Начало » Важно за фермера » Пчеларство
26.04.2023 г.

Пчеларите ще получат до 3 850 лв. за покупка на GPS локатори и системи за наблюдение

Наредба за кандидатстването по пчеларската програма
Пчеларите ще получат до 3 850 лв. за покупка на GPS локатори и системи за наблюдение

sinor.bg

В два поредни броя Синор. запозна читателите с проектонаредбата за интервенциите, които ще се прилагат по пчеларските програми в следващите седем години. Самата наредба до 25 май подлежи на обсъждане, затова и читателите могат да дават предложения в сайта на Министерския съвет, където документът е качен.

В третия текст ще представим още две интервенции, първата от която е за „Инвестиции в материални и нематериални активи“. И при нея като основно изискване към кандидатите е да притежаващи над 10 кошера. Допустими за подпомагане освен регистрираните пчелари също и признатите групи и организации на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации, като членуващи в тези групи трябва да имат регистрирани пчелини по Закона за ветеринарномедицинската дейност като животновъдни обекти, а кошерите да са маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. Пчеларите са длъжни да имат и обслужващ ветеринар, който да контролира стопанството.

По тази интервенция не са допустими за подпомагане кандидати, които три години назад са получили финансиране за същия актив по интервенция от Стратегическия план или е купен с подкрепата на ЕС и националния бюджет. Не се подпомагат и стопани, които извършват дейности, свързани с производство или търговия на заявения за подпомагане актив.

Помощи за лабораторни анализи и ветеринарни лекарства

Ето и активите и оборудването, чиято покупка се подпомага по тази интервенция. За пчелари, притежаващи от 10 до 50 пчелни семейства подпомагането е до 1 650 лв. Оборудването е за центрофуга, нож за разпечатване тип „лястовича опашка“ без вана или прав; матуратор; восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи; вана за разпечатване; сушилня за прашец; ръчна преса за восъчни разпечатки; декристализатор; вертикални сита; косачка: вид Моторна коса; вид Моторна косачка с ротационни ножове; GPS локатори; фургон (контейнер); термична камера за лечение на пчели от паразити; система за охрана и видеонаблюдение (комплект: соларен панел, контролер, батерия, рутер, NVR при необходимост, харддиск, ако се ползва NVR, до 4 броя камери); електронна контролна везна /кантар/ за кошер; интегрирана система за мониторинг и контрол на пчелните кошери.

За стопани с пчелни семейства от 51 до 150 подпомагането е до 2 750 лв. и отново е за покупка на центрофуга; нож за разпечатване тип „лястовича опашка“ без вана или прав; матуратор; восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи; вана за разпечатване; помпа за мед; шнекова преса за восъчни разпечатки; разпечатваща машина (работна глава без вана); сушилня за прашец; сепаратор за прашец; декристализатор; вертикални сита; косачка - вид Моторна коса; вид Моторна косачка с ротационни ножове; вид Моторна косачка с ножове – тип палцови. Покупката важи за GPS локатори; фургон (контейнер); термична камера за лечение на пчели от паразити; система за охрана и видеонаблюдение (комплект: соларен панел, контролер, батерия, рутер, NVR при необходимост, харддиск, ако се ползва NVR, до 4 броя камери); електронна контролна везна (кантар) за кошер; интегрирана система за мониторинг и контрол на пчелните кошери;

За пчелари  с над 151 пчелни семейства подпомагането е до 3 850 лв. Средствата са допустими за покупка на центрофуга; нож за разпечатване тип „лястовича опашка“ без вана или прав; матуратор; восъкотопилка за подготовка на восък за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи; вана за разпечатване; помпа за мед; шнекова преса за восъчни разпечатки; разпечатваща машина (работна глава без вана); сушилня за прашец; сепаратор за прашец; декристализатор; вертикални сита; дозираща машина за пакетиране на пчелен мед; косачка - вид моторна коса; вид моторна косачка с ротационни ножове и вид моторна косачка с ножове – тип палцови.

Допустима е покупката и на GPS локатори; фургон (контейнер); термична камера за лечение на пчели от паразити; система за охрана и видеонаблюдение (комплект: соларен панел, контролер, батерия, рутер, NVR при необходимост, харддиск, ако се ползва NVR, до 4 броя камери); електронна контролна везна /кантар/ за кошер и интегрирана система за мониторинг и контрол на пчелните кошери.

Капацитетът на техническото оборудване, машините и съоръженията, обект на подпомагане съответства на обема на дейност на кандидата, включително броя пчелни семейства, които отглежда в стопанството си към момента на кандидатстване.

Разходите се покриват с помощта при спазване на следните условия:

за всяка финансова година кандидатът е заявил само по един брой от един или повече от предвидените за подпомагане по ал. 1 активи; заявеният актив е нов и не е употребяван; новото оборудване е заприходено в инвентарната книга на земеделския стопанин (за еднолични търговци и юридически лица). Заявените за подпомагане активи - фургон (контейнер) и система за охрана и видеонаблюдение са поставени в постоянен пчелин, собственост на кандидата, разположен извън населено място.

Одобрените разходи са до размера на реално извършените, в случай че реално извършените разходи не надвишават определените референтни цени. Одобрените разходи са до размера на референтните цени, в случай че реално извършените разходи надвишават определените референтни цени.

Извършва се пазарно проучване за актуалните пазарни цени на нови активи: пчеларско ремарке (специализирано превозно средство, предназначено да се тегли от моторно превозно средство и да носи като товар пчелни кошери или сменяеми пчеларски платформи с монтирани на тях пчелни кошери), пчеларска платформа (метална конструкция, предназначена да носи монтирани на нея пчелни кошери) и система прикачен инвентар - пчеларско ремарке (колесар) и пчеларска платформа.

За целите на пазарното проучване се обособяват следните групи на база капацитет на инвентара за подвижно пчеларство, както следва:

1 група –  вместимост 10 кошера

2 група – вместимост над 10 кошера и до 20 кошера

3 група - вместимост 21 и повече кошера

Следващата интервенция е за пчелари, инвестирали в „запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в ЕС, включително и за развъждане на пчели“. Както и при останалите интервенции допустими са регистрираните като земеделски пчелари, както и признати групи и организации на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации. Стопаните трябва да имат минимум 10 кошера в стопанствата си.

А тези, които членуват в групите и организациите, трябва да стопанисват семейства, които са регистрирани като пчелини – животновъдни обекти, а кошерите им са маркирани. Задължително трябва да имат договори и ветеринарни лекари.

Недопустими за подпомагане са кандидати, които три години преди кандидатстването са получили финансиране за същия актив по интервенция от Стратегическия план или закупен с подкрепата на ЕС или националния бюджет; както и тези, които извършват дейности, свързани с производство и/или търговия на заявения за подпомагане актив.

По тази интервенция се подпомагат всички допустими активи и оборудване като при по-горната интервенция за инвестиции в покупка на активи и оборудване. Отново подпомагането е различно за различните стопанства и се определя от броя на пчелните семейства към момента на кандидатстване. Капацитетът на техническото оборудване, машините и съоръженията, обект на подпомагане, съответства на обема на дейност на кандидата, включително броя пчелни семейства, които отглежда в стопанството си към момента на кандидатстване.

Разходите се подпомагат при спазване на следните условия:

* за всяка финансова година кандидатът е заявил само по един брой от един или повече от предвидените за подпомагане по ал. 1 активи;

* заявеният актив е нов и не е употребяван;

* заявеният актив и/или оборудване са заприходени в инвентарната книга на земеделския стопанин (за еднолични търговци и юридически лица).

* заявените за подпомагане активи - фургон (контейнер) и система за охрана и видеонаблюдение са поставени в постоянен пчелин, собственост на кандидата, разположен извън населено място.

Финансовата помощ се предоставя в размер, съобразен с броя на пчелните семейства към момента на кандидатстването, както следва:

1. от 10 до 49 броя пчелни семейства - в размер до 1 650 лв.;

2. от 50 до 149 броя пчелни семейства - в размер до 2 750 лв.;

3. над 150 броя пчелни семейства - в размер до 3 850 лв.

В случаите, в които кандидат за подпомагане е група или организация на производители на мед и пчелни продукти или тяхна асоциация, одобрената финансова помощ е в размер, съотвестващ на посочения в ал. 1, т. 3. Тя може да бъде до 70% от одобрените разходи и да не надвишава размера, определен в ал. 1.

Одобрените разходи са до размера на реално извършените, в случай че реално извършените разходи не надвишават определените референтни цени. Одобрените разходи са до размера на референтните цени, в случай че реално извършените разходи надвишават определените референтни цени.

Условия за подпомагане по интервенция „Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества“.

Недопустими за подпомагане са кандидати, които:

1. са регистрирани за производство и предлагане на пазара на пчелни майки по реда на Наредба № 47 от 2003 г.;

2. са регистрирани производители на пчелни рояци (отводки) по реда на Наредба № 47 от 2003 г., с изключение на случаите за закупуване на пчелни майки за подмяна на съществуващите и за увеличаване броя на собствените си пчелни семейства;

3. са получили финансиране за същия актив по интервенция от Стратегическия план или закупен с подкрепата на Европейския Съюз или на национално ниво в период от 3 години, предхождащ покупката, на 150 и повече рояци (отводки);

При тази интервенция се подпомагат следните разходи за покупка на:

1. пчелни майки - с цел подмяна или за увеличаване броя на пчелните семейства, като:

а) към датата на кандидатстване земеделският стопанин отглежда в стопанството си до 250 броя пчелни семейства включително, същият може да закупи пчелни майки до размер равен на броя на отглежданите към тази дата пчелни семейства;

б) към датата на кандидатстване земеделският стопанин отглежда в стопанството си над 250 броя пчелни семейства включително, същият може да закупи до 250 броя пчелни майки за първите 250 пчелни семейства плюс до половината от броя на останалите над 250 пчелни семейства;

2. рояци (отводки) - с цел увеличаване броя на наличните пчелни семейства, като:

а) към датата на кандидатстване земеделският стопанин отглежда в стопанството си от 10 до 50 броя пчелни семейства включително, същият може да закупи рояци (отводки) до размер равен на броя на отглежданите към тази дата пчелни семейства;

б) към датата на кандидатстване земеделският стопанин отглежда в стопанството си над 50 броя пчелни семейства, същият може да закупи до 50 броя рояци (отводки);

3. рояци (отводки) – с цел възстановяване на отпаднали/загинали пчелни семейства в следствие на зимна смъртност, които са били налични към есенния профилактичен преглед, като към датата на извършения есенен профилактичен преглед земеделският стопанин е отглеждал в стопанството си най-малко 10 броя пчелни семейства, същият може да закупи до 10% от броя на зазимените пчелни семейства, но не повече от декларираната зимна смъртност и не повече от 50 броя рояци (отводки).

Разходите се подпомагат при спазване на следните условия:

1. пчелните майки и рояци (отводки) са произведени от регистрирани по реда на Наредба № 47 от 2003 г. производители и са вписани в списъка по чл. 19а, ал. 1 от Закона за пчеларството;

2. пчелните майки и рояци (отводки) са настанени в кошери, маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;

3. пчелните майки и рояци (отводки) са придружени от сертификат за произход съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредба № 47 от 2003 г. и ветеринармомедицинско свидетелство за придвижване съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (Обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.);

4. пчелните майки и рояци (отводки), отглеждани по методите на биологичното производство, са придружени от сертификат по чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (OB, L 150 от 14.6.2018 г.), издаден от контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;

5. новозакупените пчелни майки не са придадени към новозакупени рояци (отводки), които са финансирани по ал. 1, т. 2 и 3 в същата финансова година;

6. новозакупените пчелни майки не са придадени към пчелни семейства, с които кандидатът изпълнява многогодишен ангажимент по интервенция „Насърчаване на естественото опрашване“, Операция 2 „Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)“ от Стратегическия план;

7. отпадането на пчелните семейства в следствие на зимна смъртност, констатирана през предходната година, е доказано с документ, в който е отразен броя на отпадналите пчелни семейства в резултат на зимна смъртност.

Финансовата помощ за покупките е до 70% от одобрените разходи.

Пчеларите ще получат до 3 850 лв. за покупка на GPS локатори и системи за наблюдение
33472
 

Последни материали
Виж
За ватора на химна
Честит 24 май, празникът на българската писменост!
Поредните италиански фермери са със запорирано имущество за измама със субсидии
Нашестиве на марокански скакалец
Внимание! В област Кърджали ще пръскат със самолети срещу скакалци
За сметка на кайсиите, пострадали от дъждове през периода на цъфтеж
Във Франция очакват ръст на реколтата от череши
Кланичното тегло е основен фактор на фона на поевтинелите фуражи
Производството на птиче месо в Германия нарасна през първото тримесечие
Високите температури без валежи и скорошните застудявания са основен проблем
Времето влошава перспективите пред реколтите от есенници в Молдова и Румъния
Свързани материали
Виж
Блиц-контрол на парламентарната земеделска комисия
От 14 до 21 юли се активира затварянето на заявленията, ще има важни корекции и в ДЗЕС 6
От 8 март започва приемът по схемата за инвестиции в растениевъдството
Близо 8 млрд. лв. стоки на склад държат търговци
НАП проверява 13 000 фирми с нелогично високи материални активи
За да помогне на сънародниците си да придобият Monsanto
BASF подписа договора за придобиването на още активи на Bayer
За пореден път екоактивисти се събират днес на протест в защита на Пирин
Екоактивисти ще протестират по време на шестата конференция на зърнопроизводителите
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини