Начало » Новини » Коментари
09.04.2021 г.

Кандидатствате за техника? Ето и калкулаторът за оценка на машините!

Предстоящият пием по подмярка 4,1 ПРСР
Кандидатствате за техника? Ето и калкулаторът за оценка на машините!

Да сменим старата машина Снимка: sinor

Ако имате до 2 хиляди декара обработваема площ и кандидатствате за техника в предстоящия прием по подмярка 4,1 за инвестиции в земеделски стопанства, то максималната мощност на тракторчетата, които може да купите,  са до 200 конски сили (к.с.). В случай, че притежавате между 2 хил. и 5 хиляди декара, то максималната мощност на новата техника е 450 к.с. Това е записано в инструкциите за кандидатстване в частта за ползване на Калкулатора за оценка на капацитета на земеделската техника, предложени от министерството на земеделието.

В случай, че декларираната в бизнес плана ви обработваема площ надхвърля 5 хил. дка, тогава може да купите и техника над 450 к.с.

Първата, което трябва да знаете при инвестиции за покупка на земеделска техника за обработка на почвата, е, че в зависимост от това дали културите ви попадат в група едно (полски култури) или две (овощни насаждения) от „Списъка на културите“ със съотносимите данни за стопанството, попълвате данните за съответната група.

1.      Таблица 1 включва оценка капацитет на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата за култури от група I :

a)      В колона 1: „Мощност на самоходна техника, за която се кандидатства в проекта (к.с.)“ се въвежда сборът на номиналната мощност в к.с. на самоходната техника (трактори – колесни, верижни, силажокомбайни, зърнокомбайни и др.), за която се кандидатства за финансово подпомагане.

Предстоящите приеми по подмерките 4,1 и 4,2

Данните се взимат от подробна техническа спецификация, приложена към договор за доставка/оферта на избран доставчик.

b)      В колона 2: „Мощност на наличната самоходна техника в (к.с.)”: се въвежда сбора на номиналната мощност на цялата налична самоходна техника  в стопанството, произведена преди по-малко от 7 години към датата на Заявлението за подпомагане, която се ползва основно за култури от група I1. Данните се взимат от „Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника“.

c) В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури от група I1(дка)“: се въвежда сборът на всички използвани земеделски площи с култури от група I1 (дка) в стопанството.

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

d) В колона 4: „Общ размер на земята по проекта, посочена в таблица 4.1 от бизнесплана с култури от група I1 (дка)“ се въвеждат данните за размера на земята, която кандидатът се задължава за поддържа след получаване на окончателно плащане описани в бизнес плана.

e) В колона 5: „Капацитетът на техниката съответства на размера на земята“: След коректно въведени стойности в предходните колони, се визуализира съответно отговор „ДА”, когато капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта. В случай, че в колона 5 се визуализира отговор „НЕ“, то капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане не съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта.

2. Таблица 2.1. Оценка капацитет на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата за култури от група II1 с използвана земеделска площ (ИЗП) над 112 дка:

a)      В колона 1: „Мощност на самоходна техника, за която се кандидатства в проекта (к.с.)“ се въвежда сборът на номиналната мощност в к.с. на самоходната техника (трактори – колесни, верижни, силажокомбайни, зърнокомбайни и др.), за която се кандидатства за финансово подпомагане.

Данните се взимат от подробна техническа спецификация, приложена към договор за доставка/оферта на избран доставчик.

b)      В колона 2: „Мощност на наличната самоходна техника в (к.с.)”: се въвежда сборът на номиналната мощност на цялата налична самоходна техника2 в стопанството, произведена преди по-малко от 7 години към датата на Заявлението за подпомагане, която се ползва основно за култури от група II1

Данните се взимат от „Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника“.

c)      В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури от група II1 (дка)“: се въвеждат сборът на всички използвани земеделски площи с култури от група II1 (дка) в стопанството.

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

d)      В колона 4: „Общ размер на земята по проекта посочена в таблица 4.1 от бизнес плана с култури от група II1 (дка)“ се въвеждат данните за размера на земята, която кандидатът се задължава за поддържа след получаване на окончателно плащане описани в бизнес плана.

e)      В колона 5: „Капацитетът на техниката съответства на размера на земята“: След коректно въведени стойности в предходните колони, се визуализира съответно отговор „ДА”, когато капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане, съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта. В случай, че в колона 5 се визуализира отговор „НЕ“, то капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане не съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта.

3.      Таблица 2.2. Оценка капацитет на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата за култури от група II1 с използвана земеделска площ  (ИЗП) до 112 дка:

a) В колона 1: „Мощност на самоходна техника, за която се кандидатства в проекта (к.с.)”, се въвежда мощността в к.с. на самоходната техника (трактори – колесни, верижни, силажокомбайни, зърнокомбайни и др.), за която се кандидататства за финансово подпомагане. Данните се взимат от подробна техническа спецификация, приложена към договор за доставка/оферта на избран доставчик.

b) В колона 2: „Мощност на наличната самоходна техника в (к.с.)”: се въвежда мощността на цялата налична самоходна техника2 в стопанството, произведена преди по-малко от 7 години към датата на Заявлението за подпомагане, която се ползва основно за култури от група II1. Данните се взимат от „Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника“.

c) В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури от група II1 (дка)“: въвежда сборът на всички използвани земеделски площи с култури от група II1 (дка).

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

d) В колона 4: „Капацитетът на техниката съответства на размера на земята“: След коректно въведени стойности в предходните колони, се визуализира съответно отговор „ДА”, когато капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта. В случай, че в колона 5 се визуализира отговор „НЕ“, то капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане не съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта.

4. За инвестиции в смесени стопанства се попълват таблици 3a и 3b.

Смесени стопанства са: стопанства, в които се отглеждат  едновременно култури от група I1 и група II1.

- Таблицата за смесени стопанства се използва единствено в случаите когато техниката, за която се кандидатства, е съвместима и ще се използва за обработка и на двете групи култури, съгласно обосновката в бизнесплана.

- Таблицата за смесени стопанства не се прилага за техника за прибиране на реколтата.

Таблица 3a: Оценка на капацитета на наличната самоходната земеделска техника за смесени стопанства с култури от група I1 и група II1:

a) В колона 1: „Мощност на наличната самоходна техника в стопанството (к.с.)”: се въвежда сборът на номиналната мощност на цялата налична самоходна техника2 в стопанството, произведена преди по-малко от 7 години към датата на Заявлението за подпомагане, която се ползва основно за култури от група I1 и група II1.

b) В колона 2: „Използвани земеделски площи с култури от група I1 (дка)“: се въвежда сборът на всички използвани земеделски площи с култури от група I1 (дка) в стопанството.

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

c) В колона 3: „Използвани земеделски площи с култури от група II1

(дка)“: се въвеждат сборът на всички използвани земеделски площи с култури от група II1 (дка) в стопанството.

Данните за площите се взимат от Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП или тези посочени в Интегрираната система за администриране и контрол за текущата стопанска година. В колоната се попълва по-малката стойност от двете.

Таблица 3b.: Оценка на капацитетa на заявената самоходна земеделска техника за смесени стопанства с култури от група I1 и група II1

a) В колона 1: „Мощност на самоходна техника, за която се кандидатства по проекта (к.с.)” се въвежда сборът на номиналната мощност в к.с. на самоходната техника (трактори – колесни, верижни и др.), за която се кандидатства за финансово подпомагане.

b) В колона 2: „Размер на земеделските площи с култури  от група I по проекта, посочена в таблица 4.1 от бизнесплана (дка)“ се въвеждат данните за размера на земята, която кандидатът се задължава да поддържа след получаване на окончателно плащане описани в бизнесплана.

c) В колона 3 „Размер на земеделските площи с култури  от група II по проекта, посочена в таблица 4.1 от бизнесплана (дка)“ се въвеждат данните за размера на земята, която кандидатът се задължава да поддържа след получаване на окончателно плащане описани в бизнесплана.

d) В колона 4 „Капацитетът на заявената техника съответства на размера на земята по проекта, посочена в таблица 4.1 от бизнесплана“

След коректно въведени стойности в предходните колони, се визуализира съответно отговор „ДА”, когато капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта. В случай, че в колона 4 се визуализира отговор „НЕ“, то капацитетът на самоходната техника, заявена за подпомагане не съответства на обработваната от кандидата земя и отглежданите култури по проекта.

II. При инвестиции за покупка на самоходна земеделска техника за нуждите на животновъдни стопанства.

Изчисляват се „животинските единици”, които се формират от броя животни по видове категории, планирани за отглеждане от кандидата, умножени по съответен коефициент.

Изчисленията се извършват при спазване на следните съотношения:

"Животинска единица" са единиците, определени в Приложение II "Коефициенти на преобразуване на животните в животински единици, посочени в чл. 9, параграф 2" от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ L, бр. 227 от 31 юли 2014 г.).

Коефициенти на преобразуване на животните в животински единици („ЖЕ"), съгласно Приложение II  от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014г.:

а) бикове, крави и други животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над две години и животни от семейство коне на възраст над шест месеца – 1,0 ЖЕ;

б) животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от шест месеца до две години – 0,6 ЖЕ;

в) животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под шест месеца – 0,4 ЖЕ;

г) животни от рода на овцете и козите – 0,15 ЖЕ;

д) свине за разплод > 50 kg – 0,5 ЖЕ;

е) други свине – 0,3 ЖЕ.

ж) кокошки носачки – 0,014 ЖЕ.

з) други домашни птици – 0,03 ЖЕ.

Важно е да се знае, че преизчислената площ в дка, приравнена спрямо броя животни, се приема само като култури от група I, съгласно „Списък култури“.

1. При самоходната земеделска техника, която се ползва само в границите на животновъдния обект, се процедира по следния начин:

На ред „А” в таблица – „Категории животни и животински единици (ЖЕ)” се попълва броя на животните по съответните категории (колони от 3 до 10).  Като изходна база за броя животни се използва, някоя от прогнозните години в бизнес плана, попадащи в мониторинговия период на проекта, през която общият брой животни е най-голям.

Важно: Броят на животните не може да бъде по-голям от капацитета на животновъдния обект по съответните категории.

На ред „В”, ред „Г” и ред „Д” автоматично ще бъдат изчислени, съответно, Животинските единици (ЖЕ), Приравнената площ с култури от група I по категории животни, в дка, и общо приравнената площ с култури от група I за всички животни, в декари.

Полученият резултат на ред „Д” Общо приравнена площ с култури от група I за всички животни, дка) се нанася в Таблица 1 от калкулатора: Оценка капацитет на земеделска техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата за култури от група I, в колона 4: „Общ размер на земята по проекта посочена в таблица 4.1 от бизнес плана с култури от група I (дка)“.

Всички отстанали изчисления се извършват съгласно т. 1 от настоящата инструкция.

2. За самоходна земеделска техника, при която е налице комбинирано ползване - едновременно за нуждите на животновъдната и растениевъдната дейност:

Калкулаторът се прилага и при покупка на самоходна техника, която съгласно бизнес плана и обосновката се предвижда за комбинирано ползване на техниката - едновременно за нуждите на животновъдната и растениевъдната дейност на стопанството.

Независимо дали са планирани приходи единствено от животновъдна дейност или са планирани приходи и от животновъдна, и от растениевъдна дейност, когато съгласно обосновка, става ясно, че самоходната земеделска техника ще извършва дейности, свързани с производство на фураж за изхранване на животните и/или добив на растителна продукция предназанчена за продажба, се извършва оценка на капацитета на техниката.

При самоходна техника с такава насоченост се процедира по следния начин:

Извършва се приравняване на броя и категорията животни към декари, като се спазва същата последователност, описана в предходната точка от настоящата инструкция. След като броя животни бъде приравнен в дка, полученият размер площи се добавя към площите, посочени в бизнес плана за първа прогнозна година и се преминава към оценка на капацитета на техниката съгласно т. 1 от Раздел I или т. 4 от Раздел I на настоящата инструкция.

-        т. 1 от Раздел I – когато в бизнес плана освен отглеждането на животни е заложено отглеждане на култури от група I, независимо дали са за продажба или собствено потребление за изхранване на животните;

-        т. 4 от Раздел I - когато в бизнес плана освен отглеждането на животни е заложено отглеждане на култури от група I, независимо дали са за продажба или собствено потребление за изхранване на животните, както и култури от група II.

III.      При кандидатстване за покупка на прикачна техника, оценката за допустимостта се извършва на база възможността й за агрегатиране към заявената за подпомагане или наличната в стопанството теглителна техника.

Кандидатите представят обосновка в бизнес плана за необходимостта от закупуване на предвидената в заявлението за подпомагане прикачна техника, като посочват видовете обработки, работните параметри на машините (работна ширина, скорост и др.) и към коя от наличната теглителна техника се агрегатират, за всеки един актив. Прикачната техника следва да е в пряка зависимост от вида на отглежданите култури. Оценката се извършва съобразно количеството и мощността на теглителната техника.

ВАЖНО! При прилагане на настоящата методология за налична самоходна техника се приема тази, която е на възраст, по-малка и/или равна на 7 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Кандидатствате за техника? Ето и калкулаторът за оценка на машините!
19036

Последни материали
Виж
Ограничителните мерки подкопават авторитета на водещия износител
Митото срина със 75 на сто износа на пшеница от Русия през април
Предстоят ли нови скандали с орязване на плащания и чистка във ведомството
Христо Бозуков отново е служебен земеделски министър
След рекорден сезон и с надеждата за следващ още по-добър
Турция наваксва част от изоставането в износа на лешници
Становище на Комисията за финансов надзор във връзка с получени медийни запитвания по отношение на публичното дружество „Градус“ АД
В очакване
Днес ще бъде обявен министърът на земеделието от служебния кабинет
Колко ракетни площадки действат и кои общини покриват
Гръмотевична опасност за полетата - между 13 и 17 май
Свързани материали
Виж
Инструкции за оценка на капацитета на земеделската техника
При покупка на техника трактори над 450 конски сили ще се допускат само за над 5 хиляди декара земя в стопанствата
Важно за фермера
Фонд Земеделие публикува калкулатор и насоки за оценяването на проектите за модернизация на стопанствата
Калкулатор
Лесна система за изчисляване на зелените плащания от фермерите
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам