Начало » Новини » Коментари
15.11.2019 г.

Общините ще посочват фермерите до 40 години, които с предимство ще наемат държавни земи

Закон за земята - проект
Общините ще посочват фермерите до 40 години, които с предимство ще наемат държавни земи

sinor

Всяка година до 15 февруари министърът на земеделието ще разписва заповедите за предстоящите търгове за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за предстоящата стопанска година. Това е записано в проекта на Закон за земята, който е качен за обсъждане на страницата на министерството на земеделието и по него се приемат предложения до началото на декември.

Както и досега срокът за наем при едногодишните култури не може да бъде по-дълъг от 10 години, като договорите минимално се сключват за пет години. При отглеждане на трайни насаждения срокът се определя в зависимост от вида на насаждението, но не може да бъде по-дълъг от 30 години. Когато периодът на плододаване на трайното насаждение е по-дълъг от 30 години, договорът за аренда може да бъде продължен с допълнително споразумение до изтичането на периода на плододаване.

Размерът на арендното плащане 2 се определя по пазарна оценка, изготвена от независим оценител. За земите от държавния поземлен фонд оценката се възлага и приема от директора на областната дирекция „Земеделие“, а за земите от общинския поземлен фонд - от кмета на общината.

В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или арендна цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.

Договори за аренда на държавни или общински земи, сключени за срок, по-дълъг от 10 години, могат да бъдат развалени по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.

Ако договорите за наем или аренда за държавните и общински земи са по-дълги от една стопанска година, и тези терени изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ съгласно наредбата по чл. 30, ал. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители, тогава за площта извън специализирания слой не се дължи заплащане на наемна или арендна вноска за първата стопанска година от сключването на договора, гласи още проектът за нов закон.

За определяне на дължимата наемна или арендна вноска в договорите по ал. 1 се вписва информация за общата площ на имотите или части от тях, която попада в обхвата на актуалния към датата на сключване на договора специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“.

Справката се изготвя от собственика на предоставяните за ползване имоти по договора чрез извършване на пространствено сечение между границите на имотите от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, и на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“, достъпен чрез интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Справката представлява неразделна част от договора, гласи проектозаконът за земята.

Отдадените под наем или под аренда земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд могат да се ползват само за целите, за които са предоставени, и не могат да се предоставят за ползване на други лица чрез договори за наем, аренда, съвместна дейност или друг договор, освен в случаите, когато са предмет на споразумения за създаване на масиви за ползване по реда на Глава седма, Раздел IIІ и IV.

Заповедта за търговете за отдаване на държавни имоти се обнародва в „Държавен вестник“, публикува се в един централен ежедневник, както и на интернет страниците на областната дирекция „Земеделие“ и на Министерството на земеделието, храните и горите.

Важни са изискванията за предимствата, с които ще се ползват младите фермери до 40 години при ползването под наем на земи от държавния поземлен фонд.

Директорите на областните дирекции „Земеделие“ изпращат списъците на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд на територията на съответната област в Министерството на земеделието, храните и горите, така че да получат съгласието на министъра на земеделието за включване на предложените имоти в предмета на търга. Това става след провеждане на анкета по общини за наличен интерес за участие в търга на лица на възраст до 40 навършени години, регистрирани като земеделски стопани.

Въз основа на резултатите от проведеното анкетиране се изготвя доклад, в който се посочат обобщените резултати от проведеното проучване по общини за броя на анкетираните лица, вида на културата, която желаят да отглеждат и необходимата им за целта площ, като при наличен интерес, към него се прилага и примерен списък с имоти до 50 дка, които могат да бъдат предложени на търга само на земеделски стопани, отговарящи на изискванията.   

Министърът на земеделието по ред и условия, посочени в правилника за прилагане на закона, определя кои от предложените от съответната областна дирекция „Земеделие“ земи от държавния поземлен фонд могат да бъдат предоставени на търга. След изразяване на писмено съгласие на министъра на земеделието, храните и горите за включване на предложените имоти по чл. 141, ал. 1 и 2 в предмета на търга, директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед за провеждането на търга (тръжните сесии).

В заповедите се описват освен условията на търга също и условията за плащане на цените, като стъпката на наддаване ще баде в размер един лев от началната тръжна цена - при провеждане на търг с явно наддаване в случаите по чл. 149, ал. 2.

Информация за земите от държавния поземлен фонд, които се предлагат за отдаване под наем или аренда на общо основание и за земите, които са определени на търга за регистрирани земеделски стопани на възраст до 40 навършени години, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване (наем, аренда), срок на предоставяне, начална тръжна цена, както и образците на документите за участие в търга и на договорите за наем и аренда, се излага на видно място в сградата и се публикува на интернет страницата на областната дирекция "Земеделие". В общинските служби по земеделие се излага информация за земите - обект на търга на територията на общината.

Срокът за провеждане на първия търг (първата тръжна сесия) е не по-кратък от 30 дни от деня на публикуване на обява за търга в местен вестник. Заповедта за провеждане на всяка следваща тръжна сесия се обявява в местен вестник в срок, не по-кратък от 15 дни преди провеждането й, излага се на видно място в сградата на областната дирекция „Земеделие“ и се публикува на интернет страницата й.

Право на участие в търговете имат физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които:

1. са регистрирани като земеделски стопани;

2. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;

3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

4. не се намират в ликвидация;

5. нямат неизплатени задължения за суми по заповеди на директора на областната дирекция „Земеделие“ за неправомерно ползване, както и неизплатени суми за земите „бели петна“; 6. нямат прекратени договори за ползване на земеделски земи от държавния поземлен фонд поради неиздължаване на паричните задължения по тях и нямат просрочени задължения към Държавен фонд "Земеделие";

7. нямат качеството на "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискването по т. 5 и 6;

8. сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, извършващи стопанска дейност, обработват не повече от 10 000 дка земеделска земя, а лицата по чл. 146, ал. 1 -  не повече от 200 дка, независимо от формата на стопанисване или вида собственост;

9.  нямат парични задължения към държавата.

Изискването по ал. 1, т. 2 се отнася за управителите или за членовете на управителните органи на кандидата.

Свързани юридически лица по смисъла на ал. 1, т. 8 не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в тръжна процедура за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд за един и същ имот – обект на търга.

Право на участие в търга за земите, които са определени за кандидати - регистрирани земеделски стопани на възраст до 40 навършени години, имат:

1. физически лица, които към момента на подаване на заявлението, са на възраст до 40 навършени години и са регистрирани като земеделски стопани;

2. еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, които са учредени от физически лица по т. 1.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват служебно.

(3) За кандидатите за участие в търга по ал. 1 се прилагат изискванията  по чл. 145, ал. 1 - 3,  като  обстоятелствата се удостоверяват по реда на чл. 145, ал. 4.

окументите за участие в търга, определени в правилника за прилагане на закона, се подават в областната дирекция "Земеделие".

Участниците в търга нямат право да подават повече от една оферта за един имот, както и да правят допълнения и изменения в подадените оферти.

След изтичане на срока за подаване на документи за участие в търга, директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава със заповед тръжна комисия, която провежда тръжната процедура по ред и условия, определени в правилника за прилагане на закона.

Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-висока цена за съответния имот.

В случаите, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване, с начална цена - предложената от кандидатите цена, като стъпката на наддаване е в цели левове на декар.

При отказ за участие в наддаването на всички участници, търгът се прекратява.

Кандидатите за участие в търга могат да обжалват протокола на тръжната комисия в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред районния съд по местонахождението на имотите, като жалбите се подават чрез областната дирекция "Земеделие". Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът постанови друго.

При обжалването на търговете, договорите за наем или за аренда се сключват за срок - до произнасяне по жалбата с влязло в сила съдебно решение. Земите могат да се ползват само за отглеждане на едногодишни полски култури, освен в случаите, когато са заети с трайни насаждения. Решението на съда се изпълнява след изтичане на стопанската година.

В 14-дневен срок след изтичане на срока за обжалване на резултатите от търга, директорът на областната дирекция "Земеделие" сключва договор за наем или за аренда със спечелилия участник. В договора задължително се включват условията, при които е спечелен търгът за всеки от имотите. Депозитът на спечелилия участник се прихваща от наемната цена или от арендната вноска.

При отказ на спечелилият участник да сключи договор по ал. 1, класираният на второ място участник се поканва за сключване на договор при предложената от него цена, но не по-ниска от 90 на сто от цената, предложена от класираният на първо място участник в търга. В случай на отказ на класираният на второ място участник, процедурата се прекратява.

Лицата, които са сключили договори за не по-кратък срок от 5 стопански години, могат да изграждат в имотите:

1.  леки огради, системи за противоградова защита и обекти, свързани с ползването на земята, които не са трайно прикрепени към терена и не представляват строежи по смисъла на Закона за устройство на територията;

2. водовземни съоръжения за подземни води, които не са свързани с изграждането на допълнителна инфраструктура, при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

В срок до един месец след изтичане срока на договора или предсрочното му прекратяване, лицата по ал. 1 имат право да премахнат изградените обекти, освен посочените в ал. 1, т. 2, като при неупражняване на това право, изграденото в имота остава за неговия собственик, освен ако в договора не е уговорено друго.

Лицата, които са сключили договори за създаване и отглеждане на трайни насаждения след изразено предварително писмено съгласие от министъра на земеделието, могат да създават в имотите допълнителни култури/трайни насаждения до встъпване в период на пълно плододаване на насаждението - предмет на сключения договор.

Информацията за останалите след провеждането на търга свободни земеделски земи се актуализира със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ след приключване на всеки търг (тръжна сесия).

(2) Останалите свободни земеделски земи, включени в предмета на търга за лицата по чл. 146, ал. 1, се предлагат на следващите тръжни сесии на търг на общо основание.

(3) Министърът на земеделието, храните и горите може да намали началната тръжна цена с до 50 на сто или да определи други условия за заплащането на цената по предложение на директора на областната дирекция "Земеделие", в случай че за дадени имоти на три последователни търга (тръжни сесии), не са подадени заявления - оферти.

Общинските служби по земеделие ежегодно извършват не по-малко от две проверки (до 31 май и до 30 ноември) на земите от държавния поземлен фонд и информират областните дирекции "Земеделие" за състоянието и ползването им. Проверките се извършват на терен и/или чрез данни от изготвено пространствено сечение между границите на имотите от картата на възстановената собственост (КВС) или от кадастралната карта (КК) и на парцелите, заявени за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания на площ. За имотите, предоставени за създаване и отглеждане на трайни насаждения, се описват проведените дейности в съответствие с предмета на договора, като се правят и геореферирани снимки от всяка ъглова точка на имотите.

При какви условия земите от държавния и общинския поземлен фонд може да се дават под наем и аренда без провеждане на търг

Земеделските земи от държавния поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без провеждане на тръжна процедура при условията и по реда на закона:

1.   когато са заети с трайни насаждения, при условията на чл. 160, ал. 1;

2. когато върху тях са изградени трайно прикрепени функциониращи хидромелиоративни съоръжения, при условията на чл. 161, ал. 1;

3.  в случаите на създаване и разпределение на масиви за ползване на земеделски земи по реда на Глава седма, Раздел IIІ и IV;

4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, когато земите са пасища, мери или ливади, по реда и условията на Раздел VІ;

5.  на бюджетни организации по чл. 178, ал. 1, за безвъзмездно ползване;

6.  в други случаи, определени със закон.

Ето и важните условия за отдаване на трайни насаждения без търг, заложени в член 160 от проектозакона.

Заетите с трайни насаждения земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд по чл. 156, т. 1, могат да се отдават за ползване под наем или аренда на физически или юридически лица без провеждане на търг, само в случаите, когато:

1. насажденията са създадени от лицата при условията на сключен договор за наем или аренда, срокът на който е изтекъл преди изтичане на амортизационния срок на насажденията, или ако след изтичането на амортизационния им срок, те продължават да са в състояние на плододаване;

2. насажденията, разположени върху земи от държавния или общинския поземлен фонд, са частна собственост на заявителя и са с изтекъл амортизационен срок, но продължават да са в състояние на плододаване.

Право да подадат заявление за предоставяне под наем или аренда на заетите с трайни насаждения земеделски земи от държавния или общинския поземлен фонд по ал. 1 имат лицата, които отговарят на условията по ал. 1, т. 1 или 2.

Заявлението се подава до директора на областната дирекция "Земеделие", съответно - до кмета на общината, по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, който се публикува на интернет страницата на министерството.

Директорът на областната дирекция "Земеделие", съответно – кметът на общината, комплектува преписка с документите, посочени в правилника за прилагане на закона, като преписките за земите от държавния поземлен фонд, придружени със становище относно наличието на условията и срока за отдаване, се изпращат в Министерството на земеделието, храните и горите, за разглеждане и произнасяне.

Отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, заети с трайни насаждения или с трайно прикрепени функциониращи хидромелиоративни съоръжения, без провеждане на търг

Земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд по чл. 156, т. 2, върху които са изградени трайно прикрепени функциониращи хидромелиоративни съоръжения, могат да се отдават за ползване под наем или аренда без провеждане на търг, само на собствениците на съоръжението.

Заявлението се подава по реда на чл. 160, ал. 3, към което се прилагат документи за собственост на съоръжението, придружени с наличната техническа документация, както и документите, посочени в правилника за прилагане на закона.

Земите по чл. 160, ал. 1, т. 1 и 2 се отдават под наем или аренда по пазарни цени, определени от независим оценител. Оценката се възлага от директора на областната дирекция "Земеделие", съответно - от кмета на общината.

Заявителят се уведомява по реда на Адмнистративнопроцесуалния кодекс от директора на областната дирекция "Земеделие", съответно - от кмета на общината, за определената цена и за възможния срок за отдаване на имотите под наем или аренда, преди преписката да бъде представена за разглеждане и произнасяне по реда на чл. 160, ал. 4.

Общините ще посочват фермерите до 40 години, които с предимство ще наемат държавни земи
44602

Последни материали
Виж
Да си отгледаме воден лук за семе
Европейската комисия публикува препоръки за единен подход на ЕС при тестване за COVID-19
Седмичен обзор на Софийска стокова борса
Закупуването на пшеница от Полша на търга в Египет е показателно
Поскъпването на черноморската пшеница заплашва конкурентоспособността
Средната цена и паднала до 32,58 евроцента за килограм
Производството на мляко в ЕС е нараснало с близо 2 на сто за 6 месеца
За преодоляване на последиците от коронавирусната пандемия
Тръмп обеща още 13 милиарда долара на фермерите
Свързани материали
Виж
За една година - петкратен скок в дългогодишните договори за наемане на земя от държавния фонд
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам