Начало » Новини » Коментари
28.03.2023 г.

Въвеждат се нови правила за сортоизпитването на биологичните сортове

Важно за фермерите!
Въвеждат се нови правила за сортоизпитването на биологичните сортове

Биологични сортове пшеница Снимка: sinor.bg

В днешния брой на „Държавен вестник” са обнародвани важни промени в Наредба 7 за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България, свързани с разрешените биологични сортове, които могат да се произвеждат в България. Става въпрос за видовете, изброени в новото приложение 15, част А от наредбата, които да отговарят на изискванията за хомогенност, изброени в част Б на посоченото приложение.

С днешните поправки се създава приложение 15 към чл. 13, ал. 6 и 7, в чийто списък с биосортовете се добавят ечемикът, царевицата, ръжта и пшеницата, както и някои зеленчуци. Самите алинеи 5 и 6 не може да ги намерите в нито един архив на Наредба 7, където тези две алинеи на чл. 13 да бъдат упоменати. Но пък в чл. 14 се създава ал. 5, която гласи следното – „биологичните сортове, подходящи за биологично производство, които принадлежат към видовете, изброени в приложение 16, част А, може да отговарят на изискванията за хомогенност, изброени в част Б на посоченото приложение.“ Самият чл. 14 гласи, че Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва изпитване на съответните зеленчукови култури, изброени в приложения 7 и 8, така че да бъдат вписани в Официалната сортова листа на България, за да установи дали са изпълнени минималния брой условия за тяхното изпитване.

Ще се прилага дерогация от техническите протоколи при ечемика - за сортовете, принадлежащи към вида ечемик (Hordeum vulgare L.), следните характеристики за РХС на изпитвания сорт, съдържащи се в протокол CPVO/TP-019/5, може да се отклоняват от изискванията за РХС, що се отнася до хомогенността:

CPVO № 5 – Флагов лист: антоцианиново оцветяване на ушичките

CPVO № 8 – Флагов лист: восъчен налеп на листното влагалище

CPVO № 9 – Осили: антоцианиново оцветяване на връхчетата

CPVO № 10 – Клас: восъчен налеп

CPVO № 12 – Зърно: антоцианиново оцветяване на нерватурата на долната плевица

CPVO № 16 – Стерилно класче: разположение

CPVO № 17 – Клас: форма

CPVO № 20 – Осил: дължина

CPVO № 21 – Вретено: дължина на първия сегмент

CPVO № 22 – Вретено: извивка на първия сегмент

CPVO № 23 – Средно класче: дължина на плевата и нейния осил спрямо зърното

CPVO № 25 – Зърно: назъбване на вътрешната странична нерватура от дорзалната страна на долната плевица

Дерогация ще има и при царевицата - за сортовете, принадлежащи към вида царевица (Zea mays L.), следните характеристики за РХС на изпитвания сорт, съдържащи се в протокол CPVO-TP/002/3, може да се отклоняват от изискванията за РХС, що се отнася до хомогенността:

CPVO № 1 – Първи лист: антоцианиново оцветяване на листното влагалище

CPVO № 2 – Първи лист: форма на върха

CPVO № 8 – Метлица: антоцианиново оцветяване на плевите, с изключение на основата

CPVO № 9 – Метлица: антоцианиново оцветяване на прашниците

CPVO № 10 – Метлица: ъгъл между основната ос и страничните разклонения

CPVO № 11 – Метлица: извивка на страничните разклонения

CPVO № 15 – Стъбло: антоцианиново оцветяване на въздушните корени

CPVO № 16 – Метлица: плътност на класчетата

CPVO № 17 – Лист: антоцианиново оцветяване на листното влагалище

CPVO № 18 – Стъбло: антоцианиново оцветяване на междувъзлията

CPVO № 19 – Метлица: дължина на основната ос над най-ниското странично разклонение

CPVO № 20 – Метлица: дължина на основната ос над най-високото странично разклонение

CPVO № 21 – Метлица: дължина на страничното разклонение

Дерогациите при ръжта са за сортовете, принадлежащи към вида ръж (Secale cereale L.), следните характеристики за РХС на изпитвания сорт, съдържащи се в протокол CPVO-TP/058/1, може да се отклоняват от изискванията за РХС, що се отнася до хомогенността:

CPVO № 3 – Колеоптил: антоцианиново оцветяване

CPVO № 4 – Колеоптил: дължина

CPVO № 5 – Първи лист: дължина на листното влагалище

CPVO № 6 – Първи лист: дължина на петурата

CPVO № 8 – Флагов лист: восъчен налеп на листното влагалище

CPVO № 10 – Лист до флаговия лист: дължина на петурата

CPVO № 11 – Лист до флаговия лист: широчина на петурата

CPVO № 12 – Клас: восъчен налеп

CPVO № 13 – Стъбло: окосмяване под класа

Ето дерогациите и при пшеницата - за сортовете, принадлежащи към вида пшеница(Triticum aestivum L. subsp. aestivum.), следните характеристики за РХС на изпитвания сорт, съдържащи се в протокол CPVO-TP/003/5, може да се отклоняват от посочените изисквания за РХС, що се отнася до хомогенността:

CPVO № 3 – Колеоптил: антоцианово оцветяване

CPVO № 6 – Флагов лист: антоцианово оцветяване на ушичките

CPVO № 8 – Флагов лист: восъчен налеп на листното влагалище

CPVO № 9 – Флагов лист: восъчен налеп на петурата

CPVO № 10 – Клас: восъчен налеп

CPVO № 11 – Стъбло: восъчен налеп на шията

CPVO № 20 – Клас: форма в профил

CPVO № 21 – Върхов сегмент на вретеното: област на окосмяване върху изпъкналата повърхност

CPVO № 22 – Долна плева: широчина на рамото

CPVO № 23 – Долна плева: форма на рамото

CPVO № 24 – Долна плева: дължина на зъбчето

CPVO № 25 – Долна плева: форма на зъбчето

CPVO № 26 – Долна плева: област на окосмяване върху вътрешната повърхност.

Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за биологични и стопански качества на биологични сортове растения, подходящи за биологично производство. Сортоизпитването за БСК трябва да се извършва при биологични условия в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) 834/2007 на Съвета (ОВ, L 150, 14.6.2018 г.), и по-специално с общите принципи съгласно чл. 5, букви „г“, „д“, „е“ и „ж“ и правилата за растениевъдство съгласно чл. 12 от посочения регламент.

При сортоизпитването и при оценката на резултатите от него трябва да се имат предвид специфичните нужди и цели на биологичното земеделие. Трябва да се изследват устойчивостта или толерантността към болести и приспособяването към различни местни почвени и климатични условия. Когато компетентните органи не са в състояние да осигурят изследване при биологични условия или изследване на определени характеристики, включително податливост на болести, изследването може да се извърши съгласно една от следните точки:

а) под надзора на компетентния орган – в помещенията на лицата, занимаващи се с биологични развъдни дейности, или в стопанствата, занимаващи се с биологично земеделие;

б) при ниски нива на използване на ресурси и с минимално третиране;

в) в друга държава членка, ако между държавите членки са сключени двустранни споразумения за провеждане на изследвания при биологични условия.

Биологичните и стопанските качества на сорта се считат за задоволителни, ако в сравнение с други подходящи за биологично производство биологични сортове, включени в сортовия каталог на съответната държава членка, качествата на сорта, взети заедно, представляват, поне по отношение на добива в даден район, ясно подобрение при култивирането или при възможните употреби на културите или на получените от тях продукти. При сортоизпитването за БСК – що се отнася до селскостопанските практики и производството на храни или фуражи, носещи предимства за биологичното земеделие – за особено ценни трябва да се считат по-добрите характеристики за селскостопанско производство.

Компетентният орган трябва да осигурява различни условия за провеждане на изпитването, съобразени със специфичните потребности в сектора на биологичното земеделие, и в рамките на своя капацитет да проучва специфични признаци и характеристики, по искане на заявителя, ако съществуват възпроизводими методи.“

Създава се приложение 16 към чл. 14, ал. 5, където се вписват сортовете при морковите и алабаша. За биологичните сортове зеленчукови видове, подходящи за биологично производство, трябва да се прилага следното:

Дерогацията от техническите протоколи при морковите са за сортовете, принадлежащи към вида моркови (Daucus carota L.), следните характеристики за РХС на изпитвания сорт, съдържащи се в протокол CPVO-TP/049/3, може да се отклоняват от посочените изисквания за РХС, що се отнася до хомогенността:

CPVO № 4 – Лист: дялове

CPVO № 5 – Лист: наситеност на зеления цвят

CPVO № 19 – Корен: диаметър на сърцевината спрямо общия диаметър

CPVO № 20 – Корен: цвят на сърцевината

CPVO № 21 – С изключение на сортовете с бяла сърцевина; Корен: наситеност на цвета на сърцевината

CPVO № 28 – Корен: време на оцветяване на върха

CPVO № 29 – Растение: височина на първичния сенник по време на цъфтежа му

Дерогацията при алабаша са за сортовете, принадлежащи към вида алабаш (Brassica oleracea L.), следните характеристики за РХС на изпитвания сорт, съдържащи се в протокол CPVO-TP/065/1 Rev., може да се отклоняват от изискванията за РХС, що се отнася до хомогенността, съдържащи се в съответния технически протокол на CPVO:

CPVO № 2 – Посадъчен материал: наситеност на зеленото оцветяване на семеделите

CPVO № 6 – Дръжка: разположение

CPVO № 8 – Листна петура: дължина

CPVO № 9 – Листна петура: широчина

CPVO № 10 – Листна петура: форма на върха

CPVO № 11 – Листна петура: дялове до главната жила (в долната част на листа)

CPVO № 12 – Листна петура: брой на прорезите по ръба (в горната част на листа)

CPVO № 13 – Листна петура: дълбочина на прорезите по ръба (в горната част на листа)

CPVO № 14 – Листна петура: форма при напречно сечение

CPVO № 19 – Алабаш: брой на вътрешните листа.“

Според тази наредба, до 31 декември 2030 г. държавите членки докладват на Европейската комисия и на другите държави членки в срок до 31 декември всяка година за броя на заявленията за регистрация на биологични сортове растения и за резултатите от сортоизпитването за РХС и БСК по отношение на биологичните сортове по чл. 13, ал. 6 и 7 и чл. 14, ал. 5.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, § 2, § 5 и § 6, които влизат в сила от 1 юли 2023 г.

Въвеждат се нови правила за сортоизпитването на биологичните сортове
4405
 

Последни материали
Виж
Аграрен университет - Пловдив
Отлични резултати oт опити с Принципал® Голд в АУ Пловдив
При лек спад в цената спрямо предишната тръжна процедура
Йордания купи на търг почти двойно повече фуражен ечемик от планирания
При свинското обаче приходите нараснаха въпреки спада в количествата
Франция сви рязко износа на месо
Песимистични прогнози за производство на зърно в Украйна през 2024 г.
МЗХ публикува наредба № 9 за обществено обсъждане
Кои са новите моменти в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“
Седмична агрометеорологична прогноза за периода 19-25 април 2024 година
Неустойчиво време ще ограничава възможностите за работа на полето
Свързани материали
Виж
Министерството отговаря
До края на февруари ще е ясно дали гледането на българските сортове ще се подпомага тази година
Фонд „Земеделие”
Предвиден е бюджет от 1 млн. лева за покупка на качествени семена
Сортоизпитване
За първи път ще има държавна помощ за посадъчен материал за лозя и трайни насаждения
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини