Начало » Новини » Коментари
04.03.2021 г.

Мерките по ПРСР с осигурените бюджети за преходния период

Мониторингов комитет на ПРСР
Мерките по ПРСР с осигурените бюджети за преходния период

sinor

След прехвърлянето на средства, одобрени с десетото изменение на Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г., и в резултат от допълнителното финансиране, осигурено по Европейския инструмент за възстановяване от Ковид 19 EURI, на последното заседание на Комитета по наблюдение на българската програма бяха одобрени новите бюджети по всичките 19 мерки, които ще бъдат отворени през първата година от преходния период 2021 г.

За двете инвестиционни подмерки 4.1 и 4.2 за „Инвестиции в земеделски стопанства“ и „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ общият бюджет ще бъде 413 836 861 евро, от които 215 880 000 евро за са трактори, комбайни, прикачен инвентар и друга техника, ориентирана към приоритетните отрасли животновъдство, плодове, зеленчуци и маслодайна роза.

От бюджета на ПРСР по 4,1 са заделени 149 160 000 евро публични средства плюс още 66 720 000 евро от плана за възстановяване и устойчивост.

За преработвателите бюджетът през тази година ще бъде 197 956 861 евро, от които 149 160 000 евро са от ПРСР и 66 720 000 евро по линия на EURI.

На този етап администрацията смята да пусне всичките средства по двете подмерки в приема през април, но според експерти това ще породи струпване на проекти, които трудно ще се обработят от администрацията.

Критерии за иновации по мярка 4,1 на ПРСР

По подмярката 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопани"(TПП), които се усвояват от Националната служба за съвети в земеделието, бюджетът тази година ще бъде 6 млн. евро. Очаква се мярката да бъде отворена от март до май тази година и отново ще бъде за безплатна подготовка на проекти по подмерките за малки и млади фермери.

По подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“, където ще се дават пари за напояване, се предлага бюджетът да бъде увеличен с 10 млн. евро, така че да се финансират по-голям брой проекти в рамките на приемът от 2020 г., който към момента е в процес на оценка.

С 44,6 милиона евро ще се отворят два приема по подмярките 6.1 и 6.3 зо „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

При младите фермери допълнителните средства са 24 600 000 евро, които ще бъдат осигурени за приема през есента на 2021 г. Те се отпускат по финансовия пакет за възстановяване EURI, като целта е с тези средства да бъдат подкрепени над 950 проектни предложения.

Бюджетът за малките стопанства е 20 млн. евро пакета за възстановяване EURI и ще подкрепи над 1 300 проектни предложения.

По повод подмярката 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с десетото изменение на ПРСР 2014-2020 от индикативния бюджет на подмярката бе изтеглен бюджет с ангажимент да бъде върнат в същия размер при наличие на средства в следващо изменение. На последното заседание мониторинговият комитет връща обратно в мярката 29 млн. евро, с които да бъде стартиран нов прием на заявления, но това ще стане през 2022 г.

По подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

за пръв път се регламентира прилагането на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) като инструмент на кохезионната политика за програмния период 2014-2020 г.

При тази форма на подкрепа финансирането се отпуска от различни фондове и/или програми в подкрепа на изпълнението на стратегии за териториално и местно развитие – интегрирани териториални стратегии (ИТС).

С решение на Министерския съвет № 335 от 7 юни 2019 г. е предвидено всяка от оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г.,  да задели ресурс от финансовата си алокация за осъществяване на интегрирани подходи за териториално развитие. Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони също ще предвиди ресурс за осъществяване на интегрирани подходи за териториално развитие.

Предвижда се тази форма за подкрепа да се прилага в България през програмния период 2021-2027 г. за насърчаване на развитието на регионите от ниво 2, включващи всички шест региона за планиране - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Югозападен и Южен централен район.

По този начин ще се покрие цялата територия на страната, което няма да позволи да се получат „бели петна“, оставащи извън обхвата на стратегиите и съответно извън подкрепата по европейски фондове. Този подход ще спомогне и за намаляване на делението на градски и селски територии, за насърчаване на градско-селските връзки и на подкрепата за функционални зони, надхвърлящи административните граници на областите, общините и отделните населени места.       

Заложеният за целта бюджет е в размер на 61 млн. евро, които сда се насочат към дейности свързани с „интегрирани териториални инвестиции“, като се използват установените правила за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 в чиито обхват попада този тип подкрепа.  

За мярка 10 "Агроекология и климат" с цел осигуряване на допълнителни средства за финансиране на поети ангажименти по мярката за поне две допълнителни години, се предвижда на този етап да бъдат прехвърлени 50 300 000 евро публични средства, от които 42 300 000 евро от „основния“ пакет за години 2021 и 2022, и 8 млн. по линия на EURI.

За мярка 11 "Биологично земеделие" на този етап ще бъдат прехвърлени 54 350 000 евро публични средства от „основния“ пакет за години 2021 и 2022.

По мярка 12 "Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите" се прехвърлят 65 000 000 евро за финансовите години 2021 и 2022.

През декември 2020 г. Комитетът по наблюдение на ПРСР отчете 91 проекта на заповеди, които след обществено обсъждане можеха да бъдат обнародвани до края на 2020 г. Съответно бе предоставена индикативна сума от 70 000 000 евро за прехвърляне към мярката.

Индикативните разчети за необходимите финансови средства за всички нови зони бяха изчислени на база около 117 000 ха, или 1,17 млн. декара, заявявани в тези зони, като предварителните изчисления бяха за около 5 млн. евро.

След изтичане на се сроковете за обществено обсъждане и общо за 2020 г. бяха публикувани само 36 заповеди за обявяване на защитени зони по Директива 92/43/ЕИО, както и една заповед за обявяване на защитени зони по Директива 2009/147/ЕО.

Общата заявявана площ до момента възлиза на около 12 000 ха, или 120 хиляди декара, които биха ангажирали финансов ресурс за около 378 000 евро, което е значително под очакванията и предварителните изчисления за всички 91 зони.

В тази връзка се предлага към мярката да бъдат прехвърлени 65 млн. евро вместо обсъдените на предходното заседание на КН 70 млн. евро. Разликата от 5 млн. евро от е предложено да бъде насочена към мярка 10 „Агроекология и климат”.

По отношение на мярка 13 - Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения, се предвижда на този етап да бъдат прехвърлени суми в размер на 107 060 000 евро от финансовия пакет за години 2021 и 2022.

Таваните по директните плащания в бъдещата ОСП

Според решенията на мониторинговия комитет по мярка 14 "Хуманно отношение към животните"  бюджетът за преходния период ще бъде 8 050 000 евро средства, които ще покрият досега прилаганите ангажименти.

При подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки, след двата проведени приема по подмярката и наличен остатъчен бюджет администрацията е решила  да пренасочи остатъка от средствата, разчетени за подмярка 16.4, към подмярка 16.1 с цел обявяване на трети прием. След вторият проведен прием, който приключи в началото на февруари 2021 г., са постъпили 11 заявления със стойност на исканата субсидия 1.3 млн. евро публични средства при обявен бюджет в размер на 7 млн. евро. 

Подмярка 16.1. "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ." За разлика от подмярка 16.4, подкрепата за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ е обект на огромен интерес, се посочва в мотивите на министерството. С последното изменение бе разширен и обхватът на бенефициентите, които могат да бъдат подпомагани по подмярката. Затова и остатъчните към момента средства от подмярка 16.4 в размер на 6,8 млн. евро ще бъдат пренасочени към бюджета на подмярка 16.1. След два проведени приема и постъпили заявления и двата пъти над обявения по заповед бюджет, УО на ПРСР планира да стартира трети прием, с наличните средства от мярка 16.

При подхода ЛИДЕР за местните общности по мярка 19 "ВОМР" са отчетени одобрените стратегии. По време на преходния период се планира да се прилага Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, по която ще се стартира прием за подготовка на стратегии за ВОМР за следващия програмен период. Съгласно интервенцията за ВОМР, представена на ТРГ, размерът на подпомагане за проектно предложение ще е 25 000 и 30 000 евро в зависимост от вида на кандидата за подпомагане. Към момента по подмярката тече прием на малки пилотни проекти, като при установен недостиг на средства след приключване на приема може да бъде насочен допълнителен ресурс. За дейности по подмярка 19.1 се предвижда насочването на 4 906 960 евро.

За стратегии за ВОМР, които се изпълняват през периода 2021 - 2022 г., се разпределят 26 000 000 евро. Те ще се разпределят както следва: за проекти към стратегиите - 22 750 000 евро и за управление 3 250 000 евро. Средствата за управление са в размер на 12,5% от общия размер на средствата, предназначени за допълнително финансиране на стратегиите за ВОМР.

Стойността е определена предвид факта, че МИГ разполагат със средства за управление към стратегиите за ВОМР, които са в размер на до 25% от общия размер на стратегиите.

Средствата, които се планира да се заделят за подхода ВОМР към момента са в размер на 27 816 255 евро от ЕЗФРСР (30 906 950 евро публични средства), която сума представлява 5% от основния пакет за финансови години 2021 и 2022 (без да се включват в изчисленията средствата по линия на EURI).

Така общият бюджет на подхода ВОМР ще се увеличи до 148 652 104 евро от ЕЗФРСР, които представляват 5.09 % спрямо целия наличен бюджет на ПРСР (без да се отчитат средствата по линия на EURI). На разположение на бенефициентите (вкл. сумите, разпределени индикативно от финансовия инструмент) по подхода ВОМР се увеличават до 165 332 403 евро публични средства.

При  мярка 20 "Техническа помощ" сумата, с която се предлага да се увеличи бюджетът на техническа помощ, е 11 368 000 евро.

Мерките по ПРСР с осигурените бюджети за преходния период
12079

Последни материали
Виж
Според сертификатите за износа продукцията е преминала нужните проверки
Русия забрани вноса на царевично семе с ГМО от сръбската фирма Genetics Plus
Ситуацията е извънредна и налага извънредни по мащаб мерки
Франция отпуска 1 милиард евро на пострадалите от студовете ферми
Фонд „Земеделие”
От 21 април до 30 юни се приемат исканията за краткосрочни заеми в сектора на плодовете и зеленчуците
Президентът Радев ще връчи мандата на ГЕРБ
Десислава Танева е предложението на Борисов за нов стар министър на земеделието
Наблюдавайте областите през сайта на агенцията
На 21 април се открива сезонът за борба с градушките
Важно за фермерите!
От първи октомври родните мандри не могат да продават кипърското сирене „Халуми”
Свързани материали
Виж
Важно за малките фермери
Бюджетът за местните групи щял да нарасне с 68 млн. лв. през следващите две години
Начало
Европейският съвет по иновациите започва работа с бюджет от 10 млрд. евро
През пролетта ще се приемат проекти
Първият план за наука и иновации по „Хоризонт Европа“ разполага с 95,5 млрд. евро
Решения на Министерския съвет
Един милиард лева от бюджета са дадени на пенсионерите заради пандемията
Решения на Министерския съвет
Още 9 милиона лева за три от общините в България
Решения на Министерския съвет
Хазната отново пуска 30 милиона лева за общините
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам