Начало » Новини » Коментари
28.08.2018 г.

Вместо кодекс ще има Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи

Нормативни промени
Вместо кодекс ще има Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи

sinor

Вместо поземлен кодекс, който трябваше да обедини всички досега съществуващи закони, свързани с ползването на земята, министерството на земеделието прави нов Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, заменящ досегашните два закона - за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и за опазването на земеделските земи (ЗОЗЗ). Проектът е качен на интернет страницата на министерството на земеделието и до 26 септември по него ще се приемат предложения и промени, съобщиха от ведомството.

С новия норматив се въвеждат редица поправки, свързани с уедряването на земеделските земи, но без да се посочва дали държавата би участвала с подкрепа за насърчаване на комасационните проекти. Законът ще уреди и важни аспекти, свързани с предоставянето на земите за ползване, със създаването и поддържането на специализирани карти и регистри, с управлението, стопанисването и разпореждането със земи от държавния и от общинския поземлен фонд и на земите в стопанските дворове на прекратени организации, с опазването на земеделските земи и с промяната в предназначението и рекултивацията на земеделските земи.

В глава „Уедряване на земеделските земи по собственост“ е предвидена възможност картата на възстановената собственост и кадастралната карта и кадастрални регистри да се променят за създаване на уедрени поземлени имоти със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Заповедта се издава въз основа на писмено споразумение с нотариално заверени подписи на собствениците на земеделски земи и одобрен план за уедряване, а когато в плана за уедряване са включени земеделски земи - държавна или общинска собственост, споразумението се подписва от министъра на земеделието, храните и горите, съответно от кмета на общината или от оправомощени от тях лица.

Общинската служба по земеделие въз основа на одобрения план за уедряване издава решение, придружено със скица, което удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт.

Планът за уедряване се изработва от лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра, вписано в съответния регистър по чл. 12, т. 8 ЗКИР.

Имотите на всеки участник в плана за уедряване се проектират така, че да съответстват по площ на имотите му преди уедряването. За постигане на парична равностойност при разлика в категорията на земеделските земи се допуска отклонение в площта на имотите преди и след уедряването в размер до 10 на сто, когато в споразумението не е уговорено друго. При разлика в площта или в стойността на имотите преди и след уедряването уравняването може да се извършва в пари, в случай че това е предвидено в споразумението.  

Решението за изготвяне на план за уедряване се взема от общото събрание на собствениците с единодушие. Общото събрание на собствениците определя имотите, които се включват в плана за уедряване;  представя проект на бюджет за разходите и взема решение за финансирането на плана; взема решение за учредяване на местен комитет;. приема проекта на плана за уедряване.

Задължение на  местния  комитет е да оповестява намерението за изработване на плана за уедряване и срока за включване на нови участници в него, като поставя обяви в кметството и в общината и разгласява намерението по други подходящи начини, включително чрез средствата за масово осведомяване; да определя обхвата на проекта на плана за уедряване; да избира технически изпълнител на плана за уедряване; да избира метод за извършване на оценка и пр.

За откриване на процедура за изработване на план за уедряване, собствениците на земеделски земи подават заявление до министъра на земеделието, храните и горите, който назначаване на постоянна комисия, която приема проекта на плана за уедряване с протокол, с който с предлага на министъра на земеделието да издаде заповед за одобряване на плана за уедряване и за изменение на картата на възстановената собственост.

Министърът на земеделието издава заповед за одобряване на плана за уедряване и за промяна на картата на възстановената собственост в едномесечен срок от издаване на протокола на комисията.

В глава „Промяна на начина на трайно ползване“ е регламентирана процедурата, по която всеки собственик или упълномощено от него лице, може да промени начина на трайно ползване на земеделските си имоти или на части от тях за други земеделски нужди.

Предвижда се промяната на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи", да може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието по реда на чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Заявлението се подава до общинската служба по земеделие, като за имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), където е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии.

Началникът на общинската служба по земеделие назначава комисия, която   установява действителния начин на трайно ползване на имотите, като за констатациите се съставя протокол. Действителният начин на трайно ползване на имотите се отразява по реда на Глава „Поддържане на КВС“, а за землища с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри – по реда на ЗКИР.

Предвидено е задължение за Министерството на земеделието, храните и горите да поддържа специализиран софтуерен продукт за всяко землище, в който общинските служби по земеделие са длъжни да регистрират представените актове за ползване на земеделските земи (договори, административни, съдебни и други правни актове, които доказват притежаването на право, включващо в съдържанието си правомощие за ползване на земеделската земя), както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени при спазване на изискванията за форма. Регистрацията се извършва по искане на собствениците или на ползвателите на земеделските земи, въз основа на представени от тях копия от актовете.

С цел да се преодоляване на възможността за сключване на договори за наем на земеделски земи между лица, които нямат съответните права, е възприет въведеният с промените в ЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 42 и 55 от 2018 г.) специален законов ред за защита правата на собствениците при управлението на собствените им земеделски земи. В тази връзка изрично са определени са лицата, които могат да сключват договори за ползване на земеделски земи, а именно – собственика или от упълномощено от него лице; лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице, или по силата на нормативен акт;  съсобственик или съсобственици на земеделска земя, или от упълномощено от тях лице.

Предвидено е договорът за наем на земеделска земя със срок над една година, както и споразумението за изменението или прекратяването му, да се сключва в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните и да подлежи на вписване в службата по вписванията по местонахождението на имотите.

Когато договорът за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от упълномощено от тях лице, е посочено, че срокът на договора е до 3 години, съгласно условията на чл. 229 от Закона за задълженията и договорите. Упълномощаването трябва да бъде с изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите на упълномощителите. Изрично е посочено, че в тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.

По аналогичен на договора за наем начин е уреден редът за предоставяне на земеделски земи на кооперацията за съвместно обработване от неин член.

Предвидено е нотариусът да извършва проверка за спазване на въведените със закона изисквания за сключване на договори за ползване на земеделски земи в хода на нотариалното производство за удостоверяване на подписите на страните.

Предвижда се процедурата за уедрено ползване на земеделските земи да бъде уредена в глава „Създаване на масиви за ползване на земеделски земи“, съдържаща три раздела – „Общи положения“; „Уедрено ползване на обработваеми земи и трайни насаждения“ и „Масиви за ползване на пасища, мери и ливади“. Целта е да се усъвършенства действащата процедурата за създаване на масиви за ползване.

Предвижда се комисията, която ръководи процедурата, да изготвя проект за разпределение на включените в масивите земеделски земи, който да влиза в сила когато споразумението не е подписано от всички участници в него в посочения в закона срок или не са отстранени констатирани пропуски и недостатъци. 

Предвиден е нов подход за гарантиране правата на собствениците на т. нар. „имоти - бели петна“, а именно заповедта, с която директорът на областната дирекция „Земеделие“ одобрява масивите за ползване, да влиза в сила след заплащането на дължимите суми за ползването на имотите. Когато  участникът не е заплатил дължимите суми в определения срок, директорът изключва определените му за ползване „имоти – бели петна“ от споразумението. 

В глава “Поддържане на картата на възстановената собственост “ се определят условията и редът за поддържане на картата на възстановената собственост за земеделските и горските територии и регистрите към нея.

Проектът предвижда създаване на глава „Създаване и поддържане специализирана карта“. С оглед ускорено преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри, МЗХГ ще организира и поддържа специализирана карта и регистри върху кадастрална основа, които да съдържат и поддържат актуални текстови и графични данни, необходими за изпълнение на възложените задачи – регистрация на ползването; изготвяне на споразумения за масиви за ползване; подаване на информацията за нуждите на подпомагането, поддържане на специализирани данни, които не са предмет на кадастралната карта и регистър и др. Специализираната карта и регистри са необходими за управлението и развитието на поземлените отношения в Р. България. Целта е гарантиране и успешното усвояване на средства от Европейските фондове и националните доплащания при провеждането на съответните кампании.  

В глава „Обмен на данни с Агенция по геодезия, картография и кадастър“  се предвижда обменът на данни между МЗХГ и АГКК да се осъществява чрез отдалечен достъп. Регламентирано е запазването на всички налични данни, съдържащи се в картата на възстановената собственост, в кадастралните карти и регистри.  

В глава „Явна фактическа грешка“ се предлага изменение на действащото законодателството, прилагащо промени в карти и регистри по повод констатирана явна фактическа грешка, в посока провеждане на частично земеустройство по отношение на засегнатите от грешката имоти. Цели се постигане на пълноценно използване на земеделската територия, определя се оптималния достъп до засегнатите имоти, преодолява се раздробяването им, въвеждат се възможности за прилагане на частична комасация, в зависимост от конкретните условия. Въвежда се на единна, общовалидна дефиниция за явна фактическа грешка. Регламентират се ясни и технически изпълними дейности за отстраняване на явна фактическа грешка в т. нар „контактна зона“ (несъответствия между земеделски и урбанизирани територии) при създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.  Намалява се административната тежест чрез облекчаване на процедурата за отстраняване на явна фактическа грешка в земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както и в имоти от държавния поземлен фонд и държавния горски фонд.

Очаквайте продължение по новия законопроект, който урежда и отдаването на земите от държавния поземлен фонд.

Вместо кодекс ще има Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи
26824

 От: Немобг  03:44  четвъртък, 20 септември 2018 г.
В кодекса не е споменато нищо за конкуренцията на арендаторинаематели в едно землище . Има землища в които един арендатор обработва 80% дори 90% от землището на едно село. Защо не се ограничи размера на арендуваната земя от едно лицесемейство и неговите фирми да не е повече от една трета от землището на населеното място? Също не е разрешен проблема с подялбата на имоти с много наследници за които в момента няма начин да се разделят доброволно или по съдебен път защотото времето и средствата които трябва да се вложат не са икономически обосновани и превишават пазарната стойност на имотите. В случаи на некоректни наемателиарендатори които не плащат наемрента собственитците на земята да имат право да прекратят договора едностранно. Неразбирам защо се въвежда 20% такса от средното годишно рентно плащане за земите „бели петна“.
Последни материали
Виж
Проект
Проект помага за информираността на българските земеделски работници в Италия
Решения на Министерския съвет
План за сътрудничество между малките и средни предприятия на България и Сърбия
Проекти
До три години България ще изнесе 640 тона шафранови луковици за Китай
Решения на Министерския съвет
България ще участва за втори път с национален щанд на изложение в Рияд
Незаконните сечи са основен проблем
WWF и Интерпол започват проект срещу престъпленията в горите
Близо 80 на сто от доставките са от български фермери
Само в една търговска верига са продадени 90 хиляди тона плодове и зеленчуци през миналата година
Свързани материали
Виж
Становища
Животновъдът Бончев: Законът за земята бистри нови схеми „ала заменки“, само че с държавните пасища
Предложения към закона за земята
Зърнопроизводителите предлагат нов срок за деклариране на земята в реални граници
Министерство на земеделието, храните и горите
Втора дискусия по закона за поземлените отношения
Трета част на новия закон за земята
С поземления закон се урежда превръщането на неземеделски земи в ниви
Втора част на новия закон за поземлените отношения
Търговете за държавни земи ще бъдат обявявани до 15 февруари вместо до 31 март
В отворено писмо до министъра на земеделието и храните
АЗПБ настоява браншовите организации да участват в създаването на поземления кодекс
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам