Начало » Новини » Коментари
25.01.2023 г.

Евросубсидиите могат да надхърлят 50% от стойността на проектите - ето за кого!

Експертите разясняват Стратегическия план – първа част
Евросубсидиите могат да надхърлят 50% от стойността на проектите - ето за кого!

sinor.bg

Само преди седмица се проведе годишният форум на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), посветен на предстоящите възможности за европейско финансиране на бизнеса, общините и неправителствените организации в периода 2023 -2024 г. Целта на форума беше държавната администрация, която управлява основните източници на това финансиране, да представи пред бизнеса особеностите на европейското и национално подпомагане. С помощта на БАКЕП Синор.бг ще публикува в няколко поредни текста важни детайли от Стратегическия план и Националния план за възстановяване и устойчивост, представени от експерти на Министерството на земеделието и фонд „Земеделие”.

И през новия програмен период акцент в Стратегическия план за развитие на земеделието ще бъдат инвестициите в земеделски стопанства, затова и в първия текст ще представим условията за финансиране, допустимите кандидати и основните разлики, които съществуват между проектите за инвестиции в земеделски стопанства (II.Г.1. от Стратегическия план) и за инвестиции в земеделски стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда (II.Г.1.1.)

Общото при кандидатстването и за двата типа инвестиции е, че минималната стойностна проектите е 15 хиляди евро, кандидатите задължително трябва да имат история на земеделското стопанство и третата особеност е, че помощта помощта за чувствителните сектори може да бъде увеличена минимум с 10%. Допустимите дейности инвестиции в земеделски стопанства са инвестиции в материални и/или нематериални активи и общи разходи, а допустимите кандидати са земеделски стопани, признати групи и организации на производители и Кооперативни обединения на земеделски стопани, които са физически лица или да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

Дали фермерите ще имат частна съветническа мрежа

Важно е да се знае, че „средните“ и „големите“ земеделски стопанства преди кандидатстването трябва да не са прекратявали своята дейност минимум 36 месеца от регистрацията до подаването на проектите. Ако са „малки“ земеделски стопанства, – срокът е минимум 12 месеца преди кандидатстването, като минималният стандартен производствен обем /СПО/ на земеделското стопанство трабва да бъде над 8 000 евро. Те трябва да докажат приход/доход от земеделска дейност и/или приход/доход от услуги директно свързани със земеделска дейност или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или публична финансова помощ за извършваната от тях селскостопанска дейност. Трябва да имат и разработен бизнес план.

Важно е да се знае какви са таваните на субсидиите при кандидатстването с проекти за инвестиции в земеделските стопанства и за инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда.  

При малко земеделско стопанство със СПО 8 000 - 30 000 евро, субсидията е до 50%, като максимално се отпускат до 250 000 евро и за земеделска техника, и за друг тип инвестиция.

При средно земеделско стопанство със СПО 30 000 - 170 000 евро отново субсидията е до 50%, но тук имаме разграничение. Ако кандидатствате само за техника – таванът на субсидията е 250 000 евро, ако е за друга инвестиция - до 500 000 евро.

При голямо земеделско стопанство със СПО над 170 000 евро, отново подпомагането е до 50% от стойността на проекта, като таванът за техника е 375 000 евро, а за друга инвестиция - до 750 000 евро.

При проекти на групи и организации на производители и кооперативни обединения финансовата помощ е в размер на плюс 25%, като максималното подпомагане на поректи за техника е 750 000 евро, а за друг тип инвестиция - до 1 500 000 евро.

И тук има едно важно уточнение!!!, че при инвестиции в земеделски стопанства се подпомагат само инвестиции в производство на селскостопански продукти и инвестиции в напояване. Докато при инвестициите в земеделски стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда, проекти за напояване не се подпомагат – там се подпомагат само инвестиции в биологично и прецизно земеделие и размножаване и поддържане на генофонда. С други думи, ако сте биофермери, вие не можете да кандидатствате с проекти за напояване!!!

Ето още едно важно уточнение при кандидатстването с проекти за инвестиции в земеделските стопанства. И то се отнася до съфинансирането на проектите, където е до 50%! Все пак има изключения и те са за млади и малки земеделски стопанства.  

Ето в кои случаи максималното подпомагане може да бъде увеличено:

a) до 80 % за следните инвестиции:

а-а) за инвестиции, свързани с една или повече от специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е), и по отношение на хуманното отношение към животните, посочено в член 6, параграф 1, буква и);

а-б) за инвестиции, извършени от млади земеделски стопани, които отговарят на условията, предвидени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП съгласно член 4, параграф 6;

б) до 85 % за инвестиции на малки стопанства, както са определени от държавите членки;

в) до 100 % за следните инвестиции:

в-а) залесяване, създаване и регенериране на агролесовъдни системи, консолидиране на земята в горското стопанство и инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с една или повече от специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и в-б), включително инвестиции в непроизводствени дейности, предназначени за предпазване на селскостопанските животни и културите срещу щети, причинени от диви животни;

в-в) инвестиции в основни услуги в селските райони и инфраструктура в селското и горското стопанство, както са определени от държавите членки;

в-г) инвестиции във възстановяването на земеделския или горския потенциал след природни бедствия, неблагоприятни климатични явления или катастрофални събития и инвестиции в подходящи превантивни действия, както и инвестиции в съхраняването на здравето на горите;

в-д) инвестиции в непроизводствени дейности, подпомагани посредством стратегии за водено от общностите местно развитие, определени в член 32 от Регламент (ЕС) 2021/1060, и проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, посочени в член 127, параграф 3 от настоящия регламент.

Казахме, че разликите между инвестициите в земеделските стопанства и тези в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда, са, че при първите се подпомагат два вида проекти – за инвестиции в производство на селскостопански продукти и за специални условия за инвестиции в напояване.

При инвестициите в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда проектите са за инвестиции в биологично земеделие, в прецизно земеделие и в проекти за размножаване и поддържане на генофонда.

За дейност „Размножаване и поддържане на генофонда“ са допустими земеделски производители, отглеждащи животни от местни (автохтонни) породи, попадащи в следните категории според праговете на застрашеност: изчезващи, силно застрашени, средно застрашени, слабо застрашени, много слабо застрашени. Изискването за финансова жизнеспособност не се прилага за тях. Представеният бизнес план за тази дейност следва да показва увеличение с минимум 50% на броя на отглежданите животни за периода на мониторинг.

Допустимите дейности при биологичното производство са за:

1.1. създаване на трайни насаждения, включително разсадници, по биологичен начин – закупуване на посадъчен материал и други материали, агротехнически мероприятия по подготовка на терена и засаждане и др.;

1.2. изграждане/ремонт/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на животни по биологичен начин;

При материални и нематериални инвестиции за прилагане на технологиите на прецизно/интелигентно/цифрово земеделие - оптимизиране на почвените обработки, употребата на торове и препарати за растителна защита, прецизно напояване (системи и оборудване, използвани за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, с изключение на инвестиции в елементи от напоителната инфраструктура), превенция на болести по животните,  регенеративно/консервационно земеделие, събиране и анализ на данни за отпадъците, генерирани от земеделското производство, проследяване на емисиите парникови газове в стопанството, като например (неизчерпателен списък): сензори, дронове, изкуствен интелект, сателитни изображения, автоматизация и роботика, вкл. земеделска техника с такива компоненти.

При размножаване и поддържане на генофонда се подпомагат инвестиции в изграждане/ремонт/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и развъждане на животни от местни (автохтонни) породи.

Евросубсидиите могат да надхърлят 50% от стойността на проектите - ето за кого!
27689
 

Последни материали
Виж
Правителството одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за 2024
Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерството на отбраната
Ще се проведе на 24 юни в Люксембург
Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС
Решения на Министерския съвет
Първи промени в горските такси, които от 2013 г. не са пипани
Решения на Министерския съвет
През миналата година фонд „Земеделие“ е превел на стопаните над 2,8 млрд. лв.
Вносът е нараснал с 4 на сто с основен доставчик Украйна
Износът на мека пшеница от ЕС изостава с 5 на сто 20 дни преди края на сезона
Свързани материали
Виж
Преди мониторинговия комитет
Консултантите с промени в Стратегическия план – за гъвкавост при покупката на техника
Експерти разясняват Стратегическия план – втора част
Между 1 и 3 милиона лева ще се отпускат на фермери за преработка на продукцията
Към служебния кабинет
Консултантите с повторен призив за повече грантове в Плана за възстановяване
Отворено писмо
Асоциацията на консултантите са против свития бюджет за безвъзмездно подпомагане на бизнеса
Интересно развитие
Консултанти вдигат ръце от липсата на диалог с администрацията
Бизнесът настоява
Валят предложения за удвояване на бюджета по мярка 4,1 от новата програма
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини