Начало » Новини » Коментари
16.04.2021 г.

Датата 19 април остава за първия прием по ПРСР през тази година

Подмярка 4,1 за инвестиции в стопанствата
Датата 19 април остава за първия прием по ПРСР през тази година

sinor

Министерството на земеделието ще изпълни индикативната програма за приема на проекти по селската програма за 2021, като още на 19 април ще открие прозореца по подмярка 4,1 за инвестиции в земеделските стопанства, така че от понеделник кандидатите могат да подават документите си във фонд „Земеделие” , съобщиха за Синор.бг от ведомството. Предвиденият бюджет за този прием надхвърля 422,2 милиона лева, от които от европейските фондове са заделени над 372,3 млн. лева, а националното  съфинансиране – е малко над 49, 892 млн. лева.

До 12 април браншовите организации подаваха своите предложения по условията за кандидатстване и оценка на проектите, които се обработват от администрацията, но няма да забавят процеса, увериха от агроминистерството.

В този текст ще представим едни от най-важните изисквания, свързани с оценката на проектите по петте приоритета, които ще набират точки.   

Преди това ще припомним, че фермерите попълват няколко декларации, с които доказват, че досега на са получавали публична финансова помощ за разходите, за които кандидатстват с новия си проект, че при подадено повече от едно проектно предложения  в периода на настоящия прием, ще бъде разглеждано само последният подаден проекти. Те трябва да докажат още, че са осигурили финансовия ресурс за извършване на инвестицията, че са запознати с правилата за отпускане на финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., че всички представени от кандидата документи са истински, а не фалшифицирани.

Отделно фермерите попълват и декларация за нередности, като под „нередност” се разбира всички форми на корупция, а под измама се разбира „използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности”.

Ето и критериите за оценка на проектите, по които ще се ръководи фонд „Земеделие” в този прием, като важното е да се знае, че маскималният брой точки по критериите за оценка е 120 точки, а минималният – 15 точки.

По първия приоритет „Подпомагане на земеделски стопани в чувствителни сектори” максималният брой точки са 20.

Тези точки се дават, ако исканите инвестиции са в подсекторите "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство" и "Етеричномаслени и медицински култури, като над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло тези браншове.

Вторият приоритет е за проектни предложения, подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти, където максималният брой точки ще бъдат 40. Тук има няколко подусловия, чийто сбор от точки прамят 40.

Първото подусловие е за групи и организации, които трупат до 20 точки.

Второто подусловие е с 5 точки и се отнася за проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020, които обаче не са били одобрени за подпомагане в предишни приеми по тази мярка.

Третото подусловие отново дава 5 точки, ако тези групови проекти са представени от кандидати до 40 години включително.

Четвъртото подусловие за групите и организациите се отнася за средноаритметичния размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, в случаите когато тя е по-голяма от общата стойност на разходите по проектното предложение. Точките тук са от 5 до 10 и се дават в следните случаи:

Когато средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по „5“, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, се дават максимумът от 10 точки;

Предишен прием по същата подмярка от ПРСР

Когато средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по „6“, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение – 9 точки;

Когато средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по „7“, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение – 8 точки;

Когато средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по „8“, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение – 7 точки;

Когато средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по „9“, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение – 6 точки;

Когато средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по „10“, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки.

Третият приоритет по подмярка 4,1 е подпомагането на проекти, осигуряващи устойчива заетост. Тук се дават 5 точки за проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в земеделските стопанства. Изискването е след изплащане на финансовата помощ да бъде поет ангажимент за поддържане на средносписъчния брой на персонала в земеделското стопанство, установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение.

В приоритет 4 точки трупат проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. Максималният брой точки са 50, които се дават в следните 4 направления.

Първото е, когато проектите са от стопанства за биологични продукти. За тях се дават 10 точки, но само ако всички инвестиционни разходи, включени в проектното предложение, са свързани с производство на биологично сертифицирани селскостопански продукти.

Второто направление е за проекти с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделското стопанство и за него се дават 15 точки. Условието е най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта да са свързани с инвестиции в напоителни системи -водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и за които е осигурено /за съществуващи системи/ или ще бъде осигурено /за нови системи/ използването на вода от клон на „Напоителни системи”.

Калкулаторът за изчисляване на разходите за техника

Десет точки са дават, когато най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи –  водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата.

Третото направление е за проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ. Те получават десет точки, ако най-малко 15% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с екоизискванията.

Четвъртото направление е за иновационни проекти, където ще се дават 15 проекти. Тук влизат инвестициите в иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации. Изискването е най-малко 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в иновативни за стопанството технологии.

Последният пети приоритет е за подпомагане на кандидати с проекти на територията на  райони с природни и други ограничения, където се дават 5 точки. Става въпрос за инвестиции от стопани, чиито ферми са разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000. Условиете е най-малко 70% от обработваемите площи на земеделското стопанство и/или животновъден/и обект/и са разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000.

При правилно отбелязване на съответствие с критериите за подбор автоматично се извежда сборът от точки по критериите за оценка – максимално 120 точки и минимално - 15. Кандидатът отбелязва/посочва в колона „Точки“, коя част от съответния критерий изпълнява, а в колона „Обосновка на заявения брой точки“ посочва мотиви за  съответния избор.

Датата 19 април остава за първия прием по ПРСР през тази година
6707

Последни материали
Виж
Със заповед на Танева от 29 април и публикувана неясно защо чак на 13 май
Максималното застрахователно обезщетение за реколтата от винено грозде е 3636 лева за хектар
От ИАРА призовават за съдействие по опазване рибното богатство във водоема
Извадиха поредните 3 километра бракониерски мрежи от бургаски язовир
Маната застрашава слънчогледовите посеви в страната
През следващия селскостопански сезон
Американски експерти прогнозират рекордна световна реколта от соя
Производители в САЩ поискаха антидъмпингово разследване за вноса
Украйна рискува да загуби американския си пазар на мед
След влошаването на посевите в продължение на 4 седмици заради студовете
Валежите стабилизираха състоянието на пшеницата и ечемика във Франция
Свързани материали
Виж
Важно за приема през април
В насоките ще бъдат вписани точките, които ще носят „умните системи” по подмярка 4.1
Как ще се оценяват инвестиционните проекти през 2021 г.
Цели 15 точки ще се дават за инвестиционните проекти в напояване и иновации
Обсъждане на критериите по ПРСР
Биофермерите в преход да са с предимство по подмярка 4,1 през 2021 г., предлагат от асоциацията на картофопроизводителите
Фонд „Земеделие”
Проекти с над 26,82 точки по подмярка 6.3 минават на следващ етап на разглеждане
Приемът е насрочен за март и април 2020 г.
Точките, по които ще се оценяват новите проекти за техника по подмярка 4,1
Фонд Земеделие
Проектите за занаяти по подмярка 6.4.1. с набрани 10 точки, покриват 96,13% от бюджета
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам