Начало » Новини » Коментари
16.07.2018 г.

До 10 август се приемат най-важните предложения от бранша - по бъдещия Кодекс за земята

Законови промени
До 10 август се приемат най-важните предложения от бранша - по бъдещия Кодекс за земята

sinor

В продължение на месец до 10 август 2018 година браншовите организации от селското стопанство ще представят своите позиции по бъдещия Кодекс на земята, чийто първи вариант се провали и през септември 2017 година парламентът реши да се изработи нов проект. Министерството е отправило покана към представителните организации, които остро разкритикуваха предишния вариант за кодекс.

При второто управление на кабинета Борисов ръководството на агроведомството беше поръчало изработване на Поземлен кодекс от частна правна кантора, чийто проект беше отхвърлен от работещите в сектора.

Именно затова до 10 август ще се приемат новите проекти за обединяване на законодатеството, свързано с поземлените отношения. Досегашната практика показа коренни противоречия в някои от членовете на основните два закона – за собствеността и ползването на земеделските земи и за опазването на земеделските земи.

За да се изчистят проблемите и да се уеднаквят кадастрите, се налага създаването на последователна цялостна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на настоящата регламентация, да премахне противоречията в отделните актове, да даде цялостна, достатъчна и оптимална регулация, съобразена с актуалните нужди на обществените отношения в страната, се посочва в мотивите на министерството на земеделието.

Основната уредба на собствеността и ползването на земеделските земи е регламентирана в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който е приет в началото на 90-те години на двадесети век, като важна част от група закони, имащи за цел провеждане на процеса по реституция и организиране на поземлените отношения, произтичащи от нея. Съществена част от разпоредбите на ЗСПЗЗ са изчерпали действието си, а някои от тях напълно са изгубили приложимост, поради уреждане на обществените отношения, чиято регулация ЗСПЗЗ е бил призван да даде. Реституцията като институт, в голяма степен е „изчерпана“ и към настоящия момент не следва да бъде акцент на актуалното законодателство в сферата на поземлените отношения. Материята на реституцията обаче не може да бъде изключена от предмета на регулация, но се предлага да бъде обособена в самостоятелен нормативен акт, като този акт може да продължи да бъде ЗСПЗЗ.

Законът за опазване на земеделските земи и правилникът за прилагането му регламентират обществените отношения, възникващи във връзка с опазване на земеделските земи и уреждат процедурите за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и рекултивацията на нарушени терени. Регламентацията е разпокъсана в множество закони и подзаконови нормативни актове, което прави трудно проследяването на цялостната рамка и непротиворечивото й прилагане. 

С новия законодателен акт се цели да се създаде систематизирана и непротиворечива уредба на поземлените отношения, която да уреди по-ефективен и ефикасен режим от правила за притежаване, управление, разпореждане и опазване на земи със земеделско предназначение, като обществените отношения, които законът ще регламентира, са следните: 

- делби на земеделски земи - ще бъдат обобщени действащите в различни закони норми, регулиращи доброволната делба;

- промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой „постоянно затревени площи“, която да може да се извършва само след изключването им от слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите;

- създаване и поддържане на специализирана карта и регистри за текстови и графични данни pd ползването на земеделските земи по предназначение, които не са включени в кадастрална карта;

- създаване и разпределение на масиви за ползване на земеделски земи – подобряване на действащата процедура;

обмен на данни с Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/  - ще бъде уреден обменът на данни между МЗХГ и АГКК чрез отдалечен достъп;

явна фактическа грешка - изменение на действащото законодателството, прилагащо промени в карти и регистри по повод констатирана явна фактическа грешка в посока провеждане на частично земеустройство по отношение на засегнатите от грешката имоти; въвежда се единна, общовалидна дефиниция за явна фактическа грешка;

ползване на земеделските земи - предвижда се да се регламентира нов ред за разпределение на държавните и общински пасища, мери и ливади, като обща комисия, с представители на общинската администрация и на областната дирекция „Земеделие“, да разпределя едновременно пасища, мери и ливади от ОПФ и ДПФ на правоимащите лица в землището, където е регистриран животновъдният им обект, а при изчерпване на ресурса от държавни и общински имоти в същото землище, да се разпределят  имоти от двата фонда в съседни землища;

общи положения при ползване на земите от държавния и общинския поземлен фонд под наем или аренда – предвижда се да се прецизира и допълни режимът на ползване на земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд, като се  въведе максимален срок на договорите за аренда за отглеждане на едногодишни полски култури (10 стопански години), а за договорите за създаване и отглеждане на трайни насаждения – до 30 стопански години, като за последните се предвижда възможност за анексирането им до изтичане на срока на плододаване, при арендна вноска, определена по пазарен механизъм; предвижда се също да отпадне възможността за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ или ОПФ чрез конкурс;

-  управление на земеделските земи от държавния поземлен фонд - ще бъдат прецизирани процедурите по отдаване на земеделски земи под нам или аренда чрез търгq без провеждане на тръжна процедура и предоставяне на такива земи за безвъзмездно ползване на бюджетни организации;

-  учредяване на ограничени вещни права върху земи от държавния поземлен фонд - предвижда се да се разпише подробна процедура за учредяване на различните видове ограничени вещни права;

-  замени на земеделски земи от държавния поземлен фонд с частни земеделски  земи – предвижда се да се уредят и случаите, в които се допуска извършване на замяна със земи от държавния поземлен фонд, като се регламентира възможност за извършване на замени със земеделски земи - собственост на общините, когато се налага реализиране на проекти за социално-икономическото развитие на общината, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение;

-  разпореждане със земеделски земи от държавния или общинския поземлен фонд, заети с овощни насаждения - предвижда се да се уреди процедурата за продажбата на тези земи, с оглед констатирани непълноти в същата;

-  разпореждане със земеделска земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – предвижда се създаването на комисия, която да подпомага министъра на земеделието, храните и горите;

-  продажба на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд чрез търг на притежатели на компенсаторни инструменти - предвижда се създаване на нова процедура за продажба на свободни земеделски земи от ДПФ на притежатели на компенсаторни инструменти и заплащане на 40 на сто от цената на имота в лева, при начална тръжна цена, определена по пазарен механизъм, като се отмени Наредба №16/2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове;

-  разпореждане със земите в стопанските дворове - предвижда се да се прецизират и допълнят  процедурите за продажба на земи в стопанските дворове, представляващи застроени и прилежащи площи към сгради/съоръжения на прекратените организациите в бившите стопански дворове, както и на свободните, негодни за земеделско ползване земи, и на свободните земеделски земи, останали след възстановяване правата на бившите собственици; за незастроените имоти в стопанските дворове се предвижда да се провежда само един общ търг, на който да участват всички заинтересовани лица, като началната тръжна цена се определя по пазарен механизъм; за собствениците на сгради и съоръжения се предвижда да се  въведе срок, в който да регистрират собствеността си в действащата карта на съответното землище, както и срок, в който при наличие на неразпределено недвижимо имущество на прекратените организации, същото да бъде предадено в собственост на общините по местонахождението на имотите;

 опазване на земеделските земи от увреждане – детайлно ще бъдат регламентирани правата и задълженията на собствениците и ползвателите на земеделски земи във връзка с опазването им;

-  рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт – подробно ще бъде регламентирана процедурата по рекултивация на нарушени терени, ще бъдат определени документите, които следва да се представят в хода на производството, ще се регламентира в кои случаи се отнема и оползотворява хумусния пласт; 

-  строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им – Предвижда се отмяна на Наредба № 19 от 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им (обн. ДВ. бр. 85 от 2012 г.), като разпоредбите на същата ще бъдат включени в законопроекта. Ще бъде регламентирана забрана за извършване на строителство по реда на Наредба № 19 от 2012 г. в земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, включени в слой „Постоянно затревени площи“. Така ще се изпълнят поетите от Република България като член на Европейския съюз ангажименти за опазване на постоянно затревените площи в страната и ще се запази съотношението между постоянно затревени площи и обработваеми земи през годините;

 промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – предвижда се да бъдат изрично регламентирани хипотезите, в които комисиите, в чиито правомощия е да утвърждават площадки и/или трасета и да променят предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, да отказват да утвърдят площадка за проектиране; ще се уеднаквят обектите, които се допускат за изграждане върху земеделски земи - ОПФ, с начин на трайно ползване – пасище, мера или ливада; ще бъде извършено изменение, свързано със сроковете за валидност на решението за промяна на предназначението на земеделските земи; ще бъде въведен изричен документ, доказващ срока на валидност на решението за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изпълнение на концесионен договор;

-  временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди – ще бъде ясно регламентирана компетентността на комисиите, в чиито правомощия е да разрешават временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди;

-  категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение – предвижда се въвеждане на обжалване на актовете и по съдебен ред с цел защита правата на заинтересованите лица;

-  административнонаказателни разпоредби – детайлно ще бъдат разписани съставите на административни нарушения и съответните санкции за физически и юридически лица като ще бъдат разграничени правомощията по издаване на наказателни постановления.

До 10 август се приемат най-важните предложения от бранша - по бъдещия Кодекс за земята
20076

Последни материали
Виж
Арабско кюфте
В домашно стопанство в Търговище и при глигани във Враца, Русе и Търговище
България пламна от огнища на чума при прасетата
Възнаграждението за отстрел на дива свиня се увеличава на 150 лв.
Само от Мегатрон
Всеки Agri телескопичен товарач Bobcat – с подарък ВАУЧЕР за 3000 лв. до края на 2019
Двама обвиняеми са задържани за срок до 72 часа
Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност петима служители от фонд „Земеделие“
Решения на Министерския съвет
Томислав Дончев оглавява съвета за заразните болести по животните
Свързани материали
Виж
Решения на Министерския съвет
Разширява се достъпът до кадастъра и имотния регистър
Решения на Министерския съвет
С две години се удължава срокът за обновяване на електронната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Решения на Министерския съвет
Пак програма за създаване на кадастъра и имотния регистър
Решения на Министерския съвет
Агенцията по кадастър с увеличен персонал заради земеделските земи
Целта е облекчаване на административната тежест за бизнеса
МЗХГ ще предоставя данни от кадастъра по електронен път и без договори с регистрираните геодезисти
Решения на Министерския съвет
Променя се структурата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам