Начало » Новини » Страната
19.11.2019 г.

До 31 октомври ще се депозират споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади за следващата година

Закон за земята - проект
До 31 октомври ще се депозират споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади за следващата година

sinor

В новия Закон за земята, по който се приемат становища и мнения до началото на декември и за който Синор.бг ви информира с поредица от публикации, са включени основните положения, свързани със собствеността, ползването и опазването на основния актив в земеделието – земята. В този текст ще се спрем основно на масивите за ползване, които по своята същност представляват „непрекъсната земеделска площ с еднакъв начин на трайно ползване, ограничена от съществуващи на терена трайни елементи, съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта, и/или цифровата ортофотокарта“. При необходимост се взема предвид актуалният начин на трайно ползване от цифровата ортофотокарта.

Ще припомним, че заповедта за създаване на масиви за ползване по споразумение или чрез разпределение, се смята за правно основание за ползването им по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители.

Границите на масивите за ползване на земеделските земи се определят по реда на разделите III и IV от новия закон и се отразяват в специализираната карта на ползването по реда на глава осма.

Масиви за ползване в землището се създават по споразумение и/или чрез разпределение между участниците в процедурата с регистрирани актове по реда на глава шеста. Те се създават по споразумение и/или чрез разпределение между участниците в процедурата с регистрирани актове по реда на глава шеста.

Ползвателите на масиви на земеделски земи, определени със заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие“ по реда на раздел III и IV, са длъжни да ползват и опазват имотите в границите на масива с грижата на добър стопанин и да ги поддържат в добро земеделско състояние, съобразно с начина им на трайно ползване.

Ето и как са разписани правилата за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.

Декларациите по чл. 73 и заявленията по чл. 74 за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади се подават в общинската служба по земеделие в срок до 31 октомври на текущата година и важат за следващата календарна година. 

В случай, че декларацията е подадена в срока за деклариране на обработваеми земи и трайни насаждения – 31 юли, общинската служба по земеделие служебно включва данните в регистъра за създаване на масивите. 

Участниците в споразумението трябва да отговарят на изискванията на чл. 68, а именно, че в процедурата за създаване на масиви за ползване не могат да участват лица, които:

1. не са изплатили задълженията си за имоти по чл. 87, ал. 3, чл. 106, ал. 2 и по отменения чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи; 

2. имат неизплатени задължения по актове, издадени на основание чл. 129, ал. 2  или по чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за предходни години;

3. имат неизплатени задължения към държавния и/или към общинския поземлен фонд; 

4. са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица по т. 1- 3.

Когато участниците в споразумението са собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на Българската агенция по безопасност на храните, те са длъжни да посочат в заявлението си данните от регистъра за регистрационния номер на животновъдния обект и за общия брой и видовете животни.

Директорът на областната дирекция „Земеделие” в срок до 5 ноември издава заповед за назначаване на комисия по реда на чл. 77, която ръководи сключването на споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади. 

В споразумението не се включват:

1. имотите по чл. 72;

2. имотите от общинския и от държавния поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, за които не са сключени договори за наем или за аренда.

Общинската служба по земеделие в срок до 10 ноември изготвя предварителен регистър на имотите въз основа на: 

1. декларации по чл. 73 и заявления по чл. 74;

2. удостоверителни документи и декларации за установяване на обстоятелствата по чл. 68, ал. 2;

3. други данни, които са й служебно известни.

Предварителният регистър по ал. 1 съдържа следните данни за:

1. имотите, за които са подадени декларации и заявления за участие в процедурата – идентификатор по картата на възстановената собственост или кадастралната карта и кадастралните регистри, площ, категория, начин на трайно ползване;

2. имотите, за които са регистрирани в общинската служба по земеделие повече от един акт за ползването им;

3.  участника и за вида, номера и датата на актове му за ползване, регистрирани по реда на глава шеста.

В срока по ал. 1 общинската служба по земеделие публикува обява за изготвения предварителен регистър и за размера на средното годишно рентно плащане за съответното землище в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие и на интернет страниците на общината и областната дирекция „Земеделие“.

Промени в предварителния регистър могат да се правят в срок до  15 ноември за отстраняване на грешки и неточности по инициатива на комисията или по заявление на заинтересовани лица.

Общинската служба по земеделие в срок 25 ноември публикува обява по реда на чл. 77, ал. 3 за коригирания предварителен регистър и го предоставя на председателя на комисията, заедно с декларациите по чл. 73 и заявленията по чл. 74. включително в цифров вид.

Също до 25 ноември комисията определя и територията, където се създават масивите за ползване съгласно чл. 66, както и границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост или кадастралната карта в цифров вид, комбинирана с цифровата ортофотокарта. 

В границите на масивите, определени по реда на ал. 1, комисията определя за включване в споразумението имоти, за които в общинската служба по земеделие не са регистрирани актове за ползване по реда на глава шеста и за които не са подадени декларации по чл. 73, с изключение на имотите от държавния и от общинския поземлен фонд. 

Имотите по ал. 2 се разпределят само между участниците по чл. 101, ал. 2.

В срок до 30 ноември комисията на свое заседание предоставя на участниците с приемо-предавателен протокол на хартиен и/или оптичен носител следните данни и материали:

1. коригиран предварителен регистър с включени в него имоти по чл. 106, ал. 2;

2. карта на масивите за ползване;

3. баланси на ползването по масиви и участници по отношение на регистрираните актове за ползване и площ на имотите по чл. 106, ал. 2;

4. размер на средното годишно рентно плащане за землището.

Споразумението и картата на парцелите на земеделските земи се подписват от всички участници и в срок до 10 декември се представят на хартиен и/или на оптичен носител, в цифров вид, в утвърдените формати на общинската служба по земеделие. Общинската служба по земеделие поставя входящ номер на споразумението. Споразумението се сключва всяка година и има действие за следващата календарна година.

Общинската служба по земеделие съвместява графиката на споразумението с кадастралната основа на землището и при установени несъответствия уведомява участниците за отстраняването им в срок до 13 декември.

При установяване на пропуски и недостатъци комисията на свое заседание връща материалите по чл. 107 на участниците с приемо-предавателен протокол като и указва срок за отстраняването им, но не по-късно от 15 декември.

След приемане с протокол на коригираното споразумение и картата на парцелите на земеделските земи, комисията изготвя окончателен регистър на парцелите на земеделските земи. 

Окончателният регистър на парцелите на земеделските земи съдържа: номер на масива, номер на парцела на всеки участник, идентификатор на имота по картата на възстановената собственост или кадастралната карта, площ, начин на трайно ползване. За имотите по чл. 106, ал. 2, се посочват дължимото рентно плащане и собственикът им.

Комисията изготвя доклад до директора на областната дирекция „Земеделие“ в срок до 20 декември, който съдържа данни за имотите по чл. 106, ал. 2, техните собственици и дължимото рентно плащане. Към доклада се представят копие на споразумението и регистъра.

Въз основа на доклада по ал. 1 директорът на областната дирекция „Земеделие“ в срок до 30 декември издава заповед за одобряване на споразумението. Тя се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на областната дирекция „Земеделие“ в срок до 30 декември.    

Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред районния съд по местонахождение на имотите по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Участник в споразумението, на когото със заповедта по чл. 110, ал. 2 са определени имоти или части от имоти по реда на чл. 106, ал. 2, внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в едномесечен срок от публикуване на заповедта. 

Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция „Земеделие“ на правоимащите лица въз основа на заповедта, в десетгодишен срок.

Изплащането на средното рентно плащане става с подаване на заявления от лицето, посочено в заповедта като собственик, съсобственик или наследник на имота, или от упълномощено от него лице.

Заявлението се подава чрез общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите до директора на съответната областна дирекция „Земеделие”.

При подаване на заявлението се представя документ за самоличност. Когато заявлението се подава от наследник, той представя и удостоверение за наследници в случай, че не е регистриран като собственик или съсобственик за съответния имот в информационната система на Министерството на земеделието, храните и горите. Когато заявлението се подава от пълномощник на правоимащо лице, той представя и нотариално заверено пълномощно.

Към заявлението се представя удостоверение за актуална банкова сметка, издадено от съответната банка.

Общинската служба по земеделие извършва проверка на всяко от подадените заявления за установяване на сумата на дължимото плащане, определена в заповедта по чл. 93, ал. 1, съответно по чл. 110, ал. 2. След това от службата изпращат служебно заявлението заедно с приложените към него документи и извлечението от заповедта по чл. 93, ал. 1, съответно по чл. 110, ал. 2, за дължимата сума в областната дирекция „Земеделие” за превеждането й по банков път.

Когато имотът е съсобствен, плащането на определените суми за средно рентно плащане се извършва на съсобственика (сънаследника), подал заявлението, след като предостави декларация, с която се задължава да разпредели получената сума между останалите съсобственици съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.

Когато собствеността върху имота е прехвърлена след издаване на заповедта по чл. 93, ал. 1, съответно по чл. 110, ал. 2, сумата се изплаща на собственика, посочен в заповедта.

При поискване областната дирекция „Земеделие” издава документ на заинтересуваното лице, удостоверяващ, че рентното плащане е изплатено по реда на ал. 1.

До 31 октомври ще се депозират споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади за следващата година
10125

Последни материали
Виж
Фермерите ще бъдат подпомогнати да реализират своята продукция
Отварят до седмица приема по подмярката за късите вериги за доставки и местните пазари
Всички зърнени култури вече се внасят безмитно в общността
ЕК отмени митото върху вноса на царевицата и соргото в ЕС
Грижи за костилковите овошни видове през юли
Образувани са досъдебни производства
Зачестяват случаите на незаконна сеч в частни имоти
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 30 юни – 3 юли 2020 година
Само купувачите на царевица на борсата коригираха офертите си
Според последната прогноза на Организацията за земеделие и прехрана
Рекордна реколта и световни наличности от зърно през 2020/21 г.
Свързани материали
Виж
Закон за земята
При дълг към фонд „Земеделие“ сте изключени от масивите за ползване
По данни от Аграрния доклад
Половината от обработваемата земя в страната е комасирана
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам