Начало » Новини » Страната
27.09.2023 г.

Нови правила за признаване на организации на производители, асоциации и групи производители

Нови правила за признаване на организации на производители, асоциации и групи производители

За общественно обсъждане е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

Промените се налагат във връзка със Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Необходимо е да бъдат извършени промени на нормативните актове, съобразени със заложените в Стратегическия план изисквания, отнасящи се до контрола и признаването на ОП, асоциации на организации на производители (АОП), междубраншовите организации (МБО) в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007, (OВ L 347/671 от 2.12.2013 г.), наричан по-нататък Регламент № 1308/2013 г. и ГП на основание интервенциите от Стратегическия план.

Предвидена е промяна на уредбата, отнасяща се до сроковете за регистрация в Държавен фонд „Земеделие“ на договорите за доставка на сурово мляко от първите изкупвачи в съответствие със Закона за прилагане на Общата организация на пазара на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

Въвежда се изискване членовете на ОП, които не са регистрирани земеделски стопани, да не могат да бъдат повече от 25% от общия брой членове.

За да бъде призната дадена ОП, същата следва да отговаря на определените от съответната държава членка условия за минимален брой членове и/или минимален обем или стойност на предлаганата на пазара продукция в областта, в която извършва дейност с оглед привеждане в съответствие с чл. 154, пар. 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Въведено е изискване, само в случаите, когато ОП е избрала за постигане цел „Концентриране на предлагането и пускане на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара“, членовете на ОП да реализират чрез организацията или с нейното посредничество 50% или повече от произведената от тях продукция, а не реализацията да е обвързана с минимална стойност на предлаганата на пазара продукция.

За ОП, признати в сектор „Мляко и млечни продукти“, се въвежда  изискването за минимална стойност на реализирана продукция от членовете с оглед възможността им да изпълняват оперативни програми. Предвидена е възможността членовете на ОП да могат да предлагат самостоятелно на пазара до 50 на сто от произведените от тях продукти.

За ОП, признати в сектор „Плодове и зеленчуци“, остава задължението членовете да реализират чрез нея цялото произведено количество продукти, за които тя е призната, или когато е предвидено в устройствения акт на организацията, членовете могат да предлагат самостоятелно на пазара до 25 на сто от произведените от тях продукти с оглед изискването на чл. 12 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година.

Дава се възможност на ОП да сключва договори от името на нейните членове, при условие че по безспорен начин е гарантирана концентрацията на предлагането и пускането на продукти на пазара от организацията и основните елементи на продажбите, като цена, качество и обем, са договорени и определени от организацията на производителите.

В съответствие с чл. 157 на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за междубраншовите организации са разписани условията, уреждащи членство на асоциации или организации на представители на икономическите дейности, свързани с производството и с поне един от следните етапи на веригата: доставка, преработката или търговията, в това число разпространение, на земеделски продукти, за които МБО е призната. Уточнява се, че в МБО не могат да членуват физически лица, индивидуални производители, търговци и преработватели.

За всички субекти се въвежда изискването заедно със заявлението за признаване, техните членове – физически лица да подават и декларации за защита на личните данни.

Прецизирана е процедурата по осъществяване на периодичен контрол върху ГП, ОП, АОП и МБО, възможността за временно спиране на признаването. Въвежда се хипотеза, при която, когато ОП, АОП и ГП в продължение на две години не предоставя годишен отчет за дейността си, признаването от министъра на земеделието и храните се оттегля.

Дава се изрична възможност всички субекти, опериращи в сектор „Мляко и млечни продукти“, а именно признати групи на производители, организации и асоциации на организации на производители, да договарят от свое име или от името на своите членове доставки на сурово мляко в съответствие с чл. 149 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Актуализират се до момента фрагментарно уредените в националното законодателство задължения за съобщаване на Европейската комисия на данни относно организации на производители, асоциации на организации на производители, междубраншови организации и групи на производители.

Ще бъде предвидено групи и организации на производители, признати до влизане в сила на измененията и допълненията на наредбите, да продължават да бъдат признати и по настоящия ред, като са длъжни в срок до една година от влизане в сила на измененията да приведат дейността си в съответствие с разпоредбите на изменените актове.

В мотивите към промените в проекта на Наредба се посочва, че се синхронизират сроковете за регистрация в Държавен фонд „Земеделие“ на договорите за доставка на сурово мляко от първите изкупвачи в съответствие със Закона за прилагане на Общата организация на пазара на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и се облекчава административната тежест към първите изкупвачи чрез подаване на месечната информация, предвидена в чл. 12 от Регламент (ЕС) 1185/2017 от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията.

Точния текст на предложените промени в наредбата може да видите тук!

Нови правила за признаване на организации на производители, асоциации и групи производители
9253
 

Последни материали
Виж
Жътвата в Монтанско приключва с високи добиви от пшеница и ечемик
В Добруджа очакват ниски добиви от царевица и слънчоглед
Денков предлага включване на селскостопанската авиация в борбата
Подпомагат и личните стопанства при загинали животни в пожар
В личното си стопанство Бойко Синапов кара вода с водоноски
Положението с изхранването на животните в източните Родопи е критично
Благодарение и на падналия вчера следобед дъжд
Потушиха пожара в старопланинския резерват Стенето
Спори с представителки на Белгия и Австрия при жените
Благовеста Василева от Дивата ферма е на финала за биологичен фермер на ЕС
Кършенето на лозата предотвратява щетите от сушата
Свързани материали
Виж
Ставката е 1 492.96 лв./ха
ДФЗ преведе близо 2 млн. лева на 38 памукопроизводители
За втора поредна година се очертават сериозни загуби въпреки отличното качество
Зърнопроизводители от Южна България отчитат слаба реколта от пшеница
ДФз преведе над 1 млн. лева на 242 картофопроизводителя за борба с телените червеи
В момента тези близо 8 декара се водят общинска нива
В Садово искат възстановяване на ракетна площадка за борба с градушките
35% увеличение на биологичните площи в страната за година
С общо 410 млн. евро ще бъдат подпомогнати биопроизводителите до 2027 г.
НАЗ иска премахване на самоконтрола за остатъци от пестициди
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини