Начало » Новини » Коментари
04.01.2019 г.

Собствениците на сгради от бившите ТКЗС-та ще ги придобиват без търг, но по нов ред

Закон за земята
Собствениците на сгради от бившите ТКЗС-та ще ги придобиват без търг, но по нов ред

sinor

Едва с правилника за прилагане на Закона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи ще бъде определен редът, по който държавата ще разрешава на сегашните собственици на сгради от бившите стопански дворове на ТКЗС-та (трудово кооперативно земеделско стопанство) да придобиват без търг сградите и съоръженията от имуществото на прекратените организации. Това гласи проектозаконът за земята, по който до 16 януари тече обсъждане от фермери и браншови организации.

Според този закон държавна собственост са всички застроените и прилежащи площи към сгради и/или съоръжения от имуществото на прекратените организации в бившите стопански дворове, както и земите, незаети със сгради и съоръжения, които са негодни за земеделско ползване и не подлежат на възстановяване плюс свободните земеделски земи, останали след възстановяване на правата на собствениците по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Купувач не може да бъде лице, придобило сградата като строителен материал. Цената на застроените и прилежащи площи, включително когато имотите са разположени извън границите на урбанизираните територии, се определя по пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

Процедурата за продажба се провежда от министъра на земеделието, храните и горите или от директора на съответната областна дирекция „Земеделие“ въз основа на заповед за възлагане на правомощия от министъра на земеделието, храните и горите.

Продажбата се извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на директора на областната дирекция "Земеделие", в случай на оправомощаване.

Пазарната оценка на имота се възлага и приема от директора на областната дирекция „Земеделие“ по местонахождението на имотите, като за определената цена на имота, заявителят се уведомява писмено. Имотът не може да се продаде по-евтино от данъчната оценка.

Цената на имота може да бъде заплатена изцяло в лева, или с парични средства в лева в размер на четиридесет на сто от цената, а за остатъка – с поименни компенсационни бонове. Цената на земите в лева се внася по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите.

Собствениците на сгради и/или на съоръжения от имуществото на прекратените организации дължат суми за ползването на земята до придобиване на правото на собственост върху застроените и прилежащи площи. Ако теренът е купен до 9 февруари 2011 г., дължат сумите за ползване на земята след тази дата съгласно отменения § 17 от преходните и заключителни разпоредби на  Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).

Лицата, придобили право на собственост върху сградите и/или съоръженията след 9 февруари 2011 г., дължат сумите за ползване на земята от датата на придобиване на сградите и/или съоръженията.

При разпореждане със собствеността върху сградите и/или съоръженията се представя документ за платена сума за ползване на земята до датата на разпореждането.

Собствениците на сгради и/или съоръжения от имуществото на прекратените организации, придобити след 15.08.2015 г., при подаване на заявление за придобиване право на собственост върху застроените и прилежащи площи към тях, представят документ, удостоверяващ, че е заплатена дължимата сума за ползване на земята до датата на разпореждането със сградите и/или съоръженията, съгласно отменения § 16 от преходните и заключителни разпоредби на  Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 61 от 2015 г.). 

Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице сключва договор със заявителя за прехвърляне правото на собственост върху имота/имотите, който се вписва в службата по вписванията.

Пак по същия закон всички дворове, които до този момент се държат незаконно, ще бъдат иззети и предоставени за стопанисване от държавата, чрез областните служби по земеделие.

Търговете за продажба на земите, незаети със сгради или съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, които се намират в стопанските дворове на прекратените организации, се провеждат за поземлени имоти в стопански дворове извън урбанизираните територии, за които е изготвен парцеларен план в цифров вид или план на новообразуваните имоти на стопанския двор или за урегулирани поземлени имоти по смисъла на Закона за устройство на територията, намиращи се в стопански дворове в границите на урбанизираните територии.

Имотите – предмет на търга, се индивидуализират с парцеларния план след преобразуването му в цифров вид, с плана на новообразуваните имоти или с регулационния план. Не се допуска участие в търга за част от имот. Търговете за продажба на имотите се извършват с тайно наддаване.

Търгът се обявява, след като министърът на земеделието, храните и горите изрази съгласие за включване на имотите в предмета на търга. Срокът на валидност на изразеното предварително съгласие е не по-дълъг от 1 година от датата на издаването му.

Търгове за продажба на земеделските земи в бившите стопански дворове на прекратените организации, останали след възстановяване правата на собствениците, се провеждат за имоти, за които не са предявени реституционни претенции, не са предадени на общините по реда на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и има изготвен парцеларен план в цифров вид или план на новообразуваните имоти на стопанския двор по реда на правилника за прилагане на закона, или са определени с регулационен план.

Имотите се предлагат на търг в размерите и границите, определени в съответствие с парцеларния план след оцифряването му или с плана на новообразуваните имоти, или с регулационния план. Не се допуска участие в търга за част от имот.

Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице може да се разпорежда чрез търг с имоти в бившите стопански дворове на прекратените организации, определени до влизане в сила на отменения § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.), с приети парцеларни планове или с планове на новообразуваните имоти като незастроени, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване земи или като свободни земеделски земи, върху които след 1 март 1991 г., са изградени сгради и/или съоръжения от физически или юридически лица.

Откриването на тръжна процедура за продажба на имотите по чл. 234 се извършва със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на оправомощено от него длъжностно лице, по предложение на директора на областната дирекция "Земеделие" и след предварително изразено съгласие на министъра за включване на имотите в предмета на търга.

Заповедта се публикува на интернет страницата на областната дирекция "Земеделие" и на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, в един местен и в един централен вестник, най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие и се поставя в 3-дневен срок от издаването й на видно място в областната дирекция "Земеделие", в общинската служба по земеделие, в общината и в кметството на населеното място по местонахождението на имота.

Търгове за незастроените, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване земи, се провеждат при условията и по реда на раздел ІV. Търгове за свободните земеделски земи в бившите стопански дворове се провеждат при условията и по реда на раздел V.

Неразпределените сгради и/или съоръжения от имуществото на прекратените организации в бившите стопански дворове, което не е получено в дял от правоимащите лица и не е продадено, след установяването му от комисията по чл. 239ал. 1, преминава в собственост на общината по седалището на прекратената организация.

Обстоятелствата се установят от комисия, назначена от кмета на съответната община въз основа на наличните документи на прекратената организация и чрез оглед на място. При спор за материално право до влизането в сила на съдебното решение, спорещите страни могат да определят пазач на спорния обект или да поискат от съда  да  назначи лице, което да извършва тази дейност.

Определянето на застроените и нормативно необходимите прилежащи площи към сгради и съоръжения от имуществото на прекратените ТКЗС-та, разположени извън границите на урбанизираните територии, се извършва с парцеларни планове на стопанските дворове.

В случай, че изработените парцелирани планове не са съхранени или са унищожени, се изработват планове на новообразуваните имоти за частите в стопанските дворове, върху които правоимащи лица не са придобили право на собственост. Изработването на плановете на новообразуваните имоти се възлага от съответната областна дирекция "Земеделие" на лица, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. Ако пък дворовете на ТКЗС-та са в границите на населените места, тогава собствениците им могат да възлагат изработване на подробни устройствени планове по реда на Закона за устройство на територията, но след придобиване на собствеността върху застроените и прилежащи площи.

Собствениците на сгради от бившите ТКЗС-та ще ги придобиват без търг, но по нов ред
40483

Последни материали
Виж
БАБХ
Започва работа по промените в наредбата за опазване на пчелите
Европейски форум
Оперативни групи от цяла Европа се събраха на втора среща за иновациите
За качество още не се говори
Танева прогнозира 5,4 млн. тона реколта от пшеница тази година
В разгара на лятото
Жегата вдига цените на зърното в Евросъюза, но паника на пазара няма
Танева жъне в Сливенско преди официалния старт на кампанията на 5 юли
Резултати
Класация в националното състезание за дървосекачи
Свързани материали
Виж
Подходящите растения
На балконите и във вътрешните дворове
Кой ще следи дали кокошките в личните дворове са 50 вместо 100
С промени в правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Двойно пада цената на земята в селскостопанските дворове
Кабинетът измени правилниците за прилагане на законите за собствеността и ползването на земеделските земи и за опазване на земеделските земи
Важни промени в ползването на селските пътища и стопанските дворове
Предстоящо
Двойно ще паднат наемите за старите селскостопански дворове
Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Уредена е собствеността върху земята в старите кооперативни земеделски стопанства
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам