Начало » Новини » Коментари
20.08.2019 г.

След два приема за модернизация по ПРСР са усвоени едва 40 процента от подмярка 4,1

Отчет
След два приема за модернизация по ПРСР са усвоени едва 40 процента от подмярка 4,1

sinor

При отчета за изпълнението на програмата за развитие на селските райони към юни тази година е обявено, че усвояването на бюджета по една от най-атрактивните подмерки 4,1 за модернизация на земеделските стопанства е едва 40%. Причината за това е, че въпреки одобрението има немалко кандидати, които все още не са разписали договорите си. Данните бяха изнесени по време на Комитета по наблюдение на ПРСР, проведен през юни тази година, от експерти на фонд „Земеделие“.

Общият бюджет при двата приема по подмярка 4,1 надхвърли 214, 3 милиона  евро, като подадените проекти достигнаха космическото число от 6 527. Бюджетът обаче стигна за подписването едва на 1 445 договора. Още при първия прием бяха подписани 891 договора, а 2 462 проекта са анулирани, като в тази бройка влизат неподписаните договори, отхвърлените и оттеглените заявления.

При втория прием постъпилите проекти са 3165, от които към момента са подписани 554 договора на обща стойност 215 млн. евро одобрена субсидия. По този прием в процес на обработка са само 13 проекта на обща стойност близо 4 млн. евро, е отчел бившият изпълнителен директор на фонда Калоян Костадинов. На въпроси от Българската асоциация на консултантите по европейски програми Костадинов е обяснил, че остатъчен бюджет по тази мярка няма. От първия прием всички проекти с 33 точки са договорени, а по втория – проектите с включително 55 точки, като останалите от 54 надолу са отказани.

Към юни 2019 г. усвояването на бюджета по останалите подмерки от ПРСР е следното - по 2.1.1 - 45%, по 2.1.2 - 46%, по 4.2 -  21%, по 6.1 - 62%, по 6.3 - 56%, по 7.2  - 15%, по 7.6 - 29%,  по 8.1 - 6.34%, по мярка 9 - 5,65%, по мярка 10 - 64%, по мярка 11 - 56%, по мярка 12 - 66%, по мярка 13 -  68%, по мярка 14 - 3.71%, по подмярка 19.1 - 41%, по 19.4 - 25%, по мярка 20 -   30%.

Към юни тази година най-много заявки за плащане са подадени по подмярка 4.1 за модернизация – 96 проекта. На следващо място са заявките по подмярка 19.4 - 77, по подмярка 7.6 - 33, по подмярка 4.2 – 31 и по подмярка 7.2 - 24.

Общият оборот на заявките за плащане към юни тази година са били 279, на обща стойност близо 45 млн. евро.

По подмярка 4.2, първи прием 2015 г. са постъпили общо 597 заявления, като към момента са сключени 266 договора на обща стойност 175 млн. евро. В процес на обработка са 11 проекта за 11 млн. евро,  които са върнати от съда с пълни или частични откази и в момента се разглеждат. За 173 проекта с под 46 точки в момента все още не са отказани, но за тях няма да има достатъчно средства.

По втория прием на подмярка 4.2. от 2018 г. е извършен първи прием през ИСУН, постъпили са 193 проекта, които са преминали предварителния ранкинг в срок и в момента се разглеждат. Предстои изпращане на писма на етап ТФО. Някои от проектите са били оценени с по-малко точки, които след възражения са вдигнати и кандидатите в 7-дневен срок след получаване на уведомителните писма трябва да предоставят документи доказващи заявения ранкинг. След това ще се пристъпи към окончателен доклад на етап ТФО.

По подмярка 4.1.2. от прием 2018 г. бюджетът е 12 млн. 500 хил. евро с подадени 268 проектни предложения на обща стойност близо 4 млн. евро., тук няма ограничен бюджет. На етап административно съответствие са отсети 244 проекта. В момента тече процес на акредитация на контролните листа, след което проектите ще бъдат разпределени в Централно управление, като ще се ползва помощта и на Областните дирекции.

По подмярка 6.1., първи прием 2015 г., са постъпили 2664 заявления със заявена субсидия близо 66 млн. евро, което е два пъти повече от заложения бюджет от 35 млн. евро. Към  момента са сключени 1 286 договора на обща стойност 32 млн. евро. Анулираните, неподписаните и отхвърлени договори са 1 378.

По втория прием на подмярка 6.1 от 2018 г. през ИСУН са постъпили 1 837 проекта. В момента се извършва техническа и финансова оценка. След получаване на писмата за окончателния ранкинг бенефициентите имат срок от 7 дни да предоставят документите. Вероятно в  началото на юли ще се пристъпи към договаряне на близо 1 100 проекта. След като се затвори 6.1, се очаква да стартира новия прием по 6.3.

По подмярка 6.3., първи прием 2016 г., са приети 3 815 заявления с бюджет - 30 млн. евро Към момента са сключени 1 942 договора с одобрена субсидия 29 млн. евро. Тук има максимално изпълнение на бюджета.

По подмярка 6.4.1.  са открити три процедури - за занаяти, услуги и производство, при които е извършен предварителен ранкинг и УО е разгледал възраженията. Преди 4 седмици е  публикуван окончателния ранкинг. За производството бюджетът е 30 млн. евро. На етап ОСД ще се гледат 160 проекта за микропредприятия и 22 проекта за земеделски производители. За микропредприятия 100% - са 67 точки, 130% - са 62 точки. За същата процедура "Производство", само че за бюджета за земеделски производители, абсолютно всички 22 проекта ще бъдат разгледани на етап ОСД.

За процедурата "Услуги" подбюджетите са разделени на микропредприятия, социални услуги и земеделски производители. В 130% попадат всички проекти получили включително 57 точки, като 174 проекта ще подлежат на обработка. За социалните услуги всички получили включително 78 точки попадат в 130% бюджет, тук 47 проекта ще бъдат разгледани на етап ОСД. За земеделските производители всички, които са получили 40 точки включително, това са 36 проекта, подлежат на оценка. За занаятите всички получили включително 10 точки, общо 25 проекта подлежат на оценка на административно съответствие.

По подмярка 7.2, първи прием 2016 г. са постъпили 938 проекта и към момента са сключени 330 договора на стойност 428 млн. евро. В процес на разглеждане са 2 проекта, свързани с пътища, които са върнати след като е издаден отказ.

По подмярка 7.2, втори прием 2018 г.  са постъпили 527 проекта,  като към момента са одобрени 276 договора на стойност близо 91 млн. евро. Всички процедури са затворени за разглеждане. По последната процедура за енергийната ефективност преди 2 дни е  излязъл оценителния доклад на комисията на етап оценка на административно съответствие и допустимост. Получени са 2 жалби от кандидати, които не са допуснали на етап ТФО, които ще бъдат разгледани от комисия. По Подмярка 7.2, първи и втори прием, към  момента има над 600 сключени договори. В момента текат по първия прием проверката на процедурите, които са проведени от общините по проектите, свързани с ВиК, пътища и улици. Там последващия контрол е сведен между пет и седем дни и се очаква приемането на заявките за плащане. По втория прием преди три седмици са сключени договорите. От 276, вече 150 бенефициенти са изпратили за предварителен контрол обществените си поръчки. По втория прием всички обществени поръчки ще стартират в срок.

По подмярка 7.6,  първи прием 2016 г. са сключени 89 договора на стойност 25 млн. евро. Предстои нов прием по подмярката и фонд "Земеделие" е в готовност документите да бъдат  обработени.

По мярка 8, прием 2018 г., са открити процедури по подмерки 8.3, 8.4 и 8.6. Единствено по Подмярка 8.6 има неограничен бюджет. Предварителният ранкинг е извършен в срок. В  момента на етап оценка на административно съответствие са разпределени 97 проекта представляващи 130% бюджет. Общият брой постъпили предложения по Подмярка 8.6 е 191. По Подмярка 8.4 на етап ОСД са разпределени 14 проекта, а по Подмярка 8.3 са постъпили  31 проекта. Тук има забавяне от страна на ДФ "Земеделие" за разглеждане на проектите поради голяма натовареност.

Мярка 9, прием 2018 г. в края на 2018 г., е договорена и разплатена. Постъпили са 38 проекта с бюджет 7.5 млн. евро. Към момента са сключени 23 договора на стойност 6.5 млн. евро.

По подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" местните инициативни групи още от средата на миналата година са стартирали процедури и започнали да приемат проекти, да ги разглеждат и одобряват. Към момента са постъпили 150 процедури за разглеждане с  много проекти - около 700 проекта. Към момента ДФ "Земеделие" е обработил 50 проекта,  по 15 от тях имаме одобрение, отчитат от фонда.

След два приема за модернизация по ПРСР са усвоени едва 40 процента от подмярка 4,1
9927

Последни материали
Виж
Свиването на производството заради поскъпването на газа само задълбочава проблема
Търсенето на торове от фермерите в Германия намаля с ръста на цените
Остра критика от зърнопроизводителя от град Раковски
Йосиф Делгянски: Половин милиард лева се разпределени неясно как – искаме точен отчет!
Благодарение на това България е вдигнала рязко износа на слънчогледов шрот
Водим по внос на слънчоглед от Украйна в ЕС с над половината количество
Пред Федерацията на независимите синдикати
Събев: Риск е, че заплатите в земеделието нарастват по-бавно от други сектори на икономиката
Конференция в Пловдив
Банката за развитие осигурява 250 млн. лв. за дялови участия във фирми в агросектора
Може да слушате и онлайн
Публични лекции в помощ на фермерите на тема биологичното земеделие
Свързани материали
Виж
Мониторингов комитет на ПРСР
Нито един зъболекар, автомонтьор или фризьор не започна бизнес в селата
Данните от третия прием тепърва се обработват
Отпаднали са цели 4 922 проекта за инвестиции, при подадени 6 288 по подмярка 4,1 в първите два приема
Съвет на земеделските министри на ЕС
Танева предлага неусвоените пари от еврофондовете да се пренасочат към уязвимите от кризата фермери
За девет години по селската програма са усвоени близо 6,9 милиарда лева
Връчване на договорите в Министерския съвет
Танева: Близо 10 на сто от бюджета на новата селска програма са усвоени
Отчет в края на 7-годишния период
От 6,2 млрд. лева по старата селска програма неусвоени са само 330 млн. лв. плюс 220 млн. лева, които са под въпрос
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2022
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам