Начало » Новини » Коментари
14.11.2022 г.

Размер на площите и брой на фермерите, които ще бъдат субсидирани по Стратегическия план

Стратегически план – четвърта част
Размер на площите и брой на фермерите, които ще бъдат субсидирани по Стратегическия план

Подпомагането по линия на директните плащания, които според Стратегическия план ще се прилага от 2023 до 2029 година, залага следната връзка между подпомагането на доходите, въвеждането на стандартите и добрите практики, които стопаните трябва да спазват по новата Обща селскостопанска политика. За да докажат пред фермерите какви площи ще бъдат подпомагани, администрацията описва показателите, по които изпълняват целите, набелязани от европейското законодателство.

Като сравняват дела на използваната земеделска площ (ИЗП), която до 2029 г. се прогнозира да остане 5 037 470 ха, или 50,3 млн. декара, с вида подпомагане, което българските фермери ще получават по три от Специфичните цели – 1-а,5-а и 7-а, експертите са изчислили точно колко площи ще бъда подпомагани от 2024 до 2027 г. Само да припомним, че първата специфична цел е за получаване на достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост с цел подобряване на продоволствената сигурност; петата цел е за устойчивото развитие и ефективното управление на природните ресурси като вода, почва и въздух и седмата цел - за привличане на млади земеделски производители и улесняване развитието на стопанската дейност в селските райони.

И така, благодарение на интервенциите по тези три цели през 2024 година ще бъдат изплащани субсидии за декларирани за подпомагане от фермерите 3 874 241 хектара, или над 38,7 милиона декара, съставляващи 76,91% от общата използваема площ на България. През 2025 година площите се вдигат на 3 913 237 хектара, или над 3,9 млн. декара, съставляващи 77,68% от използваемата площ. За следващата 2026 г. ще се отпускат субсидии за 3 952 185 ха, или отново над 3,9 млн. дка, съставляващи 78,46% от използваемата площ. Увеличението на площите през 2027 г. вече е 3 991 471 хектара, или 3,991 млн. дка, които съставляват 79,24% от използваемите терени. През следващата 2028 г. субсидиите за трите оси ще отпускат за 4 031 503 ха, или 40,4 млн. дка, което съставлява 80,03% от използваемата земя. И последната 2029 г. по трите специфични цели подпомагането ще бъде за 4 031 503 хектара, или 40,315 милиона декара, съставляващи 80,03% от обработваемата земя, която в Стратегическия план се очаква да остане 50,3 млн. декара, както и през първата година от следващия програмен период.  

По отношение на подпомагането за фермерите в райони със специфични потребности спрямо останалите получатели на директни плащания доходите на хектар ще бъдат с 9 евро, или 18 лева по-високи в периода 2024 - 2029 г. Ако на хектар останалите фермери ще получават по 41,60 лв. на дка, или 208 евро на ха, то в специфичните райони сумите ще бъдат 43,4 лв. на декар, или 217 евро на ха.  

По отношение на стопанствата, ползващи се от обвързаното с производството подпомагане от 2024 до 2029 г. броят на подпомаганите стопани ще бъде непроменен – по 33 хиляди стопанства всяка година. Странното е, че изчислявайки процента на това подпомагане спрямо общия брой стопанства в страната, в Стратегическия план са ползвани стари данни, а не тези от преброяването през 2020 г. В стратегическия план тези 33 хиляди стопанства са разделени на общо 202 720 (както е записано в плана), докато според преброяването стопанствата в страната са едва 132 742.

По същия начин не е точен и делът на земеделските стопани, които ще бъдат подпомогнати за модернизация и подобряване на ресурсната ефективност (бившите подмерки 4.1 и 4.2 на ПРСр). Според Стратегическия план през 2024 г. за модернизация ще бъдат подпомогнати само 185 стопани, през 2025 г. – 920, през 2026 г. - 2 175, през 2027 г. - 3 569, през 2028 г. -  4 458  и последната 2029 г. - 4 647 проекта.

Ето и прогнозата за субсидиите, които целят подкрепа за адаптиране към изменението на климата, по трите специфични цели – 4 (Принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптацията към него, както и за устойчивата енергия); 5 (Насърчаване на устойчивото развитие и ефективното управление на природните ресурси като вода, почва и въздух) и 6 (Принос за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта. Според дела на земята, за която са поети подпомагани задължения за подобряване на адаптирането към изменението на климата, спрямо общата използваема площ в страната, администрацията е изцчислила, че през 2024 г. тези плащания ще бъдат само 5 хиляди декара, или 500 ха, съставляващи едва 0,01% от използваемата площ, която общо за страната е над 50,3 милиона декара.

От 2025 г. до 2029 г. обаче тези площи рязко ще се увеличат, а процентът се вдига на 1,85. И така през 2025 г. ще бъдат 93 061 ха, или 930 610 дка, на 92 986 ха (929 860 дка) – през 2026 г., на 92 987 (929 870 дка) – през 2027 г., на 92 988 ха (929 880 дка) – 2028 г. и на 92 561 (925 610 дка) през 2029 г.

И тук идва една от най-оспорваните „зелени” интервенции, разписани в Стратегическия план, които трудно биха се спазвали от родните фермери – а именно  за съхранение на въглероден диоксид в почвата и в биомасата, които са разписани в Специфичната цел 4 „Принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптацията към него, както и за устойчивата енергия”. Става въпрос за новите ангажименти за намаляване на емисиите и за поддържане или подобряване на съхранението на въглероден диоксид (включително постоянно затревени площи, трайни насаждения с постоянно затревяване, земеделска земя във влажни зони и торфища). Според заложеното през първата 2024 г. площите, които се заявяват, трябва да бъдат 691 969 ха, или над 6,9 млн. дка, съставляващи 13,74% от общата използваема площ в страната.

През 2025 г. трябва да нараснат на 799 508 ха, или 7,995 млн. дка, което е 15,87% от ИЗП, през 2026 г. -  799 433 ха (или 7,994 млн. дка) 15,87%, през 2027 г. 799 433 ха (7,994 млн. дка), през 2028 г. 799 435 ха (7,994 млн. дка) и през 2029 г. - 92 561 ха (925 610 дка)

Доста рехава като изпълнение са и специфичните цели 4 и 5 за инвестициите, които стопанствата ще могат да извършват, за се допринесе за смекчаване на изменението на климата и за адаптиране към него, както и за производство на възобновяема енергия или биоматериали. До този момент в земеделието почти няма подобни инвестиции и това се дължи на огромните суми, които трябва да се влагат в тези съоръжения. Според Стратегическия план обаче през 2024 година с подобни инвестиции щели да се похвалят 16 ферми, през 2025 г. – те са вече 80, през 2026 г. – 256, през 2027 г. -  400 стопанства, през 2028 г. и 2029 г- - по 480 стопанства ще бъдат подпомагани за тези цели. А, дано, бихме коментирали ние!

За подобряване на качеството на въздуха и намаляване на емисиите на амоняк, разписани в Специфичната цел 5, през всичките седем години се предвижда плащанията да бъдат от 4,1 млн. дка до 4,3 млн. дка, или ксредно по 8,58% от използваемата земеделска земя в страната. През 2024 г. например те ще бъдат за 417 100 ха, през 2025 г. - 432 078 ха (4,32 млн. дка), през 2026 г. -  432 078 ха (4,32 млн. дка), през 2027 г. - 432 078 ха (4,32 млн. дка), през 2028 г. - 432 078 ха (4,32 млн. дка), през 2029 г. – нула хектара.

При опазването на качеството на водата предвиденитеи площи са повече от тези за намаляването на амонячните емисии – между 9,78 и 12,56% от ИЗП. Според Стратегическия план през 2024 г. ще се субсидират 497 725 ха, или  , през 2025 г. - 540 057 (5,4 млн. дка), през 2026 г. -  571 516 ха (5,71 млн. дка), през 2027 г. - 579 162 ха (5,79 млн. дка), през 2028 г. - 632 458 ха (6,32 млн. дка), през 2029 г. – нула хектара.

При терените, за които стопаните ще поемат ангажименти за подобряване на управлението на хранителните вещества, средно ще се субсидират по 8,28 -8,87% от общата използваема площ в България. през 2024 г. ще се субсидират 417 200 ха, или 4,17 млн. дка, през 2025 г. - 446 895 (4,46 млн. дка), през 2026 г. - 446 895 ха (4,46 млн. дка), през 2027 г. - 446 895 ха (4,46 млн. дка), през 2028 г. - 446 895 ха (4,46 млн. дка), през 2029 г. – 14 717 хектара, или 147 170 дка.

Ето и втората доста трудна за изпълнение задача по намалената употреба на пестициди, където България не трябва да се сравнява с водещите в ЕС, защото там употребата на пестициди е много над средните за ЕС стойности! Ето и площите, които администрацията е решила да субсидира за подобно намаляване на пестицидите. През 2024 г. ще бъдат субсидирани 625 703 ха (6,25 млн. дка), през 2025 г. - 826 093 ха (8,26 млн. дка), през 2026 г. - 855 412 ха (8,55 млн. дка), през 2027 г. - 860 694 ха (8,6 млн. дка), през 2028 г. - 911 377 ха (9,113 млн. дка), през 2029 г. – 174 973 хектара, или 1, 474 млн.дка.

Размер на площите и брой на фермерите, които ще бъдат субсидирани по Стратегическия план
12208
 

Последни материали
Виж
Жътвата в Монтанско приключва с високи добиви от пшеница и ечемик
В Добруджа очакват ниски добиви от царевица и слънчоглед
Денков предлага включване на селскостопанската авиация в борбата
Подпомагат и личните стопанства при загинали животни в пожар
В личното си стопанство Бойко Синапов кара вода с водоноски
Положението с изхранването на животните в източните Родопи е критично
Благодарение и на падналия вчера следобед дъжд
Потушиха пожара в старопланинския резерват Стенето
Спори с представителки на Белгия и Австрия при жените
Благовеста Василева от Дивата ферма е на финала за биологичен фермер на ЕС
Кършенето на лозата предотвратява щетите от сушата
Свързани материали
Виж
Високите запаси натиснаха цените и отказаха производителите в САЩ
Германия си връща първото място в производството на хмел в света
35% увеличение на биологичните площи в страната за година
С общо 410 млн. евро ще бъдат подпомогнати биопроизводителите до 2027 г.
Приемът продължава до 31 юли
3 пъти повече заявления за държавна помощ за застраховане са подали стопаните досега
В очакване на отговор
Биофермерите искат среща с министър Тахов – заместиците му не решават проблема им
Агростатистика
Над 20-процентен спад в площите, засадени с картофи и зеле, но ръст при доматите
Очертаните площи към момента са 30 милиона декара
Тахов: До края на седмицата земеделците ще могат да затварят заявленията си в СЕУ
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини