Начало » Важно за фермера » Пчеларство
15.11.2022 г.

Субсидиите за пчеларите до 2027 г., съчетани със защита за опрашителите

Стратегичски план – пета част
Субсидиите за пчеларите до 2027 г., съчетани със защита за опрашителите

sinor.bg

Трудно би могло да се намали негативният ефект от кризите, стоварили се върху българското земеделие последните две години, затова и фермерите не гледат с особен оптимизъм към Стратегическия план с политиките в агросектора до края на това десетилетие. Голяма част от земеделските производители не очакват обрат в спадовете на производството, затова пък администрацията е научена да ги залъгва с обещания. И те са описани в стотиците страници на Националния стратегически план, с който е редно ние, като средство за информация да ви запознаем.

Шест са основните секторни интервенции, по които до 2029 г. ще бъдат подпомагани регистрираните пчелари в страната.

На първо място са поставени консултантските услуги, техническата помощ, обучението на стопаните, информацията и обменът на добри практики, включително чрез работа в мрежа за пчелари и пчеларски организации.

Втората интервенция е за инвестиции в материални и нематериални активи, както и други действия, включително действия за:

- борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;

- подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели;

- рационализиране на подвижното пчеларство;

- инвестиции в материални и нематериални активи.

На трето място е подкрепата за лаборатории анализи на пчелните продукти, а също и защита при загуба на пчели или спад в производителността плюс мерките срещу потенциално токсичните за пчелите вещества.

На четвърто място субсидиране ще има за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери, включително за развъждане на пчели.

И още новини за Стратегическкия план

На пето място са субсидиите, коит пчеларите ще получават при сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.

Шестият вид интервенции са за популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти;

Националното съфинансиране на горепосочените интервенции е в размер на 60% от общия годишен бюджет.

А специално по специфичната цел на ОСП за „Засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията”, специално за опазване на пчелните кошери се предвижда да бъдат подпомогнати 39,23% от регистрираните стопани, което ще бъде глътка въздух за пчеларите, пострадали изключително много от негативните ефекти на климатичните промени.

Като пример за допълняемост на подкрепата може да се посочи възможността земеделските стопани, които прилагат методите на биологичното производство, да получават подкрепа и по интервенции за инвестиции в материални и нематериални активи, за рационализиране на подвижното пчеларство, подновяване на пчелните кошери и др. Предвидени са още субсидии за рационализиране на подвижното пчеларство, за подновяване на пчелните кошери и др., което ще допринесе за подобряване на позициите им на пазара в контекста на стратегията от „Фермата до трапезата“, както и да удовлетвори заложените цели в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. Комбинацията от интервенции, включително интервенциите за развитие на малките земеделски стопанства ще запази традиционното за страната ни производство на пчелни продукти, заетостта и допълването на доходите на населението в селските райони, както и ще води борба с обезлюдяването на малките населени места, четем в Стратегическия план.

Критики срещу пасторализма в природните паркове

Пчеларите индиректно ще разчитат и на подпомагането за селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда като намаляване използването на пестициди, екологично поддържане на трайните насаждения или разнообразяването на земеделските култури както и поддържане на буферни екологични ивици ще допринесат за по разнообразна и чиста хранителна среда за пчелната популация. Стратегически пчеларството следва да допринесе и за постигането на по-устойчиво селскостопанско производство, използване на непродуктивни земи в необлагодетелстваните райони и поддържане на биоразнообразието в затревените площи (пасища и ливади).

По интервециите за инвестициите в земеделски стопанства пчеларите биха кандидатствали за покупка на машини, съоръжения, оборудване, включително и недвижима собственост, както и общи разходи, свързани с подпомаганата дейност. А също и при инвестициите за преработка на селскостопански продукти в рамките на тази интервенция са свързани с преработката или маркетинг.

Подпомагане на много малки земеделски стопанства. Тази интервенция има за цел да обхване големия брой малки и полупазарни стопанства, включително в сектора на пчеларството, които имат потенциал за развитие от гледна точка на мотивация и наличен фамилен труд. Подпомага се изпълнението на бизнес план, който трябва да осигури увеличение на икономическия размер на кандидатите с най-малко 2000 евро на стопанство.

Пчеларите могат да разчитат и на стартова помощ за млади земеделски стопани в селското стопанство – интервенцията е предназначена за млади земеделски стопани до 40 годишна възраст за изпълнение на бизнес плана свързан с въвеждане в експлоатация в стопанството на инвестиция в машини, или съоръжения, или оборудване, или извършване на строително монтажни работи или земеделска земя свързани с дейността на земеделското стопанство.*

- Подкрепа е планирана и за организации на производители или групи от производители – осочено важна е сътрудничество при създаване на къси вериги на доставки и местни пазари. Приоритет ще имат обединения, в които са включени малки земеделски стопанства, включващи млади фермери и за проектни предложения, които предвиждат предлагане на продукти, попадащи в обхвата на сектори „Мед и пчелни продукти“, се предвижда по интервенция „Сътрудничество за къси вериги на доставки и местни пазари“. Обект на подкрепата е създаването на обединения за къса верига на доставки или обединение за местен пазар, включително изграждане на складови бази и павилиони за търговия на едро, включително и за дейности свързани със сортиране, опаковане, етикетиране и краткосрочно съхранение, продажба на дребно или продажба и доставка до търговци на дребно.

Стратегически план - точно колко фермери ще бъдат подпомагани

При биологичното производство освен инвестиционните интервенции, финансирани от ЕЗФРСР, представителите на сектор „Пчеларство“ могат да се възползват и от подкрепа чрез прилагане на интервенция „Биологичното производство“. Целта е да се подпомогнат земеделските стопани, които ще прилагат методите на биологичното производство в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти в стопанствата. За направление „Биологично пчеларство” е необходимо земеделският стопанин да отглежда минимум 20 пчелни семейства в съответствие в изискванията на еврорегламента от 2018 г., като всички пчелини трябва да са регистрирани в информационната система на БАБХ - биологичен регистър.

Насърчаване на естественото опрашване. За първи път се прилага в следващия програмен период. Интервенция е за „Насърчаване на естественото опрашване“ с две операции: 1. Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000 (стационарни пчели);

2. Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство).

Следва да се посочи, че при Натура в разходите, които се подкрепят по тази интервенция, не са включени разходи за транспорт на пчелните семейства от постоянния пчелин до мястото за временното им настаняване, както и издаването на ветеринарномедицинското свидетелство за транспортиране, предвидени за подкрепа на подвижното пчеларство.

Групи и организации на производители, чийто членове произвеждат продукти в сектор мед и пчелни продукти, ще бъдат обект и на подпомагане по интервенция „Подкрепа на организации на производители или групи от производители“. При прилагането на различните интервенции, финансирани чрез ЕФГЗ и ЕЗФРСР, ще бъдат взети необходимите мерки за избягване на двойно финансиране.

С цел избягване на двойно финансиране за едни и същи дейности и/или активи по интервенциите по чл.55 от Регламента за стратегическите планови с други интервенции по Стратегическия план, ще се извършва проверка на ниво проект/бенефициер.

Опрашителите са основен компонент на биологичното разнообразие и са необходими за възпроизводството на повечето растителни видове (ентомофилните растения, които са 84% от всички растения на земята), т.е. предоставят екосистемната услуга опрашване. Популацията на опрашителите оказва влияние върху устойчиво осигуряване на хранителната независимост (по данни от Европейския парламент 76% от производството на храни в Европа зависи от опрашителите), качеството и количеството на селскостопанските добиви и икономическата възвръщаемост на земеделските стопанства, но влияе и индиректно върху контрола на вредителите, качество на почвата и водата и ландшафтна естетика. Опрашителите включват не само пчели, но и пеперуди, молци, бръмбари, оси и бозайници, като прилепи и птици. Те представляват един от най-важните показатели за здравето на околната среда, като се има предвид, че статистиките и тенденциите от цяла Европа, макар и понякога частични, показват притеснителен спад в популацията на опрашители - 56 вида опрашители са защитени от Директива 92/43 / ЕИО за местообитанията, от които 67% от оценките са неблагоприятни.

На европейско ниво има разработен модел за оценка на опрашителния потенциал на екосистемите с отчитане на броя опрашители и наличието на растения, които им служат за храна. Тенденцията в ЕС-28 и България за намаляване популациите на опрашителите и по-специално на пчелите, изисква спешни мерки за възстановяване и запазване на популациите на пчелите и другите организми[1]опрашители. Дейностите за повишаването на биологичното разнообразие на ниво ферма трябва да се стимулират в прилагането на бъдещата ОСП в България, е записано в Стратегическия план.

Субсидиите за пчеларите до 2027 г., съчетани със защита за опрашителите
60123
 

Последни материали
Виж
Служебен кабинет
Украинската помощ ще бъде преведена на 52 хиляди земеделци до 15 май
Какви цели си поставя новият министър на земеделието и храните
Документи се подават до 29 април
Нов конкурс за старши експерти във фонд „Земеделие“
Особености, които трябва да знаете
При богата на калций почва понякога се раждат бедни на този елемент плодове
Томбола с награди при покупка
Започна Великденски Кооперативен Базар в София
Нормативни промени
Новите ставки за биопроизводство през 2024 г., които ще се обсъждат до 20 май
Свързани материали
Виж
В Деня на Земята
От WWF дават съвети на фермерите как да се предпазват от набези на мечки
Кани и други браншови организации да се включат
Пчеларска асоциация започва борба срещу подправения мед в Европа
Като потребители е време да помогнем!
С мед на световно ниво пчеларският ни бранш бавно потъва под морското равнище
Вижте условията за кандидатстване
Фонд Земеделие ще кредитира пчеларите
С участието и на български представители
Учредиха Европейска пчеларска асоциация
ДФЗ
В помощ на пчеларите има ръководство за кандидатстване по интервенциите
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини