Начало » Новини » Коментари
15.03.2022 г.

БАСЗЗ: Промени в Закона за земята ще възстановят бума с фалшивите договори за аренда и наем

Общественото обсъждане приключва на 18 март
БАСЗЗ: Промени в Закона за земята ще възстановят бума с фалшивите договори за аренда и наем

sinor.bg

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) категорично се противопоставя на последните предложения за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), публикуван за обществени консултации на 4 март тази година, основно в частта за отмяна на режима по член 37б, ал.6, отнасящ се до доброволните споразумения при наемането на земеделската земя. Експертите имат и други серизни забележки по предложените изменения, затова предлагат цялостно преразглеждане на този законопроект.

Позицията на БАСЗЗ е качена на страницата на Българската стопанска камара. Припомняме, че на 18 март изтича срокът за становища и предложения по този законопроект.

Членовете на асоциацията смятат, че „така предложената част от зaконопроекта с отмяната на член 37б, ал.6, ще възобнови масовите злоупотреби с фалшиви договори за отдаване под наем и аренда на земеделска земя, като по този начин ще се подкопае установеният правов ред и конституционно скрепените принципи за защита и неприкосновеност на частната собственост. Застрашават се и правата на собствениците и дребните ползватели на земеделска земя.

Законовите корекции бяха качени за обсъждане на 4 март т.г.

Според експертите тези текстове предпоставят риск от корупционни практики, като се премахват обективни и работещи съгласно действащия правен ред критерии (наличие на вписване и поредност при вписване на договори за наем/аренда), като на тяхно място не предвижда друг валиден механизъм за решаване на конфликт между предявени правни основания. А това означава, че в арбитър ще се превърне субективната преценка на конкретни длъжностни лица в системата на Министерството на земеделието.

Ще бъде създаден и допълнителен хаос в поземлените отношения и ще затрудни възможността за комасирано ползване на земеделските земи, смятат от БАССЗ. Ще се развият нестабилни и краткосрочни поземлени отношения, свързани с преотстъпването на правото на ползване на земеделска земя, вместо да насърчава трайни, устойчиви и предвидими взаимоотношения.

Според членовете на асоциацията с тези промени се демонстрира желание на държавни органи, каквито са специализираните структури в системата на МЗм, да абдикират от ролята им да осъществяват контрол за законосъобразност.

Смята се, че се прокарват лобистки интереси, допълнителен атестат за което е, че се вмъкват в текста на законопроект, за който се определя съкратен 14-дневен срок за обществено обсъждане със съвсем различни и неубедителни мотиви, в нарушение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове. „В средносрочен аспект тези законови изменения ще доведат до последици, които са несъвместими с принципите на правовата държава (доколкото способстват за злоупотреби спрямо право на собственост и фиктивни облигационни отношения с цел получаване на европейски субсидии) и биха били основание за преустановяване на достъп до европейски средства за Република България в светлината на въведения на ниво Европейски съюз (ЕС) механизъм за обвързване на финансова подкрепа на Съюза със спазване на принципите за върховенство на закона и правова държава от държавите-членки”, се посочва още в становището.

От асоциацията бръщат внимание, че разпоредбите на чл.36б, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ, както и разпоредбите на чл.4а и 4б от същия закон бяха въведени през 2018 г. (ДВ бр. 42 от 2018 г.) като механизъм за противодействие на възникнала масова практика по регистрация на фалшиви договори за ползване на земеделски земи през 2017 г. с цел получаване на неследващите се европейски субсидии.

Именно поради зависимостта на правото на подпомагане от наличието на правно основание за ползването на земята и стремежът за ползване на повече площи, през 2017 г. получи разпространение схема за контрол на ползването чрез отдаването под наем на чужди имоти, без знанието и съгласието на собствениците им, а често и в ущърб на добросъвестни малки ползватели, което предизвика масови протести на земеделски стопани в много области на страната. В обхвата на измамната схемата основно, но не само, попаднаха земи със статут по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, така наречените „бели петна“, за които собствениците им не са подали декларации за начина на трайно ползване и формата на стопанисване в срок до 31 юли и не са сключили договори за отдаването им за ползване.

Като противодействие, законодателят предприе коментираните изменения и допълнения, с които се повишават правните гаранции против описаните практики за неправомерен достъп до „заграбване“ на земеделски земи чрез формално допустими правни средства.

Със сега предложената проекторазпоредба на пар. 1 от ЗИД на ЗСПЗЗ на практика се цели ампутация и фактическо обезсилване на така въведената през 2018 г. система от правни и институционални гаранции, като се отменя фазата на институционален контрол по законосъобразност, осъществяван от специализираните областни и общински структури към МЗм. Интересни са мотивите към ЗИД на ЗСПЗЗ, с които се обуславя тази промяна. Чрез тях фактически се зачеркват цели клонове и подотрасли на правото и се поставя под въпрос необходимостта от съществуването на охранителните производства (като вписването на актове, свързани с упражняването на правото на собственост в широкия смисъл на това понятие) под претекст, че това затруднява дейността на администрацията. По същия начин утре Министерството на правосъдието би могло да предложи премахване на институционалния контрол, осъществяван от него по отношение на дейността на Агенцията по вписванията или на нотариусите, например, четем в позицията на асоциацията.

В мотивите към промените в ЗСПЗЗ, обуславящи отмяната на чл.36б, ал.6, основната аргументация е свързана с обезпечаването на процеса по предоставяне на европейски субсидии във връзка с имотите, включени в споразумения за ползване по чл.37в от закона. Обръщаме внимание, че ЗСПЗЗ урежда обществените отношения във връзка със собствеността и ползването на земеделските земи (виж чл.1 от него), а не начините и механизмите за получаване на европейско финансиране, в светлината на Общата селскостопанска политика на ЕС. За тази част има други специални закони и приложима подзаконова нормативна уредба.

От БАСЗЗ се противопоставят и на твърде кратките срокове – само 14 дни за обсъждане на тези корекции. Те ес правят в нарушение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, защото в мотивите към ЗИД на ЗСПЗЗ не са посочени никакви аргументи за наличие на „изключителни случаи“, обуславящи налагането на минималния (14-дневен) срок за обществени консултации, вместо задължителните по закон 30 дни.

В мотивите е посочено, че съкратеният срок за обществено обсъждане (от 14 дни) се налага, „тъй като на 1428-та среща на Комитета на министрите, предвидена за 8-10 март 2022 г., е необходимо българското правителство да представи актуализиран план за действие относно предприетите индивидуални и общи мерки по изпълнение на решенията на ЕСПЧ“. В тази връзка е видно, че дори и съкратеният срок от 14 дни изтича на 18.03.2022 г., т.е. 8 дни след въпросното заседание. Оттук става ясно, че въпросният аргумент за съкратени срокове за обществено обсъждане би могъл да бъде до известна степен валиден за другата част от ЗИД на ЗСПЗЗ, касаеща процеса по възстановяване на собствеността върху земеделските земи, какъвто вероятно е бил обхватът на първоначалния замисъл за промяна на ЗСПЗЗ. Оттук става категорично ясно, също така, че текстовете на пар. 1 и пар. 2 от въпросния ЗИД на ЗСПЗЗ нямат място в него и че тяхното вмъкване преследва цели, които са чужди на идеята за защита на обществения интерес. Това е видно и от самия текст на мотивите към ЗИД на ЗСПЗЗ в тази им част, където се използват аргументи, касаещи вътрешно административни процедури за областните дирекции и общински служби по земеделие и които не допринасят за това да убедят широката общественост за необходимостта от предлаганите промени. Такъв пример е упоменаването на някаква информационна система „FERMA WIN”, за която след задълбочен преглед на цялата национална законова и подзаконова нормативна уредба (вкл. и на общи административни актове, публично достъпни инструкции и указания, издавани от орган на власт) не можахме да открием никаква информация.

Обръщайки се към министъра на земеделието, от БАСЗЗ смятат, че разглежданите законови промени са повод да препотвърдим пред Вас необходимостта от цялостно преразглеждане на действащите правила за управление на поземлените отношения, преосмисляне на механизма на споразуменията за ползване на земеделски земи по чл.37в от ЗСПЗЗ и отмяната на режима на т.нар. „бели петна“. Справка в Държавен вестник ще покаже, че така действащият понастоящем режим, въведен през 2002 г. и утвърден през 2009 г. поради икономически интереси, свързани преди всичко с получаване на европейско субсидиране, е повод за ежегодни законодателни промени (близо 100 на брой за последните 20 години), които съществено деградират поземлените отношения. Те са доведени до положение, при което в нарушение на основни правни институти и Конституцията на Република България, и с цел усвояване на субсидии, правото на собственост и наличието на валиден договор между собственик и ползвател са се превърнали в някаква “досадна подробност“ от второстепенно значение. Демонстрираното с настоящия ЗИД на ЗСПЗЗ „нежелание“ на ръководената от Вас администрация да се съобразява с наличието на вписване или поредност на вписвания при такива договори по повод на одобряване на споразумения за ползване като правно основание за кандидатстване за евросубсидии е поредното потвърждение на това наше твърдение, четем на финала на становището.

Синор.бг ще представи становища и на други браншови организации, които не приемат предложените от министерството законови промени.

БАСЗЗ: Промени в Закона за земята ще възстановят бума с фалшивите договори за аренда и наем
32819
 

Последни материали
Виж
Пролетен празник
Честита Баба Марта!
България е един от лидерите по изнасянето на летен диворастящ трюфел
Гъбари и търговци настояват разрешителното за месечен добив да важи за всички държавни и общински гори в България
Конфискуваха над 1000 литра ракия от дом в село Пофесор Иширково
Служители на „ДЛС Дикчан“ се борят с огъня
Голям пожар край Сатовча
На цени между 227 и 230 долара за тон с включени разходи за превоз
Китай закупи голямо количество фуражна царевица от Украйна
Отново бе закупено половината планирано количество при лек спад в цената
Българската пшеница пак не успя да спечели търга в Йордания
Свързани материали
Виж
Среща в МС до края на седмицата
Браншът ще търси политическа подкрепа от Денков и Габриел за законовите промени
По график
Електронната система на фонд „Земеделие” работи от днес
Агросеминарът на НАЗ в Пловдив
Спорове бавят доброволните споразумения в Силистренско, Врачанско и Ямболско
Нормативни промени
Нови срокове и промени, свързани с доброволните споразумения по чл. 37б от Закона за земята
Фермери алармират
Чертожниците са на път да провалят доброволните споразумения за 2021 г.
От асоциацията излизат с важни промени по доброволните споразумения
НАЗ: Да се отнема регистрацията на фермери, които не плащат за „бели петна“, държавни или общински имоти
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини