Начало » Новини » Страната
31.07.2017 г.

Новият Закон за хранителната верига разделя контрола между 8 ведомства

Проект
Новият Закон за хранителната верига разделя контрола между 8 ведомства

sinor

Министерството на земеделието, храните и горите е готово с проекта на Закона за хранителната верига, който точно разграничава правата и отговорностите на отделните министерства по контрола върху семена, фуражи и храни. Новият закон на практика обединява сега съществуващото законодателство, навлизайки в конкретика по отношение на дейността на отделните институции.

Ведомствата, които ще контролират производството, вноса и продажбите на храните, са Българската агенция по безопасност на храните, регионалните здравни инспекции, регионалните инспекции по околна среда и водите, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Изпълнителната агенция по лозата и виното, Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите.  

Оценката на риска по хранителната верига се извършва от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към министъра на земеделието, храните и горите по реда на Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Оценката, свързана с риск за човешкото здраве, се извършва от Министерството на здравеопазването чрез Националните центрове по проблемите на общественото здраве, съгласно функциите им, по реда на този закон и Закона за здравето.

Министрите и администрацията на Центъра за оценка на риска по хранителната верига обменят информация и си взаимодействат в процеса на анализ на риска по отношение на опасностите, рисковете и свързаните с тях фактори.

Обменът на информация за риска по хранителната верига включв въпроси, свързани с прилагане изискванията на правото на Европейския съюз; сигнали или информация, свързани с елементи или дейности по хранителната верига; информация, свързана с координацията и контрола на болестите по растенията и животните и зоонозите и др.

За ефективното извършване на официален контрол по хранителната верига Министерството на земеделието, храните и горите, съгласувано с Министерството на здравеопазването и Министерството на икономиката, разработва, актуализира и изпраща единен многогодишен национален контролен план (ЕМНКП), който се изпраща за съгласуване от Европейската комисия.

При внос на храни от ЕС продуктите се изследват в национални лаборатории, както гласят отделните закони, свързани с храните.

При осъществяване на официален контрол при въвеждане на вноса от трети страни контролните органи действат в синхрон с Агенция "Митници", Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи и Националната агенция за приходите.

Министърът на земеделието, храните и горите одобрява списък на звената за контакт на територията на страната, чрез които се осъществява координирането на комуникациите между компетентните органи на Република България и останалите държави членки, включително

предаването и получаването на молби за помощ. То уведомява Европейската комисия и другите държави членки за всички промени настъпили промени н списъка на контролните звена.

Самите звена за контакт са:

1. национално звено за контакт на Република България в Министерството на земеделието, храните и горите;

2. звено за контакт в Министерството на здравеопазването;

3. звено за контакт в Българската агенция по безопасност на храните;

4. лице за контакт в Министерството на икономиката;

5. звено за контакт в Изпълнителната агенция по лозата и виното

Към Българската агенция по безопасност на храните се създава национално звено, което разполага със съответното оборудване, необходимо за съвместимостта и функционирането на европейската система за предварително оповестяване на проблеми по хранителната верига TRACES.

Когато възникне непосредствена и голяма опасност за хората, животните или растенията, пряко или чрез околната среда, съответният министър със заповед прилага една или няколко от следните мерки за отстраняване на опасността:

1. забрана за производство, преработка, дистрибуция, въвеждане, износ и пускане на пазара на елемент от хранителната верига;

2. забрана за използването на елемент от хранителната верига;

3. определяне на специални условия за производство, преработка, дистрибуция, въвеждане, износ и пускане на пазара на елемент от хранителната верига;

4. изтегляне от пазара на елемент от хранителната верига;

5. унищожаване на елемент от хранителната верига;

6. спиране или прекратяване на дейността на обектите по хранителната верига;

7. ограничаване на достъпа до определени райони или излизането извън тях;

8. други подходящи мерки в зависимост от опасността.

Разходите по изпълнение на мерките по ал. 1 са за сметка на бюджета на компетентното министерство.

Новият закон предвижда и солени глоби в случаите, когато горяма опасност от зараза не са предприети необходимите мерки, разписани по-горе. Санкциите варират 10 000 до 20 000 при първо нарушение, а при повторно – от 20 000 до 50 000 лв.

Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв, а при повторно нарушение – от 50 000 до 100 000 лв.

Към настоящия момент в Република България не съществува нормативен акт – правна рамка, която да обединява цялата дейност по хранителната верига, ясно да посочва отделните нейни елементи в тяхната цялост като един непрекъснат процес, с разграничаване на компетентностите на органите, осъществяващи оценката на риска по хранителната верига, политиката и контрола върху тях и свързаните дейности. Именно това е причината за приемането на новия закон, се посочва в мотивите.

Заинтересованите страни (представители на браншовите асоциации и НПО) активно участваха по време на проучванията, подготовката и разработването на проекта за Закон за хранителната верига. Дискусиите с браншовите асоциации, НПО и заинтересованите страни бяха ключов елемент от подготовката и разработването на проекта.

Представени са и всички браншови организации, участвали в разработването на този проект.

1.2.1 Говедовъдство и Биволовъдство – 22 браншови организации и 13 организации, осъществяващи развъдна дейност:

 Национален съюз на говедовъдите в България - браншова организация;

 Браншови съюз на животновъдите в България - браншова организация;

 Асоциация по месодайно говедовъдство - браншова организация;

 Национална асоциация на месо и млекопроизводителите – браншова организация;

 Национално сдружение на месо и млекопроизводителите – браншова организация;

 Съюз на животновъдите в България - браншова организация;

 Национална асоциация на животновъдите в Република България - браншова организация;

 Обединение български животновъди - браншова организация;

 Национално сдружение „Планинско мляко” - браншова организация;

 Животновъдно сдружение "Старият Балкан" - браншова организация;

 Асоциация на животновъдите в Странджа - браншова организация;

 Национална асоциация на животновъдите и земеделците - Струма 2012 - браншова организация;

 Национално обединение „Европейски фермер” - браншова организация;

 Земеделски производители и стопани – област Кюстендил – браншова организация;

 Регионална асоциация на млекопроизводителите и животновъдите - браншова организация;

 Регионална асоциация на млеко и месопроизводителите – Ямбол - браншова организация;

 Регионална животновъдна асоциация – Сливен - браншова организация;

 Асоциация на млекопроизводителите „Тракия милк” – Пловдив – браншова организация;

 Сдружение на животновъдите от Югозападна България „Сандански – 2005” - браншова организация;

 Асоциация на животновъдите в региона Странджа – Сакар – браншова организация;

 Асоциация на земеделските производители в България – браншова организация;

 Асоциация на пасищното животновъдство - браншова организация;

 Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсея - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация на развъдчиците на Черношарената порода в България - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на Кафявата порода - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация за развъждане на местни породи говеда” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на

породите селскостопански животни - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация на българските биволовъди - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Федерация на развъдните организации в говедовъдството - организация, осъществяваща развъдна дейност;

1.2.2 Овцевъдство и Козевъдство – 2 браншови организации и 21 организации, осъществяващи развъдна дейност:

 Национална овцевъдна асоциация - браншова организация;

 Съюз на овцевъдите и козевъдите - браншова организация;

 Развъдна асоциация на местни породи овце - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Организация на Развъдчиците на Автохтонните Породи Овце в България - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация за развъждане на цигайски и месни породи овце в Република България” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация за развъждане на Българска млечна порода овце” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на Плевенска черноглава овца - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружения за отглеждане и развъждане на маришките овце - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на Старозагорска порода овце в България - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на тънкорунни овце в България - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски Цигай овце и Каракачански кон” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на млечни породи овце - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Развъдна организация Мутон Шароле България - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на породата Лакон в България - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане на Брезнишка овца - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 „СНЦ Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация за развъждане на млечни породи кози” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за автохтонни породи кози в България” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за защита на редки автохтонни породи – Калоферска дългокосместа коза - организация, осъществяваща развъдна дейност;

1.2.3 Коневъдство – 4 организации, осъществяващи развъдна дейност:

 Асоциация „Източнобългарски кон”

 Асоциация на коневъдите в България – НАК - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Асоциация български спортен кон” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран - организация, осъществяваща развъдна дейност;

1.2.4 Свиневъдство – 2 браншови организация, извършваща развъдна дейност и още 2 организации, осъществяващи само развъдна дейност:

 Асоциация на свиневъдите в България - браншова организация, извършваща развъдна дейност;

 Асоциация на индустриалното свиневъдство в България – браншова организация, извършваща развъдна дейност;

 Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Асоциация на развъдчиците на специализираните породи свине в България - организация, осъществяваща развъдна дейност;

1.2.5 Птицевъдство и зайцевъдство – 3 браншови организации и 3 организации, осъществяващи развъдна дейност:

 Продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо - браншова организация;

 Съюз на птицевъдите в България - браншова организация;

 Професионалната организация на производителите на водоплаващи в България - браншова организация;

 Национална развъдна птицевъдна асоциация - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Национална развъдна и репродуктивна асоциация на производителите на патета мюлари - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Национална асоциация на зайцевъдите - организация, осъществяваща развъдна дейност;

1.2.6 Пчеларство – 14 браншови организации и 2 организации, осъществяващи развъдна дейност:

 Български пчеларски съюз – 1899 - браншова организация;

 Национална браншова организация “Български пчеларски съюз” – браншова организация;

 Сдружение за биологично пчеларство - браншова организация;

 Национален браншови пчеларски съюз - браншова организация;

 Национална асоциация на пчеларите професионалисти – браншова организация;

 Национална научна асоциация по пчеларство - браншова организация;

 Сдружение „Съюз на българските пчелари” - браншова организация;

 Обединен български пчеларски - браншова организация;

 Асоциация на преработвателите и търговците на пчелни продукти в РБ - браншова организация;

 Федерация на българските пчелари - браншова организация;

 Конфедерация на българските пчелари - браншова организация;

 Национално сдружение на жените пчелари - браншова организация;

 Фондация „Имам си кошер” - браншова организация;

 Национална научна асоциация по биологично пчеларство и апитерапия – Марко Вачков - браншова организация;

 Национална развъдна асоциация по пчеларство - организация, осъществяваща развъдна дейност;

 Сдружение „Българска пчеларска развъдна асоциация” - организация, осъществяваща развъдна дейност;

1.2.7 Растениевъдство – 15 браншови организации:

 Българска Асоциация на производителите на оранжерийна продукция - браншова организация;

 Сдружение „Българска асоциация Биопродукти ” - браншова организация;

 Национална асоциация на зърнопроизводителите- браншова организация;

 Гаранционен фонд „Зърно” - браншова организация;

 Съюз на овощарите в България - браншова организация;

 Добруджански овощарски съюз - браншова организация;

 Съюз на овощарите в Хасковска област - браншова организация;

 Съюз на Дунавските овощари - браншова организация;

 Асоциация на Български пипер - браншова организация;

 Българска асоциация на билкарите и гъбарите - браншова организация;

 Сдружение на производителите на овощен и посадъчен материал – браншова организация;

 Сдружение на производителите на плодове и зеленчуци – Югозапад 2013 - браншова организация;

 Българска Асоциация на Малинопроизводителите- браншова организация;

 Сдружение АгроБио Свят - браншова организация;

 Национална Асоциация на Картофопроизводителите- браншова организация;

1.2.8 Растителна защита – 2 броя организации:

 Българска асоциация за растителна защита;

 Асоциация Растителнозащитна Индустрия България;

1.2.9 Фуражи – 1 брой организация:

 Съюз на производителите на комбинирани фуражи в България

1.2.10 Ветеринарномедицински продукти – 1 брой организация:

 Сдружение на производители и търговци на ветеринарномедицински продукти

1.2.11 Преработвателни организации – 16 организации:

 Съюз по хранителната промишленост;

 Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България;

 Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите;

 Асоциация на месопреработвателите в България;

 Асоциация на млекопреработвателите в България;

 Национална асоциация на млекопреработвателите;

 Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци;

 Съюзнаоризопроизводителите;

 Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България;

 Българска асоциация на търговците на зърно;

 Съюза на българските мелничари

 Асоциация на производителите на рибни продукти – Бг фиш;

 Асоциация на производителите и вносителите на хранителни добавки в България;

 Национална лозаро-винарска камара;

 Съюз на пивоварите в България;

 Съюз на безалкохолната промишленост в България;

1.2.10 Професионални организации – 3 професионални организации:

 Български ветеринарен съюз - професионална организация на ветеринарни лекари в България;

 Съюз на ветеринарните лекари в България - професионална, научно-просветна и обществена организация;

 Съюз на зооинженерите в България - професионална организация на зооинженерите, обединяваща интересите на представителите на основните зооинженерни гилдии - образованието, науката, развъдните и браншовите организации, фермерите;

1.2.10 Други организации:

 Национален съюз на земеделските кооперации в България ;

 Национална асоциация на животновъдите и земеделците – Струма 2012”;

 „Сдружение на земеделците и животновъдите-Пирин 2009”;

 Асоциация на агроекологичните производители;

 Асоциация на земеделските производители в България;

 Българска асоциация на фермерите;

 Национална асоциация на младите фермери в България;

 Национално обединение на младите фермери в България;

 Национално сдружение на малките, семейни ферми и преработватели /НМСФП/;

 Сдружение „Национална научна асоциация по биологично пчеларство и клинична апитерапия - МАРКО ВАЧКОВ”;

 Сдружение „Карнобатска асоциация на производителите на Еко-продукти „КОСА”

Новият Закон за хранителната верига разделя контрола между 8 ведомства
7183

Коментари (0)

Моля отбележете, че не сте робот.

Последни материали
Виж
Съседните страни забраниха вноса на свинско месо от Белгия
АЧС се върна в Белгия след 33 години
Бъдещето на фермерските пазари е свързано с организиране на тематични квартални събития
Ст. Апостолов: Само с демонстративни проекти за фермерските пазари не може
Търговската война между Пекин и Вашингтон е благоприятствала европейския експорт
Ръст на експорта на свинско месо в ЕС
27 птицевъди в област Разград покриват европейските изисквания за хуманно отношение чрез държавни помощи
Седмичен обзор на Софийска стокова борса
На борсата има обилно предлагане на хлебна пшеница на 405.00 лв/т
През изминалото денонощие са изгоряли 30 кошера и над 400 бали слама
Свързани материали
Виж
Министерство на земеделието, храните и горите
Втора дискусия по закона за поземлените отношения
Трета част на новия закон за земята
С поземления закон се урежда превръщането на неземеделски земи в ниви
Втора част на новия закон за поземлените отношения
Търговете за държавни земи ще бъдат обявявани до 15 февруари вместо до 31 март
Нормативни промени
Вместо кодекс ще има Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи
Държавата се намесва
Янко Иванов: ЕК може да остави забраната за продажба на месо и мляко в Странджа заради огнището в Болярово
Решения на Министерския съвет
Приет е правилник за прилагане на Закона за държавните помощи
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2018

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам