Начало » Новини » Коментари
07.05.2024 г.

Внимавайте при екосхемите – орязването на субсидиите са сериозни!

Наредба 3 - трета част
Внимавайте при екосхемите – орязването на субсидиите са сериозни!

Снимка: sinor.bg

И през този програмен период контролът при заявяването на субсидиите по директните плащания е съпроводен със значителни санкции, описани в проекта на наредба 3 за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. Самата наредба все още е на етап обсъждане, което ще продължи до 20 май т.г.

Добрата новина е, че тази година няма да има санкции при неспазване на крайната дата за подаване на заявленията, тъй като одобрението на нормативите от Еврокомисията се забави и това промени датите за провеждане на Кампанията по директните плащания, ще продължи до 24 юни. От следващата година обаче при късно подаване на заявленията за всеки ден закъснение дължимата от фермера субсидия ще бъде намалявана с 1%, но не повече от 10 %. Ако закъснението е повече от 25 календарни дни, заявлението за подпомагане ще се счита е недопустимо и фермерът няма да получи подпомагане.

Немалко са случаите и на орязване на субсидиите, които ще се прилагат от тази година. Според наредба 3, ако интервенциите за подпомагане на площ или за животни фермерите не декларират всички земеделски парцели, които стопанисват, и разликата между площта, декларирана в заявлението за подпомагане, и площта на недекларираните парцели е над 3% и над 2 хектара, тогава размерът на дължимото подпомагане на площ за съответната година, ще бъде намалено с 1%.

По заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ, ако се установи, че площта на полето е по-голяма от декларираната в заявлението за подпомагане, тогава за изчисляването на размера на подпомагането се използва декларираната площ.

Още важни правила по наредба 3 за тази година

По интервенциите за подпомагане за животни броят на животните, за които се отпуска подпомагане, не трябва да бъде по-голям от посочения в заявлението за подпомагане. Ако декларираният в заявлението за подпомагане брой животни превишава броя, установен при административните проверки, размерът на подпомагането се изчислява въз основа на установените животни.

Когато по екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури не е спазено изискването на чл. 45, ал. 1, т. 1 основната култура да не превишава 90% от площите с обработваема земя и/или с медицински и ароматни култури, площта, която се използва за изчисляване на плащането, се намалява с двукратния размер на площта на основната култура, която надвишава 90% от установената обща площ на обработваемата земя.

Когато по тази екосхема не е спазено изискването на чл. 45, ал. 1, т. 2 в земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или медицински и ароматни култури между 10 ха и 30 ха да са с най-малко 3 различни култури, основната от които не трябва да превишава 75% от тези площи, тогава площта, която се използва за изчисляване на плащането, се намалява с площта на основната култура, която надвишава 75 % от установената обща площ на обработваемата земя и/или медицинските и ароматните култури.

Когато по същата екосхема не е спазено изискването на чл. 45, ал. 1, т. 3 в земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или медицински и ароматни култури над 30 ха и с най-малко 4 различни култури основната култура да не превишава 75% от тези площи, тогава площта, която се използва за изчисляване на плащането, се намалява с двукратния размер на площта на основната култура, която надвишава 75% от установената обща площ на обработваемата земя и/или медицинските и ароматните култури.

Когато по екосхемата за разнообразяване на културите не е спазено изискването на чл. 45, ал. 1, т. 2 или на т. 3 в земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или заети с медицински и ароматни култури между 10 ха и 30 ха и с 3 различни култури и в земеделските стопанства с такива площи над 30 ха и с 4 различни култури двете основни култури по т. 2 или трите основни култури по т. 3 да обхващат заедно не повече от 90% от тях, площта, която се използва за изчисляване на плащането се намалява с двукратния размер на площта на двете или трите основни култури, която надвишава 90 % от установената обща площ на обработваемата земя и/или медицинските и ароматните култури.

Интервенциите по екосхемите

Животните в стопанството се считат за допустими за подпомагане само ако са заявени в заявлението за подпомагане. Когато бъдат установени несъответствия във връзка със системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, се прилагат следните разпоредби:

1. всяко говедо в стопанството, загубило една от двете си ушни марки, се счита за установено, при условие че е ясно и индивидуално идентифицирано чрез другите елементи на интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД;

2. когато само едно говедо в дадено стопанство е загубило двете ушни марки, животното се счита за определено, при условие че все още може да бъде идентифицирано чрез регистър, паспорт на животното или база данни и при условие че стопанинът може да представи доказателства, че вече е предприел мерки за отстраняване на несъответствието преди обявяване на проверката на място;

3. когато са установени несъответствия, които се отнасят до неправилни вписвания в регистъра, в паспортите на животните или в компютризирана база данни за животни, но не са от значение за проверка на спазването на условията за допустимост по съответната интервенция, животното се счита за неустановено, ако посочените неправилни вписвания се констатират при най-малко две проверки в рамките на 24-месечен период. Във всички други случаи на установени несъответствия съответните животни се считат за неустановени след първата констатация.

Всяка овца или коза в стопанството, загубила една ушна марка, се счита за установена, при условие че животното все още може да бъде идентифицирано чрез наличното средство за идентификация и при условие че всички останали изисквания на системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите са изпълнени.

Държавен фонд "Земеделие" постановява пълен отказ на исканото от кандидата за подпомагане плащане, когато:

1. кандидатът за подпомагане не отговаря на критериите за допустимост по интервенцията;

2. стопанство на кандидата по т. 1 не отговаря на критериите за допустимост по интервенцията;

3. кандидатът не прилага земеделските практики, не изпълнява ангажиментите или други задължения, свързани с условията за предоставяне на подпомагане по интервенцията;

4. размерът на намаленията е равен или по-голям от исканото плащане;

5. кандидатът умишлено възпрепятства извършването на проверка на място;

6. е установено, че са създадени изкуствени условия за подпомагане.

Припомняме, че с проверките на място се установява дали се спазват всички критерии за допустимост, ангажименти и други задължения по интервенциите, заявени за подпомагане от бенефициента, които не са проверени чрез административни проверки или чрез системата за мониторинг на площ. Проверките на място обхващат всички земеделски парцели, избрани за проверка на място, за които е поискана помощ в рамките на интервенцията. Контролната извадка за ежегодно извършваните проверки на място обхваща най-малко 3 на сто от всички бенефициенти, кандидатстващи по съответната интервенция и изпълняващи критерии за допустимост. По отношение на декларираните площи за производство на коноп контролната извадка обхваща най-малко 30 на сто от декларираните площи.

По отношение на интервенциите за помощ за животни контролната извадка за ежегодно извършваните проверки на място обхваща, за всяка от интервенциите, най-малко 5 на сто от всички бенефициенти, кандидатстващи по нея. Контролна извадка по интервенциите за помощ за животни обхваща за всяка интервенция най-малко 3 на сто от всички животни, за които се кандидатства за подпомагане.

Когато при проверките на място се констатира значително неспазване на условията за подпомагане по дадена интервенция, Държавен фонд "Земеделие" увеличава процента на бенефициентите, които да бъдат проверявани на място през следващата година. Когато не е констатирано значително неспазване на условията за подпомагане по интервенциите, Държавен фонд "Земеделие" може да намали размера на контролната извадка до 1 на сто.

При формиране на контролната извадка за проверки на място по отделните интервенции между 20% и 25% от минималния брой бенефициенти, подлежащи на проверки на място, се подбират на случаен принцип. Оставащият брой бенефициенти, подлежащи на проверки на място, се подбира въз основа на анализ на риска. Ако броят на кандидатите, подлежащи на проверки на място, не надвишава минимално определения процент, може цялата извадка да се формира на случаен принцип.

За всички измервания на площи, извършвани посредством техники на Глобалната навигационна спътникова система и/или ортогонални изображения, се определя буферно допустимо отклонение с единствената стойност на допустимото отклонение, което не може да надвишава 1,25 м. Максималното допустимо отклонение по отношение на всеки земеделски парцел не може да бъде по-голямо от 1,0 ха в абсолютно изражение. За ортогонални изображения отклонението се изчислява чрез мултиплициране на размера на пиксела на изображението с 1,5.

При проверка на място подходящата за подпомагане площ се установява, като се прави сравнение между заявената и измерената площ с приложено буферно допустимо отклонение и за установена се приема по-малката от двете площи. При проверка на място площта на земеделския парцел може да бъде установена и чрез комбиниране на частични полеви измервания с архивни ортоизображения.

За всяка проверка на място на земеделски парцели се изготвя доклад, в който се отразяват детайлите на извършените проверки и заключенията относно спазването на критериите за допустимост, ангажиментите и другите задължения. В доклада резултатите от проверките се посочват на ниво парцел.

Внимавайте при екосхемите – орязването на субсидиите са сериозни!
5674
 

Последни материали
Виж
Очаква се ДФЗ да утвърди бюджет за обезщетенията
Над 20 хил. дка и над 250 пчелни семейства са опожарени в община Болярово
В СЕУ вече се подават заявления за авансово плащане по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Във ферма с над 49 000 животни в iеверна Добруджа
Потвърдиха първо огнище на чума по дребните преживни животни в Румъния
За капак и поливането е ограничено заради недостига на електроенергия
И в Украйна зеленчуците се пържат на полето
Текат масови проверки за чума по овце и кози в Гърция
Мнението на бранша
Петков: Само мегаагенция може да организира изваляването на облаците от Черно море над Добруджа
Свързани материали
Виж
До 11 ноември се обсъждат последните промени в Наредба 3 за санкциите по директните плащания
Трябва да коригирате заявленията в СЕУ, ако са в червен цвят и пише „несъотвествие”
Новата методика за Агроекология и климат
Режат с 5% субсидиите при изкуствено торене, а със 100% - в други десет случая!
Проект за методика - обсъждане
Ето в кои случаи ще се орязват биологичните плащания след 2023 г.!
Стратегически план - информационна кампания
Санкции за фермерите от януари 2025 г. – при нарушени трудови права!
Как е мачкан най-уязвимият сектор в земеделието
Зеленчукопроизводителите са ощетени с 6 милиона лева при обвързаната подкрепа през миналата година
Нормативни промени
Отлага се изискването да се режат субсидии при неплащане на рента
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини