочените случаи е установено наличието на повече от едно правно основание за ползване на един и същ имот през съответната стопанска година, общинската служба по земеделие изключва имота от процедурата за създаване на масиви за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ, като собствениците или ползватели ползват имота в реални граници. Ако в срока до 15 август колизията на права бъде разрешена от собствениците и/или ползвателите, то те подават нова декларация и/или ново заявление, в които следва да е отразена съответната промяна във формата на стопанисване на имота.

Ако при регистрирането на представените договори общинската служба по земеделие установи наличието на повече от едно правно основание за ползване на един и същ имот, за който е посочено в декларациите и/или заявлението, че ще се обработва в реални граници, т.е. изрично е посочено, че имотът няма да участва в процедурата по чл. 37в от ЗСПЗЗ, то следва да уведоми съответните лица за разрешаване на спора за ползване на имота. По този начин ще има възможност  в срока по чл. 41, ал. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители да бъде регистрирано коректно правно основание за ползване на имота, респ. за кандидатстване за подпомагане.

Забележка: Следва да се има предвид, че разрешаването на колизията кой от представените два или повече договори за ползване на един и същи имот е действителен за съответната стопанска година, както и кое от представените от съсобствениците правни основания за ползване на имота е с приоритет, е извън компетенциите на общинската служба по земеделие, областната дирекция „Земеделие” и министъра на земеделието и храните. Ако страните по сключените договори, респ. съсобствениците на имота, не разрешат спора помежду си, то следва да се обърнат към компетентния съд.

До 20 август комисията, назначена по чл. 37в от ЗСПЗЗ изготвя карта и регистри на масивите за разпределение.

Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, в състава на комисията се включва и представител на Службата по геодезия, картография и кадастър. 

Комисията приема изготвения проект на доброволно споразумение, като извършва обстоен преглед относно неговата законосъобразност и изготвя доклад до директора на ОДЗ. При служебно разпределение на масивите за ползване – изготвя проект на разпределението, който представя с доклад на директора на ОДЗ.    

Предварителен регистър на имотите, участващи в процедурата за създаване на масиви за ползване.

Задължение на общинската служба по земеделие е в срок до 1 август да изготви предварителния регистър на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, които трябва да бъдат включени в процедурата за създаване на масиви за ползване. Необходимата информация за това се набавя от:

1. данните от подадените декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ; 

2. документи, удостоверяващи плащането на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, изискани служебно от съответната община или от областната дирекция "Земеделие";

3.  декларации по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ;

4. регистъра на земеделските производители, включително входящия дневник и копията на заверените анкетни карти с анкетни формуляри съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

 5. други данни, които са служебно известни на съответната ОСЗ.

Предварителният регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ трябва да съдържа данни за:

1. номерата на имотите по картата на възстановената собственост (кадастралната карта) и тяхната площ, категория и начин на трайно ползване;

2. ползвателя и правното основание за ползването;

3. имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.

Забележка: В предварителния регистър по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ не се включват идеални части от имоти, независимо от желанието на собствениците и ползвателите, заявено в декларациите по чл. 69 или заявленията по чл. 70. В тези случаи идеалните части от имоти се ползват от техните собственици и/или ползватели извън споразумението, респ. разпределението. Само когато всички собственици и/или ползватели на идеални части на един имот са изразили желание за участие в процедурата, то целият имот се включва в предварителния регистър, съответно в границите на съответния масив.  

Общинската служба по земеделие публикува обява за изготвените предварителни регистри в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие. Обявата се публикува и на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Обявата може да се оповести и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

Общинската служба по земеделие предоставя в срок до 15 август предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, включително в цифров вид.

До 15 септември се подготвят проектите за служебното споразумение.

До 1 октомври директорите на областните дирекции по земеделие трябва да издадат заповеди за разпределянето на масивите за ползване.

В срок до три месеца от обявяването на заповедта ползвателите внасят по транзитни сметки на областните дирекции сума в размер на средното рентно плащане в съответното землище за предходната година.

Защо се налага служебно разпределение на масивите за ползване.

Комисията изготвя в срок до 15 септември проект за служебно разпределение на масивите за ползване в следните случаи, когато не се постигне споразумение или постигнатото споразумение е за площ, по-малка от две трети от общата площ на масивите в землището или за остатъка от масивите за ползване в землището, когато споразумението е сключено при условията на чл. 37в, ал. 2, изречение седмо от ЗСПЗЗ. То се сключав и  когато споразумението не обхваща имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ и полските пътища, включени в масивите за ползване.

В срок до 1 октомври директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ въз основа на доклада на комисията, с която одобрява служебно разпределените масиви за ползване, включително имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, полските пътища и напоителни канали, разпределени в границите на масивите съобразно споразумението.

 В срок до 10 октомври заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, ведно с приложенията, се обявяват в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикуват на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие".

Забележка: Влязлата в сила заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, с която е одобрено разпределението на масивите за ползване, е административен акт, който не поражда вещни права (право на собственост, право на ползване, ограничени вещни права) за участниците в споразумението върху масивите, респ. върху включените в тях имоти, поради което те нямат правната възможност да заменят или да отдават под наем разпределените масиви, сключвайки договори за замяна или за наем след издадената заповед.

Когато в разпределените масиви за ползване попадат земи от държавния и общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за които преди издаването на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ не са сключени договори за наем или за аренда, то имотите могат да бъдат предоставени на ползвателите на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. В тези случаи комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ предоставя списък със съответните имоти на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно кмета на общината, а ползвателите отправят искане до компетентния орган за сключване на договор.  

Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

В СИЗП съществуват и друг вид контури, наречени легитимен слой (ЛС), очертаващи годните за директни плащания площи. ЛС представлява части от ФБ и покрива значително по-малка площ. Макар че ЛС може да бъде ползван вместо ФБ, това не се препоръчва, защото новоразработените пустеещи земи няма да са включени за разпределение. С други думи ФБ представляват пълния потенциал на обработваемите площи, а ЛС е тяхното моментно състояние. Целта на участниците е да получат правно основание за реално ползваните блокове.

На практика може да се ползва и комбинация от двата подхода, тъй като може не всички участници да са си очертали площите, които искат да обработват. Ако се получи препокриване на контурите е необходимо още на този етап да се постигне съгласие между кандидатите за ползване и да се изчистят всички застъпвания, така че да се получи един коректен слой на цялата обработваема земя в землището.

Така полученият слой е сравнително устойчив през годините и ако се поддържа актуален чрез нанасяне само на корекции по границите, ще спести значителни усилия в следващите кампании.

CadIS притежава пълен набор от функции за създаване, проверка и корекция, необходими за автоматизация на процесите при формирането на контурите, очертаващи обработваемите площи.

Оформяне на масивите за ползване за разпределение

За да се получат масивите за разпределение за конкретната стопанска година, в третата стъпка трябва да се разгледат декларациите и заявленията на всички земеделци в землището и от цялата обработваема земя да се извадят имотите по следните критерии:

1. Имот с поне едно изразено желание от правоносителя, че не иска да се включва за разпределение;

2. Недеклариран имот с активен договор за ползване;

3. Недеклариран имот публична държавна или общинска собственост;

4. Наддеклариран имот - такъв с декларации и/или заявления, в които сумата от площите за ползване надхвърля реалната площ на имота.

Така получените контури представляват обработваемите площи, които ще се разпределят между участниците в споразумението.

CadIS напълно автоматично класифицира площите за изключване от масивите за ползване и в същото време дава възможност на ползвателите на системата ръчно да променят класификацията на конкретни имоти по тяхно усмотрение.

Изготвяне на баланси за декларираните обработваеми площи

В четвъртата стъпка на подготовката на проекта за споразумение е необходимо да се изчисли колко е декларираната площ на всеки участник във всеки масив за ползване. Тези справки дават само обективна информация на ползвателите за техните квоти по масиви, което значително облекчава вземането на решение на кого да се предостави за ползване всеки масив.

При тези изчисления трябва да се обърне специално внимание на случая, когато за имота има подадена декларация или заявление за право върху площ по-малка от площта на целия имот. В този случай обработваната площ по декларация се редуцира с коефициента на декларираната площ спрямо площта на целия имот. Ако сумата на декларираните площи е по-малка от площта на целия имот то остатъчната площ се смята за бяло петно. Например: имотът е 100 дка, от него са обработваеми 80 дка и за него има заявления на двама ползватели, съответно по 50 дка и 30 дка. При изчисляването на баланса на имота за признато право ще се получи следното: за първия ползвател - 40 дка, за втория ползвател - 24 дка и 16 дка бели петна.

Освен тези справки CadIS дава възможност да се оцветят и покажат необработваемите площи от всеки имот, за да може деклариралият ги ползвател да се увери, че не е неправомерно ощетен. Също така може да се изготви и баланс по ползватели кой колко площ е декларирал, колко е пропуснал да декларира, но е имал право и колко е необработваемата му земя.

Настаняване на ползватели в масивите за ползване

В тази пета стъпка участниците разпределят помежду си масивите за ползване. Те могат да ползват данните от изготвените справки за декларираните площи в масивите или да си разпределят земята по съвсем субективни критерии. Важното е да постигнат окончателно съгласие за приемане на настаняването по масивите, независимо от начина на разпределението им. CadIS предлага няколко начина за настаняване, които могат да се използват комбинативно от техническото лице, подготвящо споразумението:

- Ръчно предоставяне на масив за ползване на даден ползвател;

- Масивът автоматично се предоставя на ползвателя с над 66% декларирана площ в него;

- Масивът автоматично се предоставя на ползвателя, който изчерпва квотата си с получаването на този масив;

- Масивът автоматично се предоставя на ползвателя с най-много декларирана площ в него;

- За свободен масив автоматично се избира ползвател, който има най-близка остатъчна квота до площта на масива;

- Последователност от автоматичните настанявания;

Предоставените от CadIS автоматични възможности за настаняване предлагат само отправна точка на проект за споразумение и участниците имат целият набор от функции за нанасяне на промени.

Шестата стъпка е да се изготви обективен баланс на така получения проект за доброволно споразумение за комасирано ползване или служебно разпределение на масивите. От този баланс трябва да е видно кой ползвател колко земя е декларирал, каква площ има право да получи, колко бели петна е получил и с колко е надхвърлил или с колко е ощетен от подготвения проект за доброволно споразумение или служебно разпределение. Участниците могат да приемат тази равносметка и да се договорят за парични компенсации или разменени резултати в други землища, а ако не я приемат могат да предприемат стъпки за промени в настаняването.

CadIS автоматично изготвя обобщен баланс на настаняването като в него предоставя информация за площта, за която е получено правно основание от проекта на споразумение/разпределение, както и за превишението или недостига на квотите. Независимо че се препоръчва масивите за ползване да не се удребняват, в CadIS са предоставени функции за разделянето и обединяването им.

Изготвяне на документите

При постигнато съгласие за сключване на доброволно споразумение или служебно разпределение за комасирано ползване, последната седма стъпка е да се изготвят документи за подписване от участниците. Те трябва да отговарят на утвърдените образци на Министерството на земеделието и храните.

CadIS автоматично изготвя необходимите документи, които могат да се разпечатат и предоставят за подпис от участниците в споразумението. Освен това се дава възможност контурите на масивите да се експортират в цифров вид, за да се предоставят на Разплащателната агенция за проверка на правното основание при декларирането на площите. Ако не се постигне съгласие за доброволно споразумение за ползване от участниците, ОСЗ ще изготви служебно разпределение, ползвайки възможностите на CadIS.

До 30 август тече срокът за сключване на доброволните споразумения
16964

Последни материали
Виж
Все още обаче не може да бъде наваксано изоставането от миналата година
Състоянието на есенната пшеница в САЩ се подобри значително само за седмица
Министерството не работи за хората, нечленуващи в браншова организация
Малките фермери, отхвърлени от помощта за Украйна, искат индивидуален прием
Заради невъзможността за качествена подготовка на нивите и скъпите азотни торове
В Украйна ще садят повече слънчоглед и соя за сметка на царевицата
Срещи с бранша
Компенсациите за биологични рози растат, работи се за отделни митнически кодове в ЕС и в трети страни
Създават две нови дирекции в Държавен фонд „Земеделие“
Увеличиха персонала на ДФЗ с общо 130 човека
Среща в Брюксел
Няма правна пречка дял от менюто за деца и чиновници да бъде задължително с биохрани
Свързани материали
Виж
Агросеминарът на НАЗ в Пловдив
Спорове бавят доброволните споразумения в Силистренско, Врачанско и Ямболско
Общественото обсъждане приключва на 18 март
БАСЗЗ: Промени в Закона за земята ще възстановят бума с фалшивите договори за аренда и наем
Нормативни промени
Нови срокове и промени, свързани с доброволните споразумения по чл. 37б от Закона за земята
Фермери алармират
Чертожниците са на път да провалят доброволните споразумения за 2021 г.
От асоциацията излизат с важни промени по доброволните споразумения
НАЗ: Да се отнема регистрацията на фермери, които не плащат за „бели петна“, държавни или общински имоти
Законодателни промени
Доброволните споразумения за трайни насаждения ще се приемат до 20-и вместо до 15 февруари
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2022
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам