Начало » Новини » Коментари
05.08.2016 г.

Седмица преди да приключи приемът на проекти за малки стопанства, се появиха разяснения за кандидатстването

Важно за фермера
Седмица преди да приключи приемът на проекти за малки стопанства, се появиха разяснения за кандидатстването

sinor.bg

Само седмица преди да приключи приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” от селската програма, министерството на земеделието публикува 37 въпроси и отговори, които постфактум да предпазят кандидатите от евентуални грешки. На 12 август изтича приемът по тази подмярка, но едва сега стопаните получават нужната им информация. Публикуваме основната част от разясненията.

 1. Ще се изисква ли документ за земята, върху която са разположени пчелините?

Отговор:  Няма да се изисква документ за собственост/ наем на земята под пчелина, а за собственост на кошерите т.е., че те се водят на името на кандидата в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Ще се изисква и документ, даващ право на кандидата да постави кошерите на територията, където е регистриран животновъдният обект.  Срокът на документа не е задължително да е минимум за 5 години.

 1. Ако доходът от земеделски дейности за предходната година е формиран само от субсидии получени от фонд „Земеделие”, кандидатът допустим ли е за по,дпомагане по подмярка 6.3?

Отговор:  Да, допустим е за подпомагане, но ако представи доказателства, че се е занимавал със земеделие през 2015 г. (т.е. документи доказващи обработка на земя или отглеждане на животни).

 1. Дали ще се признава за доход от земеделска дейност за предходната година – доходът от отглеждане на риби / аквакултури?

Отговор:  Няма да се признава за доход от земеделие, защото съгласно чл. 4, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.” отглеждането на риби и аквакултури не е земеделска дейност.

 1. Как ще се процедира при установяване на получени субсидии от ДФЗ, вкл. и за тютюн по банковата сметка на земеделския стопанин, които не са отразени в годишната данъчна декларация /ГДД/? Смятат ли се тези суми за необлагаем доход по ЗДДФЛ?

Отговор: Необходимо е да се представи коригирана годишна данъчна декларация за 2015 г. Ако лицето в периода на прием на заявления за подпомагане не може да получи заверено копие от НАП, прилага към документите за кандидатстване входящия номер, като представя коригираната декларация в ОД на ДФЗ след това. Данните в справката декларация за приходи от земеделска  дейност (Приложение 2 на Наредбата за прилагане на подмярка 6.3), трябва да отговарят на  всички приходно-разходни документи за дейността на кандидата, годишната данъчната декларация за 2015 г., банкова сметка за преведени субсидии, удостоверения от НОИ.

 1. Ще се признава ли доказване на доход от земеделска дейност продадена продукция, произведена от идеална част от собствен имот -  например през 2015 г. кандидатът е наследник на ¼ идеална част от имот. Договорите за аренда за останалата част от имота не отговарят на чл. 5, ал. 12, т. 3  от Наредба 10. Нотариалната заверка на договорите не е с дата до края на предходната календарна година. Земеделският стопанин обаче през 2015 г. е имал ¼ идеална част от имота и може да обясни дохода, получен от реализацията на продукцията, която е произвел от неговия дял. За дохода от земеделска дейност е подадена ГДД за 2015 г.

Отговор: Да, ще се признава.В Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. няма ограничение да доказваш доход от част от собствен имот, но ще се признава дохода само от частта на земята на която кандидата е собственик по нотариален акт.

 1. Земеделски стопанин кандидатства по 6.3 със земеделски парцел със зеленчуци, който по нотариален акт е собственост на родителя на кандидата и той е починал. Наследници се явяват другият родител и самият кандидат, като другия родител притежава 2/3 идеални части, а кандидатът 1/3 идеална част. За идеалните части на другия родител кандидатът е сключил дългосрочен договор за наем, който е в сила към датата на кандидатстването и за повече от пет години. Тъй-като по нотариален акт земята все още се води на починалия родител, въпросът ни е достатъчно ли е за своята идеална част фермерът да представи удостоверение, че е единствен наследник или ще бъде необходимо да се изготвя нов нотариален акт?

Отговор:  Необходимо е кандидатът да представи удостоверение за наследници, както и да направи постъпки за изваждане на нов нотариален акт на свое име, като прилага към документите за кандидатстване входящия номер, ако самият нотариален акт не е готов в периода на прием на заявления.

 1. Допустимо ли е за доказване на доходите от минимум 33 % от земеделска дейност да се представя като доказателство коригираща данъчна декларация, като корекцията е подадена след изтичане на срока за подаване на данъчни декларации и ще се счита ли този факт за нередност или създадени изкуствени условия за получаване на финансова помощ по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“?

Отговор: Да, ще се приема коригираща годишна данъчна декларация, но само при наличие на съответни документи доказващи необходимостта от тази корекция.

 1. При кандидатстване по подмярката земеделските стопани изцяло в сектор пчеларство трябва ли да прилагат документ №28 от Списъка с документи при кандидатстване, при условие че в списъка с документите е изрично записано документа да се прилага само в случай, че не е отбелязана съответната цел от Таблица 7 "Цели и специфични резултати".

Документ 28. Становище от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), че стопанството не попада в обхвата на прилагане на Стандарти на Общността по отношение на съответните ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд (когато не е отбелязана съответната цел от Табл.7"Цели  и специфични резултати" от бизнес плана)."

При условие, че се маркира целта в Таблица 7 и не се приложи становището от БАБХ към датата на кандидатстване, трябва ли да се има предвид, че пчеларите все пак трябва да достигнат стандартите по отношение на опазване на околната среда, сигурността и безопасните условия на труд, както и че становището от БАБХ е един от  изискуемите документи  за подаване на заявка за второ плащане.

"5. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че животновъдните обекти в земеделското стопанство и дейността им отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания (само за тези животновъдни обекти, за които се прилагат разпоредбите на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти).

Във връзка с горното можем ли да се маркира съответната цел "4. Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд" в Таблица 7 на бизнес плана, за да не трябва да се изисква от земеделските стопани един и същ документ два пъти и да му спестят тези финансови средства. Във връзка с маркирането на цел 4 от Таблица 7, по какъв начин и с какви документи ще се доказва достигането на стандартите, от които земеделският стопанин не е освободен, а именно по отношение на опазване на околната среда, сигурността и безопасните условия на труд?

Отговор:

1. В случай че се отбележи цел 4 от таблица 7, не е необходимо представяне на документ №28. Ако не се отбележи цел 4, се изисква документ №28. Ако земеделското стопанство е изцяло животновъдно и има валидно удостоверение по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се приема, че стопанството отговаря на всички ветеринарномедицински стандарти и хуманно отношение, но може да се отбележи цел 4 и да се препоръча достигане на стандарти по безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

2. За всички стопанства, в които има растениевъдна дейност и тези животновъдни стопанства вписани по чл. 51  от ЗВД в бизнес плана се залагат достигане на всички необходими стандарти и се отбелязва цел 4 от таблица 7.

3. Задължително при заявка за второ плащане се предоставя становище от БАБХ за достигнати стандарти, ако са в обхвата на Наредба №44 и Закона за защита на растенията

4. Във връзка с маркирането на цел 4 от Таблица 7, достигането на стандартите по отношение на опазване на околната среда, сигурността и безопасните условия на труд е декларативно  по образец (документи 12 и 13 от документи за второ плащане). В бизнес плана могат да се препоръчат дейности в стопанството, чрез които да се достигнат тези стандарти.

9. Кандидат по подмярка 6.3 ще участва с  80 пчелни семейства  и 3.5 дка овощна градина от ябълки, но дръвчетата са засадени по схема 5х6, което прави 33,33 дръвчета на декар. В наредбата за прилагане на подмярка 6.3, е записано, че минималният брой дръвчета, който се допуска е 47 бр./дка. В тази връзка на кандидатът ще му се признае ли овощната градина при изчисляването на  началния СПО на стопанството и ако овощната градина ще се включи при изчисляването на икономическия му размер  - 3.5 дка ли ще се включат или ще се преизчисли общата площ на овощната градина към минималната допустима бройка на дка или пък изобщо няма да се включи. В допълнение - земеделският стопанин колко декара овощна градина да отрази в анкетната карта?

Отговор: Съгласно чл. 14, ал. 4 на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на Подмярка 6.3 изискванията за минимален брой дръвчета/растения на дка се отнася за планираните за засаждани култури. За завареното настоящо състояние (т.е. за вече създадени насаждения) ДФЗ може да поиска съгласно чл. 14, ал. 5 на Наредба № 10 от 10 юни2016 г. становище от дипломиран агроном, удостоверяващи обичайни агротехнически практики.

 1. Таблица 5.5. „Поддържане на увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство и/или броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) в земеделското стопанство спрямо датата на кандидатстване измерено в процент (%)” от Заявлението за подпомагане задължително ли ще се попълва или само при избрана цел 2 и/или 3 от Таблица 7 на бизнес плана / Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване и или Увеличаване на броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване/. Няма логика да се изчислява, когато е избрана цел 1 Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем, защото тогава е възможно земята изобщо да не се увеличава , а да се променят само културите.

Отговор: Таблица 5.5 от заявлението за подпомагане по подмярка 6.3 ще се попълва само когато избрана цел 2 и/или 3 от Таблица 7.

 1. Ако  кандидатка по подмярка 6.3 възнамерява да направи бъдеща инвестиция – създаване на 5 дка овощна градина върху земя на съпруга си, ще се признае ли тази инвестиция за изпълнение на условието да е направила поне една инвестиция в дълготрайни материални /в случая дълготраен биологичен актив/ щом като е върху земя на съпруга. Имаме в предвид "Чл. 14.  (9) За спазване на изискването по ал. 7 не се признават дълготрайни материални и нематериални активи:
 1. които кандидатът физическо лице, собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ или членовете на кооперацията е/са придобил/и от своя съпруг/съпруга и/или от роднини по права линия - без ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа степен, както и/или от юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата юридическо лице или ЕТ, кандидата физическо лице, собственика/собствениците на капитала на юридическото лице или собственика на предприятието на кандидата ЕТ; "

Отговор: Да, тази инвестиция ще се признае за доказване на поне една инвестицията в дълготрайни материални и/или нематериални активи ( за изпълнение на чл. 14, ал.7 на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3), но като стойност ще се признаят само разходите свързани със самото създаване на овощните насаждения.  Имайте предвид, че съгласно чл. 37, ал. 8. на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3, културите отглеждани върху тази земя няма да се вземат под внимание при изчисляване на СПО.

 1. За всички кандидати ли ще са задължителни документите по т. 27 от Списъка с документи в Заявлението за подпомагане – „Копие от влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г„ изм. и доп.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение (ИП), респективно се съгласува планът/програмата/проектът (ППП”)?

Отговор: ДА, тези документи ще се изискват от всички кандидати.

 1. В Приложение № 1 към чл. 5, ал. 8 от Наредба №10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3. е записано следното:

„1. Изчисляване на СПО на стопанството

г) Данните за втори и междинни култури също се включват, в т.ч. междинни/втори култури, отглеждани в оранжерии”. В Инструкцията за попълване на таблицата за изчисление на икономическия размер на земеделските стопанства (публикувана на сайта на МЗХ за ПРСР) е записано: „Код 30482 Домати – оранжерийно производство – включват се доматите, които се отглеждат в стъклени или полиетиленови оранжерии, в които човек може да работи изправен. Когато една и съща оранжерийна площ се използва няколко пъти, тя се отчита само веднъж, като при отчитането се взема предвид културата с най-висок стандартен производствен обем/стандартна продукция. Същото е и за краставици и пипер – оранжерийно производство.”

Кое от двете да приемем за валидно при изчисляване на СПО на кандидат по подмярка 6.3. Как да съвместим двете изисквания?

Отговор:  Въпреки известното несъответствие с Инструкцията, съгласно Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3  за изчисляване на СПО на стопанството се включват и вторите култури, отглеждани в оранжерии, като се записват на отделни редове в съответната таблица на бизнес плана и заявлението за подпомагане със съответните срокове за засяване/засаждане. Наредба има по-голяма нормативна сила спрямо инструкцията.

 1. Когато в годината за проверка на бизнес плана по подмярка 6.3 е предвидено да има и втори или междинни култури, кога трябва да бъде заложена датата на проверката - след засаждане на основната или след засаждане на междинната или втората култура? /Основната тогава вече няма да я има- тя ще е прибрана.

Отговор:  Съгласно чл. 33, ал. 3 Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на Подмярка 6.3, когато в стопанството се отглеждат едногодишни култури, срокът за подаване на заявката за второ плащане трябва да бъде след извършване на засяването/засаждането на културите и най-малко един месец преди очакваното прибиране на реколтата от тях. Когато в земеделското стопанство се отглеждат различни видове едногодишни култури и техните срокове за засаждане и прибиране на реколтата са различни, срокът за подаване на заявката за второ плащане се определя в съответствие с най-късния от тези срокове, т.е. след извършване на засяването/засаждането на културите и най-малко един месец преди очакваното прибиране на реколтата на последната култура заложена в бизнес плана, независимо дали е основна или междинна/втора култура.

 1. Земеделски стопанин кандидатства по подмярка 6.3 само с пчелни семейства. Тъй-като се изискват при кандидатстване документи доказващи ползването на животновъдния обект (за собственост или наем), пчелинът е разположен върху имот, който по нотариален акт е собственост на родителя на кандидата, който е починал. Единствен наследник на имота е кандидата, но в нотариалния акт е записано името на родителя. Въпросът ни е необходимо ли е при кандидатстването фермерът да извади нотариален акт на свое име или е достатъчно да представи заедно с нотариалния акт само удостоверение за наследници?

Отговор: Да, може да кандидатства с приложено удостоверение за наследници, но е препоръчително да си извади нотариален акт и да започне процедурата преди кандидатстване. Ако ползва пчелина и за доказване на минимум 33% доход от земеделие трябва да е станал единствен наследник преди 2015 г., а не през 2016 г.

 1. Земеделски стопанин желае да кандидатства по подмярка 6.3 със земеделска земя, върху която отглежда зеленчуци. Земеделската земя по нотариален акт е собственост на дъщерята на кандидата, която е малолетно лице и в този смисъл кандидатът се явява настойник на дъщеря си при ползването на имота. Същият имот е вписан в анкетния формуляр за регистрация като земеделски стопанин по наредба № 3 /1999 година. Въпросът ни е необходимо ли е кандидатът и малолетното лице да сключват договор за наем помежду си или е необходимо и достатъчно да се представи някакъв друг документ доказващ настойничеството?

Отговор: Необходимо е да има сключен нотариално заверен договор, за да има самостоятелно правно основание за ползване на имота и следователно възможността да бъде кандидат по подмярка 6.3. При тази хипотеза самото учредяване на ползване договорено в договора, както и неговото сключване се разрешава от районния съд (дежурен съдия). Непълнолетното лице ще се представлява при сключване на договора или от другия родител, или от т.н. особен представител. Последните двама се също се назначават от съда.

 1. При условие, че стопанството на кандидат по подмярка 6.3 е смесено, т. е. включва растениевъдство и животновъдство, ако избере като цел в бизнес плана увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство с минимум 2000 евро СПО и не избира увеличение на обработваемите площи и животните с поне 20 %, то в този случай необходимо ли е бизнес планът да показва увеличение на площите с културите и животните или е достатъчно увеличението да бъде само чрез културите или само чрез животните?

Отговор: Ако избере като цел в бизнес плана увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство с минимум 2000 евро СПО и не избира увеличение на обработваемите площи и животните с поне 20 %, то в този случай  не е необходимо бизнес планът да показва увеличение на площите с културите и животните, като е достатъчно увеличението да бъде само чрез културите или само чрез животните.

 1. Допустимо ли е одобреният бенефициент по подмярка 6.3 да прекъсва осигуряването си в качеството си на земеделски стопанин през неактивния селскостопански сезон, както беше възможно по мярка 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007 – 2013 или е необходимо да се осигурява през цялата година? Ще се счита ли прекъсването на осигуряването за нарушение на изпълнението на бизнес плана, при условие, че редовно се поддържа регистрацията като земеделски стопанин по Наредба № 3/1999 година?

Отговор: В чл. 41, т.12 на Наредба №10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на Подмярка 6.3  е записано следното " Чл. 41. В срок до изтичане на пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен да:

12. се осигуряват като земеделски стопани съгласно Кодекс за социално осигуряване (в случаите, когато ползвател е физическо лице или едноличен търговец)."

Във връзка с горното одобрен кандидат по подмярка 6.3. не може да прекъсва осигуряването си в срок до изтичане на пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

 1. Бенефициент по подмярка 6.3 е юридическо лице ЕООД. Земеделската земя, с която кандидатства по подмярката, е наета под наем от физическото лице (то е собственик на земята), което е едноличен собственик на капитала на ЕООД-то. Ще се счита ли посочения казус за създадени изкуствени условия за кандидатстване по подмярката?

Отговор: Не би трябвало да се счита за създаване на изкуствени условия, но всеки един подобен казус ще се разглежда и проучва отделно от ДФЗ.

 1. Кандидат по подмярка 6.3 ще кандидатства с трайни насаждения и зеленчукови култури. Трайните насаждения са описани в анкетния формуляр за регистрация като земеделски стопанин по Наредба № 3/1999 година като такива, съответно сливи и лешници. В същото време съгласно заявлението за кандидатстване по схемите за директни плащания посочените площи са очертани и заявени като естествени ливади. При запитване в съответната общинска служба по земеделие относно причините за това несъответствие се оказва, че земеделските парцели, където са създадени новите трайни насаждения попадат в слой „Постоянно затревени площи“ и поради тази причина не могат да бъдат заявени като трайни насаждения. Въпросът ни е допустимо ли е да кандидатства при възникналия казус фермера или няма възможност да кандидатства при този прием?

Отговор: Недопустимо е в анкетния формуляр по Наредба 3/1999 да се заявяват тези площи като  трайни насаждения/зеленчуци, а при кандидатстване по Схемите за директни плащания да се заявяват като естествени ливади. Земеделският стопанин няма да е допустим, тъй като съгласно чл. 5, ал. 5, т. 2 на Наредба № 10 от 10 юни2016 г. за прилагане на Подмярка 6.3  цялата налична в земеделското стопанство земя трябва да се стопанисва от кандидата в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители. А в чл. 33б е записано следното:

„Чл. 33б. (1) Забраняват се преобразуването и разораването на площите, включени в слой "Постоянно затревени площи", от техните собственици и ползватели.

(2) Министърът на земеделието и храните може в срок до 1 март, въз основа на искане на собственик или ползвател на правно основание на земеделски земи, да одобри със заповед изключване на имоти от слой "Постоянно затревени площи", когато:

1. имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие и при условие, че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ, и/или

2. преобразуването или разораването на постоянно затревени площи се извършва въз основа на одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. или 2014 - 2020 г., и/или

3. имотът е включен в одобрено от регионалната инспекция по околна среда и води инвестиционно намерение, и/или

4. начинът на трайно ползване на имот, включен в обхвата на слой "Постоянно затревени площи", е променен в различен от пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревени площи преди издаване на окончателната заповед от министъра на земеделието и храните по чл. 33а, ал. 2 за одобряване на специализирания слой, и/или

5. начинът на трайно ползване на физическия блок от Системата за идентификация на земеделските парцели, в който имотът попада, не е постоянно затревена площ съгласно наличните в Системата за идентификация на земеделските парцели данни към 2014 г. и имотът не попада в обхвата на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, и/или

6. има влязло в сила решение за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, издадено по реда на глава пета от Закона за опазване на земеделските земи.

(3) Контролът за спазване на ал. 1 се упражнява от Разплащателната агенция чрез извършване на проверки по реда на чл. 37 или от определени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.

(4) Когато земеделски стопанин е преобразувал или разорал постоянно затревена площ, включена в слой "Постоянно затревени площи", без разрешение, министърът на земеделието и храните издава заповед, с която разпорежда възстановяване на постоянно затревената площ в 6-месечен срок.

(5) Редът за разрешаване на преобразуване или разораване на постоянно затревени площи се определя с наредбата по чл. 30, ал. 6.”;

21. Земеделски стопанин желае да кандидатства по подмярка 6.3. За предходната 2015 година за ползване на земята, от която са реализирани доходите от земеделска дейност, притежава единствено едногодишни договори за наем на дворни места, които не са нотариално заверени преди 31.12.2015 година. В същото време регистрацията му като земеделски стопанин по Наредба № 3/1999 година е направена за пръв път през октомври 2015 година. В този смисъл единственият документ за доказване на земеделските имоти, от които е реализирал доходи, е анкетният формуляр за регистрация като земеделски стопанин. Продукцията, от която реализира доходи са късни салати, репички, лук. През пролетта на 2016 година площите са освободени от посочените култури и на тяхно място вече се отглеждат картофи и домати. В същото време след освобождаване на площите с картофи през юли или началото на август на тяхно място ще бъде засадено късно зеле отново през същата стопанска 2015/2016 година, въпреки че продукцията от него ще бъде добита и евентуално реализирана през следващата стопанска 2016/2017 година. Въпросите ни са следните:

1.Тъй-като през дадената стопанска година на практика върху посочените площи се отглеждат три последователни култури, то всички те участват ли в СПО на стопанството или само основната култура и тази след нея (съответно картофи и късно зеле)?

Отговор: Водещото тук е, че имотите фигурират в анкетния формуляр и с това отговаря на условията на чл. 5, ал. 12, т.2 на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на Подмярка 6.3. Необходимо е да се направи актуализация на анкетния формуляр и в него да фигурират културите, които са на терен към момента на кандидатстване и тези с намерения за засяване/засаждане - т.е. картофи и домати сега и в намерения късно зеле. Културите които са в актуализирания анкетен формуляр участват в първоначалното изчисление на СПО към датата на регистрация.

 1. Ако в анкетния формуляр за регистрация като земеделски стопанин се посочат основната култура и тази след нея (съответно картофи и късно зеле), а тези от есента на 2015 година не се посочат, как ще се докаже в този случай дохода от земеделска дейност, при условие, че културите от есента ги няма в анкетния формуляр? Ако от друга страна в анкетния формуляр се посочат културите от есента като втора култура, как и къде трябва да се отрази културата, която се отглежда след прибирането на продукцията от картофи, т. е. от месеците юли-август?

Отговор: Дохода от земеделска дейност ще се докаже с копие от анкетния формуляр от октомври 2015 г.

 1. Земеделски стопанин желае да кандидатства по подмярка 6.3. Регистриран е за пръв път в качеството си на земеделски стопанин по Наредба № 3/1999 година на 16.12.2015 година, т. е. преди 31.12.2015 година. Разполага с договори за аренда на земеделска земя, сключени съответно на 12.12.2015 година и нотариално заверени на същата дата, т. е доходи от земеделска дейност може да докаже с нотариално заверените договори и анкетния формуляр за регистрация като земеделски стопанин. През месец декември 2015 година в първоначалния анкетен формуляр са посочени 1.000 декара кайсии, 3.000 декара сливи и 1.726 декара семейна градина. В семейната градина са отглеждани маломерни площи зеленчукови култури предимно за собствена консумация, но е реализирана и продукция от зеле, както е посочено в данъчната декларация, като земеделския стопанин няма доходи от не-земеделски дейности съгласно представените документи. През пролетта на 2016 година върху площите, които са били първоначално семейна градина, са създадени нови трайни насаждения. Въпросът ни е може ли в посочения случай приходите от реализирана продукция от зеле да се считат за доход от земеделска дейност, като за целта фермерът предостави двата анкетни формуляра – първоначалният от месец декември 2015 година с включена семейната градина и актуализирания от месец февруари 2016 година изцяло с площи с трайни насаждения, при условие, че и двата се отнасят за една и съща 2015/2016 стопанска година?

Отговор: Приходите от зеле няма да се признаят за приход от земеделска дейност, тъй като в зависимост от сорта вегетационния период на зелето е не по-малко от 80 дни.

 1. Кандидат по подмярка 6.3, стопанисва трайно насаждение –кайсии  с едногодишен договор за наем за стопанската 2014/2015 г., който не е регистриран в ОС Земеделие. През ноември 2015 сключва аренден договор и го регистрира  в ОС Земеделие за същият имот и се регистрира по Наредба № 3/1999г, допустим ли е?

Отговор: Няма да е допустим за кандидатстване защото към момента на произвеждане на продукцията документите, доказващи правно основаниеза ползване на имотите, не отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 12 на Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на Подмярка 6.3, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД.

24. По какъв начин и с какви документи ще се доказва доход от междуредия на трайни насаждения?

Отговор: Няма да се признава такъв доход с изключение на случаите, когато могат да се представят документи за разходи и приходи от тази дейност.

25. Дали дохода от производство на биотор от червени калифорнийски червеи ще се признава за доход от земеделие във връзка с изискването  за минимум 33% доход от земеделска дейност за предходната календарна година.

Отговор: Само в случай че е продавал червеи, приходите от тях ще се признават за доход от земеделие. Ако продава биотор от преработен от червеите оборски тор, тези приходи няма да се признават за доход от земеделие, тъй като оборският тор и преработеният оборски тор не се считат за земеделски продукти.

26. Как ще се изчисляват доходите от лихви (дали на база изплатените лихви т.е. след удържане от съответната банка на данъка върху общия доход (10%)) и какъв документ ще се изисква от кандидатите за лихвите във връзка с попълване на табл.1.4 на Справката-декларация за приходите от земеделски дейности?

Отговор: Взема се стойността  на лихвата от банковото извлечение и се дели на 0.90 и така се получава лихвата преди удържане на данъка и тази стойност се записва в Справката-декларация.

27. Кой доход следва да се вземе  предвид при попълване на Справката-декларация за приходите от земеделски дейности ако се установи разлика между подадената годишната данъчна декларация  и документите за доходите?

Отговор: Взема се стойността от документите за доходите и задължително се прави корекция на данъчната декларация.

28. Ако имотите, с които кандидатът участва по мярката, са съсобствени със съпруга/съпругата му, трябва ли да сключва договор с него/нея за 1/2 от имотите.

Отговор: Не, но се представя удостоверение за граждански брак и декларация от съпруга/съпругата, който не кандидатства че е съгласен и няма да ползва имота.

29. Как ще се процедира с получен през 2015 г. доход от земеделска дейност от имот, който е собственост на съпруга / съпругата на кандидата т.е. не е съпружеска имуществена общност. Ще се признавали за доход от земеделска дейност?

Отговор:  Не.  Трябва  да има сключен договор с него/нея за имотите за да се признае дохода от земеделска дейност.

30. Признаване на доход за предходна година от земеделска земя, която се обработва и притежава на база на удостоверение за единствен наследник. Например как ще се процедира с кандидат по подмярка 6.3., който през 2015 г. като единствен наследник на база удостоверение за наследници обработва наследствен имот, но няма документ за собственост. През 2016 г. кандидатът е предприел действия по изваждане на документ за собственост на имота с констативен протокол и е получил нотариален акт през 2016 г.. Ще се приеме ли в този случай удостоверението за наследници като документ за собственост на имота през 2015г. и съответно приходите от този имот може ли да бъде считани като доход от земеделска дейност за 2015 г.

Отговор: Да,  ще се признае за доход, когато има само един наследник с удостоверение за наследници.

31. Ще се признавали и при какви обстоятелства доходът от земеделски дейности за 2015 г., получен доход от имот, който е наследствен в съсобственост с други лица. Например ако другите наследници декларират, че не са обработвали имота и, че имотът  е бил обработван само от кандидата, това ще се признавали, както и споразумителен протокол (без нотариална заверка) между наследниците за обработка на имота, с яснота кой от тях каква част обработва?

Отговор:  За доход от земеделска дейност ще се признава само доходът, получен от продукция, произведена от идеална част от имота собственост на кандидата, а не от целия имот.

32. Ще се признавали и при какви обстоятелства доходът от земеделски дейности за 2015 г., получен доход от имот, от който кандидатът притежава идеални части (например половината имот). Например на база споразумителен протокол (без нотариална заверка) между собствениците за обработка на имота, с яснота кой от тях каква част обработва?

Отговор: За доход от земеделска дейност ще се признава само дохода получен от продукция произведена от идеална част от имота собственост на кандидата, а не от целия имот.

33. Ще се признава ли за доказване на минималния икономически размер от 2000 евро СПО със следния документ - Акт за учредяване право на ползване в горски територии – държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на Закона за пчеларството. В него не е посочен срок на действие и се прилага схема от ЛУП/скица от горска територия. Този документ не се заверява от нотариус и няма точно място на имота, върху който е разположен пчелина.

Отговор:  Да, ще се признава.

34. Уточнено ли е вече с Българска агенция по безопасност на храните как ще издават документ №28 от Списъка с документи при кандидатстване „Становище от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), че стопанството не попада в обхвата на прилагане на Стандарти на Общността по отношение на съответните ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд (когато не е отбелязана съответната цел от Табл.7"Цели  и специфични резултати" от бизнес плана)”. На този етап информацията, с която разполагаме в НССЗ е, че поради липса на утвърдена на този етап бланка Областните дирекция на БАБХ отказват да издават това Становище. Как ще се процедира, ако БАБХ откажат да издадат такъв документ.

Отговор: Вече въпросът е уточнен. БАБХ е получила указания.

35. Във връзка с документ №10 от Списъка с документи при кандидатстване „Справка от Националният осигурителен институт (НОИ) за получени доходи на физическото лице кандидат, за предходната година от годината на подаване на заявление за подпомагане (Изисква се само за кандидати физически лица или собственици на ЕТ при прилагане на чл. 5, ал. 3), информацията с която разполага НССЗ сочи, че от страна на териториалните поделения на НОИ се издават 3 вида удостоверения и НОИ не издава обобщена справка за всички обезщетения, пенсии, майчинство и т.н.

НОИ издава следните 3 вида удостоверения при следната процедура:

         Парични обезщетения за безработица

Лицето подава искане, като се задава период и пред кого да послужи.

Ако има се издава удостоверение за наличните такива плащания. Ако няма се издава друго удостоверение, че лицето не е получавало.

         Парично обезщетение за болнични / майчинство

Лицето подава искане, като се задава период и пред кого да послужи.

Ако има се издава удостоверение за наличните такива плащания. Ако няма се издава друго удостоверение, че лицето не е получавало.

                     Пенсии -.

Тук се издават различни удостоверения - дали е пенсионер или не  и за заден период, както и удостоверение с размера на пенсиите за определен период.

Във връзка с горното и трите вида удостоверения ли ще изискват при кандидатстване по подмярка 6.3?

Отговор: По принцип по наредба се изисква един документ, но НОИ не издава единен документ. Но за коректното изчисляване на доходите ще са необходими и трита документа и ДФЗ ще ги изисква с десетдневка след техните проверки.

36. В чл. 19, т. 3 на проекта на наредба по подмярка 6.3 се предвижда приоритет да бъде даван на проекти на земеделски стопани, които: притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007. В тази връзка за получаване на точки по този приоритет ще се признава ли Копие от Сертификационно писмо (а не точно Сертификат) от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и.

Съгласно чл. 29 от Регламент(EС) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91

"1. Надзорните и контролните органи, посочени в член 27, параграф 4, предоставят писмени доказателства на всеки оператор, който е обект на техния контрол и който отговаря на изискванията по настоящия регламент в областта на своята дейност. Писмените доказателства позволяват поне идентификацията на оператора и вида или гамата от продукти, както и периода на валидност.

2. Операторът проверява писмените доказателства на своите доставчици.

3. Формата на писмените доказателства, посочени в параграф 1, се съставя в съответствие с процедурата, посочена в член 37, параграф 2, като се отчитат предимствата на електронното сертифициране."

Информацията която получаваме от земеделските стопани и от различни контролиращи лица е, че такъв сертификат се издава на биологични производители само след взета проба и извършен анализ на продукцията, която ще се продава като биологична. В повечето случаи биологичните стопани нямат такава проба по различни причини - например: едни все още нямат продукция, но са преминали периода на преход, други поради факта, че нямат пазар и не продават продукцията си като биологична, а като конвенционална и др.

Отговор: Изисква се сертификат, но ако все още няма продукция се подават първоначално писмени доказателства че е биологичен, а не в преход (Сертификационно писмо, в което изрично е упоменат статута). След получаване на продукция  е необходимо да се представи сертификат в ДФЗ.

37.   За юридически лица, които доказват дохода от земеделие за предходната календарна година с документи (фактури, приемо-предавателни протоколи, банково извлечение за приходи и разходи за земеделска дейност и др.), както и с документи доказват наличието на животни за предходната календарна година, ще бъде ли необходимо да отговарят на чл. 5, ал. 12, т. 4 от Наредба № 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 5.3?

Например: кандидат по подмярка 6.3 (ЕООД) има доход от продажба на пчелен мед през 2015 г. от пчелни семейства, закупени през същата година с приемо-предавателен протокол и плащане по банков път (т.е има безспорни писмени доказателства, че е притежавал пчелните семейства още от 2015 г). Пчелните семейства едва през 2016 г. са регистрирани в БАБХ. В този случай, ще се признава ли дохода от продажбата на пчелен мед през 2015 г. за доказване на изискването от минимум 33% доход от земеделие?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 12, т. 4 приходи, сформирани от животновъдна дейност, се доказват с регистрация на животновъден обект или вписване на животновъдния обект в Интегрираната информационна система от годината предхождаща годината на кандидатстване.

Седмица преди да приключи приемът на проекти за малки стопанства, се появиха разяснения за кандидатстването
7971

 От: не ви вярвам  01:03  вторник, 9 август 2016 г.
и на кое се учудвате,тея дето ще вземат са гарантирани от политиците,не им трябват разяснения и т.н.,като толкова много се хвали бб с постижения нека да покаже една печеливша фирма от производство,само държавни поръчки,точене на пари,крадене и абе да споделя с вас в малка Словакия има 5 автомобилни завода,на година произвеждат по 1 милион автомобили,в пребогата България 100 човека правят 6 милиона Българи на маймуни от 25 години,та проблема е в 6-те милиона роби
Последни материали
Виж
Не са отчетени опасни явления за посевите
Част от есенниците в Украйна подновиха вегетацията
За пореден път
Балтийски млекопроизводители протестираха в Брюксел срещу ниските субсидии
Лидерите в зърнения бизнес пазят персонала си от короновирусната зараза
Третият слой, или така наречените НР-3
За новите необлагодетелствани райони ще кандидатствате още от първи март
Преструктуриране
Горското стопанство в Първомай се обединява с териториалното поделение на ЮЗДП в Петрич
Практика
Поливните подложки – идеални за напояване на разсада и домашните цветя
Свързани материали
Виж
Новини от Брюксел
Българското предложение за условност при контрола на дребните фермери едва ли ще се приеме
Оценка
Остър недостиг на технолози в леката индустрия във Варненско
Фонд Земеделие
Двойно повече са проектите по 6,3 за малки стопанства, внесени до края на септември
Два месеца възможност да входирате предложенията си
Най-после отварят приема на проекти за малки мандри и кланици
Мониторингов комитет на програмата
Приемът на проекти по подмярка 4.2.2 за малки стопанства се отлага от септември за октомври
Предстоящо
На 9 и 11 юли семинари за малките стопанства
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам