Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
04.02.2021 г.

И биофермите в преход получават шанс за субсидии през 2021 г.

Проектонаредба, по която тече обсъждане
 И биофермите в преход получават шанс за субсидии през 2021 г.

sinor

Огромна работа е трябвало за свърши администрацията в министерството на земеделието през януари тази година с подготовката на двете наредби за прилагането на мерките 10 „Агроекология и климат“ и 11 „Биологично производство” от Програмата за разивие от Програмата за развитие на селските райони, така че в преходния период през 2021 и 2022 година повече земеделци да пополучават подпомагане с европейски и национални средства.

В рамките само на две седмици агроекспертите е трябвало спешно да коригират първите варианти на двете наредби, които регламентират реда за предоставяне на компенсаторни плащания за трудното земеделие в планинските райони и за биопроизводството. Първите варианти на двете наредби бяха публикувани на 18 януари, след което последваха изменения, качени за обсъждане на 29 януари т.г., така че до 1 март браншовите организации в земеделието да дадат своите предложения по тях.

Последните промени в наредба 10 за агроекология и климат

Сроковете са отчайващо кратки, тъй като от първи март започва Кампанията за директните плащания за 2021 г., а без новите регулации фермерите не биха могли да започнат заявяванията си.

Синор.бг ви запозна с поправките в мярка 10, свързана с климатичните промени, затова е важно да акцентираме върху коригирания вариант за прилагане на мярка 11 „Биологично производство”. Защото точно за нея агрочиновниците се вслушаха в съветите на Европейската комисия България спешно да завиши подпомагането за биопроизводството, което щади природата и дава заетост в екологично чисти райони, подходящи за малък и среден бизнес.

Според новите правила до 2030 година площите с биологична продукция в Европейския съюз трябва да достигнат 25% от общия размер на оработваемата земеделска земя. Този процент е твърде висок дори за ЕС, където в момента средният процент на биоплощите съставлява около 7-8% от обработваемата земя. На този фон България отново е някъде в дъното, защото площите с биопродукция в България заемат малко под 3% от обработваемата площ, според последните статистики.

Именно това накара родната администрация най-после да обърне внимание на този нелек бизнес, при който преходният период от три години, за да станеш сертифициран биофермер е най-трудният не само заради големите разходи и ръчния труд, но и заради факта, че ти не можеш да продаваш продукцията си на пазара, което те лишава от доходи, припомнят земеделски производители.

На въпроса на Синор.бг към хора от бранша за това как приемат последните промени в проектонаредба 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., председателят на Националната асоциация на картофопроизводителите Тодор Джиков е категоричен, че помощта за биофермерите в преход е крайно наложителна. „Нещо повече, аз смятам, че министерството трябва да задели много по-висок бюджет за мярка 11, тъй като българското земеделие има огромна нужда от биологичното ни производство, но за целта е важно контролът да бъде адекватен на правилата за подпомагане”, посочи още Джиков.

Подобно мнение застъпват всички хора от бранша, които са инвестирали в чистото производство. Ще припомним, че заради ред бюрократични процедури огромна част от биофермерите нямат желание да кандидатстват за подобно подпомагане. Да се надяваме, че с новите промени в наредба 4 тези нагласи се променят.

Ето и част от новите изменения в проектонаредбата, по която върви обсъждане до първи март т.г. В член 6 на сега действащата наредба се добавя нов текст, който гласи, че „през 2021 г. могат да се изпълняват текущи ангажименти, поети през 2020 г., а също и да се удължават приключили ангажименти ежегодно, но не по-късно от 2022 г., като се поемат и нови ангажименти с продължителност:

1. две години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход;

2. една година, по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;

3. две  години по направление „Биологично Животновъдство“;

4. една година по направление „Биологично пчеларство“.

Площи, животни и пчелни семейства могат да се включат в нови ангажименти през 2021 г., когато периода на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г.“;

 Създават се членове 11б и 11в. В първия пише, че за всички кандидати, от 2021 г. и следващи кампании са в сила следните условия:

1. за култури от групата на полските култури, включително фуражни:

а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;

б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;

в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар;

2. за култури от групата на ароматни и медицински растения:

а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;

б) за площи над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;

в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар.

Изчислението на финансовата помощ по ал. 1 за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане за съответната група култури към съответните декларирани площи.

Чл. 11в. се добавя, че от 2021 г. и следващи кампании допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление "Биологично растениевъдство" са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 0,3 ЖЕ/1 ха. При определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство към  началото на кампанията за кандидатстване и да са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. За площите с фуражни култури, заявени по направление „Биологично животновъдство“, с които заедно с постоянно затревените площи се изпълнява съотношение от 0,3 ЖЕ/1 ха, може да се получава пълният размер на подпомагане по чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“  и ал. 2,  т. 1 буква „б“.

В член 14 пък се добавя, че „кандидатите, които са заявили за подпомагане нови площи по направление „Биологично растениевъдство“ с трайни насаждения и не са предоставили документи, които удостоверят, че трайните насаждения не са надвишили продължителността на периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.

В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения - в ал. 1 думите „петгодишен период от поемане на задължението“ се заменят с „периода на многогодишния ангажимент.“; в ал. 2 се създава още един текст, който гласи, че „удължените след 2020 г. ангажименти се изпълняват на одобрената площ за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“, която може да варира с процент по-голям от 10%, като ангажиментът продължава да се изпълнява с декларираните през текущата година площи, при условие че за незаявените площи земеделският стопанин няма регистрирано правно основание за текущата година.“

В чл. 21 се създават нови три алинеи 11, 12 и 13:

„(11) От кампания 2021 допустими за заявяване постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 0,3ЖЕ/1 ха.

(12) Компетентното звено по чл. 2 от Наредба № 5 от 2018 г., въз основа на данните в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз , предоставя на ДФЗ-РА информация за включените в система на контрол площи, животни и пчелни семейства към края на предходната календарна година, както и за биологичните животни към началото на кампанията за кандидатстване. Площите, включени в регистъра, се предоставят като цифрови географски данни от МЗХГ.

(13) Министерството на земеделието предоставя на ДФЗ-РА цифрови географски данни за площите с биологичен статус, включени в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 към края на предходната календарна година. Сертифицираните площи, животни и пчелини с пчелни семейства могат да бъдат подпомагани само за дейности от под мярка „Плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие.“

 И биофермите в преход получават шанс за субсидии през 2021 г.
7813

Последни материали
Виж
Превозното средство нямало и разрешително за транспортиране на животинска продукция
Във Варненско хванаха бракониер с над километър мрежи и 66 кила риба в автомобила
Въпреки спада на производството
ЕС е увеличил износа на говеждо през 2020 година
Дори доставките между производствените центрове щадят околната среда
Тежкотоварните самолети на Airbus минават на биогориво
Провинция Малатия осигурява 85 на сто от световното производство на деликатеса
Турция вдигна приходите от износа на сушени кайсии въпреки спада в тонажа
Sky Maxi Drill - сеялката за прецизна и бърза сеитба с Low-Till технология
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 13-16 април 2021 година
Продавачите на слънчоглед на борсата вече искат по 1150 лева за тон
Свързани материали
Виж
Мнението на бизнеса
Биоземеделците твърдо се борят за технологични карти и по-голяма помощ за горивата
Мнението на бизнеса
Биофермери предлагат да се удължи срокът за регистрация при оповестяване на пръсканията
Нормативни промени
Забранява се двойно подпомагане по мерките за биопроизводство и за НАТУРА
В началото на годината
Писмата за одобрение на биофермерите са качени в електронната система на фонд „Земеделие”
Обръщение
Биофермерите с призив към евродепутатите да се съобразят със Зелената сделка
Фонд „Земеделие”
Ранно предупреждение за документите по мярка 11 „Биологично земеделие“
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам