Начало » Важно за фермера » Пчеларство
26.04.2023 г.

В пчеларството ще се покриват 90% от разходите за лекарства и за лабораторни анализи

Новите интервенции от 2023 г.
В пчеларството ще се покриват 90% от разходите за лекарства и за лабораторни анализи

sinor.bg

Пчеларите най-после получиха важната за тях наредба за размера на субсидиите, деветте направления за подпомагане до 2027 г. плюс допустимите активи, за които ще се отпуска финансиране от европейските фондове и националния бюджет. Проектонаредбата е качена на страницата за обществени консултации на Министерския съвет и по нея ще се приемат предложения до 25 май.

В поредица от текстове ще ви запознаем с основните девет интервенции, като акцентът ще падне върху инвестиционното подпомагане и насърченията за борба с вредителите по пчелите.

Първата интервенция е за „Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации“, където средствата ще се отпускат за „Информационни семинари/лектории за повишаване на знанията по конкретни теми, насочени към сектор пчеларство“; „Демонстрационни дейности и посещения на земеделски стопанства (демонстрационен обект) за краткосрочен обмен на опит“ и за „Разработване на наръчник/наръчници за добри практики, включително нормативни изисквания в пчеларството“.

Второто направление е „Борбата срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, където ще бъдат подпомагани следните дейности - „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ и  „Тестване на пчелните семейства за степента на опаразитеност с причинителя на вароатозата – Varroa destructor“.

Третата интервенция е инвестиционна и е насочена за „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ и за дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“

Четвъртото направление е за „Рационализиране на подвижното пчеларство“. Тук субсидиите са за подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“ и „възстановяване на част от разходите при практикуване на подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства“.

Петата интервенция е за „Инвестиции в материални и нематериални активи“ за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за обезпечаване на дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства.

С шестата интервенция ще се подпомагат „действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубатата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества“ за дейностите. Парите ще се отпускат за физикохимичните анализи на пчелния мед и пчелните продукти и анализи за наличие на остатъци от пестициди в хранителни запаси, восък и трупчета на пчели.

Седмата интервенция ще подкрепя пчеларите да запазят или увеличат наличния брой пчелни кошери, включително с развъждане на пчели“ за дейността „Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства“.

Осмото направление за подкрепа е „Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ за дейността „Изпълнение на изследователски проекти, създаващи добавена стойност в областта на пчеларството“;

Деветата интервенция е за „Популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти“ за дейността „Организиране и провеждане на национално ниво на изложения, пресконференции, информационни кампании, фестивали, панаири“.

Едни от най-обременителните за пчеларите разходи са свързани с нарастващите болести и със значителните средства, които те дават за лабораторни анализи на меда и пчелните продукти, без които не могат да излязат на пазара. В този текст ще представим основните изисквания за финансиране, които ще се дават за борба с вароатозата и други заболявания.  Допустими за подпомагане по тази интервенция стопани, регистрирани с пчелни семейства по Закона за подпомагане на земеделските производители, а също и признати със заповед на министъра на земеделието групи и организации на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации.

За групите и организациите е важно да стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност като животновъдни обекти; всички те да са под ветеринарномедицински контрол, а пчелите в кошера да се маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства.

Субсидиите за този вид помощ покриват 90% от разходите за едно пчелно семейство, направени от пчеларите за покупка на:

1. ветеринарни лекарствени продукти (ВЛП) срещу вароатозата, лицензирани за употреба съгласно националното и/или европейското законодателство;

2. тестери за установяване на степен на опаразитеност с акара Varroa destructor в кошера;

3. средства за борба срещу агресорите и болестите в кошера извън вароатозата, лицензирани за употреба съгласно националното и/или европейското законодателство.

Разходите се подпомагат при спазване на следните условия:

1. за всяко от третиранията срещу вароатоза е използван само един вид  ВЛП за всички третирани пчелни семейства в един пчелин; в случай, че кандидатът по дейността е призната група, организация на производители на мед и пчелни продукти или тяхна асоциация, условието се прилага по отношение на лицата, стопанисващи пчелните семейства, с които се кандидатства;

2. при извършване на пролетно и есенно третиране по т. 1, приложеният ВЛП за пролетно третиране съдържа различно активно вещество и е от различна химична група от ВЛП, използван за есенно третиране на пчелните семейства;

3. заявеното за финансиране количество ВЛП и средства за борба срещу агресорите и болестите в кошера съответства на броя на третираните пчелни семейства и приложената доза за всеки от тях е съгласно указанията на производителя;

4. ветеринарните лекарствени продукти и средствата за борба срещу агресорите и болестите в кошера са закупени от лицензирани обекти съгласно националното законодателство;

5. за закупените ветеринарни лекарствени продукти е издадена рецепта от регистриран ветеринарен лекар;

6. разходите са за покупката до един тестер за всеки един пчелин за установяване степента на опаразитеност с акара Varroa destructor в кошера;

7. резултатите от тестването и третиранията с ВЛП и средствата за борба срещу агресорите и болестите в кошера са вписани в дневника на собствениците/ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни за проведените лечебно-профилактични мероприятия, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Следващата интервенция е „Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества“, където допустими за подпомагане са земеделски стопани с пчелни семейства, регистърирани по Закона за подпомагане на земеделските производители плюс признати групи и организации на производители на мед и пчелни продукти и техните асоциации.

И по тази интервенция се покриват 90% от разходите, направети от пчеларя за едно семейство. Като тези средства се доказват съгласно ценоразписа за платените услуги, които извършва Българската агенция по безопасност на храните или от ценоразписа на друга акредитирана лаборатория.

За членуващите в групите, организациите и асоциациите пчелари има изисквания те да стопанисват семействата в регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност пчелини, а самите кошери да са маркирани в съответствие с Наредба № 10 от 2015 г. Важно е да има и ветеринарен лекар, който да контролира състоянието на пчелите.

По това направление се подпомагат следните разходи, извършени от стопаните:

1. физикохимични анализи на пчелен мед и/или пчелни продукти по показатели, съгласно приложение № 5;

2. анализи за наличие на остатъци от пестициди в хранителни запаси, восък и трупчета на пчели съгласно приложение 5 от наредбата при спазване на изискванията за вземане и транспортиране на проби, съгласно  приложение 6.

Разходите се подпомагат при спазване на следните условия:

1. анализите са извършени в акредитирана за дейността си лаборатория на територията на Европейския съюз, като всеки от изследваните показатели е включен в обхвата на акредитацията;

2. представен е ценоразпис на акредитираната лаборатория, в която ще се извършват анализите към датата на кандидатстване;  в случай че ценоразписът не е публичен, кандидатът представя ценоразпис, предоставен от съответната лаборатория;

3. анализите включват най-малко показателите, посочени в т. 1-4 от приложение 5, за всяка от изследваните проби пчелен мед;

4. извършването на анализи по показател по т. 11 едновременно с показатели по т. 12 и/или 13 от приложение 5 се допуска само ако се изследват различни партиди пчелен мед;

5. изследваните проби пчелен мед и/или пчелни продукти са от партиди, добити от пчелни семейства, отглеждани в животновъден обект на кандидата;

6. изследваните проби за наличие на остатъци от пестициди в хранителни запаси, восък и трупчета на пчели са взети от пчелни семейства, отглеждани в животновъден обект на кандидата;

7. в протокола за вземане на проба за изследване на пчелен мед са посочени партидата мед, от която е взета пробата и нейното количество.

В случаите, когато кандидати са група или организация на производителите на мед или пчелни продукти или тяхна асоциация същият, може да кандидатства за извършване на анализ/и на единични и/или общи партиди.

В пчеларството ще се покриват 90% от разходите за лекарства и за лабораторни анализи
6800

Последни материали
Виж
Засаждане и подхранване на зимен лук и чесън
Туршия сарми
Нови правила за признаване на организации на производители, асоциации и групи производители
Среща на БАБХ и сдружение „За достъпна и качествена храна“
БАБХ ще извърши ново пробовземане на компроментирани млечни продукти
Ловци от Горна Брезница получиха актове за нерегламентиран лов
ДФЗ увеличи от 213 млн. лв. на 426 млн. лв. бюджета на държавната помощ за войната
Свързани материали
Виж
Загубите на пчелни семейства в САЩ скочиха до 48 на сто за сезон
Вароатозата в региона е довела до значителна смъртност през есента
В Кюстендилско разходите за зазимяване на пчелните семейства са скочили 2 пъти
На семинар на Димитровден
Нови биогенни лекарства за лечение на вароатозата представят в Кюстендил
Как се прави
Пролетно третиране и подхранване на пчелите
Екстракт от гъби Рейши предпазват от Вароатоза
Вход свободен за пчелари
Представят нови препарати за борба с вароатозата при пчелите
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2023
Essential SSL
RSS новини

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам