Начало » Новини » Света
22.02.2024 г.

Еврокомисията ще спасява фермерите от административния хомот с промени в ДЗЕС

Всички предложения на Еврокомисията са представени на Съвета на ЕС
Еврокомисията ще спасява фермерите от административния хомот с промени в ДЗЕС

Снимка: sinor.bg

Днес Европейската комисия е изпратила на Белгийското председателство на Съвета на ЕС документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани. В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство на 26 февруари, са изброени и краткосрочни, и средносрочни мерки за бързото облекчаване на задълженията, свързани с новите екологични изисквания към всички земеделски стопани в ЕС. Документът ще послужи като основа за дискусии и съвместни действия с държавите от ЕС, съобщиха от ЕК.

През март ЕК ще започне онлайн проучване, насочено пряко към земеделските стопани. Още през лятото то трябва да даде по-ясна картина на основните административни пречки, които земеделските стопани възприемат и пред които са изправени. Резултатите от него ще бъдат включени в по-подробен анализ, който ще бъде публикуван през есента на 2024 г.

Действията, изброени в документа, отчитат приноса на националните администрации, основните селскостопански организации в ЕС и комисията по селско стопанство на Европейския парламент. Трябва да бъдат събрани доказателства, така че ЕК да набележи бързите мерк мерки в помощ на земеделците.

На първо място Еврокомисията предлага да се опростят някои от изискванията за обвързаност по основните стандарти, ДЗЕС (добро земеделско и екологично състояние), които всички земеделски стопани трябва да спазват, за да получат подпомагане по ОСП. В това отношение ЕК предприе действия, като предостави за 2024 г. частично освобождаване от правилата за земята, оставена под угар, т.нар. ДЗЕС 8.

С днешния документ ръководството предлага да се променят правилата за първия стандарт (ДЗЕС 1), който налага изискване за поддържане на постоянно затревените площи в ЕС, като се вземе за референтна година 2018 г. и след нея. Съгласно това изискване бившите животновъди с големи пасища, принудени да преминат към производство на полски култури поради смущения на пазара в сектора на месото и млечните продукти, могат да бъдат приканени да преобразуват отново обработваемата си земя в постоянно затревени площи. Това задължение би могло да доведе до загуба на доходи за съответните земеделски стопани. Комисията предлага тези правила да бъдат изменени до средата на март, за да се гарантира, че се вземат предвид структурните промени, причинени от преориентирането на пазара и намаляването на добитъка, като се гарантира, че земеделските стопани няма да бъдат санкционирани в работата си. В същотовреме ще се спомогне за намаляване на тежестта, тъй като по-малко площи ще трябва да бъдат повторно преобразувани в постоянно затревени площи, четем в прессъобщението на ЕК.

Комисията ще направи преглед и на селскостопанските практики, които могат да бъдат възможни през чувствителните периоди при изпълнението на задължението за покриване на почвите съгласно ДЗЕС 6. В тази връзка всички заинтересовани страни ще трябва да представят мнението си и за административната тежест, произтичаща от Директивата за нитратите. До 8 март 2024 г. ЕК може да събере тази информация чрез онлайн обществената консултация с държавите в ЕС.

Втората група от решения са свързани с опростяване на методологията за някои проверки, с цел намаляване с до 50 % на броя на посещенията в земеделските стопанства от националните администрации. Тази мярка отговаря пряко на исканията на държавите членки. Комисията предлага да се рационализира и изясни как да се оценява качеството на системата за мониторинг на площта. Последното е система, основана на автоматизиран анализ на сателитни изображения от „Коперник“, чиято цел е да се намалят инспекциите в земеделските стопанства, да им се помогне да избягват грешки, за да не се налагат санкции, както и да се улесни докладването. С по-малко посещения на администрацията за управление земеделските стопани ще разполагат с повече време, за да се посветят на основната си работа.

На трето място ЕК предлага да се изясни използването на понятието „непреодолима сила „и „извънредни обстоятелства“. Тази правна концепция позволява на земеделските стопани, които не могат да изпълнят всички свои изисквания на ОСП поради извънредни и непредвидими събития извън техния контрол (като например в случаи на тежки суши или наводнения), да не им бъдат налагани санкции. Това пояснение ще подпомогне националните администрации при прилагането на тази разпоредба и ще гарантира еднаквото ѝ прилагане в целия Съюз. Ще се подобри също сигурността при получаването на подпомагане по линия на ОСП за земеделските стопани, засегнати от подобни злощастни събития. В по-общ план Комисията ще работи с държавите членки за определяне на възможните начини за рационализиране на контрола.

В своя документ Комисията споменава и допълнителни средносрочни мерки, които могат да облекчат тежестта за земеделските стопани, особено за по-малките земеделски стопани, като може да обмисли предлагането на промени в този смисъл в основните регламенти за ОСП, договорени от Европейския парламент и Съвета през 2021 г.

Една от идеите е освобождаването на малки стопанства с площ под 10 хектара от контрол, свързан със спазването на изискванията за предварителни условия (ДЗЕС). Това освобождаване би опростило значително ежедневната работа на дребните земеделски стопани, които представляват 65 % от бенефициерите по ОСП, като същевременно ще се запазят амбициите на ОСП в областта на околната среда, тъй като малките стопанства обхващат едва 9,6 % от площите, получаващи подпомагане по линия на ОСП. Освен това, ако основните регламенти бъдат променени в средносрочен план, би могло да се преразгледа ДЗЕС 8 за оставената под угар земя, ДЗЕС 7 - относно сеитбооборота и ДЗЕС 6 - за почвената покривка, за да се намали допълнително тежестта за земеделските стопани.

Успоредно с това Комисията ще улесни обмена на най-добри практики за опростяване от страна на държавите членки между различните съответни органи за сътрудничество (т.е. експертни групи, комитети и други).

При разглеждането на предложенията за опростяване Комисията взе предвид въздействието на тези предложения върху екологичните цели и амбициите на общата селскостопанска политика. Те също така гарантират продължаването на стабилна и предвидима законодателна рамка за земеделските стопани в ЕС въз основа на настоящата ОСП, която влезе в сила на 1 януари 2023 г. За да отговори допълнително на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор, Комисията работи и по действия за подобряване на позицията на земеделските стопани в хранителната верига и за тяхната защита срещу нелоялни търговски практики, които ще бъдат представени скоро. Като се има предвид, че земеделските стопани често са най-уязвимото звено във веригата за създаване на стойност в областта на храните, тези действия могат да обхващат въпроси като прозрачността на пазара, търговските практики във веригата за създаване на стойност, производствените разходи или по-хомогенния контрол на съществуващите правила относно вносните селскостопански продукти.

По повод предложенията председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че „ЕК остава изцяло ангажирана с намирането на решения за облекчаване на натиска, който понастоящем се усеща от нашите работещи селскостопански жени и мъже. Намаляваме административната тежест за нашите земеделски стопани, за да им помогнем да гарантират продоволствената сигурност за европейските граждани. Опростяването на нашите селскостопански политики е постоянен приоритет както на равнището на ЕС, така и на национално равнище. С този набор от действия изпълняваме ангажимента, който поехме към нашите земеделски стопани, за да ускорим дискусията. Очаквам с нетърпение да чуя вижданията на нашите държави членки.

От март до май се очакват първите резултати от взаимната дискусия по тези предложения. Подробен анализ на сложността за земеделските стопани, произтичаща от регулаторната рамка на ЕС и националните правила се очакват през есента на 2024 г.

Урсула фонд дер Лайен: „ Комисията остава изцяло ангажирана с намирането на решения за облекчаване на натиска, който понастоящем се усеща от нашите работещи селскостопански жени и мъже. Намаляваме административната тежест за нашите земеделски стопани, за да им помогнем да гарантират продоволствената сигурност за европейските граждани. Опростяването на нашите селскостопански политики е постоянен приоритет както на равнището на ЕС, така и на национално равнище. С този набор от действия изпълняваме ангажимента, който поехме към нашите земеделски стопани, за да ускорим дискусията. Очаквам с нетърпение да чуя вижданията на нашите държави членки“.

Януш Войчеховски, комисар по въпросите на земеделието: „Посланието на земеделските стопани е ясно: те искат да работят в своите области, а не да стоят зад досиетата. В отговор Комисията набеляза редица действия на равнище ЕС, които биха могли да спомогнат за облекчаване на административната тежест за земеделските стопани през следващите месеци и години. Приветствам това подновено ускоряване към опростяване и се ангажирам да работя с държавите членки и заинтересованите страни по тези действия и по всяка инициатива, която ще даде възможност на земеделските стопани да прекарат работното си време за това, което е важно — подкрепа за семействата и производство на нашите основни стоки".

Еврокомисията ще спасява фермерите от административния хомот с промени в ДЗЕС
8465
 

Последни материали
Виж
МЗХ сформира комисии за оценка на селскостопанските щети в опожарените райони
ЮЗДП
Над 50 горски служители гасят пожар над село Флорош, наблюдават други 2 огнища
МС прие промени в правилника за прилагане на ЗОП
Въвежда се предварителен контрол на обществени поръчки над 5 млн. лв.
МС повторно одобрява измененията, защото 49-то НС не ги прие
С промени в Кодекса за застраховането отпада гражданската застраховка за редица ремаркета
БФС
Земеделци активно помагат с техника за гасене на пожарите пожарите
Ето защо НАЗ иска оставката на отговорния зав. министър
Само 14 държави са подкрепили искането на България да удължи с още 1 година разплащането по ПРСР 2014-2020 г.
Свързани материали
Виж
До 3 август се приемат предложения и коментари по документа
МЗХ публикува за обществено обсъждане промените в ДЗЕС 5, 6,7 и 8
Министерство на земеделието и горите
До дни пускат новите изменения в ДЗЕС 8
ДЗЕС-те и други защонодателни промени
Европарламентът даде зелена светлина за промените в Общата селскостопанска политика
Одобрени са днес
Съветът на ЕС: Два пъти в годината ще има корекции на стратегическите планове, одобрени са и промените в ДЗЕС
Снежана Благоева
Регламентът за ДЗЕС-те ще се прилага от 2024 г., ако Европарламентът го приеме до 21 април
Списък с азотфиксиращите култури
Точни примери как да прилагате през 2024 г. новия стандарт за угарите ДЗЕС 8
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини