Начало » Новини » Коментари
02.05.2024 г.

Промените в част от екосхемите, за които ще се кандидатства през тази година

Наредба 3, която се обсъжда до 20 май
Промените в част от екосхемите, за които ще се кандидатства през тази година

Снимка: sinor.bg

По отношение на прилагането на екосхемите по директните плащания през 2024 г. до 20 май се обсъждат промени в Наредба 3 за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. Тези корекции специално при екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал имат за цел да насърчат зеленото торене и органичното наторяване, като има разграничение между междинните и покривните култури с различен период на наличие на полето.

Промяната е с цел прецизиране на условията, постигане на опростяване и ясно разписване на изискванията, които са обект на еко схемата по отношение на двата вида култури. Идеята е да се постигне еднозначност на тълкуването по отношение на органични подобрители на почвата – органични подобрители, органични торове, органо-минерални торове, микробиални торове, растителни биостимуланти, обработен оборски тор. В екосхемата за намаляване използването на пестициди са преформулирани екологичните практики, като заедно с използването на феромонови уловки е включена възможността за използване на полезни биологични агенти, бактериологични или гъбни агенти.

По директните плащания ще се кандидатства до 24 юни 2024 г.

Размерът на помощта по практиката се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е доказан внесен подобрител в заявените площи не по-малко от 10 % от потребностите на съответната култура съгласно плана за управление на хранителните вещества, изготвен от лице, притежаващо квалификация в областта на селското стопанство. Не се подпомагат площи, при които общото количество N (азот) на хектар надвишава 150 кг.

Доказването на вложените обеми подобрител на съответния парцел се извършва чрез разходооправдателни документи и дневници за проведените растителнозащитни мероприятия и торене за вложени подобрители на съответния парцел. Земеделските стопани, които сами са произвели органичните подобрители, вместо разходооправдателни документи следва да:

1. представят становище от съответната областна дирекция по безопасност на храните за завършен процес по аеробно или анаеробно третиране на оборски тор, или

2. представят доказателства за лицензирана площадка за третиране на отпадъци със съответните кодове, а когато площадката е на друго лице - и протоколи за произведена продукция, идентична на вложената, или

3. представят доказателства за наличието на растителни остатъци след термична обработка, илиса регистрирани по чл. 229 от ЗВД.

Плащането по еко схемата е на хектар земя, на която са приложени земеделските практики по приложение № 14 и за практиката по ал. 1, т. 2 е спазен планът за управление на хранителните вещества за културите в стопанството. За една земеделска площ може да се получи подпомагане само за прилагане на една от възможните форми на практиките.

Допустими за подпомагане по еко схемата за намаляване използването на пестициди са площи, при които са приложени следните екологично насочени земеделски практики:

1. върху площите не се прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива, съдържащи глифозат, и

2. ако се прилагат продукти за растителна защита - инсектициди, хербициди и фунгициди, се използват само продукти за растителна защита, които не попадат в първа професионална категория на употреба, или

3. се прилагат феромонови уловки съгласно Списъка на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по активни вещества, публикуван на интернет страницата на БАБХ.

Земеделските практики се доказват чрез проверка на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и чрез разходооправдателни документи за закупените продукти за растителна защита и/или феромонови уловки за заявените за подпомагане площи. Професионалната категория на употреба по ал. 1, т. 2 на продуктите за растителна защита се проверява към последния ден на срока по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.).

Плащането на хектар допустима земеделска земя, за която е изпълнено изискването на ал. 2 и е диференцирано според типовете земеползване – за обработваеми земи, за трайни насаждения и за постоянно затревени площи. Размерът на помощта по еко схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото са представени документи по ал. 3 и са приложени земеделските практики съгласно ал. 1.

Право на подпомагане по еко схемата за екологично поддържане на трайните насаждения имат земеделски стопани, които прилагат върху площи с трайни насаждения по смисъла на чл. 4, параграф 3, буква "б" от Регламент (ЕС) 2021/2115 в своите стопанства следните земеделски практики:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2023 г., в сила от 30.06.2023 г.) засяване и отглеждане в междуредията и по вътрешната граница на парцела с трайни насаждения една или смес от културите по редове 1 - 15 от приложение № 15, или смес от култури от редове 1 - 15 с култури от редове 16 - 23 от приложение № 15, и/или

2. поддържане на ивици, заети с естествена растителност по краищата на парцелите с трайни насаждения, с максимална ширина до 20 метра и минимална ширина 1 метър, върху които не се прилагат продукти за растителна защита; тази земеделска практика не включва ивиците по чл. 39, ал. 2, т. 9 и 10, както и буферните ивици, определени в стандарта за добро земеделско и екологично състояние № 4, одобрен съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗПЗП.

Земеделските практики по ал. 1 се прилагат върху части от парцели с трайни насаждения, като площите, с които участва по еко схемата, са по избор на земеделския стопанин. Плащането по еко схемата е на хектар допустима земеделска земя, на която са приложени земеделски практики и е диференцирано според приложената земеделска практика съгласно ал. 1 - по т. 1 или 2.

Право на подпомагане по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи имат земеделски стопани, които прилагат върху постоянно затревените площи по смисъла на чл. 4, параграф 3, буква "в" от Регламент (ЕС) 2021/2115 в своите стопанства земеделска практика на екстензивна паша на пасищни животни и са представили план за паша, изготвен от ветеринарен лекар, зооинженер или агроном, по образец, одобрен от изпълнителния директор на ДФЗ в срок до 10 дни от влизане в сила на наредбата, който се публикува на интернет страницата на ДФЗ, включващ видовете паша и периода на пашата.

Заявените постоянно затревени площи по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато се поддържат посредством екстензивно пашуване от 0,3 до 1 животинска единица на хектар; на тях се осъществява пашуване на животни през минимум 60 дни през съответната година.

Плащането по еко схемата по ал. 1 е на хектар допустима за подпомагане площ, на която е приложена земеделската практика за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи. Не подлежат на подпомагане по еко схемата по ал. 1 постоянно затревени площи, които са разорани през съответната календарна година.

Право на подпомагане по еко схемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми имат земеделски стопани, които прилагат върху земеделски земи в техните стопанства, които са обградени от горски територии и/или попадат в територии на ловни стопанства, и/или са гранични на такива територии, земеделска практика, предназначена за подобряване на биологичното разнообразие и изхранване по природосъобразен и естествен начин на дивите животни, при която:

1. засяват и отглеждат на тези територии земеделски култури, но не добиват продукция от тях, а ги оставят за изхранване на дивите животни и птици;

2. културите по т. 1 са благоприятни за изхранване на диви животни съгласно приложение № 16 и се отглеждат с минимален срок за престой до достигане на зрялост;

3. заявените площи са засети съобразно минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11;

4. не извършват на териториите третирания с продукти за растителна защита;

5. не извършват на териториите обработки на почвената повърхност в периодите на гнездене на птиците - от 1 април до 30 юни. Заявените площи по еко схемата подлежат на подпомагане на хектар допустима земеделска земя, когато на тях е приложена практиката. Допустимите за подпомагане площи по ал. 1 се обединяват в единен слой "Биоразнообразие в горски екосистеми", който се създава всяка година на база на заявените през предходната година по схемата територии по ал. 1, които отговарят на изискванията за подпомагане.

Размерът на помощта по еко схемата по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, на колкото са засети или засадени култури, благоприятни за изхранване на диви животни, за колкото са изпълнени разходните норми по ал. 1, т. 3 и културите са достигнали до зрялост.

Право на подпомагане по еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури имат земеделски стопани, които прилагат върху площи обработваеми земи по смисъла на чл. 4, параграф 3, буква "а" от Регламент (ЕС) 2021/2115 и/или върху площи, заети с медицински и ароматни култури в техните стопанства, следните земеделски практики:

1. в земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури до 10 ха, има най-малко 2 различни култури, като основната култура (културата с най-голяма площ) не превишава 90 % от тези площи;

2. в земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури между 10 ха и 30 ха, има най-малко 3 различни култури, като основната култура не превишава 75 % от тези площи, а двете основни култури обхващат заедно не повече от 90 % от тях;

3. в земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури над 30 ха, има най-малко 4 различни култури, като основната култура не превишава 75 % от тези площи, а трите основни култури обхващат заедно не повече от 90 % от тях.

В отглежданите култури върху площите по ал. 1 се включват:

1. култура от който и да е от различните родове, определени в ботаническата класификация на културите;

2. култура от който и да е от видовете Brassicaceae, Solanaceae и Cucurbitaceae;

3. земя, оставена под угар;

4. треви или други тревни фуражи.

(3) Плащането по еко схемата е на хектар допустима земеделска земя, на която са приложени земеделски практики по ал. 1, и е диференцирано според приложената земеделска практика съгласно ал. 1 - по т. 1, по т. 2 или по т. 3.

Кандидатите по еко схемата по чл. 40 могат да докажат вложените обеми органични подобрители на почвата и кандидатите по еко схемата по чл. 41 могат да докажат закупените продукти за растителна защита и феромонови уловки, като представят утвърдени от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за тяхното закупуване - фактури и/или фискални касови бележки.

Документите по ал. 1 трябва да бъдат издадени в периода от 1 юли на предходната година до 30 юни на годината на кандидатстване. При смърт на кандидата за подпомагане документите по ал. 1 в периода след смъртта следва да бъдат издадени на името на представител на повече от половината от неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Документите по ал. 1 могат да бъдат предоставени от Държавен фонд "Земеделие" на НАП. В периода от 1 до 31 декември на годината на подаване на заявлението кандидатите за подпомагане представят документите по ал. 1 лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане".

При смърт на кандидата за подпомагане документите по ал. 1 се подават в посочения период или до 15 дни от датата на смъртта, когато е настъпила преди изтичане на периода, от представител на повече от половината от неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Документите по ал. 1 се представят електронно с квалифициран електронен подпис и/или в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по:

1. постоянен адрес на кандидата - физическо лице;

2 адрес на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец.

Българската агенция по безопасност на храните поддържа на официалната си електронна страница актуална извадка на регистрираните за пускане на пазара и употреба органични подобрители на почвата, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти, ввключени в Регистъра на торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати, за които е издадено удостоверение за пускане на пазара и употреба по Закона за защита на растенията.

Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ и на Министерството на земеделието и храните не по-късно от 15 дни преди края на срока по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 4 от 2023 г.

Използването на органичните подобрители на почвата, органичните торове, микробиалните торове и растителните биостимуланти, които се пускат на пазара в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1009 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. за определяне на правила за предоставяне на пазара на ЕС продукт за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2003/2003 (OB, L 170/71 от 25 юни 2019 г.) и не са включени в Регистъра на торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати, се подпомага по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал въз основа на информацията от съдържанието на сертификата или етикета на продукта.

Министърът на земеделието и храните определя със заповеди размера на плащането на хектар по еко схемите по чл. 37, ал. 1. Размерът на плащането по еко схемите по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 8 се определя съгласно чл. 31, параграф 7, буква "б" от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Промените в част от екосхемите, за които ще се кандидатства през тази година
5220
 

Последни материали
Виж
Производителите на „Странджански манов мед“ получават 18 000 лева помощ de minimis
9 млн. лева получават развъдните асоциации през 2024 г.
Размерът на подпомагането е до 200 лв. на заклано говедо
1,1 млн. лева одобри ДФЗ за реализация на българско говеждо месо
Максималният бюджет на помощта до 2029 г. e до 30 000 000 лв.
ДФЗ насочи 5 млн. лева за борба с вредители по лозата
БАБХ
Започват проверките по морските курорти и капанчетата
Фитофтората вече нападна доматите
Свързани материали
Виж
Обнародвана е наредба 3
До 30 юни се удължава заявяването в Кампания 2024, при закъснение субсидиите се режат
Втора част на промените в Наредба 3
При обвързаната подкрепа за овошки и зеленчуци задължително представяте опис, заверен от агроном
Важно за фермера
Угарите се отделят в отделен код в анкетния формуляр за ползваната земя
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини