Начало » Новини » Коментари
08.02.2023 г.

Ето как инвестиционните проекти в екология ще бъдат субсидирани над 80%

Стратегически план
Ето как инвестиционните проекти в екология ще бъдат субсидирани над 80%

sinor.bg

В Стратегическия план за развитие на земеделието до 2027 г. подробно са разписани условията за финансиране на проектите за инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда. Интервенцията е нова и освен за напояване по нея ще бъдат подпомагани инвестициите, свързани с внедряването на цифрови технологии и прилагането на нискоинтензивни земеделски практики – консервационно, интегрирано и биологично земеделие. Субсидии по тази интервенция са заложени и за проекти за запазване и подобряване на генетичното разнообразие в животновъдството и растениевъдство.

Ставки за обвързаната подкрепа при животните

Новото при всичките тези проекти е, че ще се търси ефективност. При елитните животни например, след като сте изпълнили инвестицията за развъждането им, стадата трябва да бъдат увеличени с поне 50%, гласят новите правила. Колкото до останалите инвестиционни проекти, при тях размерът на плащанията не зависи от вида, обема и цената на продукцията през годините на реализация на инвестицията, а от самата инвестиция. Като крайната цел е при тази интервенция да се реализират само видовете операции, които ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността на земеделското стопанство и ориентацията му към пазара в резултат на неговото преструктуриране.

Условия за финансиране

Финансовата помощ за инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда, е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и това е валидно за повечето инвестиционни проекти. Важното е, че за всяка категория кандидати при стартиране на приеми е допустимо в националните правила за прилагане на интервенциите да се дефинират различни възможности за покриване на разходите – но това трябва да стане след съгласуване с Комитета за наблюдение на Стратегическия план!!!

В зависимост от размера на финансовата помощ за отделните категории земеделски стопанства, субсидията може да се увеличи с до 25% за проектните предложения на групи и организации на производителите, а също и на кооперативни обединения на земеделски стопани. С още 10% расте субсидирането и ако проектите се изпълняват в чувствителни сектори. Но таванът на нивата на подпомагане не може да надхвърлят максималния интензитет на помощта, посочен в член 73, параграф 4 от Регламент (ЕС) №2021/2115, четем н Стратегическия план.

Единствено за дейността „Размножаване и поддържане на генофонда“ финансовата помощ достига 80 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Дотук представихме само процентите за субсидирането на всеки проект. За първи път през този програмен период кандидатите могат да теглят заеми (под формата на финансови инструменти) за останалите 50% съфинансиране за своите инвесктиции в екология.

Първият финансов инструмент се предоставя под формата на гаранционна схема за кредити, със следните специфики:

1. Гаранционна схема с 80% размер на гаранцията за необезпечени заеми и/или оборотни средства и 100% лихвена субсидия за заеми, покрити от гаранцията, без лимит на портфейлна основа. Максималната стойност на заемите е 150 хиляди евро и ще отпускат само за много малки земеделски стопанства или за млади фермери, съгласно дефинициите, както и за стартиращи предприятия в селските райони. Допустими са новоотпуснати инвестиционни заеми (вкл. финансов лизинг) и заеми за оборотни средства, включително самостоятелни заеми за оборотен капитал.

2. Тази гаранционна схема е за микро-, малки и средни предприятия, извършващи селскостопански дейности и преработка на земеделски продукти, както и земеделски стопани или микропредприятия, извършващи неселскостопанска дейност в селските райони. Т я е с 80% размер на гаранцията за обезпечени заеми и/или оборотни средства и 50% лихвена субсидия за заеми, покрити от гаранцията, като се отпуска при до 25% максимален процент на гаранцията на портфейлна основа. Изискуемото обезпечение се определя спрямо стандартните изисквания на финансовите посредници, с приоритет на използване на активите, придобивани със средства от отпуснатите кредити. Допустими са новоотпуснати инвестиционни заеми (вкл. финансов лизинг) и заеми за оборотни средства, включително самостоятелни заеми за оборотен капитал, с максимална стойност на заемите 500 хил. евро.

Определения приложим таван за подкрепа за финансирането на оборотен капитал не може да надвишава 150 000 евро.

Максималният срок за погасяване на заемите – 120 месеца за инвестиционни кредити и 60 месеца за оборотни заеми. Минималншят матуритет е 12 месеца. Размерът на собственото участие при инвестиционните кредити се определя спрямо стандартните изисквания на финансовите посредници.

Или, ако използват финансовите инструменти плюс субсидиите, някои от кандидатите за инвестиции в екологични проекти ще могат да си осигурат между 85% и 90% външно подпомагане, което ще зависи от гаранционните схеми при погасяването на кредитите.

Ставки за обвързаното подпомагане при плодове и зеленчуци

Инвестициите в земеделски стопанства, насочени към опазването на околната среда, ще се отпускат за проекти за производство на земеделска продукция в определените в анализа чувствителни сектори; за технологии, водещи до намаляване на емисиите; за проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии или иновации в земеделското производство; за инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо развитие, дигитализация и роботизация; също и за устойчива енергия. Приоритет ще бъде осигурен и за проекти, насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители.

Приоритет ще бъде предоставян и на кандидати, доказващи финансова устойчивост и развиващи и укрепващи веригите за стойност от производител до потребител, включително участващи в схеми за качество със съответния продукт от бизнес плана. С предимство ще се ползва и навлизането на млади фермери. По интервенцията ще бъде осигурен приоритет за кандидати на територията на райони с природни и други ограничения.

Управляващият орган ще определи критериите за подбор след съгласуването им с Комитета за наблюдение, вкл. точките за всеки критерий, както и минималния брой точки, над които дейността ще бъде одобрена за финансиране.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро. За „малките земеделски стопанства“ максималният размер на допустимите разходи за един кандидат ще бъде до 250 000 евро. Същият таван е и за покупка на техника. Припомняме, че „малкото земеделско стопанство” е със стандартен производствен обем (СПО) между 8 000 и 30 000 евро,

При „средното земеделско стопанство“ таванът на субисдията е 500 000 евро, а  ако купува техника – до 250 хил. евро. Отнася се за средни стопанства със СПО между 30 000 и 170 000 евро,  

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат съответстващ на определението за „голямо земеделско стопанство“ за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 750 000 евро. Ако купува техника, таванът на субсидията е 375 000 евро. Голямемите стопанства са със стандартен производствен обем над 170 000 евро.

Максималният размер на субсидите за група/организация на производителите или за кооперативни обединения на земеделски стопани е до 1 500 000 евро за един проект. Ако пък тези групи и организации купуват техника, тогава таванът на субсидиране 750 000 евро.

Допустимите дейности при биологичното производство

В Стратегическия план подробно са разписани и дейностите, за които биофермерите могат да кандидатстват с проекти за инвестиции в екология.

На първо място е  създаването на трайни насаждения, включително разсадници, по биологичен начин – закупуване на посадъчен материал и други материали, агротехнически мероприятия по подготовка на терена и засаждане и др. И изграждане, реконструкция или оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на животни по биологичен начин;

3. Материални и нематериални инвестиции за прилагане на технологиите на прецизно/интелигентно/цифрово земеделие - оптимизиране на почвените обработки, употребата на торове и препарати за растителна защита, прецизно напояване (системи и оборудване, използвани за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми), превенция на болести по животните, регенеративно/консервационно земеделие, събиране и анализ на данни за отпадъците, генерирани от земеделското производство, проследяване на емисиите парникови газове в стопанството, като например (неизчерпателен списък): сензори, дронове, изкуствен интелект, сателитни изображения, автоматизация и роботика, вкл. земеделска техника с такива компоненти.

3. Размножаване и поддържане на генофонда - изграждане/ремонт/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и развъждане на животни от местни (автохтонни) породи.

Инвестициите, допустими за подпомагане в рамките на интервенцията, трябва:

Да са свързани с производството на селскостопански продукти, включени в приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз или памук, с изключение на риба и рибни продукти.

Не се допускат дейности и инвестиции, които биха навредили на околната среда.

· Инвестициите, включени в проектното предложение, трябва да са придружени от документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на ЗООС и/или ЗБР и ЗВ.

За колективни инвестиции - да са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на селскостопански продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба;

Кандидатите с инвестиции в биологично производство:

Към датата на подаване на проектното предложение следва да имат сключен договор с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието да осъществява контрол за съответствие на биологичното производство, отнасящ се за площите за трайни насаждения/съществуващите животновъдни обекти, обект на инвестицията. В случай на изграждане на нов животновъден обект, договорът с контролиращо лице следва да се представи към датата на подаване на заявка за окончателно плащане;

До края на мониторинговия период от 5 години следва да са сертифицирани като производители на биологична продукция от насажденията/животновъдните обекти, обект на подпомагане.

Допустими за подпомагане са инвестиции в земеделска техника, само в случай, че същите включват комплекс от дейности, които допринасят за опазване на околната среда и климата и съответстват на целите, установени в член 6, параграф 1, буква „г“от Регламент (ЕС) 2021/2015.

Ето как инвестиционните проекти в екология ще бъдат субсидирани над 80%
6838
 

Последни материали
Виж
През първото тримесечие на годишна база
Износът на пчелен мед от Украйна скочи почти двойно при ръст на приходите под 40 на сто
Зърнопроизводителите очакват слаби добиви, надяват се на качество
Жътвата на пшеницата и ечемика ще започне с месец по-рано заради жегите
След споразумение между производителите и министерството на развитието
В Гърция свалиха цените на някои стоки за Великден
БАБХ поддържа публичен регистър на търговците с храни от разстояние
Купувайте козунаци по интернет само от регистрирани търговци
С акцент върху необходимите мерки за устойчиво развитие
Одобриха резултатите от неофициалното заседание на Съвета на ЕС за сектор рибарство
С приветствия за предложенията на ЕК и обсъждане на състоянието на пазарите
Одобриха резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
Свързани материали
Виж
Проектонаредба
Променят наредбата за авансовите плащания по ПРСР заради мярката с широколентовия интернет
Бърза реакция при криза
Еврокомисията одобри 255 милиона евро като гаранция за малкия бизнес в България
Решения на Министерския съвет
Държавата не предвижда финансиране на инвестиционни проекти с държавни заеми през 2017 г.
Европейско финансиране
Липсата на гаранции е коствала на румънското селско стопанство 700 млн. евро
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини